93/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 14 §, 24 § 2 mom., 25 § 2 mom., 27 § 2 mom., 47 §, 123 § 2 mom. och 134 § 2 mom.,

av dessa lagrum 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1355/1993, som följer:

14 §

Innehar någon tidigare förvärvad rätt att hålla storryssja eller annat därmed jämförbart instängningsredskap utsatt närmare en lax- eller sikförande älvs mynning än vad som bestäms om detta, kan innehavaren av sådan rätt förpliktas att avstå från denna, om detta är nödvändigt för att målen enligt 1 § skall uppnås. Når arbetskrafts- och näringscentralen och rättsinnehavaren inte överenskommelse om avståendet, kan arbetskraftsoch näringscentralen genom ansökan hänskjuta saken till miljötillståndsverket. För avstående från rätt skall betalas ersättning som motsvarar dess fulla värde. Kan värdet inte fastställas på något annat sätt, anses det motsvara den tjugofaldiga årliga nettointäkten av det bedrivna fisket, beräknat enligt erhållen fångst, under de senaste fem åren i medeltal.

Uppstår oenighet om avstående, kan saken genom ansökan hänskjutas till miljötillståndsverket. Träffas ingen överenskommelse om värdet av fiskerätten, skall innan ärendet avgörs behövlig värdering verkställas av två ojäviga personer som utsetts av miljötillståndsverket.

24 §

Där en älv förenas med havet eller en insjö, övergår kungsådran i en fiskled som omfattar en tredjedel av vattenområdets bredd på det djupaste stället och som sträcker sig så långt ut i öppna sjön att fiskens gång är tryggad. Miljötillståndsverket kan likväl på ansökan förordna något annat om fiskledens bredd eller sträckning, om detta är behövligt för tryggande av fiskens gång.


25 §

Tidigare lagligen förvärvad rätt att hålla ett fast fångstredskap i en kungsådra eller fiskled förblir i kraft. Innehavaren av sådan rätt kan dock förpliktas att avstå från sin rätt, om detta är nödvändigt för att målen enligt 1 § skall uppnås. Når arbetskraftsoch näringscentralen och rättsinnehavaren inte överenskommelse om avståendet, kan arbetskrafts- och näringscentralen genom ansökan hänskjuta saken till miljötillståndsverket. För avstående från rätt skall betalas ersättning med iakttagande av 14 § 1 och 2 mom.


27 §

Mål som avses i denna paragraf anhängiggörs vid miljötillståndsverket genom ansökan med iakttagande av vad som bestäms i vattenlagen.

47 §

Om fredningen av ett område med tanke på genomförande av planläggning eller ordnande av trafikförhållandena eller för något annat viktigt allmänt ändamål borde upphävas helt eller delvis eller om inskränkningarna i dess användning borde ändras, och om fiskeområdet inte har bifallit en framställning om detta, kan den myndighet som saken gäller hos miljötillståndsverket ansöka om indragning av fredningsområdet.

Ett område som ingår i ett indraget fredningsområde får inte på nytt förordnas till fredningsområde, om inte miljötillståndsverket sedan förhållandena förändrats på ansökan av fiskeområdet beviljar tillstånd därtill.

I ett beslut som miljötillståndsverket meddelat i ett ärende som avses i denna paragraf får ändring sökas endast av den myndighet som ansökt om indragning samt av fiskeområdet.

123 §

I miljötillståndsverkets beslut i mål som avses i denna lag får ändring sökas i den ordning som i vattenlagen bestäms om sökande av ändring i miljötillståndsverkets beslut i ansökningsärenden som gäller byggande i vattendrag. I 47 § 3 mom. föreskrivs om vem som har rätt att söka ändring i mil- jötillståndsverkets beslut som gäller indragning av fredningsområde.


134 §

Sedan ett i 1 mom. avsett fredningsområde indragits skall miljötillståndsverket, sedan beslutet vunnit laga kraft, göra den anmälan som avses i nämnda moment till fastighetsregisterföraren.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.