219/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om laddare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Rätt att hantera explosiva varor

Explosiva varor får i arbetet som laddare hanteras och användas av en person som har ett för ändamålet behövligt kompetensbrev eller av någon annan som står under hans eller hennes omedelbara tillsyn.

Explosiva varor får vid behov förstöras också av andra kompetenta personer på det sätt som bestäms särskilt.

Denna lag tillämpas inte på tjänsteuppdrag inom försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller polisen och inte heller på arbete i anknytning till militära övningar.

2 §
Kompetensbrev för laddare

Det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det, nedan ministeriet, eller en myndighet som ministeriet har förordnat utfärdar kompetensbrev för laddare för den som i fråga om ålder, yrkesskicklighet och övriga egenskaper är lämplig och kompetent för laddningsarbete. Bestämmelser om de närmare villkor som gäller kompetensbrev utfärdas genom förordning.

Kompetensbrev utfärdas för högst tio år i sänder.

Den som utfärdar kompetensbrev kan återkalla ett kompetensbrev antingen helt eller delvis, om kompetenskraven inte längre uppfylls.

3 §
Register över laddare

Den myndighet som avses i 2 § 1 mom. för register över kompetensbreven för laddare i syfte att främja arbetarskyddet och utöva tillbörlig tillsyn. I registret införs i fråga om varje laddare som erhållit kompetensbrev namn och andra identifikationsuppgifter samt omfattningen av den befogenhet som framgår av kompetensbrevet och kompetensbrevets giltighetstid.

Var och en har rätt att få uppgifter ur registret över laddare.

Uppgifterna i registret förvaras i två år efter det att kompetensbrevet upphört att gälla.

4 §
Bestämmelser om laddningsarbete

Angående laddares rättigheter och skyldigheter i arbetet gäller vad som bestäms särskilt.

5 §
Tillsyn

Tillsynen över att denna lag och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den följs utövas av arbetarskyddsmyndigheterna.

6 §
Straff

Den som i arbete som laddare uppsåtligen eller av oaktsamhet hanterar eller använder explosiva varor i strid med 1 § skall för laddarförseelse dömas till böter.

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Ministeriet fastställer formuläret för kompetensbrevet och den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev.

Ministeriet utfärdar vid behov säkerhetsföreskrifter om tillverkning av explosiva varor på arbetsplatsen.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Genom denna lag upphävs förordningen om laddare av den 30 maj 1986 (409/1986) jämte ändringar.

RP 169/1999
AbUB 1/2000
RSv 9/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.