339/2000

Given i Helsingfors den 31 mars 2000

Lag om vissa fastighetsregleringar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Statsrådets allmänna sammanträde berättigas att på föredragning från finansministeriet och på de villkor som statsrådet bestämmer

1) till det helt och hållet statsägda aktiebolaget Kapiteeli Oy mot aktier i bolaget överlåta statsägd jordegendom samt aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag, och

2) byta jordegendom mellan staten och Kapiteeli Oy.

2 §

På överlåtelser som avses i denna lag tillämpas även vad som bestäms i 1 § 2 mom., 2 § 1 och 2 punkten och 7 § 1 mom. lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/1978).

Denna lag gäller inte egendom som förvaltas av affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/1987).

3 §

Överlåtelseskatt skall inte betalas på överlåtelser som avses i 1 § och som görs under lagens giltighetstid och inte heller när Kapiteeli Oy överlåter egendom vidare till Kruunuasunnot Oy, som det äger helt och hållet, mot aktier i bolaget.

Skatt skall inte heller betalas då Kapiteeli Oy överlåter en fastighet som avses i 1 § till ett bostads- eller fastighetsaktiebolag som det äger helt och hållet mot aktier i bolaget, om Kapiteeli Oy överlåter alla aktier i bolaget till Kruunuasunnot Oy mot aktier i sistnämnda bolag under lagens giltighetstid. Skatt skall härvid inte heller betalas för överlåtelse av aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolaget till Kruunuasunnot Oy.

4 §

Denna lag träder i kraft den 8 april 2000 och gäller till utgången av 2001. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 166/1999
FiUB 4/2000
RSv 31/2000

Helsingfors den 31 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.