54/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 34 § renskötsellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i renskötsellagen av den 14 september 1990 (848/1990) 34 § 1 mom. som följer:

34 §
Skada som ersätts

Skador som renar har orsakat jord- och skogsbruket eller på områden som avses i 31 § 1 mom. skall ersättas den skadelidande. Skadestånd betalas likväl inte

1) till staten eller en kommun eller församling,

2) för skada som vållats av att lav och gräs på skogsmarker blivit nedtrampade eller uppätna eller då blad och barr på andra buskar eller träd än de som växer på busk- och trädplantor på skogsföryngringsytor blivit skadade,

3) för skada som uppkommit på mark som har överlåtits eller utarrenderats inom det område som avses i 2 § 2 mom. eller på en renskötsellägenhet som avses i lagen om renskötsellägenheter (590/1969), eller

4) till lägenhetsägare som avses i 3 § 1 mom. lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 104/1999
JsUB 16/1999
RSv 128/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.