397/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 7 a § lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 7 a §, sådan den lyder i lag 1031/1987, som följer:

7 a §

Den betalningsskyldige skall självmant betala in avgiften på ett konto som kontrollcentralen för växtproduktion innehar. Den betalningsskyldige skall även utan särskild uppmaning på en blankett, för vilken kontrollcentralen för växtproduktion fastställer formuläret, meddela kontrollcentralen de mängder som sålts, överlåtits och använts året innan samt grunderna för beräkningen av den inbetalda avgiften. I meddelandena från en importör och från en inhemsk tillver- kare skall dessutom ingå en specificering av sådan försäljning och annan överlåtelse för vilken den som lämnar meddelandet inte är betalningsskyldig samt namn och adress på dem till vilka bekämpningsmedel har levererats. Även de mängder bekämpningsmedel som levererats till respektive mottagare skall meddelas. Avgiften skall betalas och meddelandet lämnas årligen före utgången av juni.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.