124/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Förordning om ändring av 6 och 10 § förordningen om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996) 6 § 2 mom. och 10 § 2 mom. som följer:

6 §
Kontroller som import och export inom den inre marknaden förutsätter

I Finland utförs kontrollerna och vidtas de till kontrollerna anslutna åtgärderna av kommunalveterinären, besiktningsveterinären eller länsveterinären. Kontroller i anslutning till export inom den inre marknaden kan utföras också av en annan veterinär som jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning bemyndigat i samband med registreringen av exportören. I anläggningar, som av animaliskt avfall tillverkar foder eller foderråvaror, utförs kontroller i anslutning till export inom den inre marknaden av den myndighet som med stöd av 5 § 2 mom. lagen om djursjukdomar (55/1980) ålagts tillsynen över dessa anläggningar. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare bestämmelser om utförandet av kontrollerna.

10 §
Exportkontroll vid export till tredje land

Denna exportkontroll utförs av kommunalveterinären, besiktningsveterinären, länsveterinären eller av en annan veterinär som förordnats av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning. I anläggningar, som av animaliskt avfall tillverkar foder eller foderråvaror, utförs exportkontrollen av den myndighet som med stöd av 5 § 2 mom. lagen om djursjukdomar (55/1980) ålagts tillsynen över dessa anläggningar. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare bestämmelser om utförandet av exportkontrollerna.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.