275/2000

Given i Helsingfors den 9 mars 2000

Statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) samt 42 och 45 § lagen den 21 januari 2000 om utövning av veterinäryrket (29/2000):

1 §
Utbildningsansvar

Specialveterinärexamen kan avläggas vid Helsingfors universitet.

2 §
Antagning till utbildning

Specialveterinärexamen kan avläggas av den som har rätt att vara verksam som legitimerad veterinär.

3 §
Målet för utbildningen

Målet för specialveterinärutbildningen är att göra veterinären förtrogen med den vetenskapliga kunskapen inom det egna specialområdet samt ge färdigheter för specialveterinärs uppgifter inom området, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av det egna specialområdet samt för verksamhet som specialveterinär inom veterinärvård och i andra uppgifter som förutsätter specialkunnande inom området.

4 §
Specialiseringsområden och ordnande av utbildningen

Den utbildning som leder till specialveterinärexamen ordnas i form av följande utbildningsprogram: smådjurssjukdomar, hästsjukdomar, hälso- och sjukvård för produktionsdjur, miljöhälsovård, livsmedelshygien i produktion samt smittosamma djursjukdomar.

Av de gemensamma studieavsnitten inom två eller flera utbildningsprogram kan bildas gemensamma utbildningsavsnitt, om detta är motiverat på grund av det gemensamma stoffets omfattning och de färdigheter som behövs i en specialveterinärs uppgifter.

I utbildningens slutskede infaller fördjupade specialiseringsstudier, i vilka veterinären fördjupar studierna på något delområde av sitt specialområde.

5 §
Avläggande av examen

Den som deltar i specialveterinärutbildning skall

1) genomgå en ett år lång allmän utbildningsdel genom att vara verksam i uppgifter som lämpar sig för specialområdet,

2) genomgå en tre år lång utbildningsdel, som omfattar en grunddel och en fördjupad del, och av vilken högst två år genomförs i en universitetstjänst och minst ett år på annat ställe än vid universitet, varvid handledd praktik ingår,

3) slutföra av universitetet godkänd kursformad teoretisk utbildning,

4) genomgå ett förhör som universitetet ordnar för respektive specialområde.

Vid inledandet av den treåriga utbildningsdelen utarbetar veterinären en plan som gäller hela utbildningen och där utbildningens innehåll och sättet att genomföra utbildningen anges. Universitetet granskar och godkänner planen.

Den andel av den treåriga utbildningsdelen som genomförs i en universitetstjänst kan delvis ersättas med av universitetet godkänd verksamhet i uppgifter som hör till specialiseringsområdet i tjänst hos kommunen eller staten eller i privata veterinärvårdsuppgifter eller med annan verksamhet i av universitetet godkända uppgifter som hör till området.

6 §
Rätt att vara verksam som specialveterinär

Rätt att vara verksam som specialveterinär har en veterinär som efter det att denna förordning trätt i kraft har avlagt specialveterinärexamen enligt denna förordning eller enligt förordningen om specialveterinärexamen (594/1988) och en veterinär som av jordoch skogsbruksministeriet har beviljats rätt att vara verksam som specialveterinär.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 juni 1988 om specialveterinärexamen (594/1988) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

8 §
Övergångsbestämmelser

De specialveterinärsrättigheter som har beviljats innan denna förordning träder i kraft med stöd av förordningen om speciali- cering för veterinärer (827/1985) kvarstår oförändrade.

En studerande som innan denna förordning träder i kraft har inlett utbildning som leder till specialveterinärexamen kan avlägga examen enligt förordningen om specialveterinärexamen eller övergå till att studera enligt denna förordning. En studerande övergår dock till att studera för en examen enligt denna förordning, om han eller hon inte har avlagt examen enligt förordningen om specialveterinärexamen före utgången av 2002. Universitetet bestämmer om övergångsarrangemangen.

En studerande kan för en examen enligt denna förordning räkna sig till godo studieprestationer som har ingått i utbildning enligt förordningen om specialveterinärexamen.

På studerande som fortsätter sin utbildning enligt 2 mom. för examen enligt förordningen om specialveterinärexamen tillämpas bestämmelserna i nämnda förordning.

Rätt att vara verksam som specialveterinär inom området smittosamma djursjukdomar har en veterinär som före den 1 januari 2003 under minst sju år har arbetat som legitimerad veterinär i uppgifter som gäller bekämpning och vård av smittosamma djursjukdomar på ett av universitetet godkänt sätt och som på godtagbart sätt har genomgått det förhör som avses i 5 § 1 mom. 4 punkten inom specialiseringsområdet smittosamma djursjukdomar.

Helsingfors den 9 mars 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Direktör
Arvo Jäppinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.