360/2000

Given i Helsingfors den 13 april 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från trafikministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 41 a §, 46 § 1 mom., 53 a och 53 b § samt 54 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 41 a § i förordning 671/1997, 46 § 1 mom. i förordning 754/1999, 53 a och 53 b § i förordning 902/1997 och 54 § 1 mom. i förordning 665/1998, som följer:

41 a §
Förhållandet mellan motoreffekt och massa

Motorfordon skall ha en motoreffekt på minst 5 kW/ton av den största tillåtna totalmassan för fordonskombinationen vid registreringen och ibruktagandet. Motoreffekten skall mätas i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 80/1269/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 88/195/EEG, 89/491/EEG och 1999/99/EG, eller i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 85 till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.

46 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från person- och paketbilar samt från andra bilar försedda med ottomotor samt system för övervakning av utsläpp

1. Fordon i kategorierna M1 och N1 samt andra bilar försedda med ottomotor skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 74/290/EEG, 83/351/EEG, 88/76/ EEG, 88/436/EEG, 89/458/EEG, 91/441/EEG och 93/59/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG, 96/69/EG och 98/69/EG samt kommissionens direktiv 77/102/EEG, 78/665/EEG, 89/491/EEG, 96/44/EG, 98/77/EG och 1999/102/EG, eller godkända enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 eller nr 83 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.


53 a §
Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Om i sådan till konsumenter riktad reklam eller motsvarande som gäller fordon i kategori M1 eller i tekniska uppgifter om fordonet meddelas bilens koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning, skall åtminstone det sammanlagda värdet för körning i stadstrafik och i trafik utanför tätort meddelas. Utsläppen (g/km) eller förbrukningen (l/100 km) meddelas uppmätta i enlighet med rådets direktiv 80/1268/EEG om motorfordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/491/EEG, 93/116/EEG och 1999/100/EG, eller i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 101 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.

53 b §
Upplysning om effekt

Om motoreffekten anges i sådan till konsumenter riktad reklam eller motsvarande som gäller bilar med förbränningsmotor eller i tekniska uppgifter om bilarna, skall denna uttryckas som motorns nettoeffekt uppmätt i enlighet med rådets direktiv 80/1269/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 88/195/ EEG, 89/491/EEG, 97/21/EG och 1999/99/EG, eller i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 85 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.

54 §
Bullerbegränsning

1. Ett fordon i kategori M och N med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare, att insugnings- eller avloppsljudet från den motor som används vid körning inte i störande grad överröstar något annat ljud som fordonet i normal drift förorsakar. Fordonet skall vara EG-godkänt enligt rådets direktiv 70/157/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 73/350/EEG, 81/334/EEG, 84/372/EEG, 89/491/EEG, 96/20/EG och 1999/101/EG samt genom rådets direktiv 77/212/EEG, 84/424/EEG och 92/97/EEG, eller godkänt enligt en sådan version av E-reglementet nr 51 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2000.

2. Förordningens 46 § 1 mom. träder dock i kraft i fråga om fordon som EG-typgodkänns eller typbesiktas som hörande till en ny typ samt på fordon som tas i bruk för första gången enligt vad som bestäms om ikraftträdandet beträffande de olika fordonskategorierna i direktiv 70/220/EEG jämte ändringar.

3. Förordningens 41 a och 53 b § tillämpas på fordon som typbesiktas som hörande till en ny typ den 1 juni 2000 eller senare eller EG-typgodkänns den 1 januari 2000 eller senare.

4. Förordningens 53 a § tillämpas på fordon som EG-typgodkänns och typbesiktas som hörande till en ny typ samt på fordon som tas i bruk för första gången enligt vad som bestäms om ikraftträdandet i direktiv 80/1268/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/491/EEG, 93/116/EG och 1999/100/EG.

5. Förordningens 54 § tillämpas på fordon och trafikförnödenheter som typbesiktas som hörande till en ny typ eller EG-typgodkänns den 1 oktober 2000 eller senare.

Kommissionens direktiv 1999/99/EG (31999L0099); EGT nr L 334, 28.12.1999, s. 32
Kommissionens direktiv 1999/100/EG (31999L0100); EGT nr L 334, 28.12.1999, s. 36
Kommissionens direktiv 1999/101/EG (31999L0101); EGT nr L 334, 28.12.1999, s. 41
Kommissionens direktiv 1999/102/EG (31999L0102); EGT nr L 334, 28.12.1999, s. 43

Helsingfors den 13 april 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.