363/2000

Given i Helsingfors den 14 april 2000

Lag om Nordiska projektexportfonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Om Nordiska projektexportfonden bestäms i denna lag.

2 §

Fonden är en offentlig juridisk person med full rättshandlingsförmåga.

Fondens hemort är Helsingfors.

3 §

Fondens syfte är att främja nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att bevilja finansieringsstöd till förstudier vid sådan projektexport och internationalisering som genomförs på områden utanför Europeiska unionen och Europeiska frihandelssammanslutningen.

4 §

Fonden fattar beslut om villkorslån i enlighet med vad som bestäms i fondens stadgar som fastställs av Nordiska ministerrådet. Ministerrådet ställer medel till fondens förfogande för fondens grundverksamhet. Fon- den kan även erhålla medel från andra uppdragsgivare.

5 §

Fondens styrelse består av en representant för varje nordiskt land, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, vilka utses av Nordiska ministerrådet för högst tre år i sänder.

För varje representant utses samtidigt en personlig ersättare från samma land.

För styrelsearbetet gäller i övrigt vad som bestäms i fondens stadgar, som fastställs av Nordiska ministerrådet.

Den administrativa ledningen av fonden handhas av en verkställande direktör som utses av Nordiska ministerrådet.

6 §

Denna lag träder i kraft den 20 april 2000.


Genom denna lag upphävs lagen den 24 juni 1982 om Nordiska projektexportfonden (470/1982).

RP 182/1999
UtUB 1/2000
RSv 28/2000

Helsingfors den 14 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.