266/2000

Utfärdat i Helsingfors den 29 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 19 mars 1998 om kött och köttvaror som importeras från tredje land (198/1998) 19 §, 21 § 2 mom. och 22 § samt bilagorna 1 och 5, sådana de lyder i jord- och skogsbruksministeriets beslut 43/2000, som följer:

19 §
Tarmar, magar och urinblåsor som används som livsmedel

Tarmar, magar och urinblåsor får importeras från alla tredje länder.

Importvillkoren är att

1) tarmarna, magarna och urinblåsorna härrör från djur som godkänts vid besiktning och tarmarna, magarna och urinblåsorna har lagrats och transporterats på ett hygieniskt sätt,

2) tarmarna, magarna och urinblåsorna är rengjorda och antingen saltade eller torkade,

3) den anläggning där tarmarna, magarna och urinblåsorna har behandlats till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 77/99/EEG, och att

4) tarmarna, magarna och urinblåsorna uppfyller kraven i kommissionens beslut 94/187/EG och åtföljs av ett djurhälsointyg som överensstämmer med mallen i nämnda beslut.

21 §
Gelatin

Importvillkoren är att gelatinet åtföljs av ett hälsointyg enligt den mall som ingår i kommissionens beslut 2000/20/EG.


22 §
Vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur, utom tarmar, magar, urinblåsor, fett och gelatin

Vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur, utom som livsmedel använda tarmar, magor, urinblåsor, fett och gelatin, får importeras bara om jord. Och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.


Detta beslut träder i kraft den 9 mars 2000. Den i 21 § 2 mom. avsedda ändringen träder dock i kraft den 1 juni 2000.

Kommissionens beslut 2000/19/EG, EGT nr L 6, 11.1.2000, s. 58, kommissionens beslut 2000/20/EG, EGT nr L 6, 11.1.2000, s. 60, kommissionens beslut 2000/80/EG, EGT nr L 30, 4.2.2000, s. 41, kommissionens beslut 2000/161/EG, EGT nr L 51, 24.2.2000, s. 38

Helsingfors den 29 februari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Carmela Hellsten

Bilagor 1 och 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.