97/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av 12 och 17 § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982/1977) 12 § samt 17 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 12 § i lag 88/1993 och 17 § 3 mom. i lag 1020/1995, som följer:

12 §

Om anslutning till ett allmänt vatten- och avloppsverk samt anslutningsvillkoren ingås avtal mellan verket och den som ansluter sig till detta. Avtalet får inte strida mot de allmänna bestämmelser som avses i 11 §, författningar av statsrådet som avses i 11 a §, författningar som utfärdats med stöd av 11 § 2 och 3 punkten miljöskyddslagen (86/2000) eller miljötillståndsvillkor. Om det inbördes förhållandet mellan verket och den som ansluter sig till detta gäller dessutom vad som bestäms särskilt.

17 §

Övervakningen av att författningar som utfärdats med stöd av 11 a § iakttas ankommer på de tillsynsmyndigheter som avses i miljöskyddslagen. På åtgärder som strider mot bestämmelser som utfärdats enligt 11 a § tillämpas straffbestämmelserna i 48 kap. 1― 4 § strafflagen (39/1889) samt bestämmelserna om förvaltningstvång i miljöskyddslagen.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.