344/2000

Given i Helsingfors den 7 april 2000

Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om säkerställande av bevisning i tvistemål som baserar sig på kränkning av de immateriella rättigheter som regleras i följande lagar:

1) upphovsrättslagen (404/1961),

2) patentlagen (550/1967),

3) lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991),

4) lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991),

5) varumärkeslagen (7/1964),

6) mönsterrättslagen (221/1971),

7) firmalagen (128/1979), och

8) lagen om växtförädlarrätt (789/1992).

Denna lag tillämpas också på säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller

1) ersättande av skada som baserar sig på brott mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 24 § 1 mom. 20 och 21 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) i ärenden enligt läkemedelslagen (395/1987) eller kemikalielagen (744/1989),

2) ersättande av skada som baserar sig på att en affärshemlighet, teknisk förebild eller teknisk anvisning som avses i 4 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978) utan laga rätt har utnyttjats eller röjts eller meddelande av ett sådant förbud som avses i lagens 6 § på nämnda grund.

2 §
Säkringsåtgärdernas innehåll

För att säkerställa bevisningen kan den behöriga domstolen bestämma att sådant material som kan antas ha betydelse som bevis i ett tvistemål som avses i 1 §, skall beläggas med kvarstad. Utöver kvarstad eller i stället för kvarstad kan domstolen bestämma om andra åtgärder, dock inte strängare än kvarstad, som behövs för att bevismaterial skall kunna skaffas eller bevaras.

När domstolen beslutar om att förordna om en säkringsåtgärd skall den ta hänsyn till att motparten inte orsakas oskälig olägenhet med beaktande av det intresse som skall tryggas.

3 §
Förutsättningar för beslut om säkringsåtgärder

En säkringsåtgärd kan förordnas om

1) sökanden visar att det är sannolikt att han eller hon har en sådan rätt som avses i 1 § och som kan fastställas genom ett avgörande enligt 3 kap. 1 § 1 mom. utsökningslagen (37/1895), och att hans eller hennes rätt kränks eller att en kränkning är omedelbart förestående, och om

2) det finns risk för att motparten eller den som har materialet i sin besittning gömmer, förstör eller överlåter bevismaterial eller gör något annat som kan äventyra bevarandet av bevismaterial.

4 §
Interimistiska beslut om säkringsåtgärder

Om det finns risk för att avsikten med en säkringsåtgärd annars äventyras, får domstolen på sökandens begäran meddela ett interimistiskt beslut om säkringsåtgärd utan att ge motparten tillfälle att bli hörd. Beslutet gäller tills domstolen bestämmer något annat.

5 §
Verkställighet av beslut om säkringsåtgärder

Utmätningsmannen har rätt att vid behov få handräckning av polisen för verkställigheten av ett beslut om säkringsåtgärder. Utmätningsmannen får vid behov anlita ojäviga sakkunniga som hjälp när ett beslut om säkringsåtgärd verkställs. I fråga om jäv för sakkunniga gäller vad som föreskrivs om jäv för sakkunniga i 17 kap. 47 § rättegångsbalken. Sökanden eller en företrädare för sökanden kan dock vara sakkunnig, om det är sannolikt att det inte leder till att den sakkunniga får kännedom om en ovidkommande privat affärs- eller yrkeshemlighet.

Innan en sakkunnig anlitas skall utmätningsmannen bereda sökanden tillfälle att bli hörd. Också motparten skall beredas tillfälle att bli hörd, om det inte är fråga om verkställighet av ett interimistiskt beslut om säkringsåtgärder.

Utmätningsmannen har rätt att fotografera, ta kopior och prover, göra bild- och ljudinspelningar samt vidta andra åtgärder som behövs för verkställigheten av ett beslut om säkringsåtgärder. Verkställigheten skall utföras så att den orsakar motparten eller den som har egendomen i sin besittning så liten olägenhet som möjligt.

Vid verkställigheten av säkringsåtgärder enligt denna lag iakttas dessutom i tillämpliga delar vad som i 7 kap. utsökningslagen föreskrivs om verkställigheten av säkringsåtgärder som har förordnats med stöd av 7 kap. rättegångsbalken.

6 §
Tystnadsplikt

Om den tystnadsplikt och det förbud mot utnyttjande som gäller en i denna lag avsedd sakkunnig och en sökande som på grundval av ställningen som part fått kännedom om en sekretessbelagd uppgift bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Kompletterande bestämmelser

För säkringsåtgärder enligt denna lag gäller i övrigt vad som föreskrivs om säkringsåtgärder i 7 kap. rättegångsbalken.

8 §
Ikraftträdelsebestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 119/1999
LaUB 4/2000
RSv 29/2000

Helsingfors den 7 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.