332/2000

Given i Helsingfors den 31 mars 2000

Lag om ändring av 32 och 33 § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 32 § 2 mom. 2 punkten och 33 § 3 mom. som följer:

32 §

Fastighetens ägare eller innehavare behöver inte betala skatt om


2) lönekostnaderna jämte socialkostnader för de tjänster som avser fastighetsinnehav som han utfört under ett kalenderår inte överstiger 180 000 mark.


33 §

Skatt skall inte heller betalas på eget bruk av själv utförda byggtjänster som avses i 1 mom. i fråga om lönekostnaderna och socialkostnaderna i samband med dem, om dessa kostnader för byggtjänsterna under ett kalenderår inte överstiger 180 000 mark. Detta gränsbelopp tillämpas dock inte om näringsidkaren har sålt byggtjänster till utomstående eller bedrivit sådan verksamhet som nämns i 31 § vid den tidpunkt då byggtjänsten slutfördes.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.

Lagen tillämpas på byggtjänster och andra tjänster som avser fastighetsinnehav och som utförts eller tagits i eget bruk den 1 januari 2000 eller därefter.

RP 179/1999
StaUB 3/2000
RSv 27/2000

Helsingfors den 31 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.