252/2000

Instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Riksdagen har med stöd av 83 § riksdagsordningen fastställt följande instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter:

1 §
Mandatperiod

Bankfullmäktigeledamöternas uppdrag börjar när riksdagen har förrättat valet och fortgår tills nya bankfullmäktigeledamöter har valts.

2 §
Konstituering

Bankfullmäktigeledamöterna sammanträder omedelbart efter valet för att inom sig välja ordförande och vice ordförande. Vid valet tillämpas bestämmelserna om val av talman, om bankfullmäktigeledamöterna inte enhälligt beslutar något annat. Riksdagen skall underrättas om valresultatet.

Bankfullmäktigeledamöternas första sammanträde sammankallas av den till åren äldsta fullmäktigeledamoten. Han eller hon för ordet tills ordförande har valts.

Bankfullmäktigeledamöterna bildar bankfullmäktige. Bankfullmäktige kan tillsätta en arbetsdelegation inom sig. I arbetsdelegationen inväljs förutom ordföranden och vice ordföranden en bankfullmäktigeledamot. Arbetsdelegationen bereder frågor som behandlas av bankfullmäktige.

3 §
Uppgifter

Bankfullmäktige skall såsom närmare föreskrivs i lagen om Finlands Bank och lagen om Finlands Banks tjänstemän (214/1998 och 1166/1998)

1) utöva tillsyn över Finlands Banks förvaltning och verksamhet,

2) ge riksdagen berättelser,

3) göra framställningar till riksdagen och statsrådet i principiellt viktiga ärenden,

4) göra framställningar om tillsättning av direktionsmedlemstjänster,

5) avgöra vissa frågor som har samband med direktionsmedlemmarnas och tjänstemännens tjänsteförhållande,

6) fastställa pensionsstadgan och familjepensionsstadgan för banken och instruktionen för direktionen samt utfärda andra permanenta föreskrifter, samt

7) fastställa grunderna för arvoden och ersättningar till de av riksdagen valda revisorerna och deras sekreterare.

Bankfullmäktige beslutar med stöd av 2 § arbetstidslagen (605/1996) vilka tjänstemän vid Finlands Bank som inte skall omfattas av arbetstidslagen.

Bankfullmäktige skall göra en framställning hos statsrådet om tillsättning av direktörstjänsten vid finansinspektionen och ha tillsyn över finansinspektionens förvaltning på det sätt som bestäms i lagen om finansinspektionen (503/1993). Bankfullmäktige är förvaltningsråd för Jubileumsfonden för Finlands självständighet såsom bestäms närmare i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990).

Bankfullmäktige meddelar anvisningar om beslut som gäller skötseln av direktionsmedlemstjänster vid Finlands Bank under tjänstledigheter på längst en vecka. Bankfullmäktige skall vidta behövliga åtgärder, om en medlem av Finlands Banks direktion eller finansinspektionens direktör misstänks för tjänstebrott eller om det visat sig finnas anledning av väcka civiltalan mot honom eller henne.

4 §
Sammanträden

Bankfullmäktige sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden skall också kalla bankfullmäktige till sammanträde, om en bankfullmäktigeledamot eller bankens direktion yrkar det.

När både ordföranden och vice ordföranden har förhinder, väljs en tillfällig ordförande för fullmäktige. Vid valet tillämpas bestämmelserna om val av ordförande. Om bankfullmäktige har en arbetsdelegation, fungerar delegationens tredje medlem som tillfällig ordförande.

5 §
Beredning av berättelser

När bankfullmäktige bereder berättelser enligt 11 § lagen om Finlands Bank får det beställa yttranden och utredningar för att kunna göra en bedömning av hur penningpolitiken utfallit. Bankfullmäktige kan också höra sakkunniga.

6 §
Protokoll

Bankfullmäktige antar en sekreterare, som sätter upp protokoll för bankfullmäktiges sammanträden, skriver ut expeditioner och utför de uppdrag bankfullmäktige ålägger honom eller henne.

Bankfullmäktiges ordförande och vice ordförande justerar bankfullmäktiges sammanträdesprotokoll. Bankfullmäktiges ordförande och sekreterare undertecknar bankfullmäktiges expeditioner.

7 §
Arvoden

Bankfullmäktigeledamöterna får ett årsarvode, som uppgår till en trettondedel av det årsarvode med samtliga tidsbestämda höjningar som betalas till riksdagsledamöterna enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947). Bankfullmäktiges ordförande och vice ordförande får därtill ett årsarvode som för ordföranden är hälften och för vice ordföranden en femtedel av bankfullmäktigeledamöternas årsarvode. Varje månad utbetalas en tolftedel av årsarvodet.

Bankfullmäktigeledamöterna får för varje sammanträde ett sammanträdesarvode som uppgår till en tredjedel av månadsarvodet.

Bankfullmäktige beslutar om sekreterarens arvode.

Bankfullmäktiges arvoden och de övriga kostnaderna för bankfullmäktiges verksamhet betalas med Finlands Banks medel.

8 §
Ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft den 1 mars 2000.

Genom denna instruktion upphävs instruktionen för riksdagens bankfullmäktige (191/1926) godkänd den 2 mars 1926 jämte ändringar.

När denna instruktion trätt i kraft upphör ordinarie bankfullmäktige och bankfullmäktige skall konstituera sig i enlighet med den nya instruktionen.

TKF 1/2000
EkUB 3/2000
RSk 3/2000

Helsingfors den 25 februari 2000


Riitta Uosukainen Riksdagens talman


Seppo Tiitinen Riksdagens generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.