52/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 14 §, sådan den lyder i lag 343/1999, som följer:

14 §
Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen

Skatt betalas inte, om

1) överlåtaren är staten och överlåtelsen sker för ändamål som avses i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller skoltlagen (253/1995),

2) förvärvaren för förvärv av fastigheten eller en del därav har beviljats lån enligt någon av de lagar som avses i 1 punkten eller enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, eller om

3) på förvärvaren har överförts ansvaret för lån som avses i 2 punkten eller lån enligt den lagstiftning som föregick den lagstiftning som avses i 1 eller 2 punkten och motsvarade den, förutsatt att förvärvaren kunde ha beviljats lån enligt den lagstiftning som avses i 1 eller 2 punkten.

Skattefrihet förutsätter ett intyg av arbetskrafts- och näringscentralen över att överlåtelsen sker för ett ändamål som avses i 1 mom. 1 punkten eller att förvärvaren har beviljats ett lån som avses i 1 mom. 2 punkten eller att på honom har överförts ansvaret för lån som avses i 1 mom. 3 punkten.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas på överlåtelser enligt 14 § 1 mom. 1 punkten som skett efter ikraftträdandet samt på överlåtelser med stöd av vilka lån enligt 2 punkten har beviljats eller lån enligt 3 punkten har överförts efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 104/1999
JsUB 16/1999
RSv 128/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.