16/2000

Utfärdat i Helsingfors den 13 januari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 1 § 2 mom. 4 punkten och 6―8 § i sitt beslut av den 25 juli 1997 om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen (727/1997) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

4) rådets förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn, nedan strukturförordningen;


6 §
Ansökan om startstöd

Ansökan om i artikel 15.1 i strukturförordningen avsett stöd för att bidra till upprättandet av och i övrigt underlätta verksamheten för producentorganisation (startstöd), söks hos jord- och skogsbruksministeriet.

7 §
Beviljande och utbetalning av startstöd

Jord- och skogsbruksministeriet kan inom ramen för statsbudgeten och fiskerihushållningens strukturprogram bevilja startstöd för en producentorganisation som har godkänts i enlighet med detta beslut.

Startstödets högsta belopp är beroende av värdet av de produkter producentorganisationen marknadsfört samt producentorganisationens administrationskostnader såsom bestäms i 1 § 2 mom. nämnda förordningar. Vid beräkning av produktionens värde beaktas inte mervärdesskatten.

8 §
Godtagbara kostnader

Kostnader av den art som avses i artikel 1.1 a―h i kommissionens förordning (EEG) nr 1452/83 om definitionen av administrationskostnader för producentorganisationer inom fiskerisektorn kan godkännas som sådana administrativa kostnader för producentorganisationen på grundvalen av vilka startstöd beviljas.


Detta beslut träder i kraft den 21 januari 2000.

Rådets förordning (EEG) nr 3759/92; EGT nr L 388, 31.12.1992, s. 1
Rådets förordning (EEG) nr 105/76; EGT nr L 20, 28.1.1976, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2792/1999; EGT nr L 337, 30.12.1999, s. 10

Helsingfors den 13 januari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.