369/2000

Given i Helsingfors den 30 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat från föredragning av jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994) 3, 3a―3g och 10 §, 12 § 2 mom., 13 och 16 §, 16a―16c § och mellanrubriken före dem samt 20 §,

av dessa lagrum 3, 3f och 3g § sådana de lyder i förordning 327/1998, 3a, 3c―3e och 13 § sådana de lyder i förordning 231/1996, 3b § sådan den lyder i förordning 923/1997 samt 16a―16c § och mellanrubriken före dem sådana de lyder i förordning 150/1995,

ändras 1, 2, 5―9, 11, 15, 17―19, 22 och 24 § samt 30 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i ovan nämnda förordningar 231/1996 och 327/1998 och 2 § i ovan nämnda förordning 231/1996, samt

fogas till 30 § ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

I denna förordning avses med

1) lag om avträdelsestöd lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och

2) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som nämns i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

2 §

Som jordbruk enligt 2 § 1 mom. 3 punkten lagen om avträdelsestöd anses

1) åkerbruk,

2) boskapsskötsel och annan djurhållning,

3) växthusproduktion, grönsaksodling, bär- och fruktodling samt annan trädgårdsodling,

4) fiskodling,

5) biodling,

6) renhushållning,

7) yrkesmässig jakt,

8) yrkesmässig bär- och svampplockning, samt

9) annan härmed jämförbar djuruppfödning, produktion av kött och andra animaliska produkter samt produktion av spannmål och andra levande växter samt annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

5 §

Till en gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse anses också höra utarrenderade åkerområden, om dessa inte på grund av sitt läge eller av någon annan motsvarande orsak kan anses vara åtskilda från den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse.

Gårdsbruksenheten anses vara belägen i den kommun där dess driftscentrum är beläget.

6 §

När förvärvarens yrkesskicklighet prövas i fall som avses i 9 § lagen om avträdelsestöd beaktas yrkesskicklighet som förvärvats såväl genom utbildning som genom praktisk erfarenhet. Som tillräcklig yrkesskicklighet betraktas en yrkesutbildning i naturbruk som förvärvats på minst andra stadiet eller annan motsvarande utbildning. Om förvärvaren inte har ovan avsedd utbildning förutsätts att han har minst tre års arbetserfarenhet av bedrivande av jordbruk och en utbildning som omfattar minst 20 studieveckor inom ett område som är ändamålsenligt med beaktande av verksamheten på lägenheten eller renhushållningsföretagets verksamhet och av vilken minst 10 studieveckor skall bestå av i ekonomiska ämnen. Att kravet på utbildning är uppfyllt kan även visas med läroavtalsutbildning eller en fristående examen.

Om förvärvaren inte uppfyller det krav på yrkesskicklighet som nämns i 1 mom., kan han ges en tidsfrist på högst två kalenderår räknat från avträdelsetidpunkten inom vilken han skall ha förvärvat tillräcklig yrkesskicklighet. En utredning av vilken framgår att kravet på yrkesskicklighet har uppfyllts skall tillställas pensionsanstalten senast inom två månader efter det att tidsfristen har löpt ut.

Som arbetserfarenhet räknas bedrivande av jordbruk för egen eller gemensam räkning, i egenskap av familjemedlem eller som arbetstagare i jordbruket.

7 §

Förvärvarens inkomster av annat än gårdsbruk och kompletterande verksamhet till gårdsbruket som bedrivs på lägenheten vilka uppskattas ha en varaktig natur och avses i 9 § 1 mom. 3 punkten lagen om avträdelsestöd får inte överstiga 35 000 euro om året. Som annan inkomst betraktas i detta sammanhang förvärvarens inkomster av annan förvärvsverksamhet än näringsidkande eller yrkesutövning enligt 3 § 1 mom. 2―4 punkten lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999).

En uppskattning av inkomsternas belopp och varaktighet görs när avträdelsestöd beviljas. Utgångspunkten är förvärvarens beskattningsbara inkomster för de två senaste kalenderåren. Vid uppskattningen beaktas dessutom den utredning som förvärvaren företer om förändringar i inkomsterna och om inkomsternas varaktighet.

8 §

När det i enlighet med 9 § 1 mom. 4 punkten lagen om avträdelsestöd visas att en gårdsbruksenhet är ekonomiskt livskraftig skall i synnerhet lönsamheten och kontinuiteten hos verksamheten på lägenheten, företagets ekonomiska situation och likviditet samt möjligheterna för marknadsföring av produkter och tjänster beaktas.

En gårdsbruksenhet anses vara ekonomiskt livskraftig om det med en kalkyl som gjorts upp för de fem kalenderår som följer efter året för överlåtelsen kan visas att inkomsten av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten varje år är minst 9 000 euro. Med inkomst av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten avses i detta sammanhang jordbruksinkomsten, den företagarinkomst som förvärvaren får för den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten samt skogsbruksinkomsten, för vilken den inkomst som motsvarar skogens uthålliga avverkningsmängd används som grund. Jordbruksinkomsten räknas ut genom att de till jordbruket hänförliga rörliga och fasta kostnaderna, avskrivningarna och räntorna på skulder dras av från intäkterna av jordbruket. Företagarinkomsten av den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten räknas ut på motsvarande sätt som jordbruksinkomsten. Som avskrivningar som hänför sig till jordbruket betraktas dock alltid minst 3 000 euro om året.

För att visa att gårdsbruksenheten är ekonomiskt livskraftig skall förvärvaren förete en utredning över de omständigheter som nämns i 1 och 2 mom. Den kalkyl som nämns ovan i 2 mom. skall göras upp på grundval av bokföringsuppgifterna för de två kalenderår som föregått ansökan om avträdelsestöd eller en annan utredning som kan anses tillförlitlig. Om förvärvaren ändrar produktionsinriktningen på lägenheten eller vidtar andra åtgärder som inverkar på lägenhetens livskraft, görs kalkylen upp på basis av en annan utredning som kan anses tillförlitlig. De handlingar, ur vilka de viktigaste uppgifterna som ligger till grund för kalkylen framgår, skall bifogas kalkylen.

Om gårdsbruksenheten inte uppfyller kraven på ekonomisk livskraft vid överlåtelsetidpunkten, skall förvärvaren lägga fram en plan över de åtgärder genom vilka gårdsbruksenheten blir ekonomiskt livskraftig senast inom de tre år som följer efter överlåtelsetidpunkten och lägga fram en i 2 mom. avsedd kalkyl som gjorts upp på basis av de planerade åtgärderna. En utredning av vilken framgår att åtgärderna har genomförts skall tillställas pensionsanstalten senast inom två månader efter det att tidsfristen har löpt ut.

9 §

Det krav som nämns i 9 § 1 mom. 5 punkten lagen om avträdelsestöd förutsätter att det som i Europeiska gemenskapens lagstiftning bestäms om djurens välfärd, hygien och miljö iakttas på gårdsbruksenheten. Vidare skall förvärvaren iaktta vad som bestäms om ovan nämnda omständigheter i den nationella lagstiftningen eller vad jord- och skogsbruksministeriet, i fråga om miljökrav efter att ha hört miljöministeriet, har föreskrivit särskilt med stöd av lag. Jord- och skogsbruksministeriet skall hålla en förteckning över de författningar och föreskrifter som skall iakttas tillgänglig för förvärvarna. Avträdelsestöd får inte beviljas, om man av uppgifterna i ansökan kan dra den slutsatsen eller det annars är uppenbart att de ovan nämnda kraven inte uppfylls.

Om gårdsbruksenheten inte uppfyller minimikraven i fråga om miljö, hygien och djurens välfärd vid överlåtelsetidpunkten, skall förvärvaren lägga fram en plan över de åtgärder genom vilka de ovan nämnda minimikraven uppfylls senast inom de tre år som följer efter överlåtelsetidpunkten. Om det emellertid är fråga om iakttagande av djurskyddslagen (247/1996) eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, får tidsfristen anges endast enligt bestämmelserna i den nämnda lagstiftningen. En utredning av vilken framgår att villkoren uppfyllts skall tillställas pensionsanstalten senast inom två månader efter det att tidsfristen har löpt ut.

11 §

Som den i 9 § 2 mom. lagen om avträdelsestöd avsedda minimistorleken på den renbesättning som förvärvaren skall ha efter generationsväxlingsöverlåtelsen betraktas 80 renar.

15 §

Det sammanlagda antal renar som avträdaren och maken enligt 16 a § lagen om avträdelsestöd kan kvarhålla för eget bruk kan vara högst tre.

17 §

Avträdelsestöd söks och de förbindelser som avses i 9―10 § lagen om avträdelsestöd ges på en blankett som har godkänts av pensionsanstalten. Utöver förbindelserna skall till ansökan fogas ett utkast till överlåtelsehandling eller ett föravtal, en utredning om äganderätten och arealen beträffande den lägenhet som är föremål för avträdelse, en utredning enligt 6 § om förvärvarens yrkesskicklighet, en utredning enligt 7 § om förvärvarens inkomster, en utredning enligt 8 § om lägenhetens ekonomiska livskraft, en utredning enligt 9 § om uppfyllandet av kraven i fråga om miljö, hygien och djurens välfärd samt andra utredningar som pensionsanstalten behöver för att kunna avgöra ansökan.

Ansökan om avträdelsestöd och de förbindelser som avses i 9―10 § lagen om avträdelsestöd skall lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun eller till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten är belägen, till pensionsanstalten eller till ett ombud som den bemyndigat.

Om ansökan har lämnats till arbetskrafts- och näringscentralen, pensionsanstalten eller dess ombud, skall den utan dröjsmål överföras till den behöriga kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall sända ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande om förutsättningarna för avträdelsestöd till pensionsanstalten.

18 §

Ansökan om avträdelsestöd anses ha blivit gjord den dag den har lämnats in eller anlänt per post till en i 17 § 2 mom. nämnd mottagare av ansökningar.

Om den som söker avträdelsestöd inte inom en för honom utsatt skälig tid lämnar in den tilläggsutredning som behövs för avgörande av ansökan och som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, arbetskrafts- och näringscentralen eller pensionsanstalten har begärt, anses ansökan ha blivit gjord först när utredningen har tillställts den som har bett om den.

19 §

Pensionsanstalten skall efter att ha fått nödvändiga utlåtanden och utredningar avgöra ansökan om avträdelsestöd utan dröjsmål.

Beslutet skall sändas till sökanden per post under uppgiven adress eller bevisligen delges honom. Avgörandet skall delges arbetskrafts- och näringscentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Avgörandet skall dessutom delges Renbeteslagsföreningen då avträdaren har bedrivit renhushållning.

I samband med givandet av beslutet om att avträdelsestöd börjar betalas skall pensionsanstalten också tillställa förvärvare som avses i 9 och 10 § lagen om avträdelsestöd ett meddelande för uppfyllande av förbindelsen om hur länge avträdelsestöd kommer att betalas till avträdaren. Om betalningen av avträdelsestödet varaktigt upphör tidigare än vad som meddelats skall pensionsanstalten likaså meddela förvärvaren detta.

22 §

Den som får avträdelsestöd är skyldig att underrätta pensionsanstalten

1) om att han har beviljats sådan pension som avses i 23 § lagen om avträdelsestöd eller sådan förmån som avses i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961),

2) om att han har inlett förvärvsarbete som ger en förvärvsinkomst som uppgår till minst det belopp som nämns i 25 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd eller om att förvärvsinkomsten av förvärvsarbetet ökat till minst det nämnda beloppet,

3) om att arbetsinsatsen och förhållandena på gårdsbruksenheten har ändrats så att det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk skall anses ha återgått till stödtagaren på det sätt som avses i 25 § 2 mom. lagen om avträdelsestöd,

4) om att han börjat bedriva jordbruk eller skogsbruk kommersiellt i strid med 7 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd, och

5) om sådana ändringar i familjeförhållandena vilka enligt 19 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd inverkar på avträdelsestödets storlek.

24 §

Pensionsanstalten, arbetskrafts- och näringscentralen och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan vid behov av stödtagaren begära upplysningar av vilka framgår om han fortfarande uppfyller villkoren för avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en för honom utsatt skälig tid har lämnat upplysningarna, kan pensionsanstalten besluta att betalningen av avträdelsestödet avbryts tills uppgifterna har givits.

30 §

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga poster. Då förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till den förflutna tiden jämnt på de återstående förskottsposterna. Förskottet skall stå till pensionsanstaltens förfogande varje månad den första vardag då Leonia Bank Abp bokför inbetalda belopp på transaktionskonton.


Förskottet kan också fastställas separat för kostnader för det system som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten lagen om avträdelsestöd och det system som avses i 2 punkten i det nämnda momentet.


Denna förordning träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms närmare genom statsrådets förordning.

Denna förordning tillämpas om avträdelsen skett den 1 januari 2000 eller därefter, dock senast den 31 december 2002. Beviljandet av avträdelsestöd förutsätter emellertid att stöd har sökts under de nämnda åren innan överlåtelsen skett.

På överlåtelser som skett den 1 januari 1995 eller därefter, dock senast den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande. Med villkor för miljöbasstöd enligt miljöstödsprogrammet för jordbruket avses då de motsvarande villkoren för miljöstöd enligt den plan för utveckling av landsbygden som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. De nya villkor som är mer förpliktande än de villkor som gällde när förbindelsen ingicks gäller dock inte en sådan förvärvare.

Inom en månad efter det att denna förordning har trätt i kraft fastställer jord- och skogsbruksministeriet beloppet för år 2000 av förskottet enligt 30 § 5 mom. för kostnaderna för det system som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om avträdelsestöd. Inom samma tidsfrist betalar jord- och skogsbruksministeriet till pensionsanstaltenäven förskottsposterna för de kalendermånader som föregår fastställandet av förskottet för 2000.

Helsingfors den 30 mars 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.