381/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Republikens presidents förordning om titlar

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av statsministern, föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. lagen den 23 december 1999 om offentlig belöning (1215/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de titelärenden som enligt reglementet för statsrådet (1522/1995) hör till statsrådets kanslis verksamhetsområde.

2 §
Titlar

De titlar som föredras från statsrådets kansli uppräknas i bilaga 1.

3 §
Allmänna förutsättningar och begränsningar som gäller förläning av titlar

Den som förlänas en titel skall vara väl ansedd och oförvitlig. För utredande av detta begärs de uppgifter om personen som avses i 4 a § 2 punkten straffregisterlagen (770/1993).

Ingen kan föreslå sig själv som mottagare av titel.

Arkiatertiteln kan innehas av endast en person åt gången. Sockenrådstitel kan innehas av endast en person i kommunen åt gången.

4 §
Framställning om förläning av titel

En ansökan om förläning av en titel skall riktas till republikens president. Framställningen kan göras av enskilda eller sammanslutningar.

Framställningen skall göras skriftligen. Till framställningen skall fogas

1) en meritförteckning eller ett matrikelutdrag som gäller den som föreslås bli förlänad en titel, och som upptar en utredning om personens tjänsteförhållande, arbetsförhållande eller anställningsförhållande av annat slag,

2) en förbindelse av den som gör framställningen att betala stämpelskatten för titeln,

3) i fråga om föreningar och sammanslutningar ett utdrag ur eller en styrkt kopia av de beslutsprotokoll som hänför sig till framställningen, samt

4) kontaktinformation gällande den som gör framställningen och den som föreslås bli förlänad en titel.

5 §
Handläggning av titelärenden

Statsrådets kansli begär utlåtande om titelframställningen av länsstyrelsen och polismyndigheten i fråga, skattestyrelsen samt de andra myndigheter som kansliet finner nödvändiga.

För handläggningen av titelärenden finns vid statsrådets kansli en titelnämnd som avger utlåtanden om titelärenden till republikens president.

Republikens president utger som expedition ett öppet brev om titeln, för vilket tas ut stämpelskatt enligt lagen angående stämpelskatt (662/1943).

6 §
Titelnämnden

Ordförande för titelnämnden är statsministern, och till nämnden hör sju ledamöter som utses för sex år åt gången.

Till ledamot av titelnämnden kan inte utses en person som vid mandattidens ingång har fyllt 66 år. Nämndeledamöterna skall företräda särskilt god sakkunskap rörande samhällsfrågor, kultur och näringsliv.

Om en ledamot av titelnämnden avgår eller avlider under mandattiden, utses i stället för honom eller henne en ny ledamot för den återstående mandattid. En ledamot av titelnämnden kan på begäran beviljas avsked.

Titelnämnden väljer inom sig en vice ordförande.

7 §
Nya titlar

Utan hinder av 2 § kan en framställning som avses i 4 § gälla också en ny titel. Då skall den betalningsförbindelse som avses i 4 § 2 mom. 2 punkten täcka stämpelskatten för titeln.

8 §
Återtagande av titel

Den som innehar en titel kan mista titeln, om han eller hon döms till fängelsestraff på mer än ett år.

9 §
Presidentens rätt till avvikelse

Republikens president kan avvika från det som bestäms i 4 § och 5 § 1 och 2 mom., dock inte från det som i 4 § 2 mom. 2 punkten bestäms om förbindelse att betala stämpelskatt.

10 §
Övergångsbestämmelser

Med avvikelse från 6 § 1 mom. skall tre av de ledamöter av titelnämnden som utnämns första gången dock stå i tur att avgå tre år efter utnämningen, och i stället för dem utses ledamöter för hela den sex år långa mandattiden.

I fråga om titelansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft är det möjligt att avvika från det som bestäms i 4 § och 5 § 1 mom.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Vid förfall för statsministern
Minister Jan-Erik Enestam

BILAGA 1

Titlar grupp 1

statsråd

bergsråd

Titlar grupp 2

energiråd

utomordentligt sändebud och

befullmäktigad minister

kommerseråd

trafikråd

lantbruksråd

turistråd

sjöfartsråd

forstråd

minister

industriråd

riksdagsråd

kommunikationsråd

överborgmästare

Titlar grupp 3

apoteksråd

ingenjörsråd

försäkringsråd

företagarråd

Titlar grupp 4

stadsdirektör

stadsråd

Titlar grupp 5

arkiater

lagman

lantråd

patentråd

byggnadsråd

Titlar grupp 6

kansliråd

pressråd

landskapsråd

professor

sjukhusråd

Titlar grupp 7

budgetråd

veterinärråd

ödemarksråd

regeringsråd

fiskeriråd

fältbiskop

kommunalråd

idrottsråd

medicinalråd

lantmäteriråd

skogsbruksråd

museiråd

polisråd

generalkonsul

hamnråd

beskattningsråd

Titlar grupp 8

filmråd

organisationsråd

fiskerihushållningsråd

kammarråd

handelsråd

häradsråd

astighetsråd

biblioteksråd

hembygdsråd

hushållsråd

hemslöjdsråd

skolråd

kommunaldirektör

handarbetsråd

lotsråd

legationsråd

musikråd

undervisningsråd

sockenråd

borgmästare

trädgårdsråd

revisionsråd

församlingsråd

socialråd

ekonomieråd

teaterråd

hälsovårdsråd

flottningsråd

Titlar grupp 9

överagronom

överarkitekt

överingenjör

överintendent

överforstmästare

Titlar grupp 10

konsul

legationssekreterare

ekonomiedirektör

överkamrer

överbyggmästare

Titlar grupp 11

rektor

vicekonsul

Titlar grupp 12

överlärare

Titlar grupp 13

assessor

veterinärassessor

lektor

Titlar grupp 14

intendent

kamrer

postmästare

prost

fältkamrer

Titlar grupp 15

flygkapten

Titlar grupp 16

director cantus

director musices

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.