280/2000

Given i Helsingfors den 15 mars 2000

Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens och länsstyrelsernas behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna

Undervisningsministeriet föreskriver med stöd av 35 § lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna svarar i fråga om projekt som genomförs med sådana medel från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen som undervisningsministeriet anvisat dem, för beredningen av finansieringsbesluten, beviljandet av finansieringen, uppföljningen och tillsynen av projekten, inspektionen av projekten och återkrav av medel så som föreskrivs i denna förordning. Undervisningsministeriet kan utfärda anvisningar, villkor och föreskrifter som gäller användningen, uppföljningen, tillsynen, inspektionen och återbetalningen samt förvaltningen i övrigt av medel från strukturfonderna och den motsvarande nationella medfinansieringen som anvisats utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna.

2 §
Utövande av beslutanderätten

Om det i ett sådant projekt som avses i 1 § görs eller planeras en avvikelse från ett beslut som hör till statsrådets, undervisningsministeriets eller utbildningsstyrelsens beslutanderätt eller från ett resultatavtal eller annat avtal med de nämnda myndigheterna, skall ärendet innan ett beslut om projektet fattas föreläggas en av de nämnda behöriga myndigheterna.

Undervisningsministeriet skall alltid föreläggas projekt som gäller inledande av utbildning som leder till en högskoleexamen, samt projekt som gäller universitetens byggnadsinvesteringar. Andra projekt som gäller inledande av utbildning som leder till eller förbereder inför en examen skall anmälas till undervisningsministeriet.

Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna skall använda dem anvisade medel från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen som finansiering för åtgärder som avses i de av statsrådet bestämda dokument gällande mål 1-programmet för Östra och Norra Finland som Europeiska kommissionen tog emot 12.10.1999, dokument gällande mål 2-programmet för Södra Finland och Västra Finland som Europeiska kommissionen tog emot 3.1.2000 samt mål 3-programdokumentet som Europeiska kommissionen tog emot 14.10.1999. Beslut som gäller medel från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen kan fattas innan programdokumenten, kompletteringar till dem samt för mål 1- och mål 2-programmets del även landskapets samarbetsdokument har färdigställts.

3 §
Uppföljning och tillsyn

Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna svarar för att de när det gäller projekt som de finansierar har ett sådant förvaltningsoch tillsynssystem med vars hjälp en klanderfri och effektiv användning av medlen säkerställs.

Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna svarar i fråga om projekt som de finansierar för att medlen används och förvaltas på tillbörligt sätt och att noterade felaktigheter korrigeras. De nämnda myndigheterna skall meddela undervisningsministeriet om de åtgärder som de i fråga om projekt som de finansierar har vidtagit för att rätta noterade felaktigheter.

De nämnda myndigheterna skall i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1681/1994 inom följande månad efter varje kvartal till undervisningsministeriet lämna en utredning om det kommit fram fall som strider mot reglerna och som det gjorts förundersökning om. Om regelstridigheterna belastar Europeiska gemenskapens budget till ett värde av minst 4 000 euro, skall anmälan göras på en blankett som fastställts av kommissionen. Om regelstridigheterna belastar Europeiska gemenskapens budget till ett värde under 4 000 euro, skall uppgifter om regelstridigheterna sändas enbart då regelstridigheten inte enligt kommissionens förordning (EG) nr 2064/1997 har behandlats tillfredsställande.

Länsstyrelserna och utbildningsstyrelsen svarar för att uppföljningssystemet inom undervisningsministeriets förvaltningsområde får projekt- och beslutsuppgifter om strukturfondsprojekt samt uppgifter om utbetalningar och uppföljning på bestämda tider. Dessutom skall de nämnda myndigheterna sända undervisningsministeriet uppgifter och rapporter som är nödvändiga med tanke på uppföljningen och tillsynen över ärenden som gäller strukturfonderna.

4 §
Inspektion

Länsstyrelserna och utbildningsstyrelsen svarar för projekt- och systeminspektionen beträffande projekt som de finansierar.

Nämnda myndigheter svarar för att det i besluten om beviljande av finansiering nämns att Europeiska kommissionens, Europeiska revisionsrättens och medlemsstaternas behöriga tjänstemän har rätt att övervaka och inspektera användningen av medlen.

Länsstyrelserna och utbildningsstyrelsen skall i enlighet med artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 2064/1997 sända undervisningsministeriet ett utlåtande av en oberoende instans om förvaltningen av och tillsynen över program för strukturfonderna.

Länsstyrelserna och utbildningsstyrelsen skall i tre års tid efter kommissionens betalning av slutraten och tillgängligt för kommissionen uppbevara alla de handlingar som ansluter sig till kostnaderna och tillsynen över respektive stödåtgärd och som antingen är original eller genom användning av allmänt godkända informationssystem styrkta kopior, om de nationella reglerna inte förutsätter en längre uppbevaringstid.

5 §
Återkrav av medel

Länsstyrelserna och utbildningsstyrelsen svarar för återkrav av medel från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2000.

Helsingfors den 15 mars 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Ekonomichef
Eero Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.