367/2000

Given i Helsingfors den 14 april 2000

Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969) 3 § 1 mom. och 3 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 143/1995, samt

fogas till lagen en ny 4 b § som följer:

3 §

I statsbudgeten intas årligen ett anslag av vilket till stöd för konstutövares arbete och studier inom olika konstområden delas ut statliga konstnärsstipendier till ett belopp som motsvarar 395 stipendieår samt från och med 2001 till ett belopp som motsvarar 445 stipendieår och från och med 2006 till ett belopp som motsvarar 495 stipendieår. Stipendieperioden kan omfatta minst sex månader och längst fem år. Dessutom reserveras ett anslag som motsvarar minst 50 konstnärsstipendier för att delas ut som projektstipendier för genomförandet av bestämda arbetsplaner.


3 a §

När konstnärsstipendierna delas ut skall av dem årligen minst ett belopp som motsvarar 30 stipendieår beviljas unga konstutövare eller konstutövare som är i början av sin karriär.

När konstnärsstipendier för minst tre år eller projektstipendier beviljas, skall företräde ges konstutövare som redan har ådagalagt skapande förmåga. Konstnärsstipendier för fem år kan flera gånger i följd beviljas konstutövare som har visat sig vara framstående inom sitt område och som inte har ett tjänste- eller arbetsförhållande som huvudsyssla.


4 b §

Ändring i ett beslut av centralkommissionen för konst eller de statliga konstkommissionerna som gäller beviljande av stipendium eller understöd får inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

Lagen tillämpas första gången på stipendier för vilka stipendieperioden börjar den 1 januari 2001 eller senare. På långvariga samt tre- och femåriga konstnärsstipendier tillämpas, om stipendieperioden har börjat innan lagen träder i kraft, de bestämmelser som gällde då stipendieperioden började.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 3/2000
KuUB 1/2000
RSv 36/2000

Helsingfors den 14 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.