238/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om Finlands Röda Kors

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Namn och ställning

Suomen Punainen Risti ― Finlands Röda Kors, nedan organisationen, är en av finska staten erkänd offentligrättslig förening vars verksamhet grundas på de fyra Genèvekonventionerna som ingicks i Genève den 12 augusti 1949 angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält, förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, krigsfångars behandling samt skydd för civilpersoner under krigstid (FördrS 8/1955) samt på de två tilläggsprotokoll som undertecknades i Genève den 8 juni 1977, av vilka det första gäller skydd för offren i internationella väpnade konflikter och det andra skydd för offren i icke-internationella väpnade konflikter (FördrS 82/1980).

Organisationen är den enda nationella föreningen i Finland som är medlem i Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. I sin verksamhet iakttar organisationen de grundprinciper som har godkänts vid Internationella rödakorskonferenser.

2 §
Emblem

I fråga om organisationens rätt att använda Röda Korsets namn och emblem gäller vad som föreskrivs i de konventioner och tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 1 mom. samt vad som bestäms i lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar (947/1979).

3 §
Organisationens beskyddare och utmärkelser

Republikens president kan enligt sitt samtycke verka som organisationens beskyddare.

Republikens president beviljar organisationens utmärkelsetecken. Republikens president beslutar i statsrådet om beviljande av organisationens utmärkelsetecken utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande.

Republikens president kan utfärda en förordning om organisationens utmärkelsetecken.

4 §
Tillämpning av föreningslagen

I fråga om organisationens samt dess lokala och regionala verksamhetsenheters behörighet att i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt kära och svara gäller, med beaktande av organisationens stadgar, vad som i 6 § 1 mom. föreningslagen (503/1989) bestäms om en registrerad förening. I fråga om medlemmarnas personliga ansvar för organisationens samt dess lokala och regionala verksamhetsenheters förpliktelser gäller på motsvarande sätt vad som i 6 § 2 mom. föreningslagen bestäms om det ansvar som medlemmarna i en registrerad förening har. I fråga om organisationen och dess medlemmar gäller dessutom i tillämpliga delar vad som bestäms i 8 och 9 §, 3 kap., 26 § 2 mom., 27―29 §, 35 § 1 och 2 mom. samt 36―39 § föreningslagen.

5 §
Organisationens stadgar

Stadgar som organisationens stämma har godkänt utfärdas genom en förordning av republikens president.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 156/1999
FvUB 3/2000
RSv 4/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.