42/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 1 § 2 mom. samt 2 och 15 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 154/1987, 2 § i sistnämnda lag och i lag 989/1996 och 1032/1997 samt 15 § i lag 755/1993, 66/1994, 1121/1994 och 195/1999, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lagar 154/1987 och 989/1996, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., och till 6 §, sådan den lyder i nämnda lag 154/1987 samt i lag 866/1980 och 1199/1993, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

De som varaktigt delar samma bostad anses höra till samma hushåll. Om några av dem som bor i bostaden genom särskilt hyresavtal eller motsvarande besittningsavtal förfogar över en del av denna, eller genom vårdavtal på grund av sjukdom eller handikapp har placerats i hushållet för att där få vård, anses de likväl bilda ett särskilt hushåll. Äkta makar, de som fortgående bor i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden utan att äktenskap ingås och släktingar i rakt upp- eller nedstigande led samt minderåriga syskon anses dock alltid, om de delar bostad, bilda ett hushåll, om inte något annat följer av 3 mom. Med släktingar som avses i detta moment jämställs också adoptiv- och fosterbarn.

En studerande anses inte höra till ett hushåll enligt 2 mom. om han eller hon enligt 14 § lagen om studiestöd (65/1994) har rätt till bostadstillägg, utom när bostadstillägget har beviljats en medlem i hushållet för en bostad på annan ort, inte heller om den studerande får studiestöd av en främmande stat eller en motsvarande förmån.


2 §

Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte

1) en studerande som är hyresgäst och som enligt 14 § lagen om studiestöd har rätt till bostadstillägg, utom när den studerande anses höra till ett hushåll som får bostadsbidrag, eller en studerande som får studiestöd av en främmande stat eller en motsvarande förmån eller som har rätt till avgiftsfri bostad från läroanstaltens sida eller som får ersättning för inkvartering enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/ 1990) eller enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993),

2) hushåll bestående av en enda person, om denna uppfyller villkoren enligt 1 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) för erhållande av bostadsbidrag för pensionstagare,

3) hushåll bestående av två personer som är äkta makar eller fortgående bor i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden utan att äktenskap ingås, om någon av dem uppfyller villkoren enligt 1 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare för erhållande av bostadsbidrag för pensionstagare, och inte heller

4) hushåll, om någon av dess medlemmar får bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

6 §

Om bostaden delas med en studerande som avses i 1 § 3 mom., räknas den andel av boendeutgifterna för hela bostaden som motsvarar antalet medlemmar i hushållet till boendeutgifterna för hushållet när bostadsbidraget bestäms, om inte någon annan fördelningsgrund godkänns av särskilda skäl.

15 §

Bostadsbidragets belopp justeras

1) om hushållets fasta månadsinkomster har förändrats avsevärt så som närmare bestäms genom förordning,

2) om antalet personer som hör till hushållet ändras varaktigt eller om hushållet tar en underhyresgäst eller upphör att ha en underhyresgäst,

3) om någon som hör till hushållet och bor i samma bostad inleder studier på basis av vilka han eller hon är berättigad till bostadstillägg enligt lagen om studiestöd eller på något annat sätt får rätt till bostadstillägg eller om rätten till bostadstillägg upphör för en sådan studerande som avses i 1 § 3 mom. och som bor i bostaden, eller

4) när ett år förflutit sedan bostadsbidraget började löpa eller sedan senaste justering enligt detta moment.

Bostadsbidraget justeras med stöd av 1 mom. 1 punkten från ingången av månaden efter förändringen i inkomsterna och med stöd av 2 punkten från ingången av månaden efter förändringen i förhållandena samt med stöd av 3 punkten från ingången av den månad då rätten till bostadstillägg börjar eller från ingången av månaden efter den månad då rätten till bostadstillägg upphör. Om hushållets inkomstnivå förändras mitt i månaden anses förändringen ha skett vid den tidpunkt då den ändrade inkomsten börjar förtjänas. Bostadsbidraget höjs dock inte retroaktivt för mer än den månad som föregår ansökningsmånaden.

Utöver justeringar enligt 1 mom. kan en allmän justering av bostadsbidragen på grund av en allmän förändring i boendekostnaderna företas på det sätt och vid den tid som statsrådet bestämmer.

Bostadsbidraget indras

1) vid ingången av månaden efter flyttningen, om hushållet flyttar bort från den bostad för vilken bostadsbidraget har beviljats, eller

2) vid ingången av den månad under vilken en justering som avses i 1 mom. 4 punkten träder i kraft, om hushållet inte på uppmaning av folkpensionsanstalten inom rimlig tid lämnar de uppgifter som behövs för justering av bostadsbidraget.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000 och tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras från ikraftträdandet eller från en senare tidpunkt.

Om en sådan i lagens 1 § 3 mom. avsedd person som hör till samma hushåll som en person som får bostadsbidrag, har inlett studierna innan denna lag träder i kraft och får rätt till bostadstillägg enligt 14 § lagen om studiestöd från den 1 maj 2000 med stöd av lagen den 21 januari 2000 om ändring av lagen om studiestöd (41/2000), görs en sådan justering av bostadsbidraget som avses i 15 § 1 mom. 3 punkten i denna lag dock från ingången av den månad då nämnda person beviljas bostadstillägg.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/1999
KuUB 8/1999
RSv 109/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.