432/2000

Utfärdat i Helsingfors den 4 maj 2000

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rovaniemi landskommun och Kemijärvi stad

Inrikesministeriet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3, 5, 6, 7 och 10―12 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Rovaniemi landskommun överförs till Kemijärvi stad följande lägenheter samt delar av lägenheter och registerenheter:

1) i Kemijärvi stads fastighetsregister från Luusua by delar av lägenheterna Korpi 53:18 och Nilos 53:19;

2) från Alakylä hela lägenheten Kalaranta 2:14, en del av lägenheten Kierteenkatko 2:18, en del av inlösningsenheten Valtion alue 245:0 och delar av det samfällda vattenområdet 876:6 tillhörande lägenheterna 2:1―13; samt

3) från Valtionmaa by en del av registerenheten Kemijärven valtionmaa I 10:1.

Den nya gränsen vid Luusua by börjar vid röset 10 på den gamla kommungränsen och följer rån för lägenhet 53:19 till röset 9, från vilket den löper längs med samma lägenhets rå till röset 8 för lägenheterna 53:19 och 53:18, från vilket gränsen fortsätter längs rån för lägenhet 53:18 till röset 7 på den gamla kommungränsen. Den nya gränsen vid Alakylä börjar från röset 261 på den gamla kommungränsen och fortsätter till röset 262, som hör till lägenhet 2:14, och därifrån till röset 263 och därifrån vidare längs med rån för det samfällda vattenområdet 876:6 i Kypärälampi till den gamla kommungränsen.

Verkningar på språklig indelning

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall hållas på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivandet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun och en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 4 maj 2000

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Överinspektör
Minna-Liisa Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.