425/2000

Given i Helsingfors den 4 maj 2000

Statsrådets förordning om ändring av 20 och 25 § djurskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i djurskyddsförordningen av den 7 juni 1996 (396/1996) 20 och 25 §, av dem 25 § sådan den lyder i förordning 402/1998, som följer:

20 §
Värphöns

Höns av arten Gallus gallus som värper ägg avsedda som livsmedel får inte från och med den 1 januari 2012 hållas i sådana icke inredda burar som avses i kapitel II i rådets direktiv 1999/74/EG om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns. Med icke inredda burar avses burar i vilka hönsen inte kan picka och sprätta strö, värpa i rede och sitta på lämpliga sittpinnar samt vilka har en area på mindre än 750 cm2 per höna.

Nya burar av det slag som avses i 1 mom. får inte tas i bruk från och med den 1 januari 2003.

25 §
Djur som får födas upp i farm

För produktion av kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion får av de vilda däggdjurs- och fågelarter som förekommer i Finland djur av följande djurarter födas upp i farm:

1) vitsvanshjort, dovhjort, skogsvildren, rådjur, skogshare, fälthare, mufflon och vildsvin, samt

2) fasan, gräsand, rapphöna, tjäder, orre, ripa, säd- och grågås samt kanadagås.

Utöver de djur som nämns i 1 mom. får farmuppfödning av sumpbäver, sikahjort, kronhjort, vattenbuffel (Bubalus bubalus), amerikansk bison (Bison bison) struts, emu och vanlig nandu (Rhea Americana) ske för produktion av kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 4 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärråd
Pirkko Skutnabb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.