28/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om främjande av filmkonsten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

För kostnader för framställning och distribution av filmer och andra bildprogram samt för annat främjande av filmkulturen kan understöd beviljas av medel som upptagits i statsbudgeten.

2 §

Undervisningsministeriet kan anvisa Finlands filmstiftelse statliga medel för stöd för framställning och distribution av filmer och andra bildprogram samt för annat främjande av filmkulturen.

Den som producerar, framställer och sprider filmer och andra bildprogram kan beviljas produktionsstöd. Dessutom kan den som driver en biografteater eller arrangerar en filmfestival samt vid behov andra grupper och personer beviljas annat stöd.

Produktionsstöd kan inte beviljas statliga inrättningar, kommuner, samkommuner eller församlingar, inte heller bolag med statlig majoritet eller sammanslutningar eller inrättningar som är jämförbara med dessa.

3 §

Filmstiftelsen skall, om så krävs för att understöd skall kunna beviljas, ingå avtal med stödtagaren. Filmstiftelsen skall också utöva tillsyn över hur understödet används.

4 §

När filmstiftelsen beviljar understöd som avses i 2 § skall den iaktta lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om översändande av handlingar (74/1954) och språklagen (148/1922).

5 §

Om den som ansöker om understöd är missnöjd med ett beslut som avses i 2 §, har sökanden rätt att skriftligen yrka rättelse hos filmstiftelsen. Ett rättelseyrkande skall göras inom 30 dagar räknat från den dag beslutet delgavs. Ett beslut skall åtföljas av anvisningar om rättelseyrkande.

Ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande enligt 1 mom. kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Om ändringsökande gäller i övrigt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

6 §

Den som behandlar ett ärende som gäller understöd som avses i 2 § betraktas som en sådan tjänsteman som avses i 2 kap. 12 § strafflagen (39/1889).

7 §

Understöd som avses i denna lag skall i första hand betalas med vinstmedel av tippning och penninglotteri.

8 §

Närmare bestämmelser om hur stödverksamheten skall ordnas samt om grunderna för beviljande av understöd och om tillsynen kan utfärdas genom förordning.

Närmare anvisningar om grunderna för beviljande av understöd utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 120/1999
KuUB 10/1999
RSv 125/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.