171/2000

Given i Helsingfors den 18 februari 2000

Förordning om ändring av avfallsförordningen

På föredragning av miljöministern

upphävs i avfallsförordningen av den 22 december 1993 (1390/1993) 1 § 1 och 2 mom. samt 11 §,

av dessa lagrum sådana de lyder 1 § 1 och 2 mom. delvis ändrade i förordning 294/1997 och 11 § delvis ändrad i förordning 1414/1994,

ändras 13 och 14 §, 16 § 2 mom. och 21 §,

av dessa lagrum 13 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1414/1994 och i förordning 775/1997, 14 § sådan den lyder i förordning 64/1995 och 21 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning och i nämnda förordning 775/1997, samt

fogas till förordningen nya 14 a och 14 b § som följer:

13 §
Innehållet i anmälan till avfallsregistret

I anmälan till avfallsregistret om verksamhet som nämns i 49 § 1 mom. 1 punkten avfallslagen skall ingå

1) verksamhetsidkarens namn eller firma och kontaktpersonens namn samt dessas hemort eller hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994) och adressuppgifter,

2) ett handelsregisterutdrag, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,

3) en kopia av trafiktillståndet,

4) en utredning om transportmaterielen,

5) uppgifter om arten, beskaffenheten och mängden av avfall som insamlas och transporteras,

6) uppgifter om verksamhetsområdet,

7) uppgifter om den sakkunskap som står till verksamhetsidkarens förfogande,

8) uppgifter för en bedömning av verksamhetsidkarens solvens eller utredning om de säkerheter som ställs.

I anmälan till avfallsregistret om verksamhet som nämns i 49 § 1 mom. 2 punkten avfallslagen skall ingå

1) verksamhetsidkarens namn eller firma och kontaktpersonens namn samt dessas hemort eller hemkommun enligt lagen om hemkommun och adressuppgifter,

2) ett handelsregisterutdrag, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,

3) en utredning om arten, beskaffenheten och mängden av och ursprunget till avfall som säljs eller förmedlas till utlandet för återvinning eller behandling,

4) en utredning om den sakkunskap som står till verksamhetsidkarens förfogande,

5) uppgifter för en bedömning av verksamhetsidkarens solvens eller utredning om de försäkringar som behövs för att driva verksamheten, eller de säkerheter som ställs.

I anmälan till avfallsregistret om verksamhet som nämns i 49 § 1 mom. 3 punkten avfallslagen skall ingå

1) verksamhetsidkarens namn eller firma, kontaktpersonens namn dssas hemort eller hemkommun enligt lagen om hemkommun

2) ett handelsregisterutdrag, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret, samtbolagsordningen eller annan motsvarande handling, om verksamheten förutsätter en sådan,

3) uppgifter om verksamhetsidkarens avfallshantering och arten, beskaffenheten och mängden av samt ursprunget till det avfall som omfattas av denna avfallshantering, samt om sammanslutningens verksamhetsområde,

4) en utredning för en bedömning av verksamhetsidkarens solvens eller utredning om de säkerheter som ställs.

14 §
Behandlingen av anmälningar till avfallsregistret

Den regionala miljöcentralen granskar utan dröjsmål anmälan, begär vid behov tilläggsuppgifter av verksamhetsidkaren för komplettering av anmälan, fattar beslut med anledning av anmälan samt antecknar uppgifter om beslutet i avfallsregistret.

Om den verksamhet som avses i anmälan sträcker sig till två eller flera regionala miljöcentralers område, antecknas uppgifterna om verksamheten på grundval av samma anmälan i avfallsregistret hos miljöcentralerna i fråga.

14 a §
Beslut om godkännande för anteckning i avfallsregistret

Av det beslut som ges på grund av anmälan skall framgå

1) de uppgifter som ingår i anmälan,

2) avgörande om godkännande för anteckning i avfallsregistret eller om att verksamheten inte godkänns,

3) föreskrifter som meddelas,

4) motiveringen till beslutet och de bestämmelser som tillämpats.

Verksamhetsidkaren skall tillställas det beslut som fattas på grund av anmälan. Till beslutet skall fogas en besvärsanvisning.

14 b §
Övervakning av verksamhet som godkänts för anteckning i avfallsregistret

Den regionala miljöcentralen kan i sitt beslut om godkännande för anteckning i avfallsregistret närmare föreskriva att verksamhetsidkaren vid bestämda tider till avfallsregistret skall lämna sådana uppgifter som behövs för övervakningen av verksamheten.

Den som idkar en verksamhet som godkänts för anteckning i avfallsregistret skall meddela den regionala miljöcentralen om sådana omställningar i verksamheten som kan ha betydelse med tanke på de uppgifter som antecknats i registret.

Den regionala miljöcentralen skall till den som godkänts för anteckning i avfallsregistret vid utgången av det kalenderår då tre år förflutit efter att det senaste ändringsmeddelandet om versamhetsidkaren lämnats sända ett utdrag av uppgifterna i avfallsregistret för granskning.

16 §
Återkrav av kostnader för avfallshanteringsarbete

Om det innan avfallshanteringsarbetet inleds är uppenbart att kostnaderna enligt 1 mom. skall återkrävas, får arbetet inte påbörjas, om det inte föreligger ett lagakraftvunnet beslut om tvångsutförande, eller om man inte kommit överens om betalningen av kostnaderna med den som är skyldig att snygga upp området. Arbetet får dock påbörjas, om det är fråga om en situation som avses i 62 § miljöskyddslagen (86/2000).

21 §
Avfallsregistrens samregister

I det samregister över avfallsregistren som nämns i 17 § 1 mom. 1 punkten ingår följande avfallsregister:

1) Finlands miljöcentrals avfallsregister, som innehåller uppgifter om anmälningar om internationella avfallstransporter och de beslut som fattats med anledning av anmälningarna,

2) de regionala miljöcentralernas avfallsregister, som innehåller uppgifter om yrkesmässig insamling och transport av avfall, om verksamhet som avfallsförsäljare och avfallsförmedlare, om avfallet är avsett för återvinning eller behandling utomlands, om producentsammanslutningar och om verksamhetsidkare.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Den regionala miljöcentralen skall inom ett år efter att denna förordning trätt i kraft sända från avfallsregistret utdraget för kontroll till sådana verksamhetsidkare som innan denna förordning trätt i kraft har antecknats i avfallsregistret.

Den regionala miljöcentralen skall till avfallsregistret föra in uppgifterna i miljötillstånd som beviljats för insamling av problemavfall enligt lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991) och inom ett år efter denna förordning trätt i kraft sända från avfallsregistret utdraget för konrtoll till verksamhetsidkaren.

Rådets direktiv: 75/442/EEG, EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39; 91/156/EEG, EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 32; 91/689/EEG, EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20

Helsingfors den 18 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.