108/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av 4 § statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 4 § 2 mom. 7 och 8 punkten, sådana de lyder i lag 480/1999, samt

fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1383/1995 och i nämnda lag 480/1999, en ny 9 punkt som följer:

4 §

Bestämmelser om inrättande, indragning och ändring av tjänster utfärdas genom förordning. Följande tjänster får inte inrättas eller dras in eller deras benämning ändras, om de inte har specificerats i statsbudgeten:


7) tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, general eller amiral, försvarsmaktens chefsingenjör, för- svarsmaktens överläkare, fältbiskop och assessor,

8) tjänsterna som chef och biträdande chef för gränsbevakningsväsendet samt som generalmajor och konteramiral vid gränsbevakningsväsendet,

9) tjänsterna som direktör för och miljöråd vid ett miljötillståndsverk.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.