349/2000

Given i Helsingfors den 7 april 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inkomstgränser enligt skoltlagen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995):

1 §

De inkomster som en person får av annan företagsverksamhet än sådan som avses i skoltlagen får inte överstiga 162 000 mark om året.

2 §

Makars sammanlagda inkomster av annan företagsverksamhet än sådan som avses i skoltlagen får inte överstiga 206 000 mark om året.

3 §

Med inkomster avses i denna förordning de i statsbeskattningen skattepliktiga totala inkomsterna minskade med kostnaderna för inkomstens förvärvande. Som inkomster betraktas dock inte barnbidrag, basdel och syskonförhöjning av stödet för hemvård av barn, bostadsbidrag, militärunderstöd, livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1984), frontmannapension, tilläggsdel enligt familjepensionslagen (38/1969), utkomststöd enligt socialvårdslagen (710/1982) och inte arbetslöshetsdagpenning, ersättning för särskilda kostnader på grund av lyte, skada eller men, löneinkomst från renbeteslag och inte sådana inkomster som klart kan anses vara av tillfällig natur.

4 §

Inkomsterna uträknas på grundval av de skattepliktiga inkomsterna vid den senast verkställda beskattningen före den tidpunkt då ärendet anhängiggörs, dock med beaktande av uppskattade förändringar eller förändringar som annars kan konstateras ha skett i inkomsterna.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2000.

Genom denna förordning upphävs punkt 3.3 i jord- och skogsbruksministeriets cirkulär 2790/01/97.

6 §

Denna förordning tillämpas även på de ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 april 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.