274/2000

Given i Helsingfors den 9 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 1 § 3 punkten, 3 § 2 mom. 8 och 9 punkten och 3 mom., 20 § 2 mom., 21 § 1 och 2 mom., 28 § samt 45 § 2 punkten,

av dessa lagrum 1 § 3 punkten sådan den lyder i förordning 1475/1995 och 28 § sådan den lyder i förordning 1019/1997, samt

fogas till 3 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 229/1996 och 174/1998, en ny 10 punkt som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten statstjänstemannalagen (750/1994) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är


3) tjänsterna som bibliotekschef vid Biblioteket för synskadade, direktör för Depåbiblioteket, direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg, generalsekreterare för centralkommissionen för konst, föreståndare för Finlands filmarkiv, föreståndare för Statens filmgranskningsbyrå, föreståndare för Institutet för Ryssland och Östeuropa, direktör för Centret för internationellt personutbyte och generalsekreterare för studentexamensnämnden,


3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.


8) fattar social- och hälsovårdsministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid arbetslöshetsnämnden, prövningsnämnden och Rättsskyddscentralen för hälsovården, samt fattar Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid statens skolhem och statens sinnessjukhus,

9) fattar miljöministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid miljötillståndsverken samt tjänsten som chef för den enhet som sköter Forststyrelsens naturskyddsuppgifter,

10) fattar försvarsministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller militära tjänster vid försvarsmakten samt tjänsterna som forskningschef, professor, avdelningsföreståndare och chef för krigsarkivet vid försvarsmakten.

Inom utrikesförvaltningen inrättas och indras samt ändras och överförs tjänster genom beslut av respektive ministerium.

20 §

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid som varar över ett år fattas av den myndighet som skulle utnämna till motsvarande tjänst. Om republikens president är utnämnande myndighet, fattar likväl statsrådet beslut om utnämningen.


21 §

Om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av någon annan lag än statstjänstemannalagen eller tjänstekollektivavtal samt om annan tjänstledighet som varar högst ett år beslutar det ämbetsverk vid vilket tjänstemannen är anställd. Chefen för ett ämbetsverk beviljas i dessa fall tjänstledighet av det ministerium till vars förvaltningsområde ämbetsverket hör. Om tjänstledighet för tjänstemän som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde och som varar högst två år beslutar i ovannämnda fall dock ministeriet i fråga.

Om tjänstledighet i andra fall än de som avses i 1 mom. beslutar den utnämnande myndigheten. Är republikens president utnämnande myndighet, beslutar dock statsrådet om tjänstledigheten.


28 §

De i 26 § 3 punkten statstjänstemannalagen avsedda tjänstemän vid ett ministerium som till tjänsteställningen motsvarar avdelningscheferna är

1) ett utrikesråd som förordnats till avdelningschef vid utrikesministeriet,

2) en överdirektör som chef för en avdelning vid ett ministerium,

3) polisöverdirektören vid polisavdelningen och räddningsöverdirektören vid räddningsavdelningen vid inrikesministeriet,

4) riksförlikningsmannen.

De chefer för ämbetsverk direkt underställda ett ministerium vilkas tjänster specificeras i statsbudgeten, dock inte riksåklagaren, och verkställande direktörerna för statliga affärsverk är sådana chefer för ämbetsverk som avses i 26 § 4 punkten statstjänstemannalagen.

I övrigt är riksåklagaren en sådan tjänsteman som avses i 26 § 4 punkten statstjänstemannalagen.

45 §

Ärenden som gäller ekonomisk förmån och kostnadsersättning som en tjänsteman kan ha rätt till på grund av tjänsteförhållandet avgörs, om inte annat bestäms, i fråga om


2) tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet av staben för gränsbevakningsväsendetDenna förordning träder i kraft den 14 mars 2000.

Helsingfors den 9 mars 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Äldre regeringssekreterare
Pirjo Staffans

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.