327/2000

Given i Helsingfors den 30 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 14 december 1998 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 7 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 30 § 2 mom., samt

fogas till 7 § ett nytt 3 och 4 mom. som följer:

7 §
Behörighet för lärare som meddelar förskoleundervisning

Behörig att meddela förskoleundervisning för en undervisningsgrupp i vilken inte ingår elever i grundläggande utbildning är även den som har avlagt kandidatexamen enligt 11 § förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området eller som har avlagt barnträdgårdslärarexamen.

Behörig att meddela förskoleundervisning för en undervisningsgrupp i vilken inte ingår elever i grundläggande utbildning är även den som den 1 augusti 2000 är verksam eller under de tre senaste åren före nämnda tidpunkt under sammanlagt minst ett år har varit verksam i sådana i 4 § förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/1992) avsedda ledningsuppgifter i daghem eller vård-, omsorgs-, uppfostrings-, undervisnings- eller rehabiliteringsuppgifter inom dagvården som kräver omfattande kunskaper och som har avlagt examen på institutnivå för socialpedagog. Vidare förutsätts att den som uppfyller ovan angivna villkor har slutfört av undervisningsministeriet godkända studier för förskoleundervisning omfattande 15 studieveckor som ordnats före 2004 av ett universitet eller av någon annan utbildningsanordnare som samarbetar med universitetet.

Behörig att meddela förskoleundervisning för en undervisningsgrupp i vilken inte ingår elever i grundläggande utbildning är även den som efter 1995 har avlagt examen på institutnivå för socialpedagog eller för handledare inom socialbranschen eller socionomexamen (YH) och i vars examen ingår studier i småbarnsfostran och socialpedagogik omfattande minst 50 studieveckor, och som utöver nämnda examen har slutfört ovan avsedda studier för förskoleundervisning. För den som har avlagt en sådan examen för socialpedagog eller för handledare inom socialbranschen som avses i detta moment men inte har den arbetserfarenhet som avses i 3 mom., omfattar studierna för förskoleundervisning dock 20 studieveckor. Den som har avlagt sådan socionomexamen som avses i detta moment skall ha antagits till yrkeshögskolan senast 1999.

8 §
Behörighet för lärare som meddelar specialundervisning

Förskoleundervisning för sådana elever som avses i 17 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning och även annan special-undervisning för utvecklingshämmade elever kan även ges av den som har avlagt lämplig högskoleexamen samt slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området. Behörig att meddela förskoleundervisning för elever som avses i 17 § 2 mom. lagen on grundläggande utbildning är även den som har sådan behörighet som lärare i förskoleundervisning som föreskrivs i 7 § 2―4 mom. och som har slutfört ovan avsedda studier för speciallärare eller motsvarande tidigare studier. Även den som har avlagt lämplig högskoleexamen men inte har slutfört ovannämnda studier för speciallärare kan fungera som assisterande lärare i undervisning för sådana elever som avses i 17 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning och i förskoleundervisning för sådana elever som avses i 25 § 2 mom. i samma lag.


30 §
Övergångsbestämmelser om vissa ofullbordade studier

Den som innan denna förordning träder i kraft har utsetts att slutföra de studier för speciallärare i den grundläggande utbildningen eller de studier inom olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan eller de studier för studiehandledare eller speciallärare inom yrkesutbildningen som avses i de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft, i syfte att få den behörighet som avses i de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, är efter slutförd utbildning behörig att meddela sådan specialundervising som hör till den utbildningsform som avses i 8 och 16 § eller att ge sådan studiehandledning som avses i 15 §.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Utan hinder av vad som bestäms i 7 § 3 och 4 mom. om behörighetsvillkoren för lärare som meddelar förskoleundervisning fordras sådana av undervisningsministeriet godkända studier för förskoleundervisning som avses i de nämnda momenten först från den 1 augusti 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 mars 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.