370/2000

Given i Helsingfors den 13 april 2000

Statsrådets förordning om ändring av varumärkesförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/1964) 2 § 1 mom., 22 § 1 mom. och 25 §, sådana de lyder i förordning 188/1996, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 188/1996, ett nytt 3 mom. samt till förordningen en ny 9 a § som följer:

2 §

Patent- och registerstyrelsen skall föra in märket i varumärkesregistret då märket har registrerats. I registeruppgifterna skall ingå

1) varumärkets ansökningsnummer och den dag då ansökan har eller anses ha getts in,

2) registernummer och registreringsdag,

3) innehavarens namn eller firma och hemort,

4) de klasser av en vara eller tjänst och de varor eller tjänster som registreringen avser,

5) eventuell anmärkning om kollektivmärke,

6) anteckning om att registreringen inte har vunnit laga kraft,

7) anteckning enligt 56 g § 2 mom. varumärkeslagen (7/1964),

8) åtgärd enligt 56 i § 2 mom., 56 j § 2 mom. och 57 a § varumärkeslagen,

9) anteckning om åtgärd enligt 52 § varumärkeslagen,

10) anteckning om att registreringen eller ansökan om en sådan har avskiljts från en tidigare ansökan eller registrering samt numret på den tidigare ansökan eller registreringen.


3 §

Om en i 17 a § varumärkeslagen avsedd ansökan om avskiljande av en registrering har gjorts, skall en anteckning om detta utan dröjsmål göras i registret. När ärendet har avgjorts, skall beslutet föras in i registret.

9 a §

När en ansökan avskiljs i enlighet med 17 a § varumärkeslagen, skall sökanden göra en ny ansökan om samma märke, till vilken en del av varorna i den ursprungliga ansökan har avskiljts. Samtidigt skall till den ursprungliga ansökan (stamansökan) fogas en förteckning över de varor som kvarstår i stamansökan. Av den nya ansökan skall framgå att den har avskiljts från den tidigare ansökan, och den nya ansökningen skall göras i enlighet med 17 § varumärkeslagen.

22 §

En kungörelse som avses i 20 § varumärkeslagen skall innehålla

1) kungörelsedagen, om ansökan kungörs innan den registreras,

2) varumärkets ansökningsnummer,

3) registernumret,

4) varumärket,

5) den dag då ansökan har eller anses ha getts in,

6) registreringsdagen,

7) innehavarens namn eller firma och hemort,

8) om innehavaren är företrädd av ett ombud, dennes namn,

9) de klasser av varor eller tjänster som rätten till märket skulle komma att omfatta,

10) anmärkning om kollektivmärke,

11) numret och registreringsdagen för en internationell registrering, när ansökan baserar sig på en internationell registrering enligt 56 i § 1 mom. eller 56 j § 1 mom. varumärkeslagen,

12) om ansökan har avskiljts från en tidigare ansökan, stamansökans nummer,

13) om en ny ansökan har avskiljts från ansökan, numret på den avskiljda ansökningen,

14) ansökningsnumret på en ansökan om gemenskapsvarumärke, när ansökan baserar sig på en ansökan som gemenskapsvarumärkesbyrån har tillställt ämbetsverket enligt 57 a § varumärkeslagen.


25 §

En kungörelse som avses i 33 § 1 mom., 34 § 1 mom. och 56 k § varumärkeslagen och som gäller övergång av varumärke och registrering av eller meddelande om licens skall innehålla registernumret, den nya innehavarens och licenstagarens namn eller firma och hemort samt de andra uppgifter registermyndigheten finner nödvändiga.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

Helsingfors den 13 april 2000

Minister
Johannes Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Sami Sunila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.