44/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 12 §, rubriken för kapitlet före 13 §, 17 § 1 mom. 2 punkten samt 18―20 § och numreringen av rubrikerna före 23, 36, 41 och 67 § samt 59 §,

ändras 1 § 2 mom. 5 punkten, 2 §, 3 § 1 mom. 1, 3, 4, 9 och 10 punkten, 5 § 2 och 4 mom., 8―11 och 13―16 §, rubriken för kapitlet före 16 §, 23 § 2 mom., 25 § 2 mom., 29 § 2 mom., 32 § 1 mom., 33 §, 36 § 4 mom., 41 §, 42 § 2 mom., 44 § 2 och 3 mom., 46 § 3 mom. 5 punkten, 55 § 3 och 5 mom., 64 § 2 och 3 mom., 65 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 67 § 1 mom., 69 § 1 mom. och 70 § samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 5 § ett nytt 7 mom. och till lagen en ny 8 a § som följer:

1 §
Lagens syfte

I samband med åtgärder enligt denna lag skall särskild vikt fästas vid


5) de ekonomiska, sociala och kulturella verkningarna av de åtgärder som vidtas samt åtgärdernas verkningar i fråga om jämlikhet och inverkan på sysselsättningen, samt


2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på åtgärder som avses i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, nedan EG:s förordning om utveckling av landsbygden. Dessutom tillämpas lagen på av EU delfinansierade stöd som betalas med stöd av Europeiska gemenskapens (EG) förordningar om organisationen av marknaden och på nationella kompletterande åtgärder för utveckling av landsbygden. För att de mål som nämns i denna lag skall uppnås är det möjligt att använda såväl nationella stödsystem som sådana stödsystem som helt eller delvis finansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder eller med andra medel från Europeiska unionen (EU).

I fråga om stöd för förtidspensionering från jordbruk gäller vad som bestäms i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

För åkerbeskogningsåtgärder som delvis finansieras av Europeiska unionen samt för andra skogsbruksåtgärder som avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) gäller vad som i nämnda lag och i lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering (1349/1996) bestäms om understöd och bidrag, om inte något annat följer av 7 § 1 och 2 mom., 8 eller 9 §, 24 § 2 mom., 51 § eller 58 § 2 mom. i denna lag. Dessutom iakttas bestämmelserna i 4 och 8 a §, 11 § 1 och 4 mom,. 13 §, 23 § 1 mom., 41, 44, 45 och 47 §, 55 § 1 och 3 mom., 57 §, 64 § 1 och 3 mom., 66 §, 69 § 1, 2 och 4 mom. samt 70, 74 och 75 § i denna lag.

Dessutom gäller vad som bestäms i lagen om stöd för nyskiften (24/1981), lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980) och lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997).

Beträffande finansieringen av renhushållningen och naturnäringarna gäller vad som bestäms i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000). Kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i 11 § i denna lag, stöd för andra åtgärder för främjande av anpassning och utveckling av landsbygden som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten samt stöd för allmänna utvecklingsprojekt enligt 13 § kan dock beviljas också för finansieringen av renhushållningen och naturnäringarna.

Bestämmelserna i 1―4, 6―10, 23, 41, 44―46, 49―56, 58, 63, 64, 67, 69, 74 och 76 § i denna lag tillämpas även på sådant stöd enligt EG:s förordning om utveckling av landsbygden som beviljats inom handelsoch industriministeriets förvaltningsområde för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter.

Denna lag tillämpas inte på stöd för åtgärder som omfattas av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik eller på sådana andra åtgärder som finansieras genom Fonden för fiskets utveckling.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) landsbygdsföretag ett företag som idkar gårdsbruk eller bedriver annan företagsverksamhet i anslutning till gårdsbruket,


3) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel och annan djurhållning, växthusproduktion, trädgårds- och plantskoleodling, pälsdjursuppfödning, hästhushållning, renhushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

4) annan företagsverksamhet sådan företagsverksamhet som inte avses i 2 punkten och som baserar sig på naturens fortlöpande produktionsförmåga samt annan företagsverksamhet som bedrivs i samband med primärproduktionen och som, primärproduktionen inbegripen, utöver företagaren jämte familjemedlemmar sysselsätter andra personer motsvarande högst tre årsarbetsplatser,


9) samlade programdokument programdokument som avses i artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna, nedan den allmänna förordningen för strukturfonderna, med program för gemenskapsinitiativ ett programdokument som avses i artikel 21 i den allmänna förordningen för strukturfonderna samt med landsbygdsprogram ett i artikel 44 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden avsett, av kommissionen godkänt programdokument som gäller utvecklande av landsbygden,

10) lokal aktionsgrupp en registrerad förening, ett andelslag eller någon annan privaträttslig sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att genomföra ett program för gemenskapsinitiativ eller ett motsvarande av EU delfinansierat eller nationellt program för utveckling av landsbygden.

Med ett i 1 mom. 1 punkten avsett landsbygdsföretag kan jämställas ett sådant företag som är en del av en förädlings-, distributions- eller försäljningskedja för tjänster eller produkter enligt vad som bestäms närmare genom förordning som utfärdas av statsrådet.


5 §
Allmänna förutsättningar för erhållande av stöd

Stöd kan beviljas ett sådant landsbygdsföretag som kan visas vara ekonomiskt livskraftigt, främjar landsbygdsnäringarnas verksamhetsbetingelser och som med beaktande av syftena med denna lag kan anses vara sådant att det är ändamålsenligt att stöda det. Vid bedömningen av ändamålsenligheten med stöd skall beträffande stöden enligt 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 3 kap. samt kompensationsbidraget enligt 11 § förutsättas att stödtagaren är bosatt på den ort där landsbygdsföretaget är beläget eller på ett sådant avstånd därifrån att företaget blir skött på lämpligt sätt med beaktande bland annat av bestämmelserna i djurskyddslagen (247/1996).


Inkomster som en landsbygdsföretagare har av annat yrke än av i denna lag avsedd näringsverksamhet får inte överstiga ett belopp som fastställs genom förordning som utfärdas av statsrådet.


Stöd enligt denna lag kan utan hinder av övriga bestämmelser i lagen beviljas en landsbygdsföretagare som är försäkrad på det sätt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och som vid sidan av gårdsbruk idkar insjöfiske som bisyssla.

8 §
Finansiering från Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet är det ministerium som i fråga om garantisektionen vid EUGFJ svarar för medlen och som i fråga om medel som beviljas från utvecklingssektionen vid EUGFJ är utbetalande myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna, samt ställer medel till förfogande även för andra ministeriers förvaltningsområden för genomförande av program som fonden finansierar, oberoende av om medlen från ovan nämnda fond beviljas staten direkt eller staten för att förmedlas vidare. I syfte att genomföra samlade programdokument eller ett grogram för gemenskapsinitiativ kan jord- och skogsbruksministeriet också från en i ovan nämnda förordning avsedd behörig utbetalande myndighet ta emot medel från EG:s övriga strukturfonder för att användas för syften enligt denna lag. Jord- och skogsbruksministeriet sköter också ansökan om den delfinansiering som gemenskapen står för, intäktsföringar av medlen och redovisningen av medlen till kommissionen samt den övriga bokföringen av medlen. Jord- och skogsbruksministeriet skall likaså ge nödvändiga utredningar samt vara företrädare i Europeiska gemenskapens institutioner då ärenden som avses i denna lag behandlas.

Medel från EU intäktsförs via statsbudgeten i statsverket. EU:s medfinansiering av delfinansierbart stöd som beviljats från gårdsbrukets utvecklingsfond anvisas i statsbudgeten till fonden.

Vid förvaltningen av medel från garantisektionen vid EUGFJ iakttas vad som i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken och i gemenskapens rättsakter och bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreskrivs om utbetalningsenheter och förvaltningen av medel. Vad som bestäms i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och med stöd av den iakttas i tillämpliga delar när stödsystem som avses i denna lag genomförs.

8 a §
Programplanering

Vid programplaneringen för målprogrammen 1 och 2 iakttas det som bestäms särskilt om den nationella förvaltningen av strukturfonderna. Genom förordning som utfärdas av statsrådet kan likväl föreskrivas närmare om uppgifterna för landsbygdssektionen vid landskapets samarbetsgrupp vid genomförandet av åtgärder enligt denna lag.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för utarbetandet av planerna för utveckling av landsbygden samt för genomförandet och uppföljningen av dem. Planen för utvecklandet av stödet för förädlingen och marknadsföringen utarbetas i samarbete med handelsoch industriministeriet. Landsbygdsplanerna skall utarbetas i samarbete med övriga regionförvaltningsmyndigheter samt med de instanser som deltar i genomförandet av programmet och är verksamma inom regionen. De regionala utvecklingsplaner för landsbygden som ligger utanför mål 1 skall samordnas i landskapets samarbetsgrupp. Vid ändring av landsbygdsprogram iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om utarbetande av dem.

En plan som gäller program för gemenskapsinitiativ för landsbygden utarbetas enligt de riktlinjer som kommissionen gett beträffande gemenskapsinitiativet. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för utarbetandet av planen. Planen utarbetas på basis av de lokala aktionsgruppernas utvecklingsplaner.

2 kap.

Av EU delfinansierade stöd

9 §
Allmänt

Vid beviljande av stöd för sådana åtgärder för utveckling av landsbygden som Europeiska unionen delfinansierar, nedan av EU delfinansierat stöd, iakttas bestämmelserna i denna lag till den del saken inte regleras i Europeiska gemenskapens förordningar eller i beslut eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem. Lagen tillämpas såväl på gemenskapens medfinansiering som på den nationella medfinansieringen. Den nationella medfinansieringen kan vara både av staten och av något annat offentligt samfund beviljat stöd. Programmen och planerna kan innehålla också sådana åtgärder som helt finansieras med nationella medel.

Stöd enligt detta kapitel kan beviljas, om den utvecklingsåtgärd som skall stödas ingår i ett program som finansieras med Europeiska gemenskapens medel och åtgärden uppfyller de villkor som uppställts för den i programmet eller i en plan för utveckling av landsbygden. Med stöd av EG:s förordningar om organisationen av marknaden kan av EU delfinansierade stöd beviljas också utanför programmen.

10 §
Stöd för gårdsbruk och företagsverksamhet på landsbygden

Av de stöd som avses i EG:s förordning om utveckling av landsbygden kan

1) på det sätt som avses i artiklarna 4―7, 30, 33 och 45 beviljas stöd för landsbygdsföretags produktiva investeringar och för sådana investeringar i miljövård och arbetarskydd som produktionsverksamheten förutsätter samt för planeringskostnaderna för investeringsprojekt,

2) på det sätt som avses i artikel 8 beviljas startstöd för unga jordbrukare,

3) på det sätt som avses i artiklarna 9, 33 och 45 beviljas stöd för yrkesinriktad påbyggnads- och kompletteringsutbildning,

4) på det sätt som avses i artiklarna 25―28 och 30 beviljas stöd för förbättring av villkoren för förädling och saluföring av jord- och skogsbruksprodukter,

5) på det sätt som avses i artiklarna 29, 32, 33 och 45 beviljas stöd för andra åtgärder för främjande av anpassning och utveckling av landsbygden än de som avses i 1―4 punkten.

Utöver stöd enligt 1 mom. kan av EU delfinansierat stöd beviljas för att stöda producentorganisationers och producentgruppers verksamhet.

Utöver det som föreskrivs ovan i denna paragraf, kan av EU delfinansierat stöd beviljas för finansiering av företagsprojekt enligt program för gemenskapsinitiativ.

Sådant stöd enligt 1 mom. 2 punkten som gäller förvärv av en fastighet eller en del av en sådan beviljas i övriga avseenden än i fråga om stödets maximibelopp på samma villkor som lån, vilket enligt denna lag beviljas för anskaffning av fastighet eller en del av en sådan. På stöd enligt detta moment tillämpas vad som i 14 § lagen om överlåtelseskatt (931/1996) föreskrivs om lån som beviljas för förvärv av en fastighet eller en del av en sådan.

11 §
Kompensationsbidrag, miljöstöd och stöd för åkerbeskogning

Gårdsbruksidkare och andra som är berättigade till stöd kan beviljas i EG:s förordning om utveckling av landsbygden avsett stöd eller bidrag enligt följande:

1) i artikel 14 avsett kompensationsbidrag samt i artikel 16 avsett bidrag för områden med miljöbetingade restriktioner,

2) i artikel 22 avsett miljöstöd för jordbruket, samt

3) i artiklarna 30 och 31 avsett stöd för åkerbeskogning.

Bestämmelser om stödberättigade i fråga om den egentliga beskogningsåtgärden som har samband med åkerbeskogning finns i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för genomförandet av systemet för kompensationsbidrag och bidrag för områden med miljöbetingade restriktioner. Genom förordning som utfärdas av statsrådet föreskrivs om maximibeloppen och övriga allmänna villkor beträffande kompensationsbidrag och bidrag för områden med miljöbetingade restriktioner. Innan förordningen utfärdas skall miljöministeriet höras. Genom förordning som utfärdas av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om genomförandet av systemet för kompensationsbidrag och bidrag för områden med miljöbetingade restriktioner.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för genomförandet av systemet för jordbrukets miljöstöd. Jord- och skogsbruksministeriet bereder systemet för jordbrukets miljöstöd och genomförandet av systemet i samarbete med miljöministeriet. Genom förordning som utfärdas av statsrådet föreskrivs om de allmänna villkoren för och maximibeloppen av miljöstöd för jordbruket. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om genomförandet av systemet för jordbrukets miljöstöd efter att ha hört miljöministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för genomförandet av systemet för åkerbeskogning. Genom förordning som utfärdas av statsrådet föreskrivs om de förutsättningar under vilka en åker godkänns för beskogning samt om maximibeloppen av arvodet för vård av beskogad åker och kompensationen för inkomstbortfall i samband med åkerbeskogning och de allmänna villkoren. Jordoch skogsbruksministeriet utfärdar vid behov genom förordning närmare bestämmelser om genomförandet av stödsystemet efter att ha hört miljöministeriet.

13 §
Allmänna utvecklingsprojekt

För annan utveckling av landsbygdsföretag än sådan som avses i 10 § 1 mom. kan med stöd av artiklarna 29, 32, 33 och 45 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden beviljas stöd enligt vad som bestäms genom förordning som utfärdas av statsrådet.

Stöd enligt 1 mom. samt enligt 10 § 1 mom. 5 punkten kan anvisas även för sådana statliga, kommunala eller samkommunala projekt där föremålet för projektet förblir i det offentliga samfundets ägo och det inte är ändamålsenligt att ta ut kostnaderna hos de övriga nyttohavarna på grund av projektets natur, kostnadernas storlek eller svårigheterna att rikta nyttan och kostnaderna. I sådana projekt kan stödet också täcka kostnaderna i sin helhet.

14 §
Lokala aktionsgrupper

En lokal aktionsgrupp deltar i utarbetandet av ett program för gemenskapsinitiativ och dess uppgift är att utvärdera de projekt på basis av vilka gemenskapsprogrammet genomförs. Den lokala aktionsgruppen ger arbetskrafts- och näringscentralen sitt utlåtande om de projekt som skall understödas. Arbetskrafts- och näringscentralen fattar på basis av aktionsgruppens utlåtande beslut om beviljande av stöd. Arbetskrafts- och näringscentralen kan avvika från den lokala aktionsgruppens utlåtande endast av synnerligen motiverad orsak.

Angående jäv för medlemmar av styrelsen för en lokal aktionsgrupp gäller bestämmelserna i 19 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

Statsrådet utfärdar närmare bestämmelser om de i 1 mom. nämnda uppgifterna och om de lokala aktionsgruppernas övriga uppgifter samt om aktionsgruppernas sammansättning och godkännande av dem.

15 §
Vattentillgångsprojekt

Utöver vad som bestäms i lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder kan vatten- och avloppsåtgärder stödas också så att projektet genomförs helt eller delvis som statens arbete. Vattendragsåtgärder kan stödas så att projektet genomförs som statens arbete eller så att understöd beviljas för projektet. Det kan avtalas att statens färdigställda arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspart. Härvid skall också avtalas om de villkor som mottagaren skall iaktta efter överlåtelsen.

Vattentillgångsprojekt kan stödas inom ramen för anslag i statsbudgeten. Genom förordning som utfärdas av statsrådet föreskrivs närmare om förutsättningarna för stöd och om stödets maximibelopp.

3 kap.

Nationellt finansierade stöd

16 §
Allmänt

Stöd som avses i 2 kap. kan vid behov även beviljas helt av nationella medel. I syfte att nå de mål som anges i 1 § kan stöd också beviljas för nationella program, utvecklingsåtgärder och projekt.

4 kap.

Finansieringssystem

23 §
Finansiering av verksamheten och stödformer

Finansieringsstöd enligt denna lag kan beviljas som bidrag, ränteförmån för statligt lån, räntefrihet för statligt lån, friår i fråga om amorteringar på statliga lån, räntestöd för lån som beviljats av kreditinstituts medel, som befrielse enligt 24 § från skyldigheten att ställa säkerhet för lån och som stöd enligt 32 § i anslutning till statsborgen samt som stöd enligt 5 kap. i anslutning till skuldsanering. Stöd enligt 15 § kan även beviljas så att kostnaderna för ett projekt som staten först betalat helt eller delvis lämnas oindrivna hos övriga delägare i projektet eller av nyttohavarna.


25 §
Ränta på statliga lån

Totalräntan på statliga lån utgörs av summan av referensräntan ökad med ett fast antal procentenheter. Låntagaren skall på lånet betala en ränta som är fem procentenheter lägre än nämnda ränta, dock minst en årlig ränta på två procent. När ränteförmånen har upphört skall låntagaren på lånet betala en ränta som motsvarar totalräntan. Genom förordning som utfärdas av statsrådet föreskrivs om referensräntor, det fasta antal procentenheter som referensräntan ökas med, beräkning av stöd som ingår i ränteförmån och i räntefrihet, det maximala antalet friår, den maximala räntefriheten samt vid behov om maximibeloppet av stöd som ansluter sig till lån.

29 §
Ränta på räntestödslån

Det räntestöd som betalas på lånet är fyra procentenheter. Låntagaren skall dock på lån betala en årlig ränta som är minst två procent. När räntestödet har upphört skall låntagaren på lånet betala en ränta som motsvarar totalräntan. Räntestöd betalas även under den tid en ansökan om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner är anhängig. Räntestöd betalas inte för sådana merkostnader för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna.


32 §
Statsborgen

Jord- och skogsbruksministeriet eller en arbetskrafts- och näringscentral med fullmakt av jord- och skogsbruksministeriet kan på statens vägnar ställa borgen som säkerhet för kapital och ränta på lån med normala villkor och räntestödslån som beviljats landsbygdsföretag och andra stödberättigade sammanslutningar för anläggningstillgångar och driftskapital samt för andra betalningar enligt kreditvillkoren. Kapital på borgenskrediter får samtidigt vara obetalda till ett belopp av högst 500 miljoner mark. Bestämmelser om när borgen innehåller stöd och hur dess belopp skall räknas utfärdas genom jord- och skogsbruksministeriets beslut. Låntagaren skall för statsborgen betala en borgensavgift som intäktsförs i gårdsbrukets utvecklingsfond. Kreditinstitutet ser till att avgiften redovisas till staten. Om avgiftens belopp och uppbärandet av den bestäms genom förordning som utfärdas av statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet kan genom förordning meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid uppbärande av borgensavgift.


33 §
Borgensvillkor

På statsborgen skall utöver vad som bestäms i denna lag tillämpas vad som i lagen om borgen och tredjemanspant (361/1999) bestäms om borgen.

På borgen som ställts med stöd av denna lag tillämpas inte vad som i förordningen om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer (32/1868) föreskrivs om preskription av borgen.

5 kap.

Skuldsanering

36 §
Frivillig skuldsanering i fråga om statliga lån och statens försäljningsprisfordringar

Vid frivillig skuldsanering kan återbetalningstiden för statliga lån och för statens försäljningsprisfordringar förlängas, räntan sänkas samt befrielse från eller uppskov med betalning av amorteringar och ränta beviljas enligt vad som bestäms närmare genom förordning som utfärdas av statsrådet. Av synnerligen vägande skäl kan lånetiden förlängas över den lånetid som nämns i 30 § 1 mom.


6 kap.

Särskilda bestämmelser

41 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet skall ordna övervakningen av användningen av medel så att det med hjälp av uppgifter om användningen av medlen och kontrolluppgifter konstateras om de nödvändiga förutsättningarna för beviljande och betalning av stöd har funnits samt om villkoren för beviljande och utbetalning av stöd har iakttagits. Handelsoch industriministeriet bär dock det primära ansvaret för övervakningen och inspektionen av användningen av stödet för förädling och marknadsföring.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom förordning bestämma att arbetskraftsoch näringscentralerna eller myndigheter inom något annat förvaltningsområde anlitas som hjälp vid övervakningen, förutsatt att överenskommelse om uppgifterna och uppgifternas omfattning ingås särskilt mellan jord- och skogsbruksministeriet och vederbörande ministerium. Jord- och skogsbruksministeriet kan genom förordning ge sakkunniguppdrag i anslutning till övervakningen också till andra organ.

Vid administrationen och övervakningen av stöd enligt 11 § 1, 3 och 4 mom. skall i tillämpliga delar iakttas rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, som utfärdats med stöd av den, samt lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik. Det som sagts ovan tillämpas dock inte på stöd som beviljas för egentliga beskogningsåtgärder som hänför sig till åkerbeskogning och för andra skogsbruksåtgärder som avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Statsrådet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om övervakningen av influtet statligt stöd som beviljats andra företag än gårdsbruksenheter som idkar egentligt gårdsbruk.

42 §
Övervakning av byggnadsverksamhet

Inspektionerna utförs på byggherrens bekostnad så som bestäms om inspektioner i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. För övervakning enligt denna lag kan inspektioner utföras även av någon annan behörig person som godkänts av arbetskrafts- och näringscentralen.


44 §
Inspektionsrätt

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning för dem som utför inspektioner framlägga alla behövliga räkenskaps- och andra handlingar, varmed även avses motsvarande material som framställts eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat motsvarande sätt, samt att även i övrigt bistå vid inspektionen. De ovan nämnda personerna har rätt att i den omfattning som tillsynsuppgiften förutsätter inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, produktions- och förädlingsanläggningar, lager, försäljnings- och marknadsföringsutrymmen samt övriga omständigheter som är en förutsättning för att stöd skall beviljas och betalas ut. Inspektionen kan gälla såväl den egentliga stödtagaren som den som förmedlar stödet. Inspektion får dock inte utföras i lokaliteter som omfattas av hemfriden.

Genom förordning som utfärdas av statsrådet kan vid behov meddelas närmare bestämmelser om det tekniska utförandet av inspektionerna.


46 §
Återkrav av stöd och statligt lån hos stödtagaren

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan betalningen av ett stöd eller ett statligt lån inställas eller krav ställas på en omedelbar återbetalning av dem helt eller delvis, om


5) ägarförhållandena i ett öppet bolag, kommanditbolag, ett andelslag eller ett aktiebolag som fått stöd och som bedriver gårdsbruk eller företagsverksamhet genom något annat än ett arvsrättsligt fång förändras så att företaget inte längre kan anses vara stödberättigat enligt denna lag,


55 §
Myndigheter

Genom förordning som utfärdas av statsrådet kan föreskrivas att länsstyrelserna, de regionala miljöcentralerna, skogscentralerna och andra kommunala myndigheter än jordbruksmyndigheterna samt även Finnvera Abp och rådgivningsorganisationer i branschen skall bistå vid skötseln av uppgifter enligt denna lag. I fråga om ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde skall beslut fattas på framställning av ministeriet.


Genomförandet av ett program eller ett projekt som avses i 2 kap. kan ges i uppdrag åt en kommun eller samkommun eller något annat regionalt organ med rättshandlingsförmåga så som bestäms närmare genom förordning som utfärdas av statsrådet. Det regionala organet svarar inför staten för genomförandet av programmet eller projektet samt för användningen av de medel som beviljats för ändamålet.

64 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar förordningar som är noggrannare än lagen och statsrådets förordning om de godtagbara kostnaderna för åtgärder som stöds, de maximala totalinvesteringar som stöds, om tiden för genomförande av projekt och åtgärder, överföring av stöd samt om hur behövliga likviditets- och lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler, utvecklingsplaner för landsbygdsföretag och avtal om skuldsanering skall göras upp. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer likaså köpe- och skuldebrevsformulären, ansöknings-, avtals- och beslutsformulären samt bestämmer den sökandes självkostnadsandel i skuldsaneringsplanen och meddelar genom förordning närmare föreskrifter om förfarandet vid ersättning av kostnader.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom förordning också meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid ansökan, beviljande och betalning av stöd och lån samt om tekniska detaljer i lagrings-, uppföljningsoch övervakningssystem som ansluter sig till skötseln av lån och stöd. Även handels- och industriministeriet kan genom förordning meddela närmare föreskrifter om dessa omständigheter till den del det är fråga om stöd för marknadsföring och förädling inom dess förvaltningsområde.

65 §
Användningen av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, utöver vad som ovan bestäms om användningen av dem, användas för


4) bidrag och statliga lån enligt 10 § 1 och 2 mom. i denna lag och motsvarande bidrag och statliga lån som avses i 16 §,

5) bidrag och statliga lån delfinansierade av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket när särskilda skäl föreligger enligt 10 § 1 mom. 5 punkten för stöd enligt 13 § samt för bidrag och statliga lån enligt 16, 17, 21 och 22 §,


7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

67 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Om Europeiska gemenskapens organs beslut om programmen och statens stöd meddelas vid olika tidpunkter, kan lagen till motsvarande delar genom förordning bestämmas träda i kraft vid olika tidpunkter.


69 §
Tillämpning av tidigare lagstiftning

Ärenden som när denna lag träder i kraft är väckta enligt landsbydgsnäringslagen eller lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket kan, enligt vad närmare föreskrivs genom förordning som utfärdas av statsrådet, slutbehandlas enligt nämnda lagar och finansieras med nationella medel.


70 §
Programbaserade stöd enligt tidigare lagstiftning

I fråga om betalning och övervakning av samt övriga förfaringssätt som gäller sådana av EU delfinansierade programbaserade bidrag som avses i 4, 7 och 8 kap. lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket iakttas till programperiodens slut de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens bestämmelser.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 105/1999
JsUB 15/1999
RSv 129/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.