29/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om utövning av veterinäryrket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att

1) säkerställa att utövare av veterinäryrket har behövlig utbildning och besitter de andra färdigheter som yrkesutövningen förutsätter, och

2) ordna tillsynen över den verksamhet som utövarna av veterinäryrket bedriver; om arbetsgivarens tillsynsskyldighet bestäms särskilt.

Med utövare av veterinäryrket avses i denna lag en person som i egenskap av veterinär med legitimation enligt denna lag eller som temporärt berättigad därtill enligt denna lag är verksam som veterinär i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, i annat uppdrag eller som privatpraktiserande veterinär.

I denna lag avses med ministeriet jordoch skogsbruksministeriet, om inte något annat bestäms genom förordning.

2 §
Rätt att utöva veterinäryrket

Rätt att utöva veterinäryrket har bara den som är legitimerad veterinär enligt denna lag eller som enligt denna lag temporärt har rätt att utöva veterinäryrket.

Endast den som enligt denna lag har rätt att utöva veterinäryrket får besluta om veterinärmedicinsk undersökning av djur och om diagnostik samt om anknytande behandling och medicinering. Om försöksdjursverksamhet bestäms dock särskilt.

Utövare av veterinäryrket får inte vidta sådana åtgärder för vilka deras utbildning eller erfarenhet måste anses otillräcklig eller deras verksamhetsmöjligheter begränsade.

2 kap.

Legitimation som veterinär och temporär utövning av veterinäryrket

3 §
Legitimation som veterinär med stöd av examen som avlagts i Finland

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar ministeriet på ansökan personer som i Finland har avlagt veterinärmedicine licentiatexamen och till ministeriet avgett en skriftlig och muntlig veterinärförsäkran. Ministeriet fastställer formuläret för veterinärförsäkran.

4 §
På internationella förpliktelser baserad legitimation som veterinär

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar ministeriet på ansökan sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland har genomgått sådan veterinärmedicinsk utbildning som närmare anges av ministeriet och dessutom avgett i 3 § avsedd veterinärförsäkran.

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar ministeriet på ansökan sådana medborgare i ett nordiskt land som i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har avlagt veterinärmedicinsk examen som gett dem rätt att vara verksamma som veterinär i ett nordiskt land. En ytterligare förutsättning för legitimation är att sökanden har avgett i 3 § avsedd veterinärförsäkran.

Ministeriet utfärdar de närmare bestämmelser om legitimation i Finland som förutsätts av Europeiska gemenskapens lagstiftning och överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso och sjukvårdspersonal och veterinärer (FördrS 2/1994).

Denna lag tillämpas också enligt vad som i fråga om behörighet och rätt att utöva veterinäryrket överenskoms i avtal som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater ingått med en annan part.

5 §
Legitimation som veterinär med stöd av annan utländsk examen

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar ministeriet i andra fall än de som avses i 4 § på ansökan sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har avlagt veterinärmedicinsk examen och visat att de uppfyller de övriga behörighetsvillkor som ministeriet fastställt. En ytterligare förutsättning för legitimation är att sökanden har avgett i 3 § avsedd veterinärförsäkran.

På de grunder som anges i 1 mom. kan ministeriet bevilja sådana medborgare i stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har avlagt veterinärmedicinsk examen någon annanstans än i Finland rätt att vara verksam som legitimerad veterinär.

6 §
Avslag på ansökan om legitimation

Om sökanden uppfyller kraven i 3 eller 4 § eller i 5 § 1 mom., kan ansökan om legitimation som veterinär avslås endast på sådana grunder enligt vilka en legitimerad veterinärs rätt att utöva sitt yrke kan begränsas eller fråntas vederbörande.

7 §
Veterinärmedicine studerande såsom temporär utövare av veterinäryrket

En veterinärmedicine studerande som studerar i Finland och som har fullgjort de studieavsnitt inom veterinärmedicine licentiatexamen som ministeriet bestämt får före sin legitimation som veterinär temporärt, i högst 3 år, utöva veterinäryrket som vikarie för en legitimerad veterinär eller för en sådan veterinär som avses i 8 §. Dessa tre år räknas från den tidpunkt då denna rätt uppkom. Ministeriet kan av särskilda skäl förlänga ifrågavarande tid. Ministeriet utfärdar närmare bestämmelser om temporär utövning av veterinäryrket.

Ministeriet kan av särskilt grundad anledning under de förutsättningar som anges i 1 mom. bevilja veterinärmedicine studerande i andra stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet rätt att temporärt utöva veterinäryrket.

8 §
Sådant temporärt tillhandahållande av veterinärtjänster som förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i Finland kan beviljas rätt att vara verksamma som legitimerad veterinär med stöd av en veterinärexamen som avlagts i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, får utan legitimation temporärt vara verksamma som veterinär. Om detta utfärdar ministeriet bestämmelser i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9 §
Användning av beteckningen veterinär

Endast veterinärer som legitimerats med stöd av denna lag och personer som avses i 8 § får använda beteckningen veterinär. Ministeriet utfärdar de bestämmelser om användningen av veterinärmedicinska examensbenämningar som Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter.

3 kap.

Rättigheter och skyldigheter för utövare av veterinäryrket

10 §
Ordinering och köp av läkemedel

Utövare av veterinäryrket har rätt att från apotek ordinera läkemedel för veterinärt eller veterinärvetenskapligt ändamål. Närmare bestämmelser om ordinering av läkemedel för detta ändamål utfärdas vid behov av ministeriet. Om försäljning och annan överlåtelse av läkemedel från läkemedelspartiaffärer till veterinärer bestäms i läkemedelslagen (395/1987).

Personer som avses i 7 § är skyldiga att på läkemedelsordinationer som de skrivit ut anteckna den tjänst, befattning eller uppgift som de sköter.

11 §
Iakttagande av bestämmelser

Utövare av veterinäryrket är skyldiga att i sin yrkesutövning iaktta det som ministeriet eller en länsstyrelse föreskriver med stöd av gällande bestämmelser.

12 §
Anmälnings- och upplysningsskyldighet

Utan hinder av sekretessbestämmelserna är en utövare av veterinäryrket skyldig att i enlighet med ministeriets föreskrifter lämna anmälningar och statistiska uppgifter om de sjukdomsfall han eller hon behandlat samt sådana av ministeriet eller länsstyrelsen infordrade utredningar och förklaringar som gäller sjukdomsfall eller annars har anknytning till utövningen av veterinäryrket. En legitimerad veterinär som utövar veterinäryrket är dessutom skyldig att underrätta ministeriet och länsstyrelsen om sin boningsort och adress samt förändringar i fråga om dem.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna är en utövare av veterinäryrket skyldig att till de veterinärer och andra myndigheter som sköter uppgifter i anknytning till verkställigheten av lagen om djursjukdomar (55/1980) utan dröjsmål anmäla sådana uppgifter om fall som han eller hon sköter vilka är nödvändiga för förhindrande av spridningen av djursjukdomar som skall bekämpas enligt lagen om djursjukdomar. Om djurskyddsskäl kräver det är den som utövar veterinäryrket skyldig att utan hinder av sekretessbestämmelserna till djurskyddsmyndigheten utan dröjsmål anmäla fall som han eller hon behandlar eller i samband med behandlingen gjorda iakttagelser angående förvaringsutrymmen för djur och lämna de upplysningar som behövs för att fallet skall kunna utredas.

13 §
Yrkesetiska skyldigheter

Målet för yrkesutövningen i fråga om utövare av veterinäryrket är att upprätthålla och främja djurens hälsa och välbefinnande, förebygga och bota sjukdomar bland djuren, lindra deras lidande samt bibehålla folkhälsan och eftersträva säkra livsmedel. En utövare av veterinäryrket skall i sin yrkesutövning tillämpa allmänt godtagna och beprövade motiverade metoder i enlighet med sin utbildning som han eller hon fortlöpande skall försöka komplettera.

14 §
Hjälp som är nödvändig av djurskyddsskäl

Vid ett allvarligt olycksfall eller i en annan motsvarande oväntad situation där ett djur orsakas avsevärd smärta eller plåga eller avsevärt lidande och där skyndsam veterinärhjälp är nödvändig av djurskyddsskäl och till platsen inte kan fås en sådan veterinär som på tjänstens eller befattningens vägnar bistår med dylik hjälp, är var och en som har rätt att utöva veterinäryrket skyldig att ge första hjälpen.

15 §
Journalhandlingar

En utövare av veterinäryrket skall föra och förvara journalhandlingar över de djur som han eller hon undersökt och behandlat, enligt vad ministeriet närmare bestämmer.

Ägaren till ett djur har rätt att få alla de uppgifter om sitt djur som ingår i journalhandlingarna.

16 §
Tystnadsplikt

Utövare av veterinäryrket och deras biträden får inte utan tillstånd för utomstående röja uppgifter om djur som de behandlat eller om djur som finns i samma djurhållningsenhet som de behandlade djuren, inte heller om enskilda personers eller familjers ekonomiska ställning, hälsotillstånd, sociala förhållanden eller andra med dessa jämförbara uppgifter om privatlivet. Tystnadsplikten kvarstår efter det att yrkesutövningen har upphört.

17 §
Veterinära intyg

En utövare av veterinäryrket skall vid utfärdandet av veterinära intyg och utlåtanden samt andra intyg som skall visas för domstol eller någon annan offentlig myndighet bestyrka dem med orden "vilket jag på heder och samvete försäkrar". Ett intyg som bestyrkts på detta sätt är giltigt utan edlig bekräftelse, om inte domstolen av särskilda skäl förordnar att intyget skall bekräftas med muntlig ed eller försäkran.

Ministeriet kan vid behov utfärda närmare bestämmelser och anvisningar om vad utövare av veterinäryrket skall beakta vid utfärdandet av intyg och utlåtanden.

18 §
Fortbildningsskyldighet

En utövare av veterinäryrket är skyldig att upprätthålla och utveckla den yrkesskicklighet som utövningen av yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med de bestämmelser och föreskrifter som gäller yrkesutövningen.

Varje utövare av veterinäryrket skall av sin arbetsgivare beredas möjlighet att delta i behövlig yrkesinriktad fortbildning.

4 kap.

Styrning av och tillsyn över utövarna av veterinäryrket

19 §
Styrning och tillsyn

Ministeriet styr och övervakar utövarna av veterinäryrket.

Länsstyrelsen styr och övervakar de utövare av veterinäryrket som är verksamma inom dess område.

20 §
Utredning av arbetsförmågan

Finns det grundad anledning att anta att en utövare av veterinäryrket har blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan ministeriet ålägga honom eller henne att genomgå läkarundersökning eller undersökningar på sjukhus, varvid nödvändiga prover kan tas och annan undersökning som kan ske utan nämnvärd olägenhet utföras.

21 §
Utredning av yrkesskickligheten

Finns det grundad anledning att misstänka att en utövare av veterinäryrket har bristande yrkesskicklighet, kan ministeriet ålägga honom eller henne att för konstaterande av yrkesskickligheten eller annan kompetens genomgå förhör eller ge ett arbetsprov.

22 §
Granskning av mottagningsverksamheten

Ministeriet eller länsstyrelsen kan vid behov bestämma att mottagnings-, undersöknings- och vårdlokaliteterna samt journalhandlingarna hos en utövare av veterinäryrket skall granskas. Vid granskningen av mottagningsverksamheten kan sakkunniga anlitas. De sakkunniga har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få tillgång till de uppgifter som behövs för granskningen av mottagningsverksamheten. De sakkunniga är skyldiga att hemlighålla de sekretessbelagda uppgifter som de får tillgång till.

5 kap.

Administrativa säkerhetsåtgärder

23 §
Felaktigt förfarande

Ministeriet kan med beaktande av förseelsens art och omfattning meddela en utövare av veterinäryrket närmare föreskrifter eller anvisningar för yrkesutövningen, tills vidare eller för viss tid begränsa rätten att utöva yrket eller tills vidare eller för viss tid frånta vederbörande denna rätt, om utövaren av veterinäryrket har

1) försummat någon skyldighet enligt 10 § 2 mom., 11―16 eller 18 §,

2) fullgjort uppgifter för vilka hans eller hennes utbildning och yrkesskicklighet skall anses otillräcklig eller verksamhetsmöjligheter begränsade, eller

3) annars handlat felaktigt eller klandervärt vid utövningen av veterinäryrket.

24 §
Oförmögenhet att utöva yrke

Har en utövare av veterinäryrket på grund av ålder, sjukdom eller missbruk av rusmedel eller av någon annan orsak blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan ministeriet tills vidare begränsa rätten att utöva yrket eller tills vidare frånta utövaren av veterinäryrket denna rätt.

25 §
Brott i samband med yrkesutövningen

Om en utövare av veterinäryrket har dömts till fängelsestraff för ett brott som har begåtts i yrkesutövningen och domstolens dom har vunnit laga kraft samt om det av de med brottet sammanhängande omständigheterna framgår att personen i fråga är ovärdig det förtroende som han eller hon bör åtnjuta, kan ministeriet för viss tid eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, för alltid frånta denna person rätten att utöva veterinäryrket.

Om en utövare av veterinäryrket som innehar tjänst hos staten, en kommun eller en samkommun på grund av brott har dömts till skiljande från tjänsteutövning eller avsättning, skall 1 mom. iakttas på motsvarande sätt.

Domstolen skall utan dröjsmål till ministeriet sända en kopia av protokollet och domen i mål som avses i 1 och 2 mom.

Redan innan domstolens dom varigenom en utövare av veterinäryrket har dömts till fängelsestraff, avsättning eller skiljande från tjänsteutövning har vunnit laga kraft, kan ministeriet förbjuda utövaren av veterinäryrket att utöva yrket.

26 §
Temporära administrativa säkerhetsåtgärder

Vid behandlingen av ärenden som avses i 20―25 § kan ministeriet vid behov temporärt förbjuda en utövare av veterinäryrket att utöva yrket eller temporärt begränsa rätten att utöva yrket.

27 §
Fråntagande av rätt att utöva yrke när en utövare av veterinäryrket själv anhåller därom

Ministeriet kan på begäran av en utövare av veterinäryrket begränsa rätten att utöva veterinäryrket eller helt och hållet frånta vederbörande denna rätt.

28 §
Återställande av rätt att utöva yrke

Om en utövare av veterinäryrket för viss tid eller tills vidare har fråntagits rätten att utöva yrket eller om denna rätt har begränsats, kan personen i fråga hos ministeriet ansöka om återställande av rätten att utöva yrket eller slopande av begränsningen av denna rätt, om den omständighet som ledde till förlust eller begränsning av rätten att utöva yrket inte längre föreligger.

Till ansökan skall fogas en utredning varav framgår att den omständighet som avses i 1 mom. inte längre föreligger.

6 kap.

Disciplin- och straffbestämmelser

29 §
Skriftlig varning

Har en utövare av veterinäryrket vid utövningen av yrket handlat mot lag eller med stöd av lag utfärdade bestämmelser, i sin uppgift annars gjort sig skyldig till felaktighet eller försummelse eller uppfört sig olämpligt, och är felaktigheten eller försummelsen inte av sådan art att den bör leda till åtal vid domstol, kan ministeriet ge utövaren av veterinäryrket en skriftlig varning.

30 §
Olovlig utövning av veterinäryrket

Den som mot ersättning utövar veterinäryrket utan att ha rätt därtill eller utövar veterinäryrket i större omfattning än hans eller hennes rättighet förutsätter, skall för olovlig utövning av veterinäryrket dömas till böter.

Den som tar en i 1 mom. avsedd olovlig verksamhet till yrke skall för yrkesmässig olovlig utövning av veterinäryrket dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

31 §
Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 16 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag.

7 kap.

Veterinärregister och veterinärförteckning

32 §
Veterinärregister

I syfte att sköta de tillsynsuppgifter som anges i denna lag för ministeriet register över dem som utövar veterinäryrket. När en utövare av veterinäryrket antecknas i veterinärregistret ger ministeriet utövaren ett identifikationsnummer.

Uppgifter som skall föras in i registret är

1) namn, personbeteckning, identifikationsnummer, legitimationsdatum och information om eventuell specialveterinärexamen i fråga om utövare av veterinäryrket,

2) arbetsplats- och kontaktinformation samt verksamhet som självständig yrkesutövare i fråga om utövare av veterinäryrket,

3) tid under vilken en veterinärmedicine studerande med stöd av 7 § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket,

4) tid under vilken en utövare av veterinäryrket med stöd av 8 § temporärt tillhandahåller veterinärtjänster,

5) temporär begränsning eller temporärt förbjudande av rätten att utöva yrket, och

6) tills vidare gällande begränsning eller förbjudande av rätten att utöva yrket.

Ministeriet kan i veterinärregistret föra in uppgifter som förutsätts av skötseln av tillsynsuppgifterna enligt denna lag och som gäller varning eller bötes- eller fängelsestraff som en utövare av veterinäryrket tilldelats eller ådömts i sin yrkesutövning samt avsättning eller skiljande från tjänsteutövning. Dessa uppgifter kan i likhet med uppgifterna enligt 2 mom. föras in i registret även om beslutet i respektive fall inte vunnit laga kraft.

33 §
Förvaringstider för uppgifter som införts i veterinärregistret och utlämnande av uppgifter

De uppgifter som avses i 32 § 2 mom. utplånas ur veterinärregistret ett år efter att personen i fråga har avlidit. De uppgifter som avses i 32 § 3 mom. utplånas ur veterinärregistret när tio år har förflutit från det att ifrågavarande beslut eller avgörande meddelades, om inte i matrikellagen (1010/1989) anges en längre tid för utplånandet av en anteckning. Registeranteckningar om straff utplånas också ur veterinärregistret när den gärning som var orsak till att straffet utdömdes inte längre är straffbar. Om en uppgift i veterinärregistret grundar sig på ett beslut som ännu inte vunnit laga kraft och beslutet senare upphävs, skall uppgiften utplånas omedelbart så snart beslutet om upphävande vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen har, om det är fråga om tillsynsuppgifter enligt denna lag, och myndigheterna i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om en internationell förpliktelse som är bindande för Finland förutsätter det, rätt att avgiftsfritt få uppgifter ur veterinärregistret. Uppgifter kan lämnas ut avgiftsfritt också till domstolar och andra myndigheter och sammanslutningar som har lagstadgad rätt att få uppgifter. Länsstyrelsen kan få veterinärregistret och uppgifter ur det också i elektronisk form.

Ministeriet kan ur veterinärregistret per telefon lämna upplysningar om rätten för en utövare av veterinäryrket att utöva yrket eller om denna rätt har begränsats eller fråntagits temporärt eller tills vidare.

34 §
Veterinärförteckning

Ministeriet publicerar utifrån de uppgifter som anges i 32 § 2 mom. en veterinärförteckning avsedd för allmänheten. Veterinärförteckningen får inte utan samtycke av en utövare av veterinäryrket innehålla hans eller hennes hemadress eller personbeteckning. Veterinärförteckningen sänds årligen avgiftsfritt till länsstyrelserna, apoteken och läkemedelspartiaffärerna. Den kan också avgiftsfritt ges myndigheterna, apoteken och läkemedelspartiaffärerna i elektronisk form.

När det gäller kommunalveterinärer kan veterinärförteckningen kompletterad med personbeteckningar avgiftsfritt sändas i skriftlig eller elektronisk form till de pensionsanstalter som behandlar kommunalveterinärernas pensioner.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

35 §
Hörande

Innan sådana ärenden som avses i 20―25 eller 29 § avgörs slutligt skall ministeriet ge utövaren av veterinäryrket tillfälle att avge förklaring i saken.

36 §
Sakkunniga

Ministeriet kan höra sakkunniga innan ett ärende enligt 20―25 och 29 § avgörs. För detta ändamål kan ministeriet till ständiga sakkunniga kalla erkänt skickliga och erfarna personer som företräder sådan vetenskaplig, praktisk veterinärmedicinsk eller annan sakkunskap som är av betydelse för ministeriet. Den som samtyckt till att vara ständig sakkunnig är skyldig att ge ministeriet sakkunnighjälp inom det område som han eller hon företräder.

De ständiga sakkunniga får arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning enligt de grunder som ministeriet fastställer.

37 §
Vite

En utövare av veterinäryrket som försummar skyldigheten att iaktta de bestämmelser som avses i 11 §, anmälnings- och upplysningsskyldigheten enligt 12 § eller skyldigheten enligt 15 § att föra och förvara journalhandlingar kan av ministeriet vid vite åläggas att iaktta sin skyldighet.

I sådana frågor som gäller vite och som baserar sig på denna lag tillämpas i övrigt viteslagen (1113/1990).

38 §
Handräckning

Om en utövare av veterinäryrket motsätter sig granskning av mottagningsverksamheten, skall polisen vid behov ge handräckning.

39 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag söks i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut som avses i 20―26 § skall trots besvär verkställas omedelbart.

40 §
Rätt till information

Ministeriet och länsstyrelserna har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna av statliga och kommunala myndigheter, en samkommuns myndigheter, andra offentligrättsliga samfund samt apotek och läkemedelspartiaffärer på begäran avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som behövs för att uppgifterna enligt denna lag skall kunna utföras.

41 §
Kungörelse i den officiella tidningen samt anmälan till apotek och läkemedels- partiaffärer

Ministeriet skall utan dröjsmål införa en kungörelse i den officiella tidningen om beviljad, begränsad, fråntagen eller återställd rätt att utöva yrket.

Ministeriet skall dessutom underrätta apoteken och läkemedelspartiaffärerna om fråntagen eller begränsad rätt att köpa eller ordinera läkemedel samt om fråntagen eller återställd och vid behov också om begränsad rätt att utöva veterinäryrket.

42 §
Rätt att vara verksam som specialveterinär

Om veterinärers specialisering bestäms genom förordning. Endast veterinärer som uppfyller de behörighetsvillkor för specialisering om vilka bestäms genom förordning har rätt att uppge sig vara specialveterinärer.

Rätt att vara verksam som specialveterinär beviljar ministeriet i enlighet med lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992) på ansökan sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland har avlagt specialveterinärexamen och visat sig uppfylla de övriga behörighetsvillkor som ministeriet har fastställt.

Rätt att vara verksam som specialveterinär kan ministeriet bevilja personer som någon annanstans än i en stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har avlagt specialveterinärexamen och visat sig uppfylla de övriga behörighetsvillkor som ministeriet eventuellt fastställt.

43 §
Behörighet för vissa tjänster och befattningar

Till tjänst eller befattning som veterinär hos staten, en kommun eller en sammanslutning eller till annan tjänst eller befattning som veterinär får endast en legitimerad veterinär utnämnas, förordnas eller antas.

En tjänst eller befattning kan temporärt skötas av en person som avses i 7 eller 8 §.

44 §
Läroanstalternas anmälningsskyldighet

Den läroanstalt där de studieavsnitt som ligger till grund för den i 7 § 1 mom. avsedda rätten har fullgjorts skall omedelbart underrätta ministeriet om fullgörandet.

45 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

46 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 24 maj 1985 om utövning av veterinäryrket (409/1985) jämte ändringar. De beslut som jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning utfärdat med stöd av den nämnda lagen förblir dock alltjämt i kraft tills något annat bestäms.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

47 §
Övergångsbestämmelser om rätt till yrkesutövning

Veterinärer som fått sin legitimation enligt de bestämmelser som gällde före denna lag och personer som tidigare har beviljats rätt att utöva veterinäryrket i Finland har utan hinder av 2 kap. i denna lag fortfarande rätt att utöva veterinäryrket i Finland.

Veterinärmedicine studerande som innan denna lag träder i kraft har beviljats rätt att temporärt utöva veterinäryrket behåller denna rätt i tre år räknat från denna lags ikraftträdande.

48 §
Övriga övergångsbestämmelser

De som jord- och skogsbruksministeriet kallat till ständiga sakkunniga med stöd av 19 a § i den upphävda lagen om utövning av veterinäryrket fortsätter, tills något annat bestäms, med sin sakkunniguppgift även efter att denna lag trätt i kraft.

De ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

En hänvisning i någon annan lag eller förordning till den lag om utövning av veterinäryrket som upphävs genom denna lag eller till en utövare av veterinäryrket anses efter att denna lag har trätt i kraft innebära en hänvisning till denna lag och till en utövare av veterinäryrket.

RP 30/1999
JsUB 14/1999
RSv 118/1999
Rådets direktiv 78/1026/EEG, EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 1, rådets direktiv 78/1027/EEG, EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 7, rådets direktiv 81/105/EEG, EGT nr L 385, 31.12.1981, s. 25, rådets direktiv 89/594/EEG, EGT nr L 341, 23.11.1989, s. 19

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.