228/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974) 4 a §, sådan den lyder i lag 490/1992,

ändras 3 § 2 mom. samt 8 och 9 §, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 740/1994 och 1466/1995, en ny 6 a-punkt samt till lagen nya 8 a―8 c och 10 a § och till 12 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Försvarsmakten har till uppgift:


6 a) att delta i räddningsverksamheten genom att tillhandahålla nödvändig utrustning, personalresurser och särskilda sakkunnigtjänster, om detta är nödvändigt med hänsyn till olyckans omfattning eller speciella natur; deltagandet i räddningsverksamheten får inte äventyra skötseln av försvarsmaktens försvarsuppgifter;


3 §

Om högsta befälet över försvarsmakten bestäms i grundlagen.

8 §

Republikens president beslutar i militära kommandomål och i militära utnämningsärenden på det sätt som bestäms i denna lag.

8 a §

Republikens president beslutar om de centrala grunderna för rikets militära försvar, om betydande ändringar i den militära försvarsberedskapen och om principerna för det militära försvaret samt om andra vittsyftande eller principiellt viktiga militära kommandomål som gäller försvarsmaktens militära verksamhet och militära ordning.

Presidenten beslutar som militärt kommandomål också om befordran till militär grad enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Presidenten kan överta avgörandet av ett militärt kommandomål som skall avgöras av kommendören för försvarsmakten eller någon annan militär förman. Kommendören för försvarsmakten skall informera presidenten och försvarsministern om betydande militära kommandomål som hör till de militära förmännens behörighet.

Kommendören för försvarsmakten avgör andra militära kommandomål än sådana som skall avgöras av presidenten, om de inte enligt vad som bestäms eller föreskrivs skall avgöras av någon annan militär förman. En militär förman kan överta avgörandet av ett militärt kommandomål som skall avgöras av hans underordnade.

Om fördelningen av behörigheten mellan kommendören för försvarsmakten och lägre militära förmän i militära kommandomål kan bestämmas genom en förordning som utfärdas av republikens president.

8 b §

Republikens president fattar beslut i militära kommandomål på föredragning av kommendören för försvarsmakten. Besluten kontrasigneras av kommendören för försvarsmakten. När ett militärt kommandomål föredras för presidenten har försvarsministern rätt att närvara och uttala sin uppfattning om saken. När ett militärt kommandomål som avses i 8 a § 1 mom. föredras skall försvarsministern dock vara närvarande. Dessutom kan statsministern vara närvarande och uttala sin uppfattning om saken.

Presidenten kan på eget initiativ eller på framställning av försvarsministern överföra ett militärt kommandomål för att avgöras av presidenten i statsrådet. Härvid beslutar presidenten om saken på föredragning av försvarsministern utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande. När ett militärt kommandomål föredras för presidenten i statsrådet har kommendören för försvarsmakten rätt att närvara och uttala sin uppfattning om saken.

8 c §

Kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, general, amiral, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare och fältbiskopen utnämns till sina tjänster och förordnas till sina uppgifter av republikens president. Presidenten beslutar om utnämning och förordnande till uppgift i statsrådet utifrån statsrådets förslag till avgörande. I samma ordning förordnar presidenten en officer eller specialofficer vid försvarsmakten till uppgiften som militärattaché, biträdande militärattaché och militär representant samt till motsvarande internationella uppgifter.

Presidenten beslutar som militärt utnämningsärende om utnämning av annan än i 1 mom. avsedd officer och om förordnande av en officer till uppgiften som adjutant för republikens president. Presidenten fattar beslut i militära utnämningsärenden på föredragning av kommendören för försvarsmakten. Besluten kontrasigneras av kommendören för försvarsmakten. När ett sådant ärende föredras för presidenten har försvarsministern rätt att vara närvarande och uttala sin uppfattning om saken.

Om behörigheten att förordna andra än i 1 och 2 mom. avsedda officerare till en uppgift samt att utnämna och förordna andra tjänstemän vid försvarsmakten till uppgift föreskrivs i en förordning som utfärdas av statsrådet.

9 §

Republikens president befordrar genom beslutsförfarandet för militära kommandomål på föredragning av kommendören för försvarsmakten till fänriks, underlöjtnants och löjtnants militära grad samt till sådan militär grad för officer som är högre än dessa och till militär grad för specialofficer och institutofficer med motsvarande beteckning. Beslutsfattandet i fråga om befordran till brigadgenerals, flottiljamirals samt högre officers eller motsvarande specialofficers militära grad samt i fråga om motsvarande tjänstgöringsgrad sker dock på föredragning av försvarsministern.

Om militära grader och tjänstgöringsgrader samt om grunderna för befordran till militär grad och förlänande av tjänstgöringsgrad liksom även om behörighet att befordra till andra än de i 1 mom. avsedda militära graderna och förläna motsvarande tjänstgöringsgrad bestäms genom en förordning som utfärdas av republikens president.

10 a §

Försvarshögskolan och Försvarsinstitutet är läroinrättningar som är underställda huvudstaben. Eleverna antas av Försvarshögskolans rektor eller Försvarsinstitutets chef enligt grunder som fastställs av huvudstaben och antagningsförfarande som fastställs i en instruktion.

I fråga om en studerande vid Försvarshögskolan eller Försvarsinstitutet kan studierna avbrytas på grund av långvarig sjukdom, bristfälliga studieresultat eller andra motsvarande vägande skäl. En studerande som har gjort sig skyldig till brott eller till uppträdande som i övrigt är olämpligt för en militärpersons värdighet kan avstängas. Beslut om att en studerandes studier avbryts och att en studerande avstängs fattas av läroinrättningens rektor eller chef.

Den som sökt studierätt vid en läroinrättning och som inte vid det i 1 mom. avsedda förfarandet har antagits som studerande, kan skriftligen söka rättelse i beslutet i ärendet hos Försvarshögskolan eller Försvarsinstitutet. En studerande får hos läroinrättningens rektor eller chef söka rättelse i bedömningen av en studieprestation och i motsvarande beslut som gäller studierna.

Ändring i ett beslut av Försvarshögskolan eller Försvarsinstitutet söks genom besvär hos förvaltningsdomstol enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett i 3 mom. avsett beslut i vilket rättelse får sökas får ändring inte sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som givits vid rättelseförfarande söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvär får dock inte anföras över ett sådant beslut om bedömning av studieprestationer som givits vid rättelseförfarandet.

Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen om antagning av studerande enligt 1 mom. eller avbrytande av studier eller avstängning av en studerande enligt 2 mom. får inte sökas genom besvär.

Om Försvarshögskolan och Försvarsinsti-tutet samt om examina som kan avläggas vid dem och om annan utbildning som ges där liksom även om antagningsförfarandet enligt 1 mom. samt om förfarandet för avbrytande av studier och avstängning av en studerande enligt 2 mom. föreskrivs närmare genom en förordning som utfärdas av statsrådet.

12 §

Om försvarsmaktens emblem föreskrivs genom en förordning som utfärdas av republikens president.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Genom denna lag upphävs 6 § 2 mom. lagen den 30 april 1999 om räddningsväsendet (561/1999).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 172/1999
GrUB 2/2000
RSv 12/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.