134/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 18 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt 44 § 4 mom.,

av dessa lagrum 18 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 856/1999 och 2 mom. sådant det lyder i förordning 133/1998, samt

fogas till förordningen en ny 44 a § som följer:

18 §

Till försvarsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) rikets försvar och den allmänna försvarsberedskapen samt samordningen av de olika förvaltningsområdenas verksamhet i ärenden som hör till totalförsvaret,


Till försvarsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

säkerhets- och försvarskommittén

huvudstaben och försvarsmakten

uppbådsnämnderna

centralnämnden för uppbådsärenden

planeringskommissionen för försvarsinformation

försvarets vetenskapliga delegation

delegationen för frivilligt försvarsarbete

de finländska fredsbevarande organisationerna

försvarsförvaltningens byggverk

VPU Beklädnadsfabrik Ab.

44 §

I utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet skall förberedelsevis handläggas viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och Finlands övriga relationer till främmande makter samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret. Utskottet handlägger också frågor som gäller samordningen av ärenden som hör till dess uppgiftsområde.

44 a §

Biträdande organ för försvarsministeriet och utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet i ärenden som gäller totalförsvaret är säkerhets- och försvarskommittén, vars ordförande är kanslichefen vid försvarsministeriet och vice ordförande den statssekreterare som är kanslichef vid statsrådets kansli samt övriga medlemmar kanslichefen vid republikens presidents kansli, utrikesministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, trafikministeriet och handels- och industriministeriet samt chefen för huvudstaben och huvudstabens operationschef samt chefen för gränsbevakningsväsendet. Statsrådet kan dessutom kalla andra personer som medlemmar av kommittén för en mandattid på högst fyra år åt gången.

Kommittén har till uppgift att

1) ge akt på förändringar i Finlands säkerhets- och försvarspolitiska ställning samt bedöma hur förändringarna påverkar arrangemangen inom totalförsvaret,

2) ge akt på de olika förvaltningsområdenas verksamhet för att upprätthålla och utveckla arrangemangen inom totalförsvaret, samt

3) samordna de olika förvaltningsområdenas beredning av ärenden som hör till totalförsvaret.

Kommittén kan ge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som gäller totalförsvaret och i frågor som gäller samordningen av dessa ärenden.

Kommittén har ett sekretariat som finns vid försvarsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.