322/2000

Given i Helsingfors den 31 mars 2000

Lag om ändring av revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i revisionslagen av den 28 oktober 1994 (936/1994) 4 § 1 mom. 1 och 5 punkten, 6 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten samt 10 § 1 mom. som följer:

4 §
Av Centralhandelskammaren godkänd revisor

Centralhandelskammarens revisionsnämnd godkänner på ansökan som revisor en fysisk person som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag och som

1) inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats,


5) under ledning av en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller på motsvarande sätt under minst tre års tid förvärvat praktisk erfarenhet av krävande uppgifter inom revision och redovisning så som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet, samt


6 §
Av handelskammare godkänd revisor och revisionssammanslutning

En handelskammares i 33 § nämnda revisionsutskott godkänner på ansökan som revisor en fysisk person som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag och som

1) inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats,


3) har avlagt högskoleexamen,


5) under ledning av en godkänd revisor eller på motsvarande sätt under minst tre års tid förvärvat praktisk erfarenhet av uppgifter inom revision och redovisning så som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet, samt


10 §
Revisors allmänna behörighet

En revisor skall vara en fysisk person eller en godkänd revisionssammanslutning. En revisor skall ha sådan insikt i och erfarenhet av frågor som gäller redovisning, ekonomi och juridik som med hänsyn till arten och omfånget av sammanslutningens eller stiftel-sens verksamhet behövs för uppgiften. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller den som har meddelats näringsförbud kan inte väljas till revisor. Detsamma gäller en fysisk person vars handlingsbehörighet har begränsats.Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.

RP 161/1999
EkUB 1/2000
RSv 25/2000

Helsingfors den 31 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.