255/2000

Given i Helsingfors den 1 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från statsrådets kansli, upphävs i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 2 §, 7 § 2 och 4 punkten, 9 § 7 punkten och 39 §,

ändras 1 §, 5 § 1, 6, 7, 9 och 11 punkten, 6 § 2, 4 och 4 a-punkten, 7 § 7 punkten, 8 § 2 punkten, 9 § 8 och 10 punkten, 28, 30 och 35 § samt 51 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 9 punkten sådan den lyder i förordning 422/1999 och 11 punkten sådan den lyder i förordning 1027/1998, 6 § 4 och 4 a-punkten samt 9 § 8 punkten sådana de lyder i förordning 133/1998 och 28 § sådan den lyder i förordning 791/1997, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 133 och 1027/1998 samt 422/1999, nya 2 a- och 10 a-punkter och till 54 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Utöver vad som bestäms i grundlagen, i lagen om statsrådet (78/1922) eller i någon annan lag eller förordning om statsrådet iakttas detta reglemente.

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:

1) de ärenden som avses i 6―8 § lagen om statsrådet, statsrådets förordningar och statsrådets förslag till avgörande i fråga om republikens presidents beslut,


2 a) riksdagens skrivelse om ett ärende som inte hör till republikens presidents uppgifter eller behörighet,


6) allmänna föreskrifter om skötseln och beredningen av ärenden inom statsförvaltningen,

7) ramar för anslagen till förvaltningsområdena och därtill anknytande ställningstaganden samt lagstadgade riksomfattande planer,


9) länens områden, nödcentralskretsarna, områdena för statens distriktsförvaltning och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen,


10 a) Finlands representation vid Europeiska rådets möten,

11) utseende av kandidater till Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt, Europeiska centralbankens direktion, Europeiska revisionsrätten, Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté och Europeiska atomenergigemenskapens vetenskapliga och tekniska kommitté samt förordnande av kandidater till och representanter i Europeiska investeringsbankens förvaltningsorgan samt utseende av medlemmarna och suppleanterna i Ekonomiska och finansiella kommittén samt bemyndigande att godkänna avtal när avtal om utnämningar behöver ingås enligt fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna,


6 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ärenden som gäller tjänstemän:


2) upplösning och uppsägning av tjänsteförhållande av något skäl som beror av tjänstemannen när det är fråga om tjänstemän som utnämns av statsrådets allmänna sammanträde, samt ställande av en av statsrådets allmänna sammanträde utnämnd tjänsteman till statsrådets disposition och förlängning av tiden härför,


4) beviljande av tjänstledighet för längre tid än två år för de tjänstemän som utnämns av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde, om det inte är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal, samt utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid som överstiger ett år, då republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämner till motsvarande tjänst,

4 a) beviljande av rätt för de tjänstemän som utnämns av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde att kvarstå i tjänsten efter uppnådd avgångsålder,


7 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ekonomiska ärenden:


7) överlåtelse och utarrendering av statens jordegendom och överlåtelse av statens lösa egendom inom ramen för markbelopp som anges särskilt i förordning samt bestämmande om användningen av egendom som staten fått som arv,


8 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs utöver de ärenden om vilka stadgas i 5―7 §§ följande övriga ärenden:


2) förlängning av sekretesstiden för en handling,


9 §

Utöver vad som stadgas i 5―8 §§ skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning avgörs av statsrådet, avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:


8) ärenden som gäller Finlands Bank, statens säkerhetsfond, försäkringsbolagen och folkpensionsanstalten,


10) tillstånd som gäller expropriation och inlösning,


28 §

Av tjänstemännen vid ministerierna utnämns understatssekreterarna, avdelningscheferna, överdirektörerna, biträdande avdelningscheferna, direktörerna, byråcheferna, regeringsråden, lagstiftningsdirektörerna samt lagstiftningsråden, finansråden, budgetråden, högskoleråden, byggnadsråden, undervisningsråden, kulturråden, forstråden, lantbruksråden, kommunikationsråden, industriråden, handelsråden, råden för internationella ärenden, miljöråden, regeringssekreterarna och de konsultativa tjänstemännen av statsrådet, om inte något annat bestäms särskilt.

Om utnämningar till tjänster inom utrikesförvaltningen bestäms särskilt.

30 §

Statsrådet kan till extraordinarie föredragande förordna tjänstemän som har avlagt högskoleexamen och som kan anses lämpliga för uppgiften.

35 §

Den minister som är chef för ett ministerium eller någon annan medlem av statsrådet som handlägger ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde avgör de ärenden i vilka beslut skall fattas vid ministeriet. En tjänsteman som är föredragande vid ministeriet kan dock ges i uppdrag att avgöra andra ärenden än sådana som är av principiell betydelse eller vittsyftande.

Om de ärenden där beslutanderätten innehas av tjänstemän som är föredragande vid ett ministerium bestäms i förordningen om ministeriet eller i arbetsordningen för ministeriet, vilken ges såsom ministerieförordning. Om de ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde i enlighet med fastställd arbetsfördelning handläggs av flera än en medlem av statsrådet, godkänner respektive minister arbetsordningen för sitt eget ansvarsområdes del.

51 §

Statsrådets kansli fastställer i samverkan med republikens presidents kansli tidpunkterna för när ärenden som skall avgöras av republikens president föredras för presidenten i statsrådet.


54 §

När militära kommandomål som gäller försvarsmakten föredras för republikens president i statsrådet har kommendören för försvarsmakten rätt att närvara och uttala sin åsikt i frågan.


Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2000.

Helsingfors den 1 mars 2000

Statsminister
Paavo Lipponen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.