439/2000

Given i Helsingfors den 19 maj 2000

Lag om ändring av civiltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/1991), sådant detta lagrum lyder i lagarna 456/1992 och 1271/1993, nya 1 och 2 mom. i stället för de 1 och 2 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, samt till lagen en ny 25 a § som följer:

8 §
Verkställande av civiltjänst

Den civiltjänstepliktiges modersmål skall beaktas när tjänstgöringsstället bestäms. Finskspråkiga och svenskspråkiga civiltjänstepliktiga har rätt att fullgöra civiltjänsten på sitt modersmål.

En civiltjänstepliktig får inte förordnas att fullgöra civiltjänst hos sin arbetsgivare. Detsamma gäller ett tjänstgöringsställe till vilket den tjänstepliktige har fast anknytning på grund av studier eller ett tidigare tjänsteeller arbetsförhållande eller av någon annan orsak.


6 kap.

Brott mot civiltjänsteplikt

25 a §
Polisens handräckning för förpassande av en civiltjänstepliktig till tjänstgöring

Om en civiltjänstepliktig underlåter att in- finna sig för tjänstgöring eller avslutar den, skall tjänstgöringsstället utan obefogat dröjsmål hos polisen på förläggningsorten be om handräckning för efterspaning av honom och för förpassande av honom till tjänstgöring. Polisen skall vid behov vidta åtgärder för efterlysning av civiltjänstepliktiga som inte har kunnat anträffas.

Polisen skall utan dröjsmål förpassa en civiltjänstepliktig till tjänstgöringsstället, om han inte skriftligen vägrar fullgöra civiltjänst eller om han inte har laga förfall för sin frånvaro. Polisen skall tillställa tjänstgöringsstället anmälan om vägran att fullgöra civiltjänst eller en utredning om laga förfall.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 19/2000
ApUB 3/2000
RSv 52/2000

Helsingfors den 19 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.