359/2000

Given i Helsingfors den 13 april 2000

Statsrådets förordning om ändring av 29 och 30 § förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från trafikministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 29 § samt:

fogas till 30 § ett nytt 4 mom. som följer:

29 §
Bredden på traktorer och motorredskap och tillkopplade släpfordon

1. Traktorer och motorredskap med en bredd över 2,6 meter men högst 3,0 meter får köras på väg vid flyttning av traktorn eller motorredskapet från en arbetsplats till en annan, eller i servicesyfte.

2. Vid uppmätning av en traktors största bredd beaktas inte tillkopplat arbetsredskap och inte heller utbredningshjul. När en traktor vars bredd mätt från utbredningshjulen överstiger 2,6 meter framförs på väg, skall traktorn vara försedd med både framåt- och bakåtriktade ljus och reflektorer som motsvarar kraven i 30 § 4 mom. för utvisande av fordonets största bredd. Ljus som utvisar bredden krävs dock endast då traktorn framförs på väg i mörker eller skymning eller när sikten annars är nedsatt på grund av väderleksförhållandena.

3. Till en traktor får kopplas ett släpfordon vars bredd är högst 2,6 meter, oavsett om dess bredd överstiger traktorns bredd. Till en traktor vars bredd är större än 2,6 meter får dock kopplas en släpanordning med högst samma bredd som traktorn, förutsatt att släpanordningen inte framförs på väg annat än vid flyttning från en arbetsplats till en annan eller i servicesyfte.

4. Till traktorn får kopplas en högst 3,3 meter bred tanksläpvagn avsedd för transport och spridning av flytgödsel, under förutsättning att traktorn när en släpvagn vars bredd är över 2,6 meter framförs på väg är försedd med framåtriktade och släpvagnen med bakåtriktade ljus och reflektorer som motsvarar kraven i 30 § 4 mom. för utvisande av transportens största bredd. De för traktorn avsedda framåtriktade ljus och reflektorer som skall utvisa transportens största bredd får fästas på släpvagnens främre del, om traktorns bredd inte hindrar dem från att synas framåt. Ljus som utvisar transportens bredd krävs dock endast när släpvagnen framförs på väg i mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderleksförhållandena eller av annan orsak är nedsatt.

30 §
Fordon och anordningar som används vid väghållning och i lantbruk

4. I 29 § 2 och 4 mom. avsedda extraljus som fästs vid en traktor och vidhängande släpvagn för att utvisa transportens största bredd skall ha en reflektoröppning vars yta uppgår till minst 50 cm2 och lampan i dem skall ha en effekt om minst 15 W och högst 21 W. Ljusen skall lysa när traktorns framoch baklyktor lyser. De framåtriktade lyktorna skall visa orangegult ljus och de bakåtriktade lyktorna rött ljus. På motsvarande sätt skall de extra reflektorer som utvisar fordonets största bredd vara ca 100 mm breda och ca 200 mm höga. De framåtriktade reflektorerna skall vara vita eller orangegula och de bakåtriktade röda. Lyktorna och reflektorerna skall befinna sig minst 0,35 och högst 1,50 meter över marken, om inte något annat föranleds av traktorns eller släpvagnens konstruktion.


Denna förordning träder i kraft den 19 april 2000.

De markeringar av överbreda fordon som avses i 29 § 2 och 4 mom. krävs från och med den 1 september 2000.

Helsingfors den 13 april 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Överingenjör
Esko Kärki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.