169/2000

Given i Helsingfors den 18 februari 2000

Miljöskyddsförordning

På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen av den 4 februaria 2000 (86/2000) och 5 och 6 § lagen av samma dag om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000):

1 kap.

Miljötillståndsplikt

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. miljöskyddslagen (86/2000):

1) skogsindustri:

a) massa-, pappers- eller kartongfabriker,

b) fabriker som tillverkar spånplattor, träfiberskivor, plywood eller andra träplattor eller andra limmade eller laminerade träprodukter,

c) sågverk vars produktionskapacitet är minst 10 000 m3 sågvirke om året, fanerfabriker eller upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m3 virke kan förvaras på en gång,

d) träimpregneringsinrättningar eller andra anläggningar som använder träskyddskemikalier,

2) metallindustri:

a) rostverk, sinterverk eller koksverk,

b) järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar,

c) fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller,

d) gjuterier eller andra smältverk vars produktionskapacitet är minst 200 ton om året, varmdoppningsanläggningar eller ackumulatorfabriker,

e) valsverk eller smidesverkstäder för järnmetall,

f) valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller,

g) varv,

h) anläggningar för elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster, anläggningar för tillverkning av mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller anläggningar för anodisering av aluminium,

3) energiproduktion:

a) kärnkraftverk,

b) kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra brännbara ämnen och vars största bränsleeffekt överstiger 5 megawatt eller där energimängden i det bränsle som används är minst 54 terajoule om året,

4) kemisk industri:

a) fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier, såsom syror, baser, salter, ammoniak, klor, klorväte, fluor, fluorväte, koldioxid, svavelföreningar, icke-metaller eller metalloxider eller luftgasfabriker,

b) fabriker som tillverkar organiska baskemikalier, såsom kolväten, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, etrar eller peroxider eller sådana kolväten, halogenerade kolväten eller metallorganiska föreningar som innehåller fosfor, svavel eller kväve eller fabriker som tillverkar enzymer,

c) olje- eller gasraffinaderier eller smörjoljefabriker,

d) fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller målarfärgs-, tryckfärgs- eller lackfabriker,

e) fabriker som tillverkar plastråvaror, plastlaminat, latexer eller konstfibrer, gummifabriker eller limfabriker,

f) fabriker som tillverkar gödselmedel, sprängämnen, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem,

g) läkemedelsfabriker eller fabriker som tillverkar råvaror för läkemedel,

h) fabriker som tillverkar ytaktiva ämnen eller tvättmedel,

5) upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) distributionsstationer för flytande bränslen där volymen hos cisternerna för flytande bränslen är minst 10 m3 eller andra upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att förvara minst 100 m3 sådana kemikalier, dock inte stortransformatorstationer för kraftöverföring,

b) anläggningar där hanteringen eller upplagringen av hälso- eller miljöfarliga kemikalier är omfattande, enligt kemikalielagen (744/1989),

c) förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle eller anläggningar för tillverkning av elektrotekniskt kol eller grafit,

d) stenkolsupplag,

6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:

a) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem överstiger 150 kilogram i timmen eller 200 ton om året,

b) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 ton om året eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 kilogram i timmen,

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv:

a) gruvdrift och maskinell guldgrävning,

b) anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler,

c) stenbrott eller stenbrytning som är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar om året,

d) torvutvinning och därtill anknuten dikning, om produktionsområdet är större än 10 hektar,

e) permanenta stenkrossar, asfaltstationer eller anläggningar för kalkstensmalning eller flyttbara stenkrossar, asfaltstationer eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i användning minst 50 dagar om året,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) cementfabriker eller kalkverk,

b) permanenta betongstationer eller betongproduktfabriker,

c) mineralullsfabriker,

d) fabriker som tillverkar glas eller glasfiber,

e) anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter,

f) lättgrus- eller lättbetongfabriker,

g) tegelbruk, keramik- eller porslinsfabriker,

h) gipsskivefabriker eller fibercementskivefabriker,

9) produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning:

a) läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning,

b) fiberduksfabriker, anläggningar där fibrer eller textilier förbehandlas eller färgas,

c) tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och som har en kapacitet på minst 500 kilogram i dygnet eller kemiska tvättinrättningar,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) slakterier,

b) köttförädlingsfabriker eller andra anläggningar som behandlar kött eller köttprodukter och på vilka lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) tillämpas,

c) anläggningar som behandlar fiskeriprodukter och på vilka lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel tillämpas,

d) mejerier, andra anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk eller glassfabriker,

e) sockerbruk eller sötningsmedelsfabriker,

f) anläggningar för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt, stärkelsefabriker eller fabriker som tillverkar stärkelsederivat,

g) fabriker som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller margarinfabriker,

h) färdigmats- eller sötsaksfabriker eller bagerier vars mjölförbrukning överstiger 20 000 ton om året,

i) grönsaks-, rotfrukts-, frukt- eller bärproduktfabriker,

j) läskedrycksfabriker eller anläggningar för buteljering av läskedrycker,

k) bryggerier, maltfabriker, jästfabriker, alkoholfabriker, alkoholdrycksfabriker eller anläggningar för buteljering av malt- eller alkoholdrycker,

l) fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein, foderblandningsanläggningar eller benmjölsfabriker,

m) kafferosterier eller tobaksfabriker,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 30 mjölkkor, 80 köttnöt, 60 fullvuxna suggor, 210 slaktsvin, 60 hästar eller ponnyer, 160 tackor eller getter, 2 700 värphönor eller 10 000 broilrar eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar ett djurstall för 210 slaktsvin,

b) pälsdjursfarmer för minst 250 avelshonor av mink eller iller eller för minst 50 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 50 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för 250 avelshonor av mink,

c) fiskodlingar där minst 2 000 kilogram torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder,

12) trafik:

a) hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dräktighet som överstiger 1 350 ton,

b) flygplatser,

c) depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek,

d) utomhus belägna motorsportbanor,

e) kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel,

13) avfallshantering samt vatten och avlopp:

a) reningsverk som är avsedda för behandling av avloppsvatten där personekvivalenten är minst 100 personer, eller avledning av kommunalt avloppsvatten som omfattar minst 100 personer annanstans än till allmänt avlopp,

b) sådana reningsverk för råvatten som använder ytvatten,

14) övriga:

a) utomhus belägna skjutbanor,

b) sådan sandblästring i en anläggning som främst försiggår utomhus

c) djurgårdar eller nöjesparker,

d) krematorier.

Miljötillstånd skall sökas för verksamhet som avses i 1 mom. men som är av mindre omfattning än den, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och om verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvatten.

Enligt 28 § 2 mom. 4 punkten miljöskyddslagen skall miljötillstånd sökas för avstjälpningsplatser eller för annan återvinning eller behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och som definieras i bilagorna 5 eller 6 till avfallsförordningen (1390/1993).

2 §
Den helhet som verksamheten utgör

Med verksamhet enligt 1 § avses vid behandlingen av miljötillstånd en helhet som består av den huvudsakliga verksamheten och av sådana på samma verksamhetsområde placerade verksamheter som tjänar den, om dessa i teknik- och produktionshänseende utgör en helhet vars inverkan på miljön eller avfallshantering det är skäl att betrakta tillsammans.

3 §
Tillståndsplikt för utsläpp av ämnen

Med stöd av 29 § miljöskyddslagen skall miljötillstånd sökas, om

1) verksamheten medför utsläpp i vatten eller allmänt avlopp av sådana ämnen som nämns i förteckning I i bilaga 1 till denna förordning,

2) verksamheten medför utsläpp i vatten av sådana ämnen som nämns i förteckning II i bilaga 1 till denna förordning, såvida det inte är uppenbart att utsläpp av dem inte kan leda till att vattnen förorenas.

4 §
Avgränsning av tillståndsplikten

Följande verksamhet är inte sådan i 28 § 2 mom. 4 punkten miljöskyddslagen avsedd verksamhet som omfattas av miljötillståndsplikt:

1) återvinning eller behandling av naturenligt, ofarligt, vegetabiliskt avfall som uppkommer och återvinns eller behandlas inom jord- och skogsbruket,

2) återvinning eller behandling av icke-förorenat jord- och stenavfall som uppkommer vid marktäkt eller byggnads- eller jordbyggnads- och vattenbyggnadsverksamhet på sin täkt- eller byggnadsplats eller på någon annan byggnadsplats där avfallet återvinns eller behandlas enligt en godkänd plan eller enligt ett tillstånd som uppfyller motsvarande krav i avfallslagen (1072/1993),

3) återvinning av avloppsslam och slam från slamavskiljare som behandlats så att det blivit ofarligt eller av stallgödsel, ofarlig aska eller slagg som jordförbättrings- eller gödselmedel.

Miljötillstånd behövs inte för försvarsmaktens tillfälliga flygplatser, hamnar, upplag, distributionsplatser för bränsle, skjutbanor eller motsvarande verksamheter.

2 kap.

Tillståndsmyndigheternas befogenheter

5 §
Tillståndsärenden som miljötillståndsverket behandlar

Miljötillståndsverket avgör miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:

1) skogsindustri:

a) massa-, pappers- och kartongfabriker,

b) fabriker som tillverkar träfiberskivor,

2) metallindustri:

a) rostverk, sinterverk eller koksverk,

b) järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar,

c) fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller,

3) energiproduktion:

a) kärnkraftverk,

b) kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra brännbara ämnen och vars största bränsleeffekt överstiger 300 megawatt,

4) kemisk industri:

a) olje- eller gasraffinaderier,

b) tillverkning av titandioxid,

c) fabriker som tillverkar sammansatta gödselmedel eller mellanprodukter för dem,

5) malm- eller mineralbrytning, tagande av marksubstanser och torv eller tillverkning av mineralprodukter:

a) gruvdrift eller maskinell guldgrävning,

b) anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler,

c) torvutvinning och därtill anknuten dikning, om produktionsområdet överstiger 10 hektar,

d) anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter,

6) fiskodling:

fiskodlingar där minst 2 000 kilogram torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder,

7) trafik:

a) hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dräktighet som överstiger 1 350 ton,

b) flygplatser,

8) avfallshantering samt vatten och avlopp:

reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse där personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket överstiger 4 000,

9) övrigt:

prospektering och borrning av olja eller gas.

Miljötillståndsverket avgör dessutom miljötillståndet för sådan verksamhet som avses i 1 § och om vars vattendragsförorenande verksamhet det bestäms i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland (FördrS 54/1971).

6 §
Tillståndsärenden som den regionala miljöcentralen behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den regionala miljöcentralen miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:

1) skogsindustri:

a) fabriker som tillverkar spånplattor eller plywood eller andra träplattor eller andra limmade eller laminerade träprodukter,

b) upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m3 virke kan förvaras på en gång,

c) träimpregneringsinrättningar,

2) metallindustri:

a) gjuterier eller andra smältverk vars produktionskapacitet är minst 200 ton om året, varmdoppningsanläggningar eller ackumulatorfabriker,

b) valsverk eller smidesverkstäder för järnmetall,

c) valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller,

d) varv,

e) anläggningar för elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster, anläggningar för tillverkning av mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller anläggningar för anodisering av aluminium, där volymen hos produktionslinjernas processbad är minst 30 m3,

3) energiproduktion:

kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra brännbara ämnen och vars bränsleeffekt är minst 50 megawatt,

4) kemisk industri:

a) fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier, såsom syror, baser, salter, ammoniak, klor, klorväte, fluor, fluorväte, koldioxid, svavelföreningar, icke-metaller eller metalloxider eller luftgasfabriker,

b) fabriker som tillverkar organiska baskemikalier, såsom kolväten, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, etrar eller peroxider eller sådana kolväten, halogenerade kolväten eller metallorganiska föreningar som innehåller fosfor, svavel eller kväve eller fabriker som tillverkar enzymer,

c) fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller målarfärgs-, tryckfärgs- eller lackfabriker,

d) fabriker som tillverkar plastråvaror, plastlaminat, latexer eller konstfibrer, gummifabriker eller limfabriker,

e) fabriker som tillverkar sprängämnen, andra gödselmedel än sådana som avses i 5 § 4 c-punkten, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem,

f) läkemedelsfabriker eller fabriker som tillverkar råvaror för läkemedel,

5) upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att förvara minst 1 000 m3 sådana kemikalier,

b) anläggningar där hanteringen eller upplagringen av hälso- eller miljöfarliga kemikalier är omfattande, enligt kemikalielagen,

c) förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle eller anläggningar för tillverkning av elektrotekniskt kol eller grafit,

6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:

a) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem överstiger 150 kilogram i timmen eller 200 ton om året,

b) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 50 ton om året eller motsvarande toppförbrukning är minst 100 kilogram i timmen,

7) tillverkning av mineralprodukter:

a) cementfabriker eller kalkverk,

b) mineralullsfabriker,

c) fabriker som tillverkar glas eller glasfiber,

d) tegelbruk,

e) gipsskivefabriker,

8) produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning:

a) läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning,

b) fiberduksfabriker, anläggningar där fibrer eller textilier förbehandlas eller färgas,

9) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) mejerier eller andra anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk där invägningskapaciteten är minst 60 000 ton mjölk om året,

b) sockerbruk eller sötningsmedelsfabriker,

c) stärkelsefabriker eller fabriker som tillverkar stärkelsederivat,

d) fabriker som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller margarinfabriker,

e) grönsaks-, rotfrukts-, frukt- eller bärproduktfabriker eller färdigmatsfabriker vars produktionskapacitet är minst 20 000 ton om året,

f) slakterier vars produktionskapacitet överstiger 50 ton slaktkroppar per dag,

g) bryggerier vars produktionskapacitet är minst 1 miljon liter om året, jästfabriker, alkoholfabriker eller alkoholdrycksfabriker,

h) benmjölsfabriker eller fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein,

10) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 75 mjölkkor, 200 köttnöt, 250 fullvuxna suggor, 1 000 slaktsvin, 30 000 värphönor eller 50 000 broilrar eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar ett djurstall för 1 000 slaktsvin,

b) pälsdjursfarmer för minst 2 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 600 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 800 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för 2 000 avelshonor av mink,

11) trafik:

a) kemikaliebangårdar och terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel,

12) avfallshantering samt vatten och avlopp:

a) avstjälpningsplatser, dock inte avstjälpningsplatser för inert avfall som uppkommer vid drift av stenbrott,

b) anläggningar där avfall förbränns, dock inte vegetabiliskt avfall som uppkommer inom jord- och skogsbruket, inte heller obehandlat virkesavfall,

c) anläggningar eller platser där sådant problemavfall som uppkommer annanstans återvinns eller behandlas, dock inte mottagningsplatser för problemavfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas därmed,

d) komposteringsanläggningar eller andra anläggningar och platser för återvinning eller behandling av avfall än de som avses i underpunkterna a―c där minst 5 000 ton avfall återvinns eller behandlas årligen,

e) reningsverk som är avsedda för behandling av avloppsvatten där personekvivalenten är minst 100 personer, eller avledning av kommunalt avloppsvatten som omfattar minst 100 personer annanstans än till allmänt avlopp,

f) sådana reningsverk för råvatten som använder ytvatten.

Den regionala miljöcentralen avgör miljötillståndet för verksamheten, ifall det är fråga om verksamhet som är avsedd för militära ändamål, energiproduktion som bedrivs i kommunal regi eller verksamhet som avses i 3 §, såvida det inte är fråga enbart om avledning av ett ämne som avses i 2 mom. i den nämnda paragrafen annanstans än till ett vattendrag. Den regionala miljöcentralen avgör dessutom miljötillståndet för sådan huvudsaklig verksamhet som avses i 2 §, om någon del av verksamhetshelheten faller inom dess behörighet, om inte verksamheten faller inom miljötillståndsverkets behörighet enligt 5 §.

7 §
Tillståndsärenden som den kommunala miljövårdsmyndigheten behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 eller 2 mom. miljöskyddslagen eller av 5 och 6 § i denna förordning avgör den kommunala miljövårdsmyndigheten miljötillståndsärenden som gäller de verksamheter som avses i 28 § 2 mom. 2―4 punkten miljöskyddslagen samt följande verksamheter om vilka föreskrivs i 1 § i denna förordning:

1) skogsindustri:

a) sågverk vars produktionskapacitet är minst 10 000 m3 råvirke om året eller fanerfabriker,

b) anläggningar som använder träskyddskemikalier,

2) metallindustri:

anläggningar för elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster, anläggningar för tillverkning av mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar och anläggningar för anodisering av aluminium där volymen hos produktionslinjernas processbad understiger 30 m3,

3) energiproduktion:

kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra brännbara ämnen och vars största bränsleeffekt är över 5 och under 50 megawatt eller där energimängden i det bränsle som används är minst 54 terajoule om året,

4) kemisk industri:

a) smörjoljefabriker,

b) fabriker som tillverkar ytaktiva ämnen eller tvättmedel,

5) upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) distributionsstationer för flytande bränslen där volymen hos cisternerna för flytande bränslen är minst 10 m3, eller andra upplag för farliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att förvara minst 100 och under 1 000 m3 av sådana kemikalier,

b) stenkolsupplag,

6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:

anläggningar där flyktiga kolväten används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 och under 50 ton om året eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 och under 100 kilogram i timmen,

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv:

a) stenbrott eller stenbrytning som är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar om året,

b) permanenta stenkrossar, asfaltstationer eller anläggningar för kalkstensmalning eller flyttbara stenkrossar, asfaltstationer eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i användning minst 50 dagar om året,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) permanenta betongstationer eller betongproduktfabriker,

b) lättgrus- eller lättbetongfabriker,

c) keramik- eller porslinsfabriker,

d) fibercementskivefabriker,

9) produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning:

tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och som har en kapacitet på minst 500 kilogram i dygnet, eller kemiska tvättinrättningar,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) slakterier vars produktionskapacitet är högst 50 ton slaktkroppar per dag,

b) köttförädlingsfabriker eller andra anläggningar på vilka lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel tillämpas och som behandlar kött eller köttprodukter,

c) anläggningar som behandlar fiskeriprodukter och på vilka lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel tillämpas,

d) anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk där invägningskapaciteten understiger 60 000 ton mjölk om året, eller glassfabriker,

e) anläggningar för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt,

f) grönsaks-, rotfrukts-, frukt- eller bärproduktfabriker eller färdigmatsfabriker vars produktionskapacitet understiger 20 000 ton om året,

g) sötsaksfabriker eller bagerier vars mjölförbrukning överstiger 20 000 ton om året,

h) läskedrycksfabriker eller anläggningar för buteljering av läskedrycker,

i) bryggerier där produktionen är högst 1 miljon liter om året, maltfabriker eller anläggningar för buteljering av malt- eller alkoholdrycker,

j) foderblandningsanläggningar,

k) kafferosterier eller tobaksfabriker,

11) djurstallar och fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 30 och under 75 mjölkkor, minst 80 och under 200 köttnöt, minst 60 och under 250 fullvuxna suggor, minst 60 hästar eller ponnyer, minst 210 och under 1 000 slaktsvin, minst 160 tackor eller getter, minst 2 700 och under 30 000 värphönor eller minst 10 000 och under 50 000 broilrar, eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar ett djurstall för minst 210 och under 1 000 slaktsvin,

b) pälsdjursfarmer för minst 250 och under 2 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 50 och under 600 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 50 och under 800 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 250 och under 2 000 avelshonor av mink,

12) trafik:

a) sådana flygplatser som inte har fast flygtrafikledningstjänst,

b) depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek,

c) utomhus belägna motorsportbanor,

13) avfallshantering samt vatten och avlopp:

annan än sådan som avses i 6 § 12 punkten underpunkterna a―d nämnda återvinning eller behandling av avfall i en anläggning eller yrkesmässigt som definieras i bilagorna 5 och 6 till avfallsförordningen,

14) övriga:

a) utomhus belägna skjutbanor,

b) sådan sandblästring i en anläggning som främst försiggår utomhus,

c) djurgårdar eller nöjesparker,

d) krematorier.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten avgör dessutom miljötillståndsärenden som gäller verksamhet som avses i 1 § 2 mom.

3 kap.

Tillståndsansökan

8 §
Uppgörande av tillståndsansökan

Ansökan jämte bilagor skall göras i tre exemplar. Tillståndsmyndigheten kan vid behov begära ytterligare exemplar av ansökan och av bilagorna till den, om det behövs för kungörande av ärendet och begäran om utlåtanden.

Av ansökan skall vid behov framgå på vilket material och på vilken beräknings-, undersöknings- eller bedömningsmetod de uppgifter som lämnats grundar sig. Den som gör upp ansökan skall ha tillräcklig sakkunskap.

9 §
Innehållet i tillståndsansökan

Tillståndsansökan skall innehålla

1) identifiering av sökanden, kontaktinformation samt anläggningens namn och bransch och den plats där anläggningen är belägen,

2) uppgifter om fastigheten och om anläggningarna och verksamheten där samt om deras innehavare,

3) en allmän verksamhetsbeskrivning,

4) de uppgifter om produktionen, processerna, utrustningen och konstruktionerna i samband med verksamheten och om deras placering som behövs för tillståndsprövningen,

5) uppgifter om platsen för verksamheten och om dess miljöomständigheter,

6) uppgifter om arten och mängden av de utsläpp i vatten, luft och mark samt om det buller och de vibrationer som verksamheten medför,

7) uppgifter om det avfall som uppkommer och om dess beskaffenhet och mängd,

8) en bedömning av på vilka sätt verksamheten påverkar miljön,

9) uppgift om den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten,

10) en utredning om rågrannarna på platsen för verksamheten samt om de övriga eventuella parter som verksamheten och dess miljöpåverkan särskilt kan komma att angå.

Tillståndsansökan skall dessutom, med hänsyn till verksamhetens karaktär och miljöpåverkan, innehålla följande omständigheter som behövs för tillståndsprövningen:

1) tillgängliga uppgifter om miljökvaliteten,

2) uppgifter om de råvaror, kemikalier och övriga ämnen som används till produktionen, om vattenanvändningen, om bränslena och om upplagringen, förvaringen och förbrukningen av dem,

3) uppgifter om den energi som används och en uppskattning av energianvändningens effektivitet,

4) en bedömning av de risker som hänför sig till verksamheten, de åtgärder som planerats i syfte att förhindra olyckor samt åtgärderna vid störningar,

5) specificerade uppgifter om utsläppskällorna i samband med verksamheten och om utsläppen samt bullernivån,

6) en bedömning av tillämpningen av bästa tillgängliga teknik i den planerade verksamheten,

7) en utredning om åtgärderna för minskning och rening av utsläppen,

8) uppgifter om vattenförsörjningen och avloppsarrangemangen,

9) uppgifter om trafiken och trafikarrangemangen,

10) en utredning om åtgärderna för minskning av avfallsmängden eller avfallets skadlighet, om återvinningen av avfallet, om uppsamlingen och transporten av avfallet samt om vart avfallet avses bli sänt för återvinning eller behandling,

11) en utredning om en eventuell miljöstyrningsordning,

12) uppgifter om driftskontrollen och övervakningen av verksamheten, kontrollen av utsläppen i miljön och deras verkningar samt de mätningsmetoder och mätinstrument som används, beräkningsmetoderna och kvalitetssäkringen av dem.

Tillståndsmyndigheten kan dessutom vid behov kräva andra uppgifter och handlingar som behövs för behandling av ansökan.

Den som söker tillstånd skall meddela sin uppfattning om till vilka delar ansökan innehåller uppgifter som enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är sekretessbelagda.

10 §
Uppgifter som skall fogas till ansökan

Till ansökan skall efter behov fogas

1) de andra tillstånd som beviljats och ett eventuellt avtal om anslutning till allmänt avlopp eller någon annans avlopp och om avledning av avloppsvatten som avses i ansökan,

2) en aktuell karta i tillräckligt detaljerad skala av vilken framgår platsen för verksamheten, eventuella utsläppspunkter samt objekt som är väsentliga för bedömning av verksamhetens skadliga verkningar och parternas fastigheter,

3) en situationsplan av vilken framgår placeringen av konstruktionerna och av de med avseende på miljön viktigaste processerna och utsläppspunkterna,

4) ett processdiagram av vilket de väsentliga utsläppskällorna framgår,

5) en sådan utredning i tillräcklig omfattning om bedömning av risken för storolyckor som avses i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999),

6) en sådan miljökonsekvensbeskrivning som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994), utlåtande av kontaktmyndigheten samt en bedömning som avses i 65 § naturvårdslagen (1096/1996),

7) ett förslag till organisering av kontrollen.

11 §
Ytterligare uppgifter på grund av utsläpp i vatten

Om en anläggning eller verksamhet orsakar utsläpp i vattendrag, skall ansökan utöver vad som bestäms i 9 och 10 § innehålla följande:

1) en allmän beskrivning av recipienten och uppgifter om vattenföringen, vattenkvaliteten, fiskbeståndet samt fisket,

2) uppgifter om vattendragsanvändningen,

3) en utredning om verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten, fiskbeståndet och andra vattenorganismer,

4) en utredning om hur utsläppen inverkar på vattendragsanvändningen,

5) en utredning om de åtgärder som behövs för förhindrande eller minskning av skador,

6) en bedömning av möjligheterna att förhindra skador som orsakas av vattendragsförorening och som skall ersättas,

7) de fastighetsuppgifter som behövs för avgörande av ersättningsfrågor,

8) en uppskattning av de skador som utsläppen orsakar samt ett förslag om ersättning för dem till dem som innehar eller äger fastigheter eller andra skadelidande.

Ansökningar som gäller djurstallar skall innehålla en utredning om det område och den areal som står till förfogande för spridning av stallgödsel och urin samt om betesmarkerna och rastgårdarna. Ansökningar som gäller mjölkproduktionsgårdar skall dessutom innehålla en utredning om behandlingen av avloppsvatten från mjölkrum.

De uppgifter som anges i 1 mom. skall läggas fram i tillämpliga delar när avloppsvatten leds in i mark eller andra bäddar än vattendrag.

12 §
Ytterligare uppgifter om avfall och avfalls- hantering

Om verksamheten gäller återvinning eller behandling av avfall, skall i ansökan, utöver vad som bestäms i 9―11 §, redogöras för

1) beskaffenheten och mängden i fråga om det avfall som avses bli återvunnet eller behandlat,

2) det område från vilket avfall avses bli taget för återvinning eller behandling,

3) den avfallsuppsamling och avfallstransport som sökanden ordnat,

4) återvinningen och behandlingen av avfallet samt en schematisk framställning av återvinnings- eller behandlingsförloppet,

5) typen, beskaffenheten och mängden i fråga om det avfall som återvinningen eller behandlingen ger upphov till samt återvinningen eller behandlingen av det avfall som uppkommer vid den,

6) solvensen eller, vid behov, säkerheten eller motsvarande arrangemang,

7) den sakkunskap inom området som sökanden har tillgång till.

Tillståndsansökningar som gäller avstjälpningsplatser skall dessutom innehålla uppgifter om

1) byggandet av avstjälpningsplatsen och dess konstruktion,

2) användningen och skötseln av avstjälpningsplatsen,

3) övervakningen och kontrollen av avstjälpningsplatsen,

4) stängningen och eftervården av avstjälpningsplatsen,

5) beredskapen för skador och handhavandet av dem.

Om huvudmannen inte ställer någon säkerhet, skall i tillståndsansökan anges något motsvarande arrangemang genom vilket säkerställs att de krav som gäller avstjälpningsplatsen uppfylls och att de åtgärder som nedläggningen av verksamheten och eftervården förutsätter kommer att vidtas.

13 §
Ytterligare uppgifter på grundvattenområde

Om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpat grundvattenområde skall ansökan vid behov innehålla en utredning om

1) markens beskaffenhet,

2) grundvattenbildningen,

3) grundvattnets höjd och strömningar,

4) vattentäkterna och brunnarna,

5) skyddsåtgärderna,

6) de skyddsområdesbestämmelser som utfärdats med stöd av vattenlagen (264/1961).

14 §
Ansökningar om ändring av verksamheten

Om verksamheten ändras på så sätt att tillstånd för detta skall sökas enligt 28 § 3 mom. miljöskyddslagen, skall av tillståndsansökan framgå hur förändringen påverkar den tidigare verksamheten samt dess miljökonsekvenser. I ansökan skall i tillämpliga delar ingå vad som bestäms i 8―13 §.

15 §
Ansökan om justering av tillståndsbeslut och om ett nytt tillstånd för viss tid

Om ett tidigare givet tillståndsbeslut måste justeras på det sätt som avses i 55 § miljö-skyddslagen, skall de föreskrivna utredningarna och andra behövliga utredningar som ingår i det gällande tillståndsbeslutet läggas fram i ansökan eller i en bilaga till den. Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva andra uppgifter som behövs för behandling av ansökan samt för ändring av tillståndsvillkoren.

Om tillstånd har beviljats för viss tid och det i tillståndet samtidigt med stöd av 55 § miljöskyddslagen har föreskrivits att tillståndsansökan, för att ett nytt tillstånd skall erhållas, skall lämnas in innan det tillstånd som beviljats för viss tid upphört att gälla, skall vad som bestäms i 8―13 § ingå i ansökan i tillämpliga delar.

4 kap.

Behandling av tillståndsansökan och tillståndsbeslut

16 §
Kungörelse om tillståndsansökan och framläggande av handlingarna till påseende

En tillståndsansökan skall kungöras efter det att ärendet har utretts tillräckligt detaljerat. I kompletteringssyfte kan tillståndsmyndigheten begära tilläggsupplysningar och vid behov arrangera överläggningar.

Av kungörelsen om tillståndsansökan skall framgå åtminstone

1) identifiering av sökanden och kontaktinformation,

2) en verksamhetsbeskrivning,

3) platsen för verksamheten,

4) uppgifter om väsentliga utsläpp och om avfall som uppkommer,

5) uppgift om framläggandet av ansökningshandlingarna till påseende,

6) uppgift om framställande av anmärkningar och uttryckande av åsikter,

7) uppgift om ett eventuellt offentligt hörande.

Ansökningshandlingarna skall sändas till kommunen för framläggande till påseende på den plats som nämns i kungörelsen.

17 §
Behandling av tillståndsansökan

Tillståndsansökan skall behandlas snabbt. När tillståndsmyndigheten behandlar ett tillståndsärende skall den i behövlig utsträckning kontakta de myndigheter som samtidigt behandlar andra tillståndsärenden och planer som gäller verksamheten.

För utredande av ett tillståndsärende kan tillståndsmyndigheten vid behov ordna ett hörande, där anmärkningar kan framställas och åsikter kan uttryckas. För utredande av ärendet kan dessutom ordnas syn på det sätt som bestäms i lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

Den kommunala miljövårdsmyndigheten skall be den regionala miljöcentralen om ett utlåtande, ifall ett miljötillståndsärende gäller förläggning av verksamhet till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpat grundvattenområde. I ett ärende som gäller miljötillstånd för en flygplats med fast flygtrafikledningstjänst skall utlåtande begäras hos trafikministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet avger vid behov utlåtanden om principiellt viktiga omständigheter som behövs för bedömning av olägenheter för hälsan och jord och skogsbruksministeriet om faran för djursujkdomar eller för smitta från djur till människor.

Tillståndsmyndigheten skall fastställa en tidsfrist för avgivande av utlåtande enligt 36 § miljöskyddslagen som är skälig med avseende på ärendets art. Om utlåtande inte har avgivits inom utsatt tid, kan ärendet trots det avgöras.

18 §
Innehållet i tillståndsbeslutets recit

Av tillståndsbeslutets recit skall följande omständigheter framgå till behövliga delar:

1) identifieringsuppgifter samt kontaktinformation som gäller sökanden,

2) grunden för ansökan om tillstånd,

3) anhängiggörandet,

4) en utredning om de tillstånd som gäller verksamheten och en beskrivning av planläggningssituationen beträffande området,

5) uppgifter om miljöns tillstånd på platsen för verksamheten, miljökvaliteten och de objekt som verksamheten inverkar på,

6) en beskrivning av verksamheten och dess omfattning,

7) centrala uppgifter om verksamheten, processerna, råvarorna, bränslena och produkterna,

8) uppgifter om kontrollen av verksamheten och av dess verkningar,

9) uppgifter om utsläpp och avfall som verksamheten medför,

10) uppgifter om de olika verkningar för miljön som verksamheten har,

11) uppgifter om de planerade miljö-skyddsåtgärderna och om återvinningen och behandlingen av avfallet,

12) uppgifter om sådana riskbedömningar som hänför sig till verksamheten och om planerade åtgärder för förhindrande av olyckor och om åtgärder vid olyckor samt om åtgärder vid driftsstörningar i fråga om reningsutrustningen eller vid andra proces-störningar,

13) behandlingen av ansökan,

14) utlåtanden, anmärkningar, åsikter och bemötanden samt det huvudsakliga innehållet i dem,

15) uppgifter om gjorda inspektioner.

19 §
Innehållet i tillståndsbeslutets beslutsdel

Av tillståndsbeslutets beslutsdel skall följande omständigheter framgå:

1) avgörandet och hur de yrkanden som framställts i ärendet och en eventuell utredning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens utlåtande har beaktats,

2) de tillståndsvillkor som utfärdas i syfte att säkerställa förutsättningarna för beviljande av tillstånd och som är väsentliga med avseende på övervakningen,

3) utsläppsföreskrifter som gäller ämnen och föreningar enligt bilaga 2 till förordningen, om det är möjligt att utsläppen av sådana ämnen eller föreningar i miljön är av sådan omfattning att verksamheten kan medföra skadlig miljöpåverkan,

4) föreskrifter om betydande utsläpp som sprider sig i miljön utanför finska statens gränser,

5) föreskrifter om sådana åtgärder för förhindrande av risk för miljöförstöring som anknyter till inledande av verksamheten, servicearbeten, skador, tillfälligt avbrytande av verksamheten och avslutande av verksamheten för gott,

6) föreskrifter om kontroll av verksamheten och dess verkningar samt andra föreskrifter med syfte att utveckla och övervaka miljöskyddet i samband med verksamheten,

7) eventuella ersättningsföreskrifter,

8) tillståndets och tillståndsvillkorens giltighetstid och justering av tillståndet och tillståndsvillkoren,

9) en eventuell föreskrift om verkställande av beslutet trots sökande av ändring samt om ställande av säkerhet i anknytning till denna föreskrift,

10) behandlingsavgift.

Tillståndsbeslutet och föreskrifterna skall motiveras. I beslutet skall också anges de rättsnormer som tillämpats.

Av tillståndsbeslutet skall vid behov framgå hur miljöstyrningsordningar eller åtgärder och rapportering som grundar sig på avtal om energisparande har beaktats när tillståndsvillkoren fastställts. I beslutet skall dessutom nämnas vad som bestäms i 56 § miljöskyddslagen.

Till beslutet skall fogas besvärsanvisning eller meddelande om eventuellt besvärsförbud.

20 §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser

Utöver vad som bestäms i 18 och 19 § skall i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser ingå föreskrifter om

1) avstjälpningsplatsens kategori,

2) byggandet och skötseln av avstjälpningsplatsen,

3) den mängd och typ av avfall som godkänts för deponering på avstjälpningsplatsen enligt miljöministeriets beslut om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (867/1996),

4) övervakningen och kontrollen av avstjälpningsplatsen,

5) beredskapen inför skador och handhavandet av dem,

6) åtgärder som gäller stängning och eftervård av avstjälpningsplatsen,

7) hur länge huvudmannen skall svara för eftervården.

När en föreskrift enligt 1 mom. 7 punkten meddelas skall den fara eller olägenhet som avstjälpningsplatsen medför för hälsan eller miljön under en tid av minst 30 år efter det att avstjälpningsplatsen stängts beaktas.

21 §
Innehållet i tillståndsbeslut som gäller ändring av verksamheten

Om verksamheten ändras och tillstånd till detta skall sökas enligt 28 § 3 mom. miljö-skyddslagen, skall av tillståndsbeslutet i tillämpliga delar framgå, utöver de omständigheter om vilka bestäms i 18―20 §, hur förändringen påverkar verksamheten som helhet samt ett motiverat avgörande angående hur det tidigare beviljade tillståndsbeslutet skall ändras.

22 §
Innehållet i beslut om justering av ett tillstånd som beviljats tills vidare

Om ett tillståndsbeslut som givits tidigare måste justeras i enlighet med 55 § miljöskyddslagen, skall av tillståndsbeslutet i tillämpliga delar framgå de omständigheter som anges i 18―20 §, frånsett prövningen av förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Av beslutet skall framgå innehållet i de utredningar som anknyter till ansökan samt ett motiverat avgörande angående till vilka delar tillståndsvillkoren ändras samt de nya villkoren jämte motivering.

23 §
Sändande av tillståndsbeslut till myndig- heterna

Utöver vad som bestäms i 54 § miljöskyddslagen skall tillståndsmyndigheten sända beslutet för kännedom till de myndigheter hos vilka utlåtande om ansökan har begärts. Beslutet skall skickas till handels- och industriministeriet, om en tillståndsansökan som gäller en anläggning för produktion av elektricitet har avslagits.

Miljötillståndsverket och den regionala miljöcentralen skall sända tillståndsbeslutet till Finlands miljöcentral.

5 kap.

Anmälningsförfarande

24 §
Innehållet i anmälan

Av en anmälan som avses i 60―62 § miljöskyddslagen skall framgå

1) identifiering av anmälaren och kontaktinformation,

2) platsen för verksamheten,

3) arbetets, åtgärdens eller händelsens art, varaktighet och omfattning,

4) en uppskattning av utsläppen,

5) de planerade miljöskyddsåtgärderna,

6) verksamhetens olika miljökonsekvenser.

Uppgifter om de tillstånd som gäller verksamheten samt om myndigheternas utlåtanden skall fogas till anmälan.

25 §
Anmälan om sanering av förorenad mark

Utöver vad som bestäms i 24 § skall till en anmälan enligt 78 § miljöskyddslagen om sanering av förorenad mark fogas

1) uppgifter om den fastighet där den förorenade marken är belägen, områdets planerade användningsändamål samt fastighetens grannar,

2) uppgifter om det ämne som orsakat föroreningen och de händelser som gett upphov till föroreningen,

3) detaljerade undersökningsresultat som gäller utredande av markens och grundvattnets föroreningsgrad,

4) en utredning om saneringsmetoden, avfallsbehandlingen och utförandet och övervakningen av saneringsarbetet,

5) en karta och en situationsplan där de ställen som är av betydelse för ärendets behandling har märkts ut.

Anmälan skall göras i tillräckligt god tid, dock senast 30 dagar innan det skede som är väsentligt för saneringen har påbörjats.

26 §
Behandling av anmälan

Myndigheten skall, med beaktande dessutom av 63 § miljöskyddslagen, granska anmälan utan dröjsmål och göra en sådan inspektion som behandlingen av anmälan eventuellt förutsätter.

27 §
Beslut med anledning av anmälan

Av det beslut som ges med anledning av anmälan skall åtminstone följande framgå:

1) identifiering av anmälaren och kontaktinformation,

2) platsen för verksamheten,

3) en verksamhetsbeskrivning och de anmälda miljöskyddsåtgärderna,

4) en bedömning av verksamhetens miljökonsekvenser och utredningar om olägenheterna för miljön,

5) utlåtanden och hörandet av parter,

6) behövliga föreskrifter eller ett förbud mot verksamheten, motiveringen till dem och de bestämmelser som tillämpats.

Besvärsanvisning skall fogas till beslutet.

6 kap.

Tillsyn och uppföljning

28 §
Inskrivning i datasystemet för miljövårdsinformation

För den inskrivning i datasystemet som görs med stöd av 65 § miljöskyddslagen skall uppges

1) identifiering av verksamhetsutövaren och kontaktinformation,

2) platsen för verksamheten,

3) en verksamhetsbeskrivning och de viktigaste processerna,

4) tidigare tillstånd och anmälningar, utlåtanden samt anslutningsavtal,

5) en utredning om miljöskyddsåtgärderna,

6) en uppskattning av de utsläpp och den miljöpåverkan som verksamheten medför,

7) vid behov en utredning om iakttagandet av en plan som statsrådet eller miljöministeriet har godkänt.

Vid prövningen av omfattningen hos de uppgifter som krävs skall beaktas verksamhetens art och miljöpåverkan samt när verksamheten har inletts och när de tillstånd eller anmälningar som gäller den har behandlats.

Till anmälan skall fogas uppgifter om de tillstånd som gäller verksamheten samt om de utlåtanden som myndigheterna avgivit.

29 §
Inspektioner

Tillsynsmyndigheten skall inspektera den verksamhet som beviljats tillstånd tillräckligt ofta för att följa verksamheten. Inspektion skall göras också i sådana situationer som anges i 62 och 76 § miljöskyddslagen samt vid behov med anledning av en anmälan som verksamhetsutövaren gör i enlighet med 30 § i denna förordning. Inspektion skall dessutom göras på grund av yrkande av verksamhetsutövaren, parter och andra, om inte inspektionen skall anses uppenbart onödig.

Inspektionen görs i första hand av den tillsynsmyndighet inom vars behörighet det faller att behandla ett tillståndsärende i egenskap av tillståndsmyndighet. Den regionala miljöcentralen gör inspektionen, om tillstånd har beviljats av miljötillståndsverket. Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta med varandra i tillräcklig utsträckning.

Med avseende på inspektionsverksamheten skall myndigheterna vid behov utarbeta en separat plan.

Protokoll över inspektionen skall upprättas.

30 §
Anmälan om uppgifter som gäller verksamheten

Verksamhetsutövaren skall omedelbart underrätta den tillsynsmyndighet som utgjort tillståndsmyndighet om sådana förändringar i verksamheten samt sådana från den vanliga verksamheten avvikande händelser och olyckor som kan påverka miljön. Om tillståndet har beviljats av miljötillståndsverket, skall anmälan göras till den regionala miljövårdscentralen.

31 §
Utfärdande av ålägganden i förvaltningstvångsärenden

Av ett åläggande enligt 84 § miljöskyddslagen skall åtminstone följande uppgifter framgå:

1) den som åläggandet riktar sig till,

2) anhängiggörandet,

3) inspektioner och utredningar som gjorts,

4) hörandet av parter,

5) den konstaterade överträdelsen eller försummelsen av åliggandet och sambandet mellan hur den som är föremål för åläggandena har förfarit och lagöverträdelsen,

6) huvudförpliktelsen enligt 84 § miljöskyddslagen samt den behövliga tidsfristen för fullgörande av den,

7) ett eventuellt hot enligt 88 § miljöskyddslagen för händelse av att huvudförpliktelsen försummas,

8) motiveringen till åläggandena och de bestämmelser som tillämpats.

Besvärsanvisning skall fogas till beslutet.

7 kap.

Särskilda bestämmelser som gäller myndigheterna

32 §
Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar

Sakkunnigmyndigheter enligt 24 § miljöskyddslagen är jord- och skogsbruksministeriet social- och hälsovårdsministeriet. Sakkunniginrättningar är Finlands miljöcentral, Skogsforskningsinstitutet, Lantbrukets forskningscentral, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Anstallen för veterinärmedicin och livsmedel, Meteorologiska institutet, Statens tekniska forskningscentral, Havsforskningsinstitutet, Geologiska forskningscentralen samt Folkhälsoinstitutet, var och en inom sitt behörighetsområde.

Sakkunnigmyndigheterna och sakkunniginrättningarna skall, utöver vad som bestäms annars, avge sakkunnigutlåtanden till olika myndigheter samt i mån av möjlighet utföra de undersökningar som behövs.

33 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral skall, utöver vad som bestäms annars,

1) dra försorg om uppföljningen av utvecklingen i fråga om bästa tillgängliga teknik och informera om den,

2) utgöra en sådan myndighet som avses i artiklarna 6 och 17 i rådets förordning (EG) nr 3093/94 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Finlands miljöcentral kan komma överens om att någon annan sakkunniginrättning som har den sakkunskap som uppgiften förutsätter deltar till behövliga delar i upprätthållandet av datasystemet för miljövårdsinformation.

34 §
Kommunens uppgifter vid uppföljningen av miljöns tillstånd

Kommunen skall sända de uppgifter som avses i 25 § miljöskyddslagen till datasystemet för miljövårdsinformation.

35 §
Närmare krav på besiktningsorgans verksamhet

En inrättning som avses i 24 § 3 mom. miljöskyddslagen skall, utöver vad som annars bestäms närmare, uppfylla följande krav:

1) varken inrättningen eller någon som hör till dess personal är den som har planerat, tillverkat, marknadsfört eller anskaffat arbetsmaskinen eller anordningen och är inte heller ansvarig för installeringen eller underhållet av den och företräder inte heller de ovan avsedda parterna, och opartiskheten kan inte anses ha blivit äventyrad av något annat särskilt skäl,

2) inrättningen har, om den inte är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning, en med hänsyn till verksamhetens omfattning och art tillräcklig ansvarsförsäkring för ersättande av skador som verksamheten medför.

En inrättning som avses i 1 mom. kan anlita utomstående testnings-, kontroll- och andra tjänster. Inrättningen skall härvid se till att den utomstående som utför tjänsten uppfyller kraven i 1 mom.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

36 §
Föreskrivande i miljötillstånd om utsläpp som leds in i allmänt avlopp

Ett miljötillstånd skall innehålla behövliga föreskrifter för säkerställande av att avloppsvatten från industri som leds in i allmänt avlopp förbehandlas på lämpligt sätt, och härvid skall beaktas åtminstone vad som bestäms i punkt C i bilaga 1 till statsrådets beslut om rening av sådant avloppsvatten från allmänt avlopp och vissa industrisektorer som leds in i vatten samt rening av sådant avloppsvatten från industri som leds in i allmänt avlopp (365/1994) samt i statsrådets beslut om utsläpp i vatten av vissa miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen (363/1994).

37 §
Bedömning av bästa tillgängliga teknik

Utöver vad som sägs i 3 § 1 mom. 4 punkten miljöskyddslagen skall vid bedömning av innehållet i bästa tillgängliga teknik beaktas

1) minskning av avfallsmängden och avfallets skadlighet,

2) farligheten hos de ämnen som används samt möjligheterna att använda ämnen som är mindre skadliga än tidigare,

3) möjligheten att återanvända och återvinna ämnen som använts och avfall som uppkommit vid produktionen,

4) utsläppens art, mängd och miljöpåverkan,

5) arten och förbrukningen i fråga om råvaror,

6) energianvändningens effektivitet,

7) förebyggandet av risker som anknyter till verksamheten och olycksrisker samt förebyggandet av följder av olyckor,

8) tiden för ibruktagande av bästa tillgängliga teknik och betydelsen av den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten samt de kostnader och den nytta som uppkommer vid förebyggandet och begränsningen av utsläpp,

9) de samlade miljökonsekvenserna,

10) de produktionsmetoder och de metoder för bemästrande av utsläpp som används i industriell skala,

11) kunskapsutvecklingen i fråga om teknik och naturvetenskap,

12) uppgifter om bästa tillgängliga teknik som Europeiska gemenskapernas kommission eller internationella organ publicerar.

9 kap.

Görande av anmälan eller ansökan om tillstånd efter det att miljötillståndslagen trätt i kraft

38 §
Anmälan om verksamheten för anteckning i datasystemet för miljövårdsinformation

En anmälan enligt 6 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000) skall göras senast den 28 februari 2001 beträffande sådan tillståndspliktig verksamhet enligt 28 § miljöskyddslagen för vilken inte har beviljats tillstånd enligt lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991) eller tillstånd enligt 10 kap. 3 eller 24 § vattenlagen.

En sådan anmälan som avses i 1 mom. skall göras senast den 28 februari 2002 beträffande andra tillståndspliktiga verksamheter enligt 28 § miljöskyddslagen samt beträffande försvarsmaktens verksamheter.

Anmälan behöver inte göras, om

1) för verksamheten har bort ansökas om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen före den tid som föreskrivs i 1 och 2 mom.,

2) tillstånd för verksamheten bör sökas i enlighet med 41―43 §.

39 §
Innehållet i anmälan

Av en anmälan som avses i 38 § bör med beaktande av verksamhetens karaktär framgå

1) identifiering av anmälaren och kontaktinformation,

2) platsen för verksamheten,

3) en verksamhetsbeskrivning,

4) uppgift om de tillstånd för verksamheten som avses i 4 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen eller om motsvarande beslut, om utlåtande enligt förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/1962) och om avtal om avloppsanslutning.

40 §
Behandling av anmälan

Den regionala miljöcentralen skall till den kommunala miljövårdsmyndigheten för granskning sända en anmälan enligt 38 § om verksamhet, vars miljötillståndsärende faller inom den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten skall underrätta den regionala miljöcentralen om åtgärder som skall vidtas med anledning av anmälan.

Den som gjort anmälan skall underrättas om antecknande av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation.

41 §
Ansökan om tillstånd senast den 31 december 2002

Miljötillstånd för följande verksamhet som avses i 1 § i denna förordning och 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen skall sökas senast den 31 december 2002, om för verksamheten inte har beviljat ett sådant miljötillstånd enligt lagen om miljötillståndsförfarande i vilket ingår ett lufttillstånd som avses i luftvårdslagen (67/1982), och om tillstånd enligt miljöskyddslagen inte har sökts för verksamheten därförinnan:

1) ackumulatorfabriker,

2) cementfabriker,

3) kalkverk,

4) asbestproduktfabriker,

5) mineralullsfabriker,

6) fabriker som tillverkar konstfibrer eller råvaror för dem,

7) energiproduktionsanläggningar vars bränsleeffekt är över 5 megawatt men högst 50 megawatt,

8) permanenta stenkrossar eller asfaltstationer eller flyttbara stenkrossar eller asfaltstationer som är förlagda till ett visst område för längre tid än ett år.

Miljötillstånd för avstjälpningsplatser, dock inte avstjälpningsplatser för icke-förorenat jordavfall eller avstjälpningsplatser för inert avfall som uppkommer vid gruvdrift eller drift av stenbrott, skall sökas senast den 31 december 2002, om miljötillstånd inte har beviljats för dem efter den 1 oktober 1997.

42 §
Ansökan om tillstånd senast den 31 december 2003

För följande verksamhet som avses i 1 § i denna förordning och 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen skall miljötillstånd sökas senast den 31 december 2003, om tillstånd enligt miljöskyddslagen inte har sökts för verksamheten därförinnan:

1) rostverk eller sinterverk,

2) järn-, stål- eller koksverk,

3) fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller,

4) varmvalsverk för järn vars kapacitet överstiger 20 ton råstål i timmen eller varmdoppningsanläggningar vars behandlingskapacitet överstiger 2 ton i timmen,

5) smidesverkstäder där slagkraften per hammare överstiger 50 kilojoule och anläggningens värmeeffekt överstiger 20 megawatt,

6) gjuterier eller andra smältverk vars produktionskapacitet överstiger 20 ton i dygnet eller vars produktionskapacitet i fråga om bly och kadmium överstiger 4 ton i dygnet,

7) anläggningar som utför elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster och där behandlingsbadens sammanlagda volym överstiger 30 m3,

8) fabriker som tillverkar glas och vars smältnings- eller produktionskapacitet överstiger 20 ton i dygnet,

9) tegelbruk eller keramik- eller porslinsfabriker vars produktionskapacitet överstiger 75 ton i dygnet eller vars ugnskapacitet överstiger 4 m3 när satsningsdensiteten överstiger 300 kilogram per kubikmeter,

10) anläggningar som förbehandlar samt färgar fibrer eller textilier och vars behandlingskapacitet överstiger 10 ton i dygnet,

11) läderfabriker vars behandlingskapacitet överstiger 12 ton produkter i dygnet,

12) slakterier vars produktionskapacitet överstiger 50 ton slaktkroppar i dygnet,

13) livsmedelsfabriker vars produktionskapacitet överstiger 75 ton i dygnet när råvaran är animalisk eller 300 ton i dygnet när råvaran är vegetabilisk,

14) mjölkbehandlingsanläggningar vars invägningskapacitet överstiger 200 ton mjölk i dygnet,

15) fabriker som tillverkar foderprotein på mikrobiologisk väg eller benmjölsfabriker,

16) tillverkning av elektrotekniskt kol,

17) djurstallar som är avsedda att rymma mer än 40 000 fjäderfäplatser, mer än 2 000 platser för slaktsvin över 30 kg eller mer än 750 platser för suggor.

43 §
Ansökan om tillstånd senast den 31 december 2004

Tillstånd för följande verksamhet som avses i 1 § i denna förordning och 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen skall sökas senast den 31 december 2004, om tillstånd enligt miljöskyddslagen inte har sökts för verksamheten därförinnan:

1) massa-, pappers- eller kartongfabriker,

2) träfiberskive-, spånplatte- eller plywoodfabriker,

3) energiproduktionsanläggningar vars bränsleeffekt överstiger 50 megawatt,

4) fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier,

5) fabriker som tillverkar organiska baskemikalier eller enzymer,

6) fabriker som tillverkar färgämnen och pigment,

7) fabriker som tillverkar basplaster, polymerer eller konstfibrer,

8) fabriker som tillverkar syntetgummi,

9) fabriker som tillverkar ytaktiva ämnen,

10) fabriker som tillverkar gödselmedel, sprängämnen, bekämpningsmedel eller skyddskemikalier,

11) fabriker som tillverkar läkemedel och råvaror för sådana,

12) gas- eller oljeraffinaderier,

13) förgasnings- och kondensverk för stenkol,

14) upplag för flytande bränslen där lagercisternerna har en sammanlagd volym på mer än 10 000 m3 eller upplagsområden där cisternerna har en sammanlagd volym på mer än 50 000 m3,

15) anläggningar där förbrukningen av flyktiga organiska föreningar överstiger 150 kilogram i timmen eller 200 ton om året,

16) anläggningar där förbrukningen av flyktiga organiska föreningar är minst 50 ton om året eller motsvarande toppförbrukning minst 100 kilogram per timme frånsett den andel som binds eller kvarstannar i produkterna, och där det för verksamheten inte har beviljats ett miljötillstånd i vilket det i lufvårdslagen avsedda lufttillståndet ingår,

17) anläggningar där problemavfall återvinns eller behandlas och vars kapacitet är minst 10 ton i dygnet,

18) anläggningar där minst tre ton kommunalt avfall förbränns i timmen,

19) anläggningar där slaktkroppar eller annat animaliskt avfall återvinns eller behandlas och vars kapacitet överstiger 10 ton i dygnet eller 1 000 ton om året,

20) annan verksamhet än sådan som avses i 41 § 2 mom. och ovan i 17―19 punkten och där annat avfall än problemavfall behandlas och vars kapacitet överstiger 50 ton i dygnet eller 5 000 ton per år.

Miljötillstånd skall sökas senast den 31 december 2004 också för andra avstjälpningsplatser än sådana som avses i 41 § 2 mom.

44 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Rådets direktiv: 96/61/EG, EGT nr L 257, 10.10.1996, s. 26; 76/464/EEG, EGT nr L 129, 18.5.1976, s 23; 80/68/EEG, EGT nr L 20, 26.1.1980, s. 80; 82/176/EEG, EGT nr L 81, 27.3.1982, s. 29; 83/513/EEG, EGT nr L 291, 24.10.1983, s. 1; 84/491/EEG, EGT nr L 274, 17.10.1984, s. 11; 86/280/EEG, EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 16; 91/271/EEG, EGT nr L 158, 30.5.1991, s. 40; 91/676/EEG, EGT nr L 375, 31.12.1991, s. 1; 80/779/EEG, EGT, nr L 299, 30.8.1980, s. 30; 82/884/EEG, EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 15; 84/360/EEG, EGT nr L 188, 16.7.1984, s. 20; 85/203/EEG, EGT nr L 87, 27.3.1985, s. 1; 88/609/EEG, EGT nr L 336, 7.12.1988, s. 1; 89/369/EEG, EGT nr L 163, 14.6.1989, s. 32; 89/429/EEG, EGT nr L 203, 15.7.1989, s. 50; 92/72/EEG, EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 1; 96/62/EG, EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 55; 1999/13/EG, EGT nr L 85, 29.3.1999, s. 1; 1999/32/EG, EGT nr L 121, 11.5.1999, s. 13; 75/439/EEG, EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 23; 87/101/EEG, EGT nr L 42, 12.2.1987, s. 43; 75/442/EEG, EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39; 91/156/EEG, EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 32; 78/176/EEG, EGT nr L 54, 25.2 1978, s. 19; 91/689/EEG, EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20; 94/67/EG, EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 34; 97/129/EG, EGT nr L 50, 20.2.1997, s. 28; 1999/31/EG, EGT nr L 182, 16.7.1999, s.1;
Rådets förordning nr 3093/94, EGT nr L 333, 22.12.1994, s. 1

Helsingfors den 18 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Bilaga 1

Ämnen vilkas utsläppande i vatten eller allmänt avlopp kräver miljötillstånd

Förteckning I

1) bly, kadmium, krom, kvicksilver, nickel, tallium och uran samt deras föreningar,

2) arsenik och selen samt deras föreningar,

3) 1,2-dikloretan, tetrakloreten, trikloreten, triklormetan,

4) pentaklorfenol,

5) andra organiska halogenföreningar som är farliga för vattenmiljön och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö,

6) organiska tennföreningar och miljöfarliga organiska fosforföreningar,

7) ämnen som ger upphov till cancer, skadar arvsmassan eller är farliga för fortplantningen.

Förteckning II

1) växtskyddsmedel, bekämpningsmedel, skyddskemikalier och biocidpreparat samt deras derivat som inte upptas i förteckning I,

2) barium, beryllium, kobolt, koppar, molybden, silver, tenn, titan, vanadin och zink samt deras föreningar,

3) antimon, bor och tellur samt deras föreningar,

4) cyanider och fluorider,

5) mineraloljor och kolväten som härrör från olja,

6) ämnen som orsakar eutrofiering, särskilt kväve- och fosforföreningar,

7) syretärande ämnen,

8) miljöfarliga organiska kiselföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vatten,

9) ämnen med negativ inverkan på hygienisk kvalitet, lukt eller smak hos varor som är avsedda som människoföda och härrör från vattenmiljön samt föreningar som kan bilda sådana ämnen i vatten,

10) ämnen och blandningar som kan flyta, uppslammas i vatten eller sjunka och som kan vara till men för vattenutnyttjandet,

11) andra ämnen som är farliga för vattenmiljön.

Bilaga 2

De viktigaste förorenande ämnena vid fastställande av gränsvärden för utsläpp

Utsläpp i luft

1) svaveloxider och andra svavelföreningar,

2) kväveoxider och andra kväveföreningar,

3) kolmonoxid,

4) flyktiga organiska föreningar,

5) metaller och deras föreningar,

6) stoft,

7) asbest, suspenderade partiklar och fibrer,

8) klor och dess föreningar,

9) fluor och dess föreningar,

10) arsenik och dess föreningar,

11) cyanider,

12) ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har karcinogena eller mutagena egenskaper eller kan påverka fortplantningen,

13) polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner.

Utsläpp i vatten

1) organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö,

2) organiska fosforföreningar,

3) organiska tennföreningar,

4) ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har karcinogena eller mutagena egenskaper eller kan påverka fortplantningen,

5) svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara samt bioackumulerande organiska, toxiska ämnen,

6) cyanider,

7) metaller och deras föreningar,

8) arsenik och dess föreningar,

9) biocider och växtskyddsmedel,

10) suspenderande ämnen,

11) ämnen som orsakar eutrofiering, särskilt nitrater och fosfater, samt

12) syretärande ämnen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.