206/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av lagen om Högsta domstolen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 juli 1918 om Högsta domstolen (74/1918) 4 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt

ändras 2 och 8 §, dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lagarna 804/1949, 197/1991 och 1694/1992 och 8 § i lag 149/1930, som följer:

2 §

Högsta domstolen består av en president och såsom andra ledamöter minst 15 justitieråd. Om utnämning av presidenten och ledamöterna vid högsta domstolen samt om behörighetsvillkoren för dem bestäms i lagen om utnämning av domare (205/2000).

De för viss tid utnämnda justitieråden skall fördelas jämnt på de olika avdelningarna.

8 §

I högsta domstolen skall finnas ett behövligt antal föredragande och andra tjänstemän som utnämns av högsta domstolen. För föredragandena gäller i fråga om behörighetsvillkor, utnämningsgrunder och utnämning för viss tid det som bestäms i lagen om utnämning av domare.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 109/1999
GrUU 13/1999
LaUB 1/2000
RSv 21/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.