214/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av 2 och 6 § lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/1974) 2 § 2 och 4 mom. och 6 §, dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 och 4 mom. i lag 1158/1997 och 6 § i lag 457/1999, som följer:

2 §

Presidenten och två ledamöter utnämns av republikens president för en tid av tre år bland personer vilka inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Om utnämning av och behörighetsvillkor för presidenten bestäms i lagen om utnämning av domare (205/2000). De två ledamöter som avses i detta moment och som vid behov är vice ordförande skall ha avlagt examen som krävs för domartjänst och vara förtrogna med arbetsförhållanden. För vardera ledamoten utses två suppleanter som uppfyller samma behörighetsvillkor.


Beträffande arbetsdomstolens ledamöters och deras suppleanters rätt att kvarstå i tjänsten under den tid för vilken de har utnämnts gäller det som bestäms om motsvarande ordinarie domares rätt att kvarstå i tjänsten.

6 §

Till ledamot och suppleant i arbetsdomstolen kan utnämnas finsk medborgare som har fyllt tjugo år och som inte har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Presidenten, arbetsdomstolsrådet och ledamöterna samt suppleanterna skall avgå då de fyller 67 år.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 109/1999
GrUU 13/1999
LaUB 1/2000
RSv 21/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.