393/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 3 § lagen om verkställighet av bötesstraff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff (318/1963) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 974/1981, som följer:

3 §

Detsamma gäller då staten, Finlands Bank eller Folkpensionsanstalten tilldömts ersättning i brottmål eller staten i annat mål, i vilket allmän åklagare uppträtt på tjänstens vägnar, eller med stöd av bestämmelserna om hörande av vittne eller sakkunnig, fri rättegång eller inställande av person inför domstol eller motsvarande bestämmelser, vilka avser ersättning för kostnader som betalts av statens medel. I enlighet med denna lag skall likaså hos den som är ansvarig för skada uppbäras i brottskadelagen (935/1973) avsedd ersättning som grundar sig på statens regressrätt.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.