340/2000

Given i Helsingfors den 31 mars 2000

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 2 kap. 2 § 3 mom., 4 kap. 10 §, 6 kap. 11 § 2 och 3 mom., 10 kap. 10 §, 15 kap. 2 § och 4 § 2 mom. samt 16 kap. 11 §, av dessa lagrum 10 kap. 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 483/1993 och 16 kap. 11 § sådan den lyder i lag 81/1999,

ändras 1 kap. 1 § 4 mom., 3 §, 4 § 5 mom. och 5 § 3 mom., 2 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. 1, 6 och 7 punkten, 3 § 1 mom. 4 punkten, 4 och 5 a §, 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 9 § 1 och 3 mom. samt 10 §, i 3 kap. 3 § 1 mom. det inledande stycket och 6 punkten, 5 § 2 och 3 mom., 6 § 1 mom., 8 § samt 10 § 1 mom., 4 kap. 1 § 2 mom., 2 och 3 §, 4 § 2 mom., 6 § 1 mom., 7 § 2 och 3 mom. samt 9 §, 5 kap., 6 kap. 1 § 2 och 3 mom., 2 §, 3 § 1 mom. samt 4, 10 och 15 §, 7 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 8 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 3 mom., 9 § 3 mom., 11 § 2 mom., 12 § 1 och 2 mom. samt 17 och 18 §, rubriken för 8 kap., 8 kap. 1 och 2 § samt 4 § 1 mom., 9 kap., rubriken för 10 kap., 10 kap. 1 och 2 §, 3 § 4 och 5 mom., 3 a § 3 mom. 1 punkten samt 6 mom., 5―9 §, 11 och 12 §, 10 a kap. 2 § 3 mom. och 4 §, rubriken för 11 kap., 11 kap. 1 och 2 §, 3 § 1 och 3 mom., 4 och 5 §, 6 § 2 mom., 7 och 9 §, 12 kap. 4 §, 5 § 1 mom., 6 § 2―4 mom. och 6 a―6 c §, 13 kap. 1 §, 2 § 2―5 mom., 4 § 1 och 2 mom., 5 §, 6 § 1 mom., 7 och 9 §, 10 § 3 mom., 13 § 2 mom., 14, 15 och 17―19 §, 20 § 1 och 4 mom. och 21 § 2 mom., 14 kap., 15 kap. 1 och 3 §, 5 § 1 mom., 6 § och det inledande stycket i 7 § 1 mom. samt 16 kap. 1 §, 2 § 1 mom., 3, 7―9, 11 a och 13 §,

av dessa lagrum 1 kap. 1 § 4 mom. samt 3 kap. 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1207/1998, 6 kap. 10 § och 7 kap. 17 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag, 1 kap. 4 § 5 mom., 2 kap. 1 § 2 mom. och 5 a §, 6 kap. 3 § 1 mom., 10 a kap. 2 § 3 mom., 11 kap. 3 § 1 mom. och 6 § 2 mom., 12 kap. 6 § 3 och 4 mom., 13 kap. 2 § 2, 4 och 5 mom. samt 16 kap. 11 a § sådana de lyder i lag 483/1993, 1 kap. 5 § 3 mom., 8 kap. 2 §, 10 kap. 3 § 4 och 5 mom., 3 a § 6 mom. och 5 §, 10 a kap. 4 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 4 § och 15 kap. 1 § sådana de lyder i lag 451/1995, 10 kap. 8 §, 11 kap. 7 § och 13 kap. 1 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag, 10 kap. 12 §, 12 kap. 5 § 1 mom. och 16 kap. 13 § sådana de lyder i lag 81/1999, 8 kap. 1 § och 10 kap. 1 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag och nämnda lag 451/1995, 12 kap. 6 a―6 c § sådana de lyder i lag 1023/1996, 9 kap. sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag och nämnda lag 483/1993, 14 kap. sådant det lyder delvis ändrat i lag 546/1994 och 307/1998, 16 kap. 8 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 483/1993 och 451/1995 och i lag 581/1998 samt 16 kap. 9 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 483/1993 och 451/1995,

fogas till 1 kap. en ny 1 a och nya 5 a―5 d §, till 2 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 1207/1998, en ny 8 punkt, till 8 § ett nytt 6 mom. och till kapitlet en ny 9 a §, till 3 kap. 3 § ett nytt 5 mom., till 4 kap. nya 3 a och 3 b §, till lagen ett nytt 5 a kap., till 7 kap. 1 § ett nytt 3 mom., till 10 kap. nya 5 a―5 d §, 6 a och 9 a―9 f §, till 11 kap. en ny 3 a § samt en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom nämnda lag 451/1995, till 12 kap. en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom nämnda lag 81/1999, till 13 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 483/1993, ett nytt 6 mom. samt till lagen ett nytt 14 a kap., som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

De försäkringsföreningar som avses i denna lag är antingen små försäkringsföreningar, vilkas årliga premieinkomst uppgår till högst 1 000 000 euro, eller stora försäkringsföreningar, vilkas premieinkomst överstiger detta belopp. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av detta moment.


1 a §

Med ministeriet avses i denna lag socialoch hälsovårdsministeriet, om inte något annat bestäms genom förordning.

3 §

Delägarna i försäkringsföreningen är ansvariga för försäkringsföreningens förpliktelser så som föreskrivs i denna paragraf.

Om en försäkringsförenings eget kapital på grund av uppkommen förlust eller av någon annan orsak inte längre uppfyller fordringarna i 2 kap. 5 § 3 mom. eller 10 a kap. 4 § eller om en stor försäkringsförenings verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 § eller om tillgångarna i en förening som har trätt i likvidation eller försatts i konkurs inte räcker till för betalning av skulderna, skall delägarna i försäkringsföreningen utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften skall vara minst så stor som uppfyllandet av ovan avsedda krav förutsätter. En försäkringstagardelägare svarar för föreningens förbindelser till beloppet av högst ett års försäkringspremier.

Om en delägare inte inom utsatt tid erlägger honom påförd tilläggsavgift, skall den utan dröjsmål indrivas i utsökningsväg. Kan tilläggsavgiften inte indrivas hos delägaren, skall det bristande beloppet, om indrivning ännu är påkallad, fördelas mellan de övriga delägarna högst till beloppet av deras skyldighet att betala tilläggsavgift.

En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag, med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

4 §

En stor försäkringsförening får dock återförsäkra sådan i dess stadgar angiven direktförsäkring som har sitt ursprung i hemlandet och, om Försäkringsinspektionen anser att föreningen har förutsättningar för det, också motsvarande utländsk direktförsäkring.

5 §

En försäkringsförening får utan Försäkringsinspektionens tillstånd inneha aktiemajoriteten eller majoriteten av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om bolagets verksamhet kan anses ansluta sig till försäkringsrörelsen eller bolaget är ett bostads- eller fastighetsbolag. Vad som ovan bestäms om aktiemajoriteten och röstetalet för aktier i ett aktiebolag tillämpas även på motsvarande bestämmanderätt i ett annat samfund.

5 a §

Om en försäkringsförening har bestämmanderätten i ett annat inhemskt eller utländskt samfund, är den förstnämnda moderförening och det sistnämnda dottersamfund. Moderföreningen och dess dottersamfund bildar en koncern.

En försäkringsförening anses ha bestämmanderätt i ett annat samfund, om den har

1) mer än hälften av det röstetal som samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför och denna röstmajoritet grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller något annat avtal, eller

2) rätt att utse flertalet av medlemmarna i det andra samfundets styrelse eller ett därmed jämförbart organ eller i organ som har denna rätt och utnämningsrätten grundar sig på samma omständigheter som den röstmajoritet som avses i 1 punkten.

När den röstandel för en försäkringsförening som avses i 2 mom. räknas ut, beaktas inte röstningsbegränsning som följer av lag, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar. När ett samfunds sammanlagda röstetal beräknas, beaktas inte röster som hänför sig till sådana aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar som tillhör samfundet eller dess dottersamfund eller en stiftelse där samfundet eller dess dottersamfund har bestämmanderätt så som bestäms i denna paragraf.

En försäkringsförening har bestämmanderätt i ett annat samfund också när försäkringsföreningen tillsammans med ett eller flera dottersamfund eller dottersamfundet ensamt eller tillsammans med andra dottersamfund har sådan bestämmanderätt som avses i 2 mom.

5 b §

Till en försäkringsförenings närmaste krets hör

1) den som har sådan bestämmanderätt i föreningen som avses i 5 a § 2―4 mom. eller i 1 kap. 3 § 2―4 mom. lagen om aktiebolag (734/1978) eller som lyder under den som har bestämmanderätt i föreningen eller som hör till samma koncern som föreningen,

2) den som på grundval av ägande innehar eller kan inneha minst en procent av föreningens garantiandelar eller det röstetal som garantiandelarna medför eller motsvarande innehav eller rösträtt i ett samfund som hör till föreningens koncern eller i ett samfund eller en stiftelse som har bestämmanderätt i föreningen,

3) föreningens verkställande direktör, styrelsemedlemmar, förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer samt den som har motsvarande ställning i ett sådant samfund eller en sådan stiftelse som avses i 1 punkten,

4) en i 1―3 punkten nämnd persons make, syskon och halvsyskon samt släktingar i rakt upp- eller nedstigande led till en i 1―3 punkten nämnd person eller till dennes make och maken till en här nämnd person, varvid med make jämställs den med vilken personen i fråga lever i ett äktenskapsliknande förhållande, samt

5) ett samfund eller en stiftelse där en person som avses i 2―4 punkten ensam eller tillsammans med någon annan har sådan bestämmanderätt som avses i 5 a § 2―4 mom. eller 1 kap. 3 § 2―4 mom. lagen om aktiebolag.

Vid beräkning av innehav och rösträtt som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 5 a § 3 mom. i denna lag och 1 kap. 3 § 3 mom. lagen om aktiebolag och hänförs till den andel som en delägare eller medlem i samfundet har också en sådan persons innehav och rösträtt som står i ett sådant förhållande till honom som avses i 1 mom. 4 punkten samt ett sådant samfunds och en sådan stiftelses innehav och rösträtt som står i ett sådant förhållande till honom eller henne som avses i 5 punkten.

5 c §

En försäkringsförening får ta upp krediter endast

1) för skötseln av nödvändig likviditet,

2) som återbelåning enligt de grunder som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/1961),

3) som sådant kapitallån som avses i 2 mom.,

4) i fall som ministeriet bestämmer, eller

5) med tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljar i enskilda fall.

En försäkringsförening kan ta upp lån (kapitallån) beträffande vilket

1) kapital, ränta och annan gottgörelse i samband med att föreningen upplöses eller försätts i konkurs får betalas endast med sämre förmånsrätt än andra skulder,

2) kapitalet annars får återbetalas endast om det kvarstår full täckning för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt föreningens och, om föreningen är en moderförening, enligt koncernens balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden, samt beträffande vilket

3) ränta och annan gottgörelse får betalas endast om det belopp som skall betalas kan användas för vinstutdelning enligt föreningens, och om föreningen är en moderförening, enligt koncernens fastställda balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden.

Försäkringsföreningen skall meddela Försäkringsinspektionen om upptagande av lån som avses i 1 mom. 1, 3 och 4 punkten enligt vad Försäkringsinspektionen närmare föreskriver.

Vad som bestäms i 1 mom. 1―3 punkten tillämpas också på ett sådant dottersamfund till försäkringsföreningen som inte är ett kreditinstitut, finansiellt institut eller fondbolag.

Försäkringsinspektionen kan i de fall som avses i 12 kap. 6 c § förbjuda en försäkringsförening att ta upp kredit.

Ministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

5 d §

En försäkringsförening eller ett samfund som hör till samma koncern får inte ställa säkerhet för betalning av kapital, ränta eller annan gottgörelse på ett kapitallån. Den ränta eller gottgörelse av annat slag som betalas på ett kapitallån minskar i fråga om den senast avslutade räkenskapsperioden det belopp som kan användas för vinstutdelning.

Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen. En ändring av lånevillkoren som strider mot 5 c § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten och en säkerhet som avses i 1 mom. är ogiltig. Beträffande återbetalning av kapitallån samt betalning av ränta och annan gottgörelse i strid med 5 c § 2 mom. samt ställande av sådan säkerhet som avses i 1 mom. gäller i tillämpliga delar 11 kap. 5 §.

Kapitallån har sinsemellan samma rätt till föreningens medel, om inte något annat har avtalats mellan föreningen och kapitallånens borgenärer.

Det belopp som tillkommer kapitallånens borgenärer i samband med nedsättning eller återbetalning av föreningens garantikapital eller fusion av föreningen får betalas först efter det att åtgärden har registrerats.

2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

1 §

Minst hälften av stiftarna skall ha sin boningsort eller, om det är fråga om en juridisk person, sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag.


2 §

Stiftelseurkunden skall innehålla förslag till stadgar, och i den skall även anges

1) varje stiftares fullständiga namn och adress, beträffande fysiska personer boningsort och finländsk personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid samt beträffande juridiska personer hemort, registernummer och det register där den juridiska personen har införts,


6) den tid inom vilken tecknade garantiandelar skall betalas,

7) tiden och sättet för kallelse till konstituerande stämma, om denna inte enligt 8 § 3 mom. skall hållas utan kallelse,

8) de kostnader för föreningens bildande som faller på föreningen eller de uppskattade maximikostnaderna.

3 §

I stadgarna för försäkringsföreningen skall anges


4) beloppet av föreningens garantikapital och grundfond eller, om garantikapitalet kan nedsättas eller ökas utan ändring av stadgarna, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet skall vara minst en fjärdedel av maximikapitalet, eller om grundfonden kan ökas utan ändring av stadgarna, fondens belopp och maximibelopp,


4 §

Fastställelse av försäkringsföreningens stadgar och ändringar av dem skall sökas hos Försäkringsinspektionen.

Försäkringsinspektionen får inte fastställa stadgarna eller ändringar i dem, om den tilltänkta försäkringsrörelsen är sådan att den medför förpliktelser som med beaktande av föreningens verksamhetsbetingelser står i uppenbar disproportion till dess ansvarsförmåga.

5 a §

Försäkringsinspektionen skall meddela sitt beslut med anledning av en ansökan om fastställelse av föreningens stadgar inom sex månader efter att ansökningen anhängiggjorts och de för avgörandet av ärendet behövliga handlingarna och utredningarna insänts.

Om ett beslut inte har givits inom den i 1 mom. utsatta tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses härvid gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har meddelats. Försäkringsinspektionen skall underrätta besvärsinstansen om att beslutet har meddelats. I fråga om anförandet och behandlingen av besvär gäller i övrigt i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen (586/1996).

6 §

Garantiandelar i en försäkringsförening som skall bildas skall tecknas på en handling (teckningshandling) till vilken har fogats stiftelseurkunden och Försäkringsinspektionens beslut om fastställelse av stadgarna. Föreningen kan inte åberopa sådan teckning av en garantiandel som har gjorts på något annat sätt, om tecknaren innan föreningen registrerats underrättar registermyndigheten om felet.


7 §

Om godkännande av teckning och om det antal garantiandelar som skall tilldelas tecknarna beslutar stiftarna. Har en stiftare i stiftelseurkunden uppgivit att han eller hon tecknar ett visst antal garantiandelar, skall stiftaren tilldelas minst detta antal. Till stiftelseurkunden skall fogas ett beslut om godkännande av sådana teckningar av garantiandelar som inte har gjorts i stiftelseurkunden.


8 §

Föreslås på den konstituerande stämman en ändring av en bestämmelse i stiftelseurkunden, får beslut om föreningens bildande inte fattas förrän ett beslut med anledning av förslaget har fattats. Fattas på den konstituerande stämman beslut om en ändring av stadgarna, får beslut om föreningens bildande inte fattas förrän Försäkringsinspektionen har fastställt ändringarna i stadgarna.

9 §

Försäkringsföreningen är bildad, om bildandet vid en konstituerande stämma, som hållits inom den i 8 § 1 mom. angivna tiden, har understötts av flertalet av tecknarnas röster och minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda garantiandelarna eller, i det fall som avses i 8 § 2 mom., av två tredjedelar av stiftarna, och om det vid stämman kan visas

1) att stadgarna har blivit fastställda,

2) att alla garantiandelar har tecknats och både garantiandelarna och grundfonden har inbetalts på föreningens konto i en depositionsbank i Finland eller i ett sådant utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland som har rätt att ta emot depositioner.


När föreningen är bildad skall vid den konstituerande stämman förrättas de val som hör till föreningsstämman. Det belopp som har betalts för garantiandelarna och grundfonden får inte användas förrän styrelsen har valts.


9 a §

Om en garantiandel inte betalas inom utsatt tid, skall styrelsen utan dröjsmål driva in det försenade beloppet. Styrelsen kan konstatera att rätten till en garantiandel är förverkad, om det försenade beloppet jämte ränta inte har betalts inom en månad efter utgången av den betalningstid som avses i 2 § 2 mom. 6 punkten.

Om rätten till en garantiandel är förverkad, kan styrelsen ge garantiandelen till en ny tecknare, som utan dröjsmål skall betala det belopp för garantiandelen som har förfallit till betalning. Styrelsen skall innan föreningen anmäls för registrering ogiltigförklara de garantiandelar som inte är helt betalda. Styrelsens beslut om ogiltigförklaring skall fogas till stiftelseurkunden.

Om en garantiandel förklaras ogiltig av den orsak som nämns i 2 mom., är var och en som tecknat en garantiandel som han eller hon försummat att betala skyldig att som ersättning till föreningen betala en tredjedel av det belopp som skall betalas för garantiandelen.

Vad som i denna paragraf bestäms om styrelsen gäller i tillämpliga delar försäkringsföreningens stiftare tills föreningen har bildats enligt 9 §.

10 §

En försäkringsförening skall inom tre månader från det beslut om bildande fattades anmälas för registrering så som bestäms särskilt. Som garantikapital registreras det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tecknarna tilldelade garantiandelar, med avdrag för det sammanlagda nominella beloppet av garantiandelar som enligt 9 a § förklarats ogiltiga. Om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, skall vid beräkning av det garantikapital som registreras i stället användas det belopp som enligt 2 § 2 mom. 3 punkten antecknas i garantikapitalet. Dessutom registreras beloppet av grundfonden.

Till registeranmälan skall fogas

1) en försäkran av försäkringsföreningens styrelsemedlemmar och verkställande direktör att bestämmelserna i denna lag har iakttagits vid bildandet av föreningen och att det belopp som har inbetalts för garantiandelarna och grundfonden är i föreningens ägo och besittning,

2) ett intyg av revisorerna över att denna lags bestämmelser om betalning av garantikapitalet och grundfonden har iakttagits.

3 kap.

Garantikapital

3 §

I stadgarna kan bestämmas att en garantiandelsägare, föreningen eller någon annan har rätt att lösa in en garantiandel som övergår till ny ägare. Om en inlösningsklausul tas in i stadgarna skall även bestämmas


6) när och hur styrelsen skall lämna de lösningsberättigade uppgift om att en garantiandel har övergått till ny ägare och uppgift om huruvida föreningen utövar sin lösningsrätt.


Föreningen kan lösa in en garantiandel endast med medel som kan användas för vinstutdelning. Inlösningsbeslutet fattas av föreningsstämman med enkel majoritet. I beslutsförslaget och beslutet skall nämnas inlösningspriset för garantiandelarna och betalningstiden. För inlösningsbeslutet gäller i övrigt i tillämpliga delar 5 kap. 1 § 3―5 mom. En inlöst garantiandel skall ogiltigförklaras med iakttagande i tillämpliga delar av 5 kap., eller överlåtas vidare med iakttagande i tillämpliga delar av 5 a kap. 4 §.

5 §

I ett garantiandelsbrev skall anges föreningens firma och registernummer samt garantiandelens eller garantiandelsbrevets ordningsnummer. Garantiandelsbrevet skall vara daterat och undertecknat av styrelsen eller av någon som styrelsen befullmäktigat till detta. Garantiandelsbrevet får undertecknas genom tryckning eller på något annat därmed jämförbart sätt.

Kan i föreningen, då garantiandelsbrev utfärdas, finnas garantiandelar av olika slag, skall slaget av garantiandel anges i garantiandelsbrevet. Om stadgarna innehåller en bestämmelse som avses i 1 § 2 mom. eller i 3 eller 4 § eller en bestämmelse om att en garantiandelsägare kan förpliktas att erlägga särskilda betalningar till föreningen, skall detta nämnas i garantiandelsbrevet. I garantiandelsbrevet skall dessutom nämnas den bestämmelse i stadgarna som avses i 5 kap. 5 § 2 mom.

6 §

Om en förening med anledning av inlösning av garantiandelar eller vid upplösning av föreningen erlägger betalning till en garantiandelsägare, skall anteckning om detta utan dröjsmål göras på garantiandelsbrevet.


8 §

Innan ett garantiandelsbrev utfärdas kan föreningen utge ett till en viss person ställt bevis som gäller rätt till en eller flera garantiandelar och som innehåller villkoret att garantiandelsbrev utlämnas endast mot återställande av beviset (interimsbevis). Beviset skall förses med anteckning om huruvida garantiandelen är helt betald och på begäran med anteckning om de betalningar som gjorts. Angående undertecknande av beviset och de uppgifter som skall tas in i det gäller vad som i 5 § 2 och 3 mom. bestäms om garantiandelsbrev.

10 §

När försäkringsföreningen är bildad skall styrelsen utan dröjsmål upprätta en förteckning över föreningens samtliga garantiandelar (garantiandelsbok). I den antecknas garantiandelarna eller garantiandelsbreven i nummerföljd, dagen för utfärdandet samt garantiandelsägarens namn och adress.


4 kap.

Ökning av garantikapitalet

1 §

Om ökning av garantikapitalet beslutar föreningsstämman. Kräver ökningen av garantikapitalet en ändring av stadgarna, skall föreningen på det sätt som bestäms i denna lag ansöka om att Försäkringsinspektionen fastställer ändringen av stadgarna. Beslut om ökning av garantikapitalet får inte fattas förrän försäkringsföreningen blivit registrerad.


2 §

Vid ökning av garantikapitalet har delägarna eller garantiandelsägarna företrädesrätt till de nya garantiandelarna, om så föreskrivs i stadgarna (företrädesrätt till teckning).

Vid nyemission kan föreningsstämman besluta om avvikelse från företrädesrätten till teckning, om det med hänsyn till föreningen finns vägande ekonomiska skäl till avvikelsen. Beslutet är giltigt endast om det biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Tiden för utnyttjande av företrädesrätten till teckning skall vara minst två veckor räknat från teckningstidens början.

3 §

I styrelsens förslag till beslut om nyemission skall, utöver de uppgifter som enligt 4 § 1 mom. skall nämnas i beslutet, anges grunderna för bestämmande av teckningspriset. Om det föreslås avvikelser från företrädesrätten till teckning, skall dessutom orsakerna därtill anges. Om det föreslås avvikelser till förmån för någon som hör till föreningens närmaste krets, skall förslaget också innehålla en redogörelse för hur stor del denne äger av föreningens garantikapital och hur stor del av röstetalet för samtliga garantiandelar i föreningen han eller hon förfogar över före och efter nyemissionen, om han eller hon tecknar alla de garantiandelar som erbjudits honom eller henne och nyemissionen också i övrigt tecknas i sin helhet.

3 a §

Om bokslutet inte behandlas på föreningsstämman, skall till det förslag som avses i 3 § fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna för det senaste bokslutet och av föreningsstämmans beslut beträffande vinst eller förlust för den senaste räkenskapsperioden,

2) ett mellanbokslut som inte får vara äldre än fyra månader och som har upprättats och granskats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det före föreningsstämman har förflutit över sex månader från utgången av den föregående räkenskapsperioden,

3) styrelsens redogörelse för sådana händelser av väsentlig betydelse för föreningens ställning som har inträffat efter att bokslutet och mellanbokslutet upprättades,

4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om den redogörelse som avses i 3 punkten.

Om det föreslås avvikelse från företrädesrätten till teckning, skall till förslaget fogas revisorernas utlåtande om grunderna för bestämmande av teckningspriset samt om orsakerna till avvikelsen från företrädesrätten till teckning.

3 b §

I kallelsen till stämma skall nämnas det huvudsakliga innehållet i det förslag som avses i 3 § och hur en delägare och en garantiandelsägare skall förfara för att utöva sin rätt.

Förslaget jämte bilagor skall hållas tillgängligt för delägarna och garantiandelsägarna på föreningens huvudkontor under minst en vecka före föreningsstämman och utan dröjsmål sändas till de delägare och garantiandelsägare som begär det samt läggas fram på föreningsstämman.

4 §

Om en bestämmelse som avses i 3 kap. 1 § 2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 5 § 2 mom. gäller de nya garantiandelarna eller om ägarna av de nya garantiandelarna enligt stadgarna kan förpliktas att erlägga särskilda betalningar till föreningen, skall detta nämnas i beslutet om ökning av garantikapitalet.


6 §

Teckning av de nya garantiandelarna skall ske på en teckningslista som innehåller beslutet om ökning av garantikapitalet. Kopior av stadgarna, av Försäkringsinspektionens beslut om fastställelse av ändring av stadgarna samt av de enligt 3 b § 2 mom. och 5 § framlagda handlingarna skall bifogas teckningslistan eller hållas tillgängliga för tecknarna på en plats som anges i listan.


7 §

Ett beslut om ökning av garantikapitalet och, om stadgarna måste ändras till följd av ökningen, ändringen av stadgarna skall anmälas för registrering, om åtgärderna inte förfallit enligt 1 mom. En förutsättning för registrering är att ökningen i sin helhet har inbetalts i pengar på föreningens konto i en depositionsbank i Finland eller i ett sådant utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland som har rätt att ta emot depositioner.

Till en registeranmälan skall fogas en försäkran av alla styrelsemedlemmar och verkställande direktören om att bestämmelserna i denna lag har iakttagits vid ökningen av garantikapitalet och att det belopp som betalts av den ökning som skall registreras är i föreningens ägo och besittning. Till anmälan skall även fogas ett av föreningens revisorer utfärdat intyg över att bestämmelserna i denna lag om betalning av garantikapitalet har iakttagits.

9 §

Bestämmelserna i 2 kap. 9 a och 12 § tillämpas på motsvarande sätt på nymemission. I fråga om kvittning av skuld som grundar sig på teckning av garantiandel mot fordran hos föreningen gäller dessutom vad som bestäms i 5 § i detta kapitel.

5 kap.

Nedsättning och återbetalning av garantikapitalet

1 §

En försäkringsförenings garantikapital får nedsättas endast i syfte att

1) omedelbart täcka en sådan förlust enligt den fastställda balansräkningen som inte kan täckas med det fria egna kapitalet och reservfonden,

2) ogiltigförklara föreningens garantiandelar som försäkringsföreningen eller dess dottersamfund har i sin besittning.

Beslut om nedsättning av garantikapitalet fattas av föreningsstämman. Beslutet får inte fattas förrän försäkringsföreningen har registrerats. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Om det föreslås att garantikapitalet skall nedsättas på annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, krävs dessutom samtycke av de garantiandelsägare vilka berörs av beslutet.

I ett beslut om nedsättning av garantikapitalet skall nämnas

1) syftet med nedsättningen av garantikapitalet,

2) för varje garantiandelsslag det belopp med vilket garantikapitalet nedsätts,

3) nedsättningens inverkan på föreningens eget kapital,

4) i vilken ordning garantiandelarna ogiltigförklaras.

I förslaget till beslut skall finnas de uppgifter som enligt 3 mom. skall nämnas i beslutet. Om det föreslås att garantikapitalet skall nedsättas på något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, skall i förslaget till beslut anges orsaken till detta, utredas hur nedsättningen inverkar på fördelningen av garantiandelsinnehavet och rösträtten i föreningen samt ges en redogörelse för hur stor del någon som hör till föreningens närmaste krets före nedsättningen av garantikapitalet och efter den har av föreningens garantikapital och hur stor andel denne har av det röstetal som garantiandelarna medför. Om nedsättningen av garantikapitalet sker på något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, skall till beslutsförslaget fogas ett utlåtande av revisorerna om de orsaker till nedsättningen som nämns i förslaget. I fråga om bilagorna till beslutsförslaget iakttas i övrigt i tillämpliga delar 4 kap. 3 a § 1 och 2 mom.

I fråga om kallelse till föreningsstämma, framläggande av beslutsförslag och meddelande till garantiandelsägarna gäller i tillämpliga delar 4 kap. 3 b § och 4 § 3 mom.

Efter nedsättningen av garantikapitalet skall det fortfarande finnas full täckning för det nedsatta garantikapitalet, det övriga bundna egna kapitalet och sådana andra icke utdelningsbara poster som avses i 11 kap. 2 § 1 mom. Om föreningen är moderförening i en koncern, skall full täckning på motsvarande sätt finnas för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster i koncernen. Täckningen beräknas på basis av bokslutet eller, om bokslutet inte fastställs vid samma stämma, med stöd av de handlingar som avses i 4 kap. 3 a § 1 och 2 mom.

2 §

Om en försäkringsförening nedsätter garantikapitalet i sådant syfte som nämns i 1 § 1 mom. 1 punkten, skall föreningen ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till beslut om vinstutdelning under de följande tre åren efter registreringen av nedsättningen. I fråga om givandet av samtycke iakttas i tillämpliga delar 14 kap. 11 §.

3 §

Om nedsättningen av en försäkringsförenings garantikapital förutsätter en ändring av stadgarna, skall föreningen på det sätt som bestäms i denna lag ansöka om att Försäkringsinspektionen fastställer ändringen av stadgarna. Ifall ett beslut om nedsättning av garantikapitalet inte anmäls för registrering inom en månad från den dag då Försäkringsinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna, förfaller beslutet. Garantikapitalet anses ha blivit nedsatt när ändringen av stadgarna har registrerats.

4 §

För verkställighet av beslut om nedsättning av en försäkringsförenings garantikapital behövs registermyndighetens tillstånd i det fall att nedsättningsbeloppet används för något annat än i 1 § 1 mom. 1 punkten nämnt ändamål och verkställigheten leder till minskning av föreningens bundna egna kapital. Tillstånd behövs likväl inte om garantikapitalet genom nyemission samtidigt ökas med ett belopp som motsvarar garantikapitalets nedsättningsbelopp.

Om det för verkställigheten av beslut om nedsättning av garantikapitalet behövs ett i 1 mom. avsett tillstånd, skall försäkringsföreningen inom två månader från det beslutet om nedsättning fattades ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till nedsättningen av garantikapitalet. I fråga om givande av samtycke iakttas i tillämpliga delar 14 kap. 11 §.

Tillstånd av registermyndigheten skall sökas inom två månader från det Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till nedsättning av garantikapitalet. Till ansökan skall fogas en utredning över Försäkringsinspektionens samtycke och föreningens beslut jämte bilagor.

I fråga om registermyndighetens tillstånd iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 14 kap. 12 § 3 mom. och 13 § om registermyndighetens tillstånd vid verkställande av fusion.

5 §

En försäkringsförenings garantikapital eller en del därav kan återbetalas med enligt 11 kap. 2 § utdelningsbara medel genom att en grundfond som motsvarar det återbetalade beloppet bildas. Beslut om återbetalning av garantikapital fattas av föreningsstämman.

I stadgarna skall bestämmas den ordning som skall iakttas vid återbetalningen av garantikapitalet samt det pris som skall erläggas för garantiandelen eller grunderna för beräknande av priset. En sådan bestämmelse om återbetalning av garantikapital som intas i stadgarna genom en ändring av dessa får gälla endast nya garantiandelar som tecknas efter att beslutet har fattats, om alla garantiandelsägare inte har gett sitt samtycke.

När beslut har fattats om återbetalning av garantiandelar, skall behövliga ändringar göras i stadgarna.

6 §

Garantiandelar till ett belopp motsvarande det med vilket garantikapitalet har nedsatts eller återbetalts skall avföras ur garantiandelsboken och garantiandelsbreven makuleras.

5 a kap.

Egna garantiandelar

1 §

En försäkringsförening får mot vederlag förvärva egna garantiandelar endast enligt vad som bestäms i detta kapitel. En försäkringsförening får ta emot egna garantiandelar som pant endast enligt 2 mom.

En försäkringsförening som vid fusion mellan föreningar eller på något annat sätt övertar en rörelse får förvärva eller såsom pant ta emot garantiandelar i försäkringsföreningar som hör till rörelsen. Försäkringsföreningen är skyldig eller berättigad att lösa in garantiandelar i de fall som avses i 3 kap. 3 §. Försäkringsföreningen får på auktion ropa in helt betalda garantiandelar som har utmätts för föreningens fordran.

2 §

Garantiandelar i en försäkringsförening får inte tecknas av försäkringsföreningen eller dess dottersamfund. Har föreningen tecknat garantiandelar i samband med bildandet, anses stiftarna ha tecknat garantiandelarna. Har föreningen i samband med nyemission tecknat garantiandelar, anses styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ha tecknat garantiandelarna. Tecknarna ansvarar solidariskt för betalningen av teckningsbeloppet. Som tecknare betraktas dock inte den som visar att han eller hon motsatte sig teckningen eller att han eller hon inte kände till eller hade bort känna till teckningen.

Den som har tecknat garantiandelar i försäkringsföreningen i eget namn men för föreningens räkning anses ha tecknat garantiandelarna för egen räkning.

3 §

En försäkringsförening får i andra fall än de som avses i 1 § 2 mom. förvärva egna garantiandelar endast med medel som kan användas för vinstutdelning. Föreningsstämman beslutar om sådant förvärv med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 5 kap. 1 § bestäms om föreningsstämmans beslut, beslutsförslag och hur ett beslutsförslag skall hållas tillgängligt, kallelse till föreningsstämma och meddelanden till garantiandelsägare. Ett beslut av föreningsstämman om förvärv av egna garantiandelar skall fattas med kvalificerad majoritet enligt 7 kap. 17 § 1 mom.

4 §

Föreningsstämman beslutar om avyttring av föreningen tillhöriga egna garantiandelar. I fråga om föreningsstämmans beslut, framläggande av beslutsförslag, kallelse till föreningsstämma, delägares och garantiandelsägares företrädesrätt till teckning, meddelanden till delägare och garantiandelsägare samt i fråga om registrering av föreningsstämmans beslut iakttas i tillämpliga delar vad som i 4 kap. bestäms om ökning av garantikapitalet.

Ett garantiandelsbrev får inte överlåtas förrän det i beslutet angivna överlåtelsebeloppet har betalts.

Egna garantiandelar som försäkringsföreningen har förvärvat skall avyttras senast tre år efter fånget.

Garantiandelar som har förvärvats i strid med detta kapitel skall avyttras utan dröjsmål och senast sex månader efter fånget.

Har garantiandelarna inte avyttrats inom den tid som anges i 3 eller 4 mom., skall garantikapitalet omedelbart genom ogiltigförklaring av garantiandelar nedsättas med ett belopp som motsvarar garantiandelarnas sammanlagda nominella belopp.

6 kap.

Försäkringsföreningens ledning

1 §

Styrelsen väljs av föreningsstämman, om föreningen saknar förvaltningsråd. I 10 § 4 mom. bestäms om styrelseval som förrättas av förvaltningsrådet. De som skall väljas till medlemmar i styrelsen skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan de blir valda.

Mandattiden för styrelsemedlemmarna skall bestämmas i stadgarna. Mandattiden skall utgå senast under den fjärde räkenskapsperioden efter valet, antingen vid slutet av den föreningsstämma där nyval förrättas eller vid utgången av räkenskapsperioden.


2 §

En försäkringsförening skall ha en verkställande direktör. Verkställande direktören utses av styrelsen eller, om så bestäms i stadgarna, av förvaltningsrådet. Verkställande direktören skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan han eller hon utses.

Vad som i denna lag bestäms om verkställande direktören tillämpas på motsvarande sätt på ställföreträdaren.

3 §

Minst hälften av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag.


4 §

En styrelsemedlem kan avgå innan mandattiden utgår. Anmälan om avgång skall göras till styrelsen och, om den avgående medlemmen har valts av förvaltningsrådet, även till detta. Avgångsanmälan skall dateras och undertecknas. En styrelsemedlem kan skiljas från sitt uppdrag av den som har tillsatt honom eller henne.

Om en styrelsemedlems uppdrag upphör under mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin i 3 § avsedda behörighet för uppdraget och det inte finns någon suppleant, skall styrelsens övriga medlemmar se till att en ny medlem väljs för den återstående mandattiden. Om valet ankommer på föreningsstämman och styrelsen är beslutför med sina återstående medlemmar och suppleanter, kan valet uppskjutas till nästa föreningsstämma vid vilken styrelsemedlemmar även annars skall väljas.

Om en styrelsemedlem vid sin avgång har skäl att anta att föreningen inte längre har några andra styrelsemedlemmar, är han skyldig att hos Försäkringsinspektionen ansöka att föreningsstämman sammankallas för val av ny styrelse.

Har en försäkringsförening inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse, skall Försäkringsinspektionen sammankalla föreningsstämma eller, om styrelsen utses av förvaltningsrådet, detta för att utse en styrelse. Har föreningen inte en i handelsregistret antecknad verkställande direktör, skall Försäkringsinspektionen sammankalla styrelsen eller, om verkställande direktören utses av förvaltningsrådet, detta för att utse en verkställande direktör. Väljs inte någon styrelse eller verkställande direktör eller anmäls inte detta utan dröjsmål till handelsregistret, skall Försäkringsinspektionen förordna en eller flera sysslomän att handha föreningens angelägenheter till dess styrelsen eller verkställande direktören blivit vald och antecknad i registret.

Om Försäkringsinspektionen inte redan har vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall som avses i 3 eller 4 mom. ansökan göras av en styrelsemedlem, verkställande direktören, en delägare, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att föreningen har en behörig styrelse och verkställande direktör.

10 §

Om en försäkringsförenings grundkapital är minst 84 000 euro, kan i stadgarna bestämmas att föreningen skall ha ett förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet skall bestå av minst fem medlemmar. Verkställande direktören och styrelsemedlemmarna får inte höra till förvaltningsrådet. I stadgarna skall nämnas antalet eller minimi- och maximiantalet medlemmar och eventuella suppleanter i förvaltningsrådet samt deras mandattid.

Förvaltningsrådet väljs av föreningsstämman. De som skall väljas till medlemmar i förvaltningsrådet skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan de blir valda. Vad som i 1 § 3 och 4 mom., 3 § 1 mom., 4 § och 6 § 1 mom. samt i 16 kap. 4 § bestäms om styrelsens medlemmar, suppleanter och ordförande tillämpas på motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och ordförande.

Förvaltningsrådet skall välja styrelsen och fastställa styrelsemedlemmarnas arvode, om inte något annat bestäms i stadgarna. I stadgarna kan också bestämmas att förvaltningsrådet anställer verkställande direktören och övriga personer inom den högsta ledningen samt beslutar om deras löneförmåner. Om förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av extra föreningsstämma bestäms i 7 kap. 9 §. Förvaltningsrådet får inte ges andra uppgifter än de som nämns i denna lag.

15 §

En rättshandling som på försäkringsföreningens vägnar har företagits av en sådan företrädare för föreningen som avses i 12 eller 13 § är inte bindande för föreningen, om företrädaren

1) har handlat i strid med en i denna lag angiven begränsning av sin behörighet,

2) har handlat i strid med en sådan begränsning som grundar sig på 12 § 3 mom., eller

3) har överskridit sin befogenhet och motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten kan som tillräckligt bevis för att motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds inte anses enbart det att befogenhetsbegränsningarna registrerats och kungjorts.

7 kap.

Föreningsstämman

1 §

I stadgarna kan bestämmas att en delägare för att få delta i föreningsstämman skall anmäla sig hos föreningen senast den dag som nämns i kallelsen till stämman och som kan vara tidigast fem dagar före stämman.

2 §

Deltagande i föreningsstämma får inte ske med stöd av en garantiandel som tillhör försäkringsföreningen eller dess dottersamfund. En sådan garantiandel skall inte medräknas, när för tillkomsten av ett giltigt beslut eller för utövande av en viss befogenhet krävs samtycke av samtliga garantiandelsägare eller samtycke av de garantiandelsägare som äger en viss del av garantiandelarna i föreningen.

Vad som bestäms i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på delägarskap som är baserat på föreningens eller dess dottersamfunds försäkring.

3 §

Delägare och ombud får vid föreningsstämman åtföljas av ett biträde.

8 §

Vid stämman skall beslutas

1) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i moderföreningen även av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2) om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen eller, i en moderförening, koncernbalansräkningen,


Beslutsfattande i en fråga som nämns i 2 mom. 1―3 punkten skall dock uppskjutas till en fortsatt stämma som skall hållas en viss dag, minst en månad och högst två månader senare, om delägare i en försäkringsförening vilka har minst en tredjedel eller en i stadgarna fastställd mindre del av det sammanlagda röstetalet för de delägare som är representerade vid stämman kräver det. Beslutsfattandet får inte uppskjutas på nytt.

9 §

Likaså skall extra föreningsstämma hållas om Försäkringsinspektionen eller en revisor i föreningen skriftligen kräver detta för behandling av något uppgivet ärende.


11 §

Om en föreningsstämma, som skall hållas enligt denna lag, stadgarna eller föreningsstämmans beslut, inte har sammankallats i angiven ordning, skall Försäkringsinspektionen på ansökan av någon styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en revisor eller delägare sammankalla stämman på föreningens bekostnad. Försäkringsinspektionen kan sammankalla föreningsstämma också utan här nämnd ansökan.

12 §

Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor och, om i stadgarna inte bestäms en längre tid, senast en vecka före stämman eller före den sista anmälningsdagen enligt 1 § 3 mom. Om beslutsfattandet i en fråga som behandlas vid föreningsstämman uppskjuts till en fortsatt stämma som hålls senare än fyra veckor efter den första stämman, skall kallelse till denna utfärdas särskilt. Utan hinder av vad som i stadgarna bestäms om tiden för kallelse kan kallelse till den fortsatta stämman alltid utfärdas senast fyra veckor före stämman. Fordras enligt stadgarna för beslutets giltighet att det fattas på två stämmor, kan kallelse till den senare stämman inte utfärdas förrän den första stämman har hållits. I kallelsen skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

Kallelsen skall utfärdas enligt stadgarna. Om vid stämman skall behandlas en sådan ändring av stadgarna som nämns i 18 § i fråga om redan utgivna garantiandelar, föreningens försättande i likvidation eller upphörande av likvidation, fusion eller överlåtelse av föreningens hela försäkringsbestånd, skall dessutom en skriftlig kallelse sändas till varje delägare vars adress är känd för föreningen.


17 §

Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Ett beslut om ändring av stadgarna skall, sedan Försäkringsinspektionen fastställt ändringen, utan dröjsmål anmälas för registrering och får inte verkställas förrän registrering skett. Om en sådan ändring av stadgarna som gäller garantikapitalet eller garantiandelarnas nominella belopp förutsätter ökning eller nedsättning av det registrerade garantikapitalet, skall beslutet om ändring av stadgarna dock, sedan Försäkringsinspektionen fastställt ändringen anmälas för registrering och registreras först samtidigt med ökningen eller nedsättningen.

Vad som bestäms i 2 mom. skall i tillämpliga delar iakttas i fråga om registrering av sådana beslut om ändring av stadgarna som gäller garantikapital, dess minimi- eller maximibelopp eller garantiandelarnas nominella belopp.

18 §

Beslut om en sådan ändring av stadgarna, att i fråga om redan utgivna garantiandelar garantiandelsägarnas betalningsskyldighet gentemot föreningen ökas, rätten att förvärva garantiandelar i föreningen begränsas enligt 3 kap. 3 eller 4 §, eller det inbördes förhållande mellan de rättigheter som garantiandelar av samma slag medför rubbas, kräver samtycke av samtliga delägare eller, utöver ett beslut som avses i 17 § 1 mom., samtycke av de garantiandelsägare som själva eller vars garantiandelar berörs av ändringen.

Beslut om en sådan ändring av stadgarna att mer än en tiondel av räkenskapsperiodens vinst, efter avdrag av det belopp som fordras för täckande av förlust från tidigare räkenskapsperioder, skall avsättas till en reservfond eller en grundfond eller annars innehållas är giltigt endast om det biträtts av delägare med mer än nio tiondelar av de vid stämman företrädda garantiandelarna.

Om det i försäkringsföreningen finns garantiandelar av olika slag och rättigheterna för ett helt slag av garantiandelar försämras genom ändringen av stadgarna, krävs förutom ett beslut som avses i 17 § 1 mom. samtycke av de garantiandelsägare som har minst hälften av samtliga och mer än två tredjedelar av de vid stämman företrädda garantiandelarna av detta slag.

8 kap.

Ändring av sammanslutningsform

1 §

En försäkringsförenings stämma kan fatta beslut om att ombilda föreningen till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ett beslut om ändring av sammanslutningsformen är giltigt, om det har fattats enligt 7 kap. 17 § 1 mom.

Föreningen skall inom tre månader efter föreningsstämmans beslut hos ministeriet söka koncession för det tilltänkta försäkringsbolaget med iakttagande i tillämpliga delar av 2 kap. lagen om försäkringsbolag och samtidigt söka Försäkringsinspektionens fastställelse av den bolagsordning som den ändrade sammanslutningsformen kräver.

2 §

Försäkringsinspektionen skall när det gäller en i 1 § avsedd ansökan om fastställelse av bolagsordningen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredningar skall avslås, på föreningens bekostnad kungöra ansökan i den officiella tidningen. I kungörelsen skall sådana föreningens delägare och försäkringsborgenärer som önskar framställa anmärkningar mot ansökan uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Försäkringsinspektionen skall förplikta föreningen att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på föreningens hemort samt dessutom vid behov på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer.

Försäkringsinspektionen skall fastställa bolagsordningen, om den uppfyller kraven enligt 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag och om inte ombildningen av föreningen till ömsesidigt försäkringsbolag kränker de förmåner som försäkringarna omfattar eller någon delägargrupps intressen.

Försäkringsinspektionen har rätt att förena fastställelsen av bolagsordningen med sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller delägargruppernas intressen.

Föreningen samt den som framställt en anmärkning och som anser att Försäkringsinspektionens beslut kränker hans eller hennes rätt, har rätt att anföra besvär över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

4 §

Om koncession eller fastställelse av bolagsordningen enligt 1 § 2 mom. inte har sökts inom föreskriven tid eller om ministeriet har avslagit ansökan om koncession eller Försäkringsinspektionen avslagit ansökan om fastställelse av bolagsordningen och beslutet har vunnit laga kraft, eller om ändringen av sammanslutningsform inte har anmälts för registrering inom den tid som nämns i 3 § eller om registrering har vägrats, har ändringen av sammanslutningsformen förfallit.


9 kap.

Revision och särskild granskning

1 §

I fråga om revision av försäkringsföreningar gäller vad som bestäms i detta kapitel och i revisionslagen (936/1994).

Med godkänd revisor avses i denna lag en sådan person eller sammanslutning som har godkänts och registrerats i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. revisionslagen.

En försäkringsförening skall ha minst två revisorer enligt vad som bestäms i stadgarna. Revisorerna väljs av föreningsstämman. Skall flera än två revisorer utses, kan det i stadgarna bestämmas att någon eller några av dem, dock inte alla, skall tillsättas i annan ordning.

Föreningsstämman skall dessutom välja minst två revisorssuppleanter. Vad som i denna lag och i revisionslagen bestäms om revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.

En delägare kan kräva att en revisor tillsätts att delta i revisionen vid sidan av de övriga revisorerna. Förslag om detta skall göras på den föreningsstämma där revisorerna skall väljas eller där ärendet enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Har förslaget vid föreningsstämman biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna, kan delägaren inom en månad efter stämman hos Försäkringsinspektionen anhålla om tillsättande av en godkänd revisor. Försäkringsinspektionen skall, efter att ha hört föreningens styrelse, förordna en revisor för tiden till och med den ordinarie föreningsstämman under följande räkenskapsperiod.

2 §

Mandattiden för en revisor skall bestämmas i stadgarna. Revisorns uppdrag upphör vid avslutandet av den ordinarie föreningsstämma som hålls efter utgången av den sista räkenskapsperiod som ingår i hans eller hennes mandattid eller, om revisorn valts tills vidare, då en ny revisor har valts i dennes ställe.

3 §

Endast en godkänd revisor kan vara revisor för en stor försäkringsförening. Minst en av föreningsstämman utsedd revisor och revisorssuppleant skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

I en liten försäkringsförening skall minst en revisor och revisorssuppleant vara godkänd revisor.

En försäkringsförenings revisorer skall innan de blir valda ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

4 §

Försäkringsinspektionen skall på anmälan förordna en behörig revisor för försäkringsföreningen, om

1) en godkänd revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,

2) en revisor inte har behörighet enligt denna lag eller 10 § revisionslagen eller inte är oberoende på det sätt som avses i 23 och 24 § revisionslagen, eller om

3) en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den på vilken det ankommer att utse revisor utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall föreningens styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för föreningen i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den som Försäkringsinspektionen förordnat.

5 §

En försäkringsförenings revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller försäkringsföreningen och som han eller hon i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot förutsättningarna för fastställelse av stadgarna eller mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringsföreningsverksamhet,

2) äventyra försäkringsföreningens fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande angående fastställandet av bokslutet.

En försäkringsförenings revisor är även skyldig att till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som han eller hon får kännedom om vid utförandet av sitt uppdrag i en sammanslutning som har i 1 kap. 5 § bokföringslagen (1336/1997) avsett bestämmande inflytande i den försäkringsförening där han eller hon är revisor, eller i vilken nämnda försäkringsförening har ovan avsett bestämmande inflytande.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

6 §

En delägare kan kräva särskild granskning av försäkringsföreningens förvaltning och bokföring under en viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta skall göras vid ordinarie föreningsstämma eller vid den föreningsstämma där ärendet enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Har förslaget biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna, kan delägaren inom en månad från föreningsstämman hos Försäkringsinspektionen anhålla om att en granskare skall förordnas.

Försäkringsinspektionen skall höra föreningens styrelse och, om granskningen enligt ansökan gäller en viss persons åtgärder, denne. Ansökan skall bifallas, om vägande skäl för granskningen anses föreligga. Försäkringsinspektionen kan förordna en eller flera granskare. En granskare har rätt till arvode av föreningen.

Vad som bestäms i fråga om revisor i 15 kap. 5―7 §, 16 kap. 4 § och i 10, 15, 21―25 och 44 § revisionslagen skall på motsvarande sätt tillämpas på granskare som avses i denna paragraf.

Över granskningen skall ett utlåtande avges till föreningsstämman. Utlåtandet skall under minst en vecka före föreningsstämman hållas tillgängligt för delägarna på föreningens huvudkontor och utan dröjsmål sändas till de delägare som begär det. Det skall också läggas fram på föreningsstämman.

7 §

Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om revision av försäkringsföreningar.

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

1 §

I försäkringsföreningens bokföring och bokslut samt vid upprättandet av koncernbokslut iakttas bokföringslagen, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel eller ministeriets eller Försäkringsinspektionens på försäkrinsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 9 § 2―4 mom. och 13 § 1 mom., 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom., 13, 16, 17 och 20 § samt 7 kap. bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av bokslut för försäkringsföreningar.

Bestämmelserna i 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av koncernbokslut för försäkringsföreningar.

2 §

Försäkringsföreningars räkenskapsperiod är kalenderåret. När föreningar inleder eller avslutar sin verksamhet får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än kalenderåret, dock längst 18 månader.

Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet. Bokslutet skall bekräftas med av ministeriet fastställda specifikationer till balansräkningen samt specifikationer till noterna. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om dessa specifikationer.

Bokslutet och koncernbokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före den ordinarie föreningsstämman.

3 §

Har en försäkring beviljats av flera än en försäkringsanstalt gemensamt på villkor att de ansvarar solidariskt, får från ansvarsskulden oavsett sådana villkor utelämnas den del av ansvarighetens kapitalvärde, som enligt avtalet hänför sig till en annan finsk försäkringsanstalt eller ett utländskt EES-försäkringsbolag, förutsatt att detta inte befinner sig i likvidation eller i sådan ställning som avses i 12 kap. 6 c §. I det sistnämnda fallet eller om det är fråga om ett annat utländskt försäkringsbolag har Försäkringsinspektionen rätt att bestämma om och i vilken mån kapitalvärdet av en annan försäkringsanstalts ansvarighet får utelämnas från ansvarsskulden.

Föreningen skall ha betryggande beräkningsgrunder för bestämmande av ansvarsskulden. Försäkringsinspektionen kan kräva att de statistiska beräkningselementen och den diskontering som tillämpas vid bestämmandet av ansvarsskulden fastställs på förhand. Om ansvarsskuldens beskaffenhet och de krav som den omständigheten att ansvarsskulden skall vara betryggande ställer i fråga om denna bestäms närmare genom förordning.

3 a §

En försäkringsförening som bedriver direkt försäkring skall täcka ansvarsskulden med sådana slag av tillgångar som anges nedan i denna paragraf och som, värderade till gängse värde på sådana grunder som Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för att täcka ansvarsskulden från vilken följande poster först har dragits av:

1) en andel som motsvarar avgiven återförsäkringsrörelse, högst till det belopp som Försäkringsinspektionen godkänner,


Försäkringsinspektionen kan på försäkringsföreningens begäran som täckning av ansvarsskulden för en bestämd tid godkänna även andra tillgångar än de som avses i 5 mom.


5 §

Anläggningstillgångar är föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar som är avsedda att i affärsverksamheten stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder.

Placeringstillgångar är tillgångar som förvärvats för placering av medel eller tryggande av placeringar.

Om en tillgång används för syften som avses i både 1 och 2 mom., hör den till anläggningstillgångarna och placeringstillgångarna i den proportion som följer av användningsändamålen.

5 a §

Om beloppet av tillverkningstidens ränteutgifter för ett lån som kan hänföras till tillverkningen av en tillgång som är avsedd att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder, sammanräknat med den andel som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokföringslagen, är väsentligt jämfört med den anskaffningsutgift som avses i nämnda paragrafs 1 mom., får utöver nämnda andel enligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas in i anskaffningsutgiften.

Om inte försäkringsföreningen visar något annat, skall anskaffningsutgiften för värdepapper av samma slag beräknas enligt förstin-först-ut-principen eller i motsatt anskaffnings- och överlåtelseordning. Som anskaffningsutgift för värdepapper av samma slag får även anges realiserade genomsnittliga anskaffningsutgifter vägda enligt volym.

5 b §

I balansräkningen upptas

1) pengar och andra fordringar än sådana som tagits upp som placeringar i balansräkningen, till det nominella värdet, likväl högst till det sannolika värdet,

2) försäkringsteknisk ansvarsskuld till det värde som beräknats med beaktande av 3 § och förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar (453/1995) samt ministeriets föreskrifter och beslut,

3) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring som har gjorts enligt 1 mom. 1 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

5 c §

Anskaffningsutgiften för de placeringar som återstår vid utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader skall under sin verkningstid kostnadsföras som avskrivningar enligt plan. I det fall att placeringens gängse värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften eller den med stöd av detta moment med tidigare gjorda avskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte ministeriet av särskilda skäl bestämmer något annat, behöver placeringar som skall betraktas som anläggningstillgångar och fordringar inte nedskrivas, om nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om nedskrivningen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Masskuldebrevslån samt andra penningoch kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen på ett sätt som avviker från 1 mom. enligt vad ministeriet närmare föreskriver.

Om det gängse värdet av ett jord- eller vattenområde, en byggnad, ett värdepapper eller någon annan jämförbar tillgång på bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre än anskaffningsutgiften, får i balansräkningen utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning som är högst så stor som skillnaden mellan det gängse värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen skall i fråga om en till placeringstillgångarna hänförd tillgång tas upp i resultaträkningen och i fråga om en till anläggningstillgångarna hänförd tillgång i uppskrivningsfonden bland eget kapital. Om en uppskrivning visar sig vara obefogad skall den uppskrivning som tagits upp i resultaträkningen korrigeras på ett resultatpåverkande sätt och den uppskrivning som har tagits upp i uppskrivningsfonden återföras. Om uppskrivningen gäller aktier eller andelar som en moderförening äger i ett dottersamfund, skall de garantiandelar som dottersamfundet äger i moderföreningen anses vara utan värde när uppskrivningen görs.

En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller anläggningstillgångarna hänförd grupp av placeringar till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i 1―3 mom.

I en not till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringarnas anskaffningsutgift och gängse värde.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om fastställande av gängse värde och anskaffningsutgift för placeringar samt om framställningssättet för byggnadsavskrivningar enligt plan.

5 d §

Om den sannolika framtida inkomsten från immateriella tillgångar eller inventarier som tagits upp bland aktiva i balansräkningen varaktigt är mindre än den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som en nedskrivning.

På varulager som tagits upp bland övriga tillgångar i balansräkningens aktiva tillämpas bestämmelserna om omsättningstillgångar i 4 kap. 5 § 4 mom. samt 5 kap. 6 och 19 § bokföringslagen.

Om en kostnadsföring som har gjorts enligt 1 eller 2 mom. visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

6 §

Bundet eget kapital är i en försäkringsförening garantikapital, grundfond, överkursfond, reservfond och uppskrivningsfond. Andra fonder är fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare räkenskapsperioder anges särskilt såsom tillägg till det fria egna kapitalet samt räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder såsom avdrag från detsamma.

Kapitallån tas upp som en särskild post i balansräkningen enligt vad ministeriet närmare bestämmer.

6 a §

I balansräkningen eller i en not till den skall per slag av garantiandel i fråga om de egna garantiandelar som föreningen har i sin besittning uppges antalet, det sammanlagda nominella beloppet och anskaffningsutgiften.

7 §

I balansräkningen eller i en not till den skall särskilt uppges de i 11 kap. 7 § 1 mom. avsedda penninglånens sammanlagda belopp enligt vad Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.

Vad som sägs i 1 mom. gäller också penninglån till den som med stöd av innehav av garantiandelar har minst 10 procent av garantiandelarna eller röstetalet för garantiandelarna eller med stöd av innehav av aktier eller garantiandelar, optionsrätter eller konvertibla skuldebrev motsvarande innehav eller rösträtt i ett samfund som tillhör samma koncern som försäkringsföreningen, om det sammanlagda beloppet av dessa penninglån överstiger den gräns som Försäkringsinspektionen fastställt.

8 §

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i noter till någondera skall lämnas följande uppgifter:

1) försäkringsföreningens garantikapital uppdelat enligt slag av garantiandel samt stadgarnas huvudsakliga bestämmelser om varje slag av garantiandel,

2) i fråga om kapitallån de huvudsakliga lånevillkoren och den för lånet avtalade icke kostnadsförda räntan eller gottgörelsen av annat slag samt övriga väsentliga uppgifter om kapitallån enligt vad Försäkringsinspektionen bestämmer.

9 §

I en försäkringsförenings bokslut skall tas in en finansieringsanalys och beträffande moderföreningen, om den upprättar ett koncernbokslut, även en finansieringsanalys över koncernen. I finansieringsanalysen skall redogöras för anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden.

Har försäkringsföreningen under räkenskapsperioden genom fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet övertagit en annan förenings tillgångar och skulder eller överlåtit egna tillgångar och skulder, skall en redogörelse för detta lämnas i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till åtgärder beträffande föreningens vinst eller förlust.

9 a §

Har föreningen under räkenskapsperioden ökat garantikapitalet med avvikelse från företrädesrätten till teckning, skall i verksamhetsberättelsen redogöras för hur och på vilka villkor garantikapitalet ökades samt hur avvikelsen från företrädesrätten inverkade på fördelningen av ägandet och rösträtten i föreningen.

9 b §

En försäkringsförening som är moderförening skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut.

Vid upprättandet av koncernbokslut skall i tillämpliga delar iakttas 2, 3, 5, 5 a―5 d, 6, 6 a, 7 och 8 §.

9 c §

Ett dottersamfund vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som moderföreningen. Om räkenskapsperioden för ett dottersamfund som skall omfattas av koncernbokslutet utgår mer än sex månader före utgången av moderföreningens räkenskapsperiod, skall sammanställningen ske utifrån ett för dottersamfundet upprättat mellanbokslut per den dag moderföreningens räkenskapsperiod utgår.

9 d §

Om en affärstransaktion mellan koncerneller intressesamfund har skett enligt sedvanliga marknadsvillkor och har medfört rättigheter för försäkringstagarna, behöver det interna bidrag som uppkommit till följd av denna affärstransaktion och aktiverats i balansräkningen inte dras av i koncernbokslutet. Sådana undantag och deras inverkan på koncernens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning skall anges i noterna till koncernbokslutet, om de är av väsentlig betydelse.

Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 2 mom. bokföringslagen tillämpas inte på ett dotter- eller intressesamfunds försäkringstekniska ansvarsskuld. Användningen av detta undantagsförfarande skall anges i noterna till koncernbokslutet.

9 e §

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en redogörelse, om föreningen har blivit moderförening. Dessutom skall sådana redogörelser som avses i 9 § 2 mom. lämnas om koncernen. Dessutom skall uppges det belopp som sammanslutningarna inom koncernen enligt bolagsordningen eller stadgarna skall överföra av koncernens fria egna kapital till det bundna egna kapitalet.

9 f §

I verksamhetsberättelsen skall för varje slag av garantiandel uppges de sammanlagda antal garantiandelar i föreningen som föreningen och dess dottersamfund har i sin besittning, garantiandelarnas sammanlagda nominella belopp samt garantiandelarnas relativa andelar av garantikapitalet och av det sammanräknade röstetalet för samtliga garantiandelar.

Om föreningen under räkenskapsperioden har erhållit eller avyttrat egna garantiandelar, skall detta nämnas i verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen skall i fråga om garantiandelarna uppges

1) datum då garantiandelarna har erhållits eller avyttrats,

2) orsakerna till att garantiandelarna har erhållits eller avyttrats,

3) hur garantiandelarna har erhållits eller avyttrats,

4) antal,

5) det sammanlagda nominella beloppet,

6) garantiandelarnas relativa andel av garantikapitalet och av det sammanräknade röstetalet för samtliga garantiandelar,

7) vederlag som betalts för garantiandelarna,

8) inverkan på fördelningen av ägandet och rösträtten i föreningen.

De uppgifter som avses i 2 mom. 3―7 punkten skall lämnas för varje aktieslag. Har garantiandelar erhållits av eller avyttrats till en person som hör till föreningens närmaste krets, skall denne nämnas vid namn.

11 §

En försäkringsförening skall göra registeranmälan om bokslutet inom två månader från det resultaträkningen och balansräkningen fastställdes. Till anmälan skall fogas en kopia av revisionsberättelsen samt en styrelsemedlems eller verkställande direktörens skriftliga intyg om datum för fastställande av bokslutet och om föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller förlust. En moderförening skall dessutom göra registeranmälan om koncernbokslutet och koncernrevisionsberättelsen.

12 §

Ministeriet meddelar föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av en försäkringsförenings och dess koncerns resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut och koncernbokslut för försäkringsföreningar skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, ministeriets föreskrifter enligt 1 mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på en försäkringsförening och dess koncern.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en försäkringsförening av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 3 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av försäkringsföreningens eller dess koncerns verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från den skyldighet som nämns i andra meningen i 3 kap. 1 § 2 mom. bokföringslagen, tiden för upprättande av bokslut eller koncernbokslut, skyldigheten att upprätta koncernbokslut, de scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt den skyldighet som anges i första meningen i 9 c §. En förutsättning för att undantag skall beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas rättsakter som gäller årsbokslut och koncernbokslut.

10 a kap.

Verksamhetskapital

2 §

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 och 2 mom.


4 §

En stor försäkringsförenings eget kapital skall utgöra minst hälften av försäkringsföreningens garantibelopp enligt 3 §. Vid tillämpningen av denna paragraf skall kapitallån som upptagits av försäkringsföreningen jämställas med eget kapital.

11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

1 §

Försäkringsföreningens medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad som i denna lag bestäms om

1) vinstutdelning,

2) utbetalning vid nedsättning av överkursfonden eller reservfonden eller vid återbetalning av garantikapitalet,

3) förvärv och mottagande av egna garantiandelar såsom pant,

4) utbetalning i samband med att föreningen upplöses eller fusioneras.

Förrän föreningen har registrerats får medel inte utbetalas eller i 7 § avsedda lån ges eller medel betalas ut.

Bestämmelserna i detta kapitel om vinstutdelning skall i tillämpliga delar iakttas vid betalning av ränta på garantiandelar som medför delägarskap i försäkringsföreningen.

2 §

Vinstutdelningen får inte överstiga det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och föreningens övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och andra icke utdelningsbara poster, vilka är

1) belopp som motsvarar de i balansräkningen aktiverade utgifterna i samband med att föreningen bildas,

2) belopp som motsvarar de i balansräkningen aktiverade forskningsutgifterna och andra utvecklingsutgifter än de som avses i 5 kap. 8 § bokföringslagen,

3) anskaffningsutgiften för egna garantiandelar,

4) belopp som enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelade.

I fråga om begränsning av vinstutdelning som grundar sig på nedsättning av garantikapitalet tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 2 §. Om begränsning av vinstutdelning till följd av ränta på kapitallån eller annan gottgörelse bestäms i 1 kap. 5 c § 2 mom. och 5 d § 1 mom.

Såsom vinst i moderföreningen får inte utdelas ett belopp som överstiger det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd koncernbalansräkning för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som koncernbalansräkningen utvisar, sådana andra icke utdelningsbara poster som avses i 1 mom., sådana poster som avses i 2 mom. samt det belopp till vilket i bokföringslagen avsedda reserver i boksluten för samfunden i koncernen samt skillnaden mellan de registrerade och planenliga avskrivningarna har upptagits som fritt eget kapital i koncernbokslutet.

Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom. är förbjuden, om en stor försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 10 a kap. 4 § eller en liten försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 2 kap. 5 § 3 mom. Med eget kapital jämställs dock härvid inte av försäkringsföreningen upptaget kapitallån.

3 §

En liten försäkringsförening vars i 2 kap. 5 § 3 mom. nämnda egna kapital är mindre än det dubbla minimibeloppet av detta egna kapital, skall årligen öka reservfonden med minst tio procent av den vinst som rörelsen har avkastat.


Reservfonden får genom beslut av föreningsstämman nedsättas endast för täckande av en förlust som den fastställda balansräkningen utvisar, om inte förlusten kan täckas med fritt eget kapital, eller för överföring av medel till grundfonden.

3 a §

Uppskrivningsfonden får användas endast för överföring till en försäkringsförenings grundfond, och även i sådana fall endast om fonden består av uppskrivningar av placeringar som skall anses hänföra sig till anläggningstillgångarna. När uppskrivningar återförs skall det kapital som har avsatts till fonden i motsvarande mån minskas med det belopp som återförs. Om föreningens grundfond har ökats genom användning av uppskrivningsfonden och det kapital som har avsatts till fonden inte kan minskas med det belopp som återförs, skall ett motsvarande belopp upptas som en minskning av det fria egna kapitalet.

4 §

Beslut om vinstutdelning fattas av föreningsstämman. Föreningsstämman får besluta om utdelning av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt endast om den har skyldighet till det enligt stadgarna.

5 §

Om en försäkringsförenings medel har utdelats till delägare i strid med denna lag, skall en delägare återbetala de medel han eller hon erhållit på detta sätt jämte årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982), om han eller hon inte haft grundad anledning att anta att medlen har utdelats i enlighet med denna lag.

De som deltagit i fattandet eller verkställandet av utdelningsbeslutet eller i upprättandet eller fastställandet av den felaktiga balansräkning som legat till grund för beslutet är enligt 15 kap. 1, 3 och 4 § i denna lag samt 44 § revisionslagen solidariskt ansvariga för den brist som föreligger efter återbetalningen av medel.

6 §

Föreningsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de vid stämman avgivna rösterna, av vinsten till något allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp som i förhållande till det i 2 kap. 5 § 3 mom. eller 10 a kap. 4 § angivna egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

7 §

En försäkringsförening får bevilja en i 1 kap. 5 b § 1 mom. 3 punkten avsedd person penninglån endast inom gränserna för de såsom vinst utdelningsbara medel enligt 2 § i detta kapitel och endast om för lånet har ställts borgen av en depositionsbank som beviljats koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan betryggande säkerhet. Detsamma gäller penninglån till den som är make till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en ovan avsedd person, är släkt i rätt upp- eller nedstigande led med en sådan person, med hans make eller med någon som lever under äktenskapsliknande förhållanden med personen i fråga samt den som är make till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en sådan släkting.

Försäkringsföreningen får inte bevilja penninglån eller ge ut andra medel i syfte att mottagaren eller någon som hör till dennes närmaste krets enligt 1 kap. 5 b § med medlen skall förvärva garantiandelar i föreningen eller aktier, medlemsandelar, garantiandelar eller andra bolagsandelar i ett annat samfund som hör till samma koncern.

I styrelsens protokoll eller i en till balansspecifikationerna fogad förteckning skall särskilt antecknas varje lån som avses i 1 mom. Av anteckningen skall framgå gäldenärens namn, villkoren för lånet och de säkerheter som ställts.

8 §

Sådana viktiga eller principiella beslut som gäller kredit till samfund som hör till samma koncern som försäkringsföreningen och investeringar i sådana skall fattas av försäkringsföreningens styrelse.

9 §

Har försäkringsföreningen beviljat penninglån eller ställt medel till någons förfogande i strid med 7 §, skall 5 § iakttas.

Den för vars förpliktelse försäkringsföreningen har ställt säkerhet i strid med 10 § skall se till att säkerheten omedelbart frigörs eller ersätta föreningen säkerhetens värde. På ersättningsbeloppet skall betalas ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen. En brist skall fyllas enligt vad som bestäms i 5 §.

Har föreningens i 2 § avsedda, såsom vinst utdelningsbara medel minskats så att föreningen enligt 7 § inte får bevilja penninglån, skall föreningen driva in penninglånen till den del dessa sammanlagt överstiger föreningens såsom vinst utdelningsbara medel.

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

4 §

Försäkringsinspektionen har till uppgift att övervaka att försäkringsföreningarna i sin verksamhet iakttar lag, sina stadgar och god försäkringssed.

Försäkringsinspektionen skall verkställa granskning av föreningarna så ofta och i den omfattning som tillsynen förutsätter.

Till Försäkringsinspektionens granskningsrätt hör att granska en försäkringsförenings och dess dottersamfunds rörelse och övriga verksamhet i dess lokaler samt delta i de sammanträden vid vilka beslutanderätten i ärenden som granskningen gäller utövas, dock inte i beslutsfattandet.

Av särskilda skäl kan Försäkringsinspektionen omhänderta handlingar som är föremål för granskning. Föreningen skall på begäran avgiftsfritt få kopior av handlingarna.

5 §

En försäkringsförening skall varje år inom en månad från den föreningsstämma vid vilken resultaträkningen och balansräkningen fastställts, dock senast i juli månad eller vid en senare tidpunkt som godkänns av Försäkringsinspektionen, till Försäkringsinspektionen sända en enligt Försäkringsinspektionens formulär avfattad berättelse över sin verksamhet och över sitt tillstånd. Till berättelsen skall fogas kopior av de handlingar som avses i 10 kap. 11 §.


6 §

Försäkringsinspektionen har rätt att förbjuda verkställigheten av ett beslut som föreningsstämman, förvaltningsrådet eller styrelsen har fattat i ett ärende som avses i 1 mom. Om beslutet redan har verkställts, kan Försäkringsinspektionen ålägga föreningen att vidta åtgärder för att få en rättelse till stånd.

Försäkringsinspektionen kan förena en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 eller 2 mom. med vite. Vite döms ut av länsstyrelsen på försäkringsföreningens hemort.

Om en uppmaning eller ett förbud inte iakttas, kan Försäkringsinspektionen förbjuda föreningen att bevilja nya försäkringar till dess att saken har rättats till.

6 a §

Försäkringsinspektionen kan bestämma att en försäkringsförenings verksamhet skall avslutas, om

1) föreningen inte inleder sin verksamhet inom 12 månader efter att stadgarna fastställdes,

2) föreningen meddelar att den lägger ned sin försäkringsrörelse,

3) föreningen har lagt ned sin verksamhet för längre tid än sex månader efter att stadgarna fastställts,

4) föreningen inte iakttar en uppmaning eller ett förbud som avses i 6 § och åsidosättandet av förpliktelserna är grovt,

5) föreningen inte inom föreskriven tid har kunnat vidta de åtgärder som har angivits i en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning för föreningen eller en sådan plan för kortfristig finansiering som avses i 6 b §, eller

6) de förhållanden som rådde då stadgarna fastställdes har förändrats så att stadgarna inte längre skulle fastställas, eller förutsättningarna för inledande av verksamheten inte längre uppfylls.

Om Försäkringsinspektionen enligt 1 mom. bestämt att försäkringsföreningens verksamhet skall avslutas, är föreningen under likvidation och skall upplösas.

6 b §

En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider det lägsta belopp som föreskrivs i 10 a kap. 2 §, skall omedelbart till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för att återställa en sund finansiell ställning för föreningen.

En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som föreskrivs i 10 a kap. 3 §, eller en försäkringsförening vars egna kapital inte uppfyller minimikraven i 2 kap. 5 § 3 mom. eller 10 a kap. 4 §, skall omedelbart till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan avseende kortfristig finansiering.

6 c §

Försäkringsinspektionen kan omhänderta egendom som försäkringsföreningen förfogar över eller förbjuda föreningen att överlåta eller pantsätta sådan egendom, om

1) föreningen inte uppfyller kraven på täckning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3 a §,

2) föreningen inte uppfyller de i 6 b § 2 mom. nämnda kraven på föreningens verksamhetskapital och eget kapital,

3) föreningen inte längre uppfyller de i 6 b § 1 mom. nämnda kraven på föreningens verksamhetskapital och Försäkringsinspektionen har anledning att anta att föreningens ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras, eller om

4) Försäkringsinspektionen anser att föreningen håller på att råka i en sådan situation som avses i 3 punkten.

7 §

Ett beslut eller förordnande som meddelats med stöd av en bestämmelse i 4―6 eller 6 a―6 c § eller 6 kap. 4 § eller 13 kap. 2 eller 4 § kan verkställas även om besvär har anförts.

13 kap.

Likvidation och upplösning

1 §

En försäkringsförening skall träda i likvidation och upplösas, om de krav som föreskrivs i 12 kap. 6 b § 2 mom. inte uppfyllts inom tre månader efter det saken meddelats föreningsstämman. Försäkringsinspektionen har dock rätt att förlänga fristen till högst ett år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras.

Föreningsstämman kan, utöver vad som bestäms i 1 mom., besluta att föreningen skall träda i likvidation och upplösas.

Är antalet försäkringstagare i föreningen under två år i följd mindre än 300, kan Försäkringsinspektionen vidta åtgärder för att föreningen skall träda i likvidation och upplösas, om inte Försäkringsinspektionen anser att föreningens verksamhet alltjämt bygger på sunda försäkringsprinciper.

I kallelsen till den föreningsstämma som skall behandla frågan om likvidation skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut anges. Förslaget jämte bilagor skall på försäkringsföreningens huvudkontor hållas tillgängligt för delägarna i minst en vecka före föreningsstämman och omedelbart sändas till de delägare som ber om det, samt läggas fram vid föreningsstämman.

Ett beslut av försäkringsföreningens föreningsstämma om att föreningen skall träda i likvidation och upplösas i fall som avses i 1 mom. är giltigt, om delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna har biträtt beslutet eller, när rösterna fallit lika, om ordföranden har förenat sig om beslutet. I annat fall är beslutet giltigt endast om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar eller en i stadgarna bestämd större andel av de vid stämman avgivna rösterna.

Likvidationen börjar då beslut därom har fattats. Föreningsstämman kan dock i det fall som avses i 2 mom. bestämma att likvidationen skall börja även en senare dag.

2 §

Om ett bokslut som avses i 1 mom. utvisar att försäkringsföreningen inte uppfyller de i 1 mom. avsedda krav som ställs på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet, skall föreningsstämma hållas inom två månader efter det att bokslutet upprättades. Styrelsen skall underrätta Försäkringsinspektionen om kallelsen till föreningsstämman.

Har styrelsen och verkställande direktören i det fall som avses i 1 mom. inte upprättat bokslut, skall Försäkringsinspektionen uppmana styrelsen och verkställande direktören att utan dröjsmål upprätta bokslut och överlämna det till revisorerna för granskning. Följs inte uppmaningen, har Försäkringsinspektionen rätt att låta upprätta bokslut, överlämna det till revisorerna för granskning och i det fall som nämns i 2 mom. sammankalla föreningsstämma.

Har föreningen inte före utgången av den i 1 § 1 mom. angivna fristen uppfyllt de i 1 mom. avsedda krav som ställs på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet, skall föreningsstämman besluta att föreningen skall träda i likvidation och upplösas. Fattar föreningsstämman inte detta beslut, skall styrelsen ansöka om att Försäkringsinspektionen fattar ett sådant beslut. Ansökan kan även göras av en styrelsemedlem, verkställande direktören eller en revisor.

Försummar styrelsemedlemmarna och verkställande direktören sina i 1 mom. angivna skyldigheter, ansvarar de solidariskt för de förpliktelser som därefter uppkommer för föreningen. Här angivet ansvar gäller dock inte en förpliktelse som uppkommit efter det att frågan om likvidation har överförts för behandling vid Försäkringsinspektionen eller revisorerna har granskat och föreningsstämman godkänt ett bokslut enligt vilket föreningen uppfyller de i 1 mom. föreskrivna kraven.

Till styrelsens förslag till beslut skall fogas det bokslut som avses i denna paragraf samt revisorernas utlåtande om det.

4 §

När föreningsstämman fattar beslut om likvidation skall den samtidigt utse åtminstone en likvidator i stället för styrelsen, verkställande direktören och ett eventuellt förvaltningsråd. Försäkringsinspektionen har rätt att förordna ytterligare en likvidator. Om en förening som trätt i likvidation saknar i registret införda behöriga likvidatorer, skall Försäkringsinspektionen förordna en interimistisk likvidator efter anmälan av registermyndigheten eller på ansökan av en delägare, borgenär eller annan person vars rätt kan vara beroende av att föreningen har någon som kan företräda den. Den interimistiska likvidatorn skall utan dröjsmål sammankalla föreningsstämma för att förrätta val av likvidator. Den interimistiska likvidatorns uppdrag upphör när föreningsstämman har valt likvidatorer.

När Försäkringsinspektionen förordnar att en förening skall träda i likvidation och upplösas, skall Försäkringsinspektionen samtidigt förordna åtminstone en likvidator.


5 §

På föreningsstämman för en förening som har trätt i likvidation skall tillämpas bestämmelserna i denna lag om föreningsstämma, om inte något annat följer av detta kapitel. Föreningsstämman kan, om det behövs för avslutande av likvidationen och fortsättande av verksamheten, också besluta om ändring av stadgarna, ökning av garantikapitalet och upptagande av kapitallån med iakttagande av bestämmelserna i denna lag.

6 §

När föreningen har trätt i likvidation skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål upprätta bokslut och koncernbokslut för den tid före likvidationens inträde för vilken bokslut ännu inte har lagts fram på föreningsstämma. Bokslutet skall så snart som möjligt läggas fram på föreningsstämma. Vad som bestäms ovan om bokslut och revision skall iakttas i tillämpliga delar.


7 §

Likvidatorerna skall utan dröjsmål anmäla likvidationsbeslutet och valet av likvidatorer till Försäkringsinspektionen samt till registermyndigheten för registrering.

9 §

Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod upprätta ett bokslut, som inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande. Vad som i denna lag bestäms om styrelsens förslag till åtgärder beträffande vinst eller förlust skall inte tillämpas på dessa bokslut. Har likvidationen inte avslutats inom två år, skall likvidatorerna samtidigt meddela orsaken till dröjsmålet.

10 §

Har en delägare inte inom fem år från det att slutredovisningen lades fram på föreningsstämman anmält sig för att lyfta sin skiftesandel, har han eller hon förlorat sin rätt till den. Är skiftesandelen ringa i förhållande till de skiftade tillgångarna, kan Försäkringsinspektionen på anmälan av likvidatorerna förordna att den skall tillfalla staten. I annat fall skall iakttas vad som bestäms i 19 §.

13 §

Utan hinder av 1 mom. kan delägare i en försäkringsförening vilka innehar minst en tredjedel av de avgivna rösterna vid den föreningsstämma som behandlat slutredovisningen, kräva att likvidatorerna och förrättningsmännen sammankallar föreningsstämma för behandling av frågan om väckande av en i 15 kap. 6 § avsedd talan. Dessutom skall bestämmelserna i 7 kap. 11 § 2 mom. iakttas. Talan skall väckas inom ett år efter det slutredovisningen lades fram.

14 §

Slutredovisningen, räkenskapsböckerna och protokollet från den föreningsstämma som behandlat slutredovisningen skall förvaras tio år på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer.

15 §

Om försäkringsföreningens tillgångar, sedan delägarna har fullgjort sin skyldighet att betala tilläggsavgift, inte förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller av fordringar som har i 11 § föreskriven förmånsrätt, skall likvidatorerna underrätta Försäkringsinspektionen om detta för att det solidariska ansvar som avses i 16 § skall kunna göras gällande.

17 §

Försäkringsinspektionen skall, sedan den fått den underrättelse som avses i 15 §, förordna en likvidator eller en annan person att såsom förrättningsman sköta indrivningen av betalningar som baserar sig på föreningarnas ömsesidiga ansvar.

18 §

Om en försäkringsförening som har trätt i likvidation inte har tillgångar som efter det att alla kända skulder blivit betalda förslår till betalning av likvidationskostnaderna, skall Försäkringsinspektionen på anmälan av likvidatorerna förordna att likvidationen skall avslutas och förklara föreningen upplöst. Härvid tillämpas inte 5, 6, 8―10, 12 och 13 §. Till anmälan skall fogas ett av en revisor som godkänts av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare utfärdat intyg över att alla kända skulder är betalda. Försäkringsinspektionen skall förordna att föreningens tillgångar tillfaller staten. Likvidatorerna skall göra anmälan om Försäkringsinspektionens beslut för registrering.

19 §

Om det efter föreningens upplösning yppar sig nya tillgångar, om talan väcks mot föreningen eller om likvidationsåtgärder annars är påkallade, skall likvidationen fortsättas. Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan därom för registrering. Kallelse till första föreningsstämma efter det att likvidationen återupptagits skall ske i enlighet med stadgarna. Om föreningen vid den fortsatta likvidationen saknar behöriga likvidatorer, skall Försäkringsinspektionen på ansökan förordna en intermistisk likvidator i enlighet med 4 §.

20 §

Har en försäkringsförening trätt i likvidation genom beslut av föreningsstämman i det fall som avses i 1 § 2 mom., kan föreningsstämman, sedan revisorerna avgivit utlåtande i saken, med ovan i 1 § 5 mom. andra meningen föreskriven röstmajoritet besluta att likvidationen skall avslutas och föreningens verksamhet fortsättas. Ett sådant beslut får dock inte fattas, om en i denna lag föreskriven likvidationsgrund föreligger eller om föreningens tillgångar har skiftats.


Sedan styrelse har valts skall likvidatorerna utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen göra anmälan om beslutet att avsluta likvidationen och om valet av styrelse samt till registermyndigheten för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registrering skett. Offentlig stämning på föreningens borgenärer är utan verkan då likvidationen har avslutats i enlighet med denna paragraf.

21 §

När försäkringsföreningens egendom har avträtts till konkurs skall domstolen utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om detta samt om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, om Försäkringsinspektionen gör framställning därom, till god man och syssloman utöver de valda förordna en av Försäkringsinspektionen föreslagen person.


14 kap.

Fusion

Förutsättningarna för fusion
1 §

En försäkringsförening (överlåtande förening) kan fusioneras med en annan försäkringsförening (övertagande förening) så att den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande föreningen.

Fusion kan ske så att

1) den övertagande föreningen och en eller flera överlåtande föreningar fusioneras (absorptionsfusion), eller så att

2) minst två överlåtande föreningar tillsammans bildar en övertagande förening (kombinationsfusion).

Direktförsäkringstagardelägare i den överlåtande föreningen blir delägare i den övertagande föreningen.

2 §

En fusion av föreningar kan genomföras trots att den överlåtande föreningen har trätt i likvidation, om inte skifte av föreningens egendom mellan delägarna har påbörjats.

Fusionsplan och dess registrering
3 §

Styrelserna för de föreningar som deltar i fusionen skall uppgöra en skriftlig fusionsplan som skall dateras och undertecknas.

Fusionsplanen skall uppta

1) firmor, registernummer, adresser och hemorter för de föreningar som deltar i fusionen,

2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring av den övertagande föreningens stadgar samt, vid kombinationsfusion, förslag till stadgar för den förening som skall bildas samt till förfarande vid val av dess styrelsemedlemmar och förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer,

3) förslag till eventuellt delägarskap i den övertagande föreningen för andra än i 1 § 3 mom. avsedda delägare i den överlåtande föreningen, förslag till annat eventuellt vederlag till delägarna för fusionen samt förslag till vederlag till andra garantiandelsägare i den överlåtande föreningen och med dem jämställbara personer,

4) utredning om kapitallån vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av ett tillstånd som avses i 12 §,

5) utredning om de garantiandelar som den överlåtande föreningen äger i den övertagande föreningen, för varje slag av garantiandel garantiandelarnas antal och sammanlagda nominella belopp och den i balansräkningen upptagna anskaffningsutgiften för garantiandelarna,

6) vid absorptionsfusion, förslag till nyemission och avyttring av egna garantiandelar då dessa åtgärder behövs för betalning av vederlaget samt, vid kombinationsfusion, förslag till garantikapital i den övertagande föreningen,

7) förslag till tidpunkt och andra villkor för skifte av vederlaget,

8) utredning om de särskilda förmåner och rättigheter som tillkommer i fusionen deltagande föreningars förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,

9) utredning om orsaken till fusionen samt grunderna för bestämmande av vederlaget och därmed sammanhängande väsentliga värderingsproblem,

10) förslag till den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen.

Om inte något annat bestäms i detta kapitel, gäller angående förslag som avses i 2 mom. 6 punkten i tillämpliga delar vad som i 4 kap. bestäms om nyemission samt vad som i 5 a kap. bestäms om avyttring av egna garantiandelar.

Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en sådan utredning som avses i 2 mom. 9 punkten, om samtliga delägare i de föreningar som deltar i fusionen samt Försäkringsinspektionen samtycker till att en utredning inte utarbetas.

4 §

De föreningar som deltar i fusionen skall anmäla fusionsplanen för registrering inom en månad från det planen undertecknades. Fusionen förfaller, om anmälan inte görs inom den föreskrivna tiden eller om registrering vägras.

Fusionsplanens bilagor
5 §

En eller flera av Centralhandelskammaren godkända eller, om endast små försäkringsföreningar deltar i fusionen, av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare godkända revisorer såsom oberoende sakkunniga skall ge utlåtande om fusionsplanen till de föreningar som deltar i fusionen. I utlåtandet skall bedömas om fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av fusionsorsaken, värdet av den egendom som övergår till den övertagande föreningen samt vederlagets värde och dess skifte. I utlåtandet till den övertagande föreningen skall särskilt nämnas om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Utlåtandet skall dateras och undertecknas och det skall fogas till fusionsplanen.

Utlåtandet skall dessutom innehålla

1) uppgift om den egendom som tillförs föreningen,

2) uppgift om de värderingsmetoder som har använts och om de resultat som dessa metoder ger,

3) uppgift om det vederlag som skall ges för egendomen,

4) en uppskattning av om egendomens värde motsvarar minst det vederlag som skall ges för egendomen och, om vederlaget är garantiandelar i föreningen, det belopp som skall betalas för garantiandelarna.

Egendomen skall värderas omedelbart före föreningsstämman.

Om de i fusionen deltagande föreningarnas samtliga delägare samt Försäkringsinspektionen samtycker, räcker det att utlåtandet avser den egendom som övergår till den övertagande föreningen som betalning för nyemissionen och tar ställning till frågan om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av den övertagande föreningens skulder.

6 §

Till fusionsplanen skall i fråga om varje förening som deltar i fusionen fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, om fastställandet av bokslutet behandlas vid den föreningsstämma som beslutar om fusionen, en kopia av bokslutshandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut, som inte får vara äldre än fyra månader och som har upprättats och granskats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den föreningsstämma som beslutar om fusionen och fastställelsen av bokslutet inte behandlas av föreningsstämman,

3) styrelsens redogörelse för händelser som har inträffat efter det senaste bokslutet eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,

4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet och styrelsens redogörelse,

5) det utlåtande om fusionsplanen som avses i 5 §,

6) Försäkringsinspektionens samtycke enligt 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom.

Godkännande av fusionsplanen
7 §

I den överlåtande och den övertagande föreningen beslutar föreningsstämman om fusionen.

8 §

Kallelsen till den föreningsstämma som skall besluta om fusionen kan utfärdas efter att fusionsplanen har kungjorts. Kallelsen skall utfärdas tidigast två månader och, om stadgarna inte föreskriver en längre tid, senast en månad före föreningsstämman eller den i 7 kap. 1 § 3 mom. avsedda sista anmälningsdagen. I kallelsen till stämma skall anges fusionsplanens huvudsakliga innehåll.

Fusionsplanen jämte bilagor skall i minst en månads tid före den föreningsstämma som beslutar om fusionen hållas tillgänglig för delägarna på de i fusionen deltagande föreningarnas huvudkontor och omedelbart sändas till de delägare som ber om det samt framläggas på föreningsstämman.

9 §

Föreningsstämmans beslut om fusion skall fattas i enlighet med 7 kap. 17 § 1 mom.

Om fusionsplanen inte godkänns utan ändringar i alla föreningar som deltar i fusionen, förfaller denna. Den överlåtande föreningens föreningsstämma kan dock ändra fusionsplanens bestämmelse om skifte av vederlaget mellan delägarna. Styrelserna i de övriga föreningarna som deltar i fusionen samt föreningens delägare skall utan dröjsmål underrättas om ändringen på samma sätt som kallelse till föreningsstämma utfärdas.

Föreningsstämmans beslut om förkastande av en fusionsplan skall omedelbart anmälas för registrering. Den överlåtande föreningen skall göra registeranmälan om ändring av fusionsplanen senast när det samtycke av Försäkringsinspektionen som avses i 11 § söks.

10 §

Vid kombinationsfusion ersätter fusionsplanen stiftelseurkunden för den förening som bildas. Den föreningsstämma som beslutar om fusionen skall också välja styrelsemedlemmarna och förvaltningsrådsmedlemmarna samt revisorerna för den övertagande föreningen, om inte något annat bestäms i fusionsplanen.

Försäkringsinspektionens samtycke
11 §

Inom två månader efter det att de föreningar som deltar i fusionen har godkänt fusionsplanen skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av den ändring av stadgarna som fusionen kräver samt, vid kombinationsfusion, av den nya föreningens stadgar.

När det gäller ansökan om fusion skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande föreningens bekostnad låta kungöra saken i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkringsborgenärer i den överlåtande föreningen som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Kungörelse skall utfärdas också på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om fusionen enligt ett utlåtande som avses i 5 § är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Försäkringsinspektionen skall förplikta den överlåtande föreningen att utan dröjsmål informera om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på den överlåtande föreningens hemort samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om den tilltänkta fusionen inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsväsendet.

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställer anmärkning och anser att Försäkringsinspektionens beslut kränker hans eller hennes rätt, har rätt att anföra besvär över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Besvär skall behandlas i brådskande ordning.

Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet om vägran har vunnit laga kraft, har fusionen förfallit.

Tillstånd att verkställa fusion
12 §

För verkställande av fusionen behövs registermyndighetens tillstånd. De föreningar som deltar i fusionen skall ansöka om tillstånd inom fyra månader från det att Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke enligt 11 § till fusionsplanen. Om tillstånd inte har sökts inom föreskriven tid eller om tillstånd inte beviljas, förfaller fusionen.

Till ansökan om tillstånd skall fogas fusionsplanens bilagor samt fusionsbesluten. Till ansökan skall också fogas utredning om att Försäkringsinspektionen har gett ett i 11 § avsett samtycke till fusionsplanen.

Registermyndigheten skall bevilja tillstånd, om föreningens borgenärer inte motsätter sig ansökan eller, ifall de motsatt sig, om de inte längre motsätter sig eller om de enligt en domstols laga kraft vunna dom har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran.

13 §

Registermyndigheten skall utfärda kungörelse på den överlåtande föreningens borgenärer. Kungörelse skall utfärdas också på den övertagande föreningens borgenärer, om fusionen enligt det utlåtande som avses i 5 § är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder.

I kungörelsen skall nämnas att en borgenär har rätt att motsätta sig ansökan genom att skriftligen anmäla detta till registermyndigheten senast en månad före den i kungörelsen utsatta dagen. Registermyndigheten skall registrera kungörelsen och underrätta föreningen om den senast fyra månader före den utsatta dagen samt publicera kungörelsen två gånger i den officiella tidningen, första gången senast tre månader och andra gången senast två månader före den utsatta dagen.

Föreningen skall senast tre månader före den utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande om kungörelsen till sina kända borgenärer. Ett av en styrelsemedlem i föreningen eller av föreningens verkställande direktör utfärdat intyg om att meddelandena sänts skall tillställas registermyndigheten senast en månad före den utsatta dagen.

Om en borgenär motsätter sig ansökan, skall registermyndigheten omedelbart efter utgången av den tid som reserverats för borgenären underrätta föreningen om detta.

Registermyndigheten skall skjuta upp behandlingen av ansökan, om en borgenär och föreningen tillsammans ber om det senast på den utsatta dagen eller om föreningen senast på den i kungörelsen utsatta dagen visar att den har väckt talan för att få fastställt att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran.

Domstolen skall utan dröjsmål behandla sådana ärenden som avses i 5 mom.

Försäkringsföreningen skall senast på den i kungörelsen utsatta dagen lämna registermyndigheten utredning om att Försäkringsinspektionens samtycke har vunnit laga kraft. Om Försäkringsinspektionens samtycke inte har vunnit laga kraft senast på den utsatta dagen, skall registermyndigheten skjuta upp behandlingen av ansökan tills samtycket har vunnit laga kraft.

14 §

Det som i 12 och 13 § föreskrivs om borgenärer gäller inte försäkringsborgenärer.

Verkställande av fusionen och dess rättsverkningar
15 §

De föreningar som deltar i fusionen skall till registermyndigheten göra anmälan om verkställande av fusionen inom fyra månader från det fusionstillståndet beviljades. Om anmälan inte görs inom utsatt tid förfaller fusionen.

Anmälan om verkställande av fusion ersätter vid absorptionsfusion den registeranmälan som avses i 4 kap. 7 § samt vid kombinationsfusion den registeranmälan som avses i 2 kap. 10 §. I övrigt skall i fråga om registrering av nyemission som behövs för erläggande av vederlag i tillämpliga delar iakttas 4 kap. samt i fråga om registrering av övertagande förening 2 kap.

Till anmälan skall fogas de i fusionen deltagande föreningarnas styrelsemedlemmars och verkställande direktörers försäkran samt revisorernas intyg om att den övertagande föreningen genom registreringen av fusionen får full betalning för det belopp som upptas i föreningens eget kapital för de garantiandelar som ges som vederlag.

Har i flera än en av de i fusionen deltagande föreningarnas egendom fastställts företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/1984), får fusionen inte registreras utan att föreningarnas och inteckningshavarnas avtal om reglering av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt registreras på ansökan.

Vid registreringen skall beaktas den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen, om det inte föreligger något hinder för detta och tidpunkten inte infaller senare än fyra månader från anmälan.

16 §

Med avvikelse från 7 kap. 20 § 2 och 3 mom. skall talan som gäller fusionsbeslut väckas inom sex månader från föreningsstämmans beslut. Domstolen skall utan dröjsmål underrätta registermyndigheten om att talan har väckts och om den laga kraft vunna domen i ärendet.

Även om fusionen har registrerats, förfaller den om fusionsbeslutet enligt domstolens laga kraft vunna dom är ogiltigt. Den överlåtande föreningen och den övertagande föreningen är solidariskt ansvariga för en sådan förpliktelse för den övertagande föreningen som har uppkommit efter registreringen av fusionen men innan registreringsmyndigheten har kungjort domstolens laga kraft vunna dom.

17 §

Den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder, med undantag av yrkande som grundar sig på 15 kap. 1 och 3 § i denna lag och 44 § revisionslagen, övergår utan likvidationsförfarande till den övertagande föreningen, när verkställandet av fusionen har registrerats. Samtidigt upplöses den överlåtande föreningen.

När den överlåtande föreningen upplöses får dess delägare rätt till vederlag och blir i enlighet med fusionsplanen delägare i den övertagande föreningen. De garantiandelar som den övertagande eller den överlåtande föreningen äger i den överlåtande föreningen medför dock inte rätt till vederlag.

När en förening har fusionerats med en annan förening, får en försäkringstagare i den överlåtande föreningen, om han eller hon inte medverkat till beslutet om fusion och om han eller hon inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal (543/1994) har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 4 mom.

Den övertagande föreningens styrelse skall tillkännage fusionen genom att inom en månad efter registreringen av verkställigheten av fusionen låta kungöra detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på den överlåtande föreningens hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer. Tillkännagivandet skall även innehålla ett omnämnande av den rätt för försäkringstagare att säga upp sitt försäkringsavtal som avses i 3 mom.

Den överlåtande föreningens styrelse och verkställande direktör skall avge slutredovisning vid den stämma som hålls av den överlåtande föreningens delägare. Redovisningen skall innehålla bokslut för den tid för vilken bokslut ännu inte har lagts fram på föreningsstämman samt utredning om hur vederlaget skiftats. I fråga om granskning av slutredovisningen tillämpas vad som bestäms om revision. I fråga om delägarnas stämma tillämpas vad som bestäms om föreningsstämma. På klander av vederlagsskiftet och slutredovisningen, på lyftande av skiftesandel samt på fortsatt likvidation efter att den överlåtande föreningen upplösts tillämpas 13 kap. 10 § 2 och 3 mom. och, i fråga om talan som avses i 15 kap. 1 eller 5 §, vad som bestäms i 13 kap. 13 § 2 mom. och 19 §. Slutredovisningen skall anmälas för registrering så som bestäms i 10 kap. 11 §.

14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

1 §

En försäkringsförening (överlåtande förening) kan överlåta sitt försäkringsbestånd till en annan försäkringsförening (övertagande förening) eller till ett försäkringsbolag (övertagande bolag).

Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas vad som bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet.

Om försäkringsbeståndet överlåts till ett försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som i 16 a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet eller någon del därav.

2 §

Försäkringsbeståndet kan överlåtas även om den överlåtande föreningen har trätt i likvidation.

3 §

Styrelserna för den överlåtande och den övertagande föreningen skall göra upp en skriftlig plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet, vilken skall dateras och undertecknas.

Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall uppta

1) den överlåtande och den övertagande föreningens firma, registernummer, adress och hemort,

2) förslag till ändring av den övertagande föreningens stadgar,

3) förslag till delägarskap i den övertagande föreningen eller i ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket baserar sig på direktförsäkringar som skall överlåtas, och till eventuellt delägarskap, som baserar sig på återförsäkringar som skall överlåtas,

4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor för vederlaget,

5) utredning om de särskilda förmåner och rättigheter som tillkommer den överlåtande och den övertagande föreningens förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,

6) utredning om orsaken till överlåtelsen av försäkringsbeståndet,

7) utredning om det försäkringsbestånd som skall överlåtas och den egendom som enligt avtal skall överföras som täckning för beståndet,

8) förslag till planerad ikraftträdelsetidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

4 §

En eller flera av Centralhandelskammaren godkända eller, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet sker mellan två små försäkringsföreningar, av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare godkända revisorer såsom oberoende sakkunniga skall ge både den överlåtande och den övertagande föreningen utlåtande om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet. I utlåtandet skall bedömas om planen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av orsaken till att försäkringsbeståndet överlåts, värdet av det försäkringsbestånd som övergår till den övertagande föreningen och den egendom som enligt avtalet skall överföras som täckning för beståndet samt ett eventuellt vederlags värde. I utlåtandet skall särskilt nämnas om överlåtelsen av försäkringsbeståndet är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. I fråga om de sakkunniga och utlåtandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas 14 kap. 5 §.

5 §

Till planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall i fråga om såväl den överlåtande som den övertagande föreningen fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, om fastställelsen av bokslutet behandlas vid den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet, en kopia av bokslutshandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut som inte får vara äldre än fyra månader och som har upprättats och granskats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet och fastställelsen av bokslutet inte behandlas av föreningsstämman,

3) styrelsens redogörelse för händelser som har inträffat efter det senaste bokslutet eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,

4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet och styrelsens redogörelse,

5) det utlåtande om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i 4 §.

6 §

I den överlåtande och den övertagande föreningen beslutar föreningsstämman om överlåtelse av försäkringsbeståndet.

7 §

Kallelsen till den föreningsstämma som skall besluta om överlåtelsen av försäkringsbeståndet skall utfärdas tidigast två månader och, om stadgarna inte föreskriver en längre tid, senast en månad före föreningsstämman eller den i 7 kap. 1 § 3 mom. avsedda sista anmälningsdagen. I kallelsen till stämma skall anges det huvudsakliga innehållet i planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet.

Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet jämte bilagor skall i minst en månads tid före den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen hållas tillgänglig för delägarna på den överlåtande och den övertagande föreningens huvudkontor och omedelbart sändas till de delägare som ber om det samt framläggas på föreningsstämman.

8 §

Föreningsstämmans beslut om överlåtelse av försäkringsbeståndet fattas i enlighet med 7 kap. 17 § 1 mom.

Om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte godkänns utan ändringar i såväl den överlåtande som den övertagande föreningen, förfaller överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

9 §

Inom två månader efter det att den överlåtande och den övertagande föreningen har godkänt planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till planen och om fastställelse av den ändring av stadgarna som överlåtelsen av försäkringsbeståndet kräver.

När det gäller ansökan om överlåtelse av försäkringsbeståndet skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande föreningens bekostnad låta kungöra saken i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkringsborgenärer för försäkringar i det försäkringsbestånd som överlåts vilka önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Kungörelsen skall också utfärdas på övriga försäkringsborgenärer i den överlåtande föreningen, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet enligt ett utlåtande som avses i 4 § är ägnad att äventyra betalningen av den överlåtande föreningens skulder. Kungörelsen skall också utfärdas på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om överlåtelsen enligt det nämnda utlåtandet är ägnad att äventyra betalningen av den övertagande föreningens skulder. Försäkringsinspektionen skall förplikta den överlåtande föreningen att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på den överlåtande föreningens hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om den tilltänkta överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsväsendet.

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning och anser att Försäkringsinspektionens beslut kränker hans eller hennes rätt, har rätt att anföra besvär över Försäkringsinspektionens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

10 §

Försäkringsbeståndet övergår på den övertagande föreningen när Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet. Försäkringsinspektionen kan på ansökan även fastställa en senare tidpunkt för försäkringsbeståndets övergång.

Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet om vägran har vunnit laga kraft, har överlåtelsen av försäkringsbeståndet förfallit.

11 §

När en förening har överlåtit sitt försäkringsbestånd till en annan förening, får en försäkringstagare med en försäkring i det överlåtna försäkringsbeståndet, om han eller hon inte medverkat till beslutet om överlåtelse av försäkringsbeståndet och om han eller hon inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader från tillkännagivande enligt 2 mom.

Den övertagande föreningens styrelse skall tillkännage överlåtelsen av försäkringsbeståndet genom att inom en månad efter försäkringsbeståndets övergång låta kungöra detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på den överlåtande föreningens hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer. Tillkännagivandet skall även innehålla ett omnämnande av den rätt för försäkringstagare att säga upp sitt försäkringsavtal som avses i 1 mom.

15 kap.

Skadeståndsskyldighet

1 §

En stiftare, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet och verkställande direktören är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat föreningen. Detsamma gäller skada som genom överträdelse av denna lag eller stadgarna har åsamkats en delägare eller någon annan.

3 §

En delägare är skyldig att ersätta skada som han genom att medverka till överträdelse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av grovt vållande har åsamkat föreningen, en annan delägare eller någon annan.

5 §

Beslut om väckande av skadeståndstalan för föreningens räkning med stöd av 1 eller 3 § i denna lag eller 44 § revisionslagen fattas av föreningsstämman. Styrelsen har dock rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan på grund av en straffbar gärning.


6 §

På yrkande av delägarna kan talan föras för föreningens räkning utan hinder av 5 § 1 och 2 mom., om

1) föreningsstämman har beviljat ansvarsfrihet eller annars beslutat att inte väcka skadeståndstalan, men delägare med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna har röstat mot beslutet,

2) beslut i ett ärende som gäller beviljande av ansvarsfrihet inte har fattats inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång,

3) beslut i ett ärende som gäller väckande av skadeståndstalan annars inte har fattats inom två månader efter det att ärendet borde ha behandlats på föreningsstämman.

Talan kan väckas av delägare med minst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för alla delägare i föreningen eller samma röstetal som det som innehas av de i 1 mom. 1 punkten avsedda delägare som motsatt sig beslutet. Avstår en delägare från talan sedan den väckts, kan övriga delägare som väckt talan likväl fullfölja den.

Talan skall väckas inom tre månader från föreningsstämmans beslut enligt 1 mom. eller utgången av den frist som avses i 1 mom. eller, om granskning som avses i 9 kap. 6 § har yrkats, inom tre månader från det att utlåtande om granskningen har framlagts på föreningsstämma eller ansökan om förordnande av granskare har avslagits.

Delägare som väckt talan ansvarar för rättegångskostnaderna. De har dock rätt att av föreningen få ersättning för kostnaderna i den mån de kan täckas med de medel som föreningen vunnit genom rättegången. Domstolen kan förordna att till de delägare som väckt talan av de medel som föreningen vunnit skall betalas den del som faller på deras andelar.

7 §

Talan på föreningens vägnar kan med stöd av 1 eller 3 § i denna lag eller 44 § revisionslagen, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas mot


16 kap.

Särskilda stadganden

1 §

Utan hinder av vad som bestäms om laga domstol i tvistemål får skadeståndstalan som avses i 15 kap. 5 och 6 § föras vid domstolen på föreningens hemort. Denna domstol kan även behandla ett skadeståndsyrkande som grundar sig på brott samt sådana tvister om inlösen av garantiandelar som avses i 3 kap. 3 § 3 mom. samt en i 5 kap. 4 § 4 mom. och 14 kap. 13 § 5 mom. avsedd talan om huruvida borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran.

2 §

Stämning och annan delgivning anses ha kommit till föreningens kännedom då den har delgivits en styrelsemedlem, verkställande direktören eller någon annan som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna firman. Om föreningen inte har en i handelsregistret antecknad styrelsemedlem, verkställande direktör eller annan person med rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna föreningens firma, skall vid delgivning med föreningen i tillämpliga delar iakttas 11 kap. 7 § rättegångsbalken.


3 §

När talan om klander av föreningsstämmans beslut har väckts, kan domstolen på kärandens yrkande innan målet avgörs förordna att beslutet inte får verkställas. Över sådant avgörande får besvär inte anföras särskilt.

Domstolen skall på tjänstens vägnar utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om sitt avgörande samt även registermyndigheten, om föreningsstämmans beslut är sådant att registeranmälan därom skall göras enligt lag.

7 §

Den som uppsåtligen

1) bedriver försäkringsrörelse i strid med 1 kap. 4 § eller 5 § 1 mom., eller

2) beviljar nya försäkringar i strid med 13 kap. 22 § eller i strid med något förbud som Försäkringsinspektionen meddelat med stöd av 12 kap. 6 § 4 mom.,

skall, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

8 §

Den som uppsåtligen

1) är mellanhand för någon annan i syfte att kringgå en bestämmelse i denna lag eller i stadgarna om begränsning av rösträtten,

2) bryter mot vad denna lag föreskriver om uppgörande av revisionsberättelse,

3) i strid med ett förbud som Försäkringsinspektionen meddelar med stöd av 12 kap. 6 c § överlåter eller pantsätter egendom i föreningens besittning,

4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som skall uppgöras av en godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,

5) bryter mot bestämmelserna om återbetalning av kapitallån, betalning av ränta eller annan gottgörelse eller ställande av säkerhet,

6) utdelar föreningens medel i strid med denna lag, eller

7) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med 11 kap. 7 eller 10 §,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff föreskrivs i någon annan lag, för försäkringsföreningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

9 §

Den som uppsåtligen

1) vid utgivande av garantiandelsbrev eller interimsbevis förfar i strid med denna lag,

2) bryter mot bestämmelsen om att föreningsstämmans protokoll skall hållas tillgängligt,

3) underlåter att iaktta vad som i 13 § bestäms om uppgifter som skall anges i föreningens brev och på dess blanketter,

4) försummar att föra garantiandelsbok eller garantiandelsägarförteckning eller att hålla dem tillgängliga,

5) i strid med ett av Försäkringsinspektionen med stöd av 1 kap. 2 § 3 mom. i denna lag och 3 kap. 4 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag givet förbud förvärvar garantiandelar,

6) bryter mot vad som i 10 kap. 11 § bestäms om ingivande av bokslut eller koncernbokslut till registermyndigheten eller underlåter att göra en anmälan eller lämna andra uppgifter som enligt denna lag skall lämnas till ministeriet eller Försäkringsinspektionen,

7) försummar att iaktta vad som i 2 kap. 9 § 1 mom. 1―3 punkten bestäms om förutsättningarna för beslutsfattande vid den konstituerande stämman,

8) bryter mot vad som i denna lag bestäms om upplysningsplikt vid utbjudande av garantiandelar i en försäkringsförening, eller

9) bryter mot vad som i denna lag föreskrivs om upprättande av bokslut, koncernbokslut, mellanbokslut eller bokslut enligt 13 kap. 2 § 1 mom. eller om avgivande av slutredovisning vid försäkringsföreningars fusion eller likvidation,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff föreskrivs i någon annan lag, för försäkringsföreningsförseelse dömas till böter.

För försäkringsföreningsförseelse skall också den dömas som av grov oaktsamhet förfar på det sätt som avses i 1 mom. 9 punkten.

11 a §

Försäkringsinspektionen har rätt att föreskriva att en försäkringsförening skall föra register över sina ombud och personer som handlar på dessas vägnar. Utfärdandet av intyg rörande ombud och personer som handlar på dessas vägnar kan genom Försäkringsinspektionens beslut helt eller delvis åläggas försäkringsföreningarnas centralorganisationer, sedan dessa samtyckt därtill.

13 §

I försäkringsföreningens brev och på dess blanketter skall anges föreningens registrerade firma, hemort och adress samt registernummer och, om föreningen har trätt i likvidation, uppgift om detta.


Ikraftträdande

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

Allmänna övergångsbestämmelser

2. I stället för en bestämmelse i stadgarna som strider mot denna lag skall bestämmelserna i denna lag iakttas, om inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser. Om stadgarna enligt denna lag är bristfälliga eller innehåller bestämmelser som strider mot denna lag, skall föreningens styrelse lägga fram ett förslag till föreningsstämman om en sådan ändring av stadgarna att de blir lagenliga. Fastställelse av ändringarna i stadgarna skall inom två år efter att lagen har trätt i kraft sökas hos Försäkringsinspektionen. Ändringar i stadgarna skall anmälas för registrering inom tre månader efter att Försäkringsinspektionen har fastställt dem. Försäkringsinspektionen kan förena försäkringsföreningens skyldighet enligt detta moment med vite.

3. Stadgar som strider mot denna lag och som anmäls för registrering efter att lagen har trätt i kraft kan inte registreras, om inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.

4. Efter att denna lag har stadfästs men innan den har trätt i kraft kan en försäkringsförening fatta beslut om att i överenstämmelse med de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet ändra sina stadgar så att de motsvarar bestämmelserna i denna lag. Beslutet kan anmälas för registrering innan lagen träder i kraft. Det kan registreras så att ändringen av stadgarna träder i kraft samma dag som denna lag.

5. På en försäkringsförenings kreditupptagning tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, om krediten har upptagits innan lagen har trätt i kraft och villkoren för krediten inte ändras efter lagens ikraftträdande.

Övergångsbestämmelse om bildande av försäkringsföreningar

6. På bildande och registrering av försäkringsföreningar tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, om stiftelseurkunden har undertecknats innan lagen har trätt i kraft och något annat inte följer av dessa övergångsbestämmelser.

Övergångsbestämmelse om garantiandelsbrev

7. Försäkringsföreningens registernummer skall antecknas på ett garantiandelsbrev som visas upp för föreningen eller som föreningen utfärdar efter att denna lag har trätt i kraft.

Övergångsbestämmelse om ökning av garantikapitalet

8. Har ett beslut om ökning av garantikapitalet fattats innan denna lag har trätt i kraft, tillämpas på registreringen av garantikapitalet bestämmelserna i 4 kap. 7 § i den lydelse lagrummet har när denna lag träder i kraft. Föreningens helt betalda garantikapital skall likväl anmälas för registrering inom ett år från lagens ikraftträdande.

Övergångsbestämmelser om egna garantiandelar

9. En förening kan med stöd av 5 a kap. 3 § förvärva endast helt betalda garantiandelar.

10. Garantiandelar som en förening innan denna lag trädde i kraft förvärvat i strid med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft skall avyttras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Övergångsbestämmelser om föreningsstämma

11. På ett beslut av föreningsstämman som fattats innan denna lag trädde i kraft och på dess registrering tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, om inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.

12. Om en kallelse till föreningsstämma har utfärdats innan denna lag trädde i kraft, tillämpas på kallelsen de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft. Om handlingar enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft skall hållas tillgängliga för delägarna, tillämpas på handlingarna och på framläggandet av dem de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

13. Fattas inom två år från denna lags ikraftträdande beslut om ändring av stadgarna i avsikt att sammanslå olika slag av garantiandelar så att rättigheterna för hela slaget av garantiandelar minskar, krävs förutom ett beslut enligt 7 kap. 17 § 1 mom. dessutom samtycke av de garantiandelsägare som har minst en tredjedel av garantiandelarna av detta slag och att beslutet har biträtts av garantiandelsägare med minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda garantiandelarna av detta slag.

Övergångsbestämmelser om bokslut

14. Bestämmelserna om bokslut i denna lag tillämpas första gången på försäkringsföreningarnas bokslut och koncernbokslut för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter. En försäkringsförening får emellertid tillämpa dessa bestämmelser redan under den räkenskapsperiod som pågår när denna lag träder i kraft.

15. Bokslutshandlingarna skall anmälas för registrering enligt 10 kap. 11 § första gången för den räkenskapsperiod som pågår när denna lag träder i kraft.

Övergångsbestämmelse om vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

16. Bestämmelserna i 11 kap. 9 § tillämpas inte på lån som beviljats enligt 11 kap. 7 § i den lydelse lagrummet hade när denna lag trädde i kraft, om villkoren för lånet inte ändras efter lagens ikraftträdande.

Övergångsbestämmelse om fusion

17. På en fusion tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, om fusionsavtalet före lagens ikraftträdande har godkänts i någon av de föreningar som deltar i fusionen.

Övergångsbestämmelse om överlåtelse av försäkringsbeståndet

18. På överlåtelse av försäkringsbeståndet tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, om ett avtal om överlåtelse av försäkringsbeståndet har godkänts av den överlåtande eller den övertagande föreningen före lagens ikraftträdande.

Övergångsbestämmelse om föreningens brev och blanketter

19. Vad som 16 kap. 13 § i denna lag föreskrivs om föreningens brev och blanketter tillämpas sedan ett år förflutit från lagens ikraftträdande.

RP 193/1999
EkUB 2/2000
RSv 26/2000

Helsingfors den 31 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.