1375/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956) 51 § 3 mom., 53 a § 2 punkten, 58 § 1 mom. samt 59 och 64 §,

av dessa lagrum 51 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 885/1982, 53 a § 2 punkten sådan den lyder i förordning 110/1985, 58 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 845/1972 och 64 § sådan den lyder i förordning 1214/1996, samt

fogas till förordningen en ny 56 § i stället för den 56 § som upphävts genom förordning 993/1991, som följer:

51 §

Sökanden eller hans eller hennes intressebevakare eller i 35 § 2 mom. folkpensionslagen avsedd person skall genom sin underskrift bekräfta de i ansökningen lämnade uppgifterna.

53 a §

En mottagare av arbetslöshetspension är skyldig att meddela pensionsanstaltens lokalbyrå


2) om förvärvsarbete, av vilket erhållen förvärvsinkomst uppgår till minst det belopp som avses i 22 c § 2 mom. 2 punkten folkpensionslagen, samt


56 §

Om den som har rätt till pension har avlidit, har boutredningsmannen, den efterlevande maken eller, genom bemyndigande av delägarna i dödsboet, annan företrädare för dödsboet rätt att för dödsboets räkning söka förmånen.

58 §

Pension kan utbetalas på ett sätt som avviker från vad som bestäms i 57 §, då pensionen betalas till pensionstagarens intressebevakare, kommunen eller det organ som avses i 6 § socialvårdslagen (710/1982) eller då inbetalning av pension på konto i penninginrättning inte kan anses ändamålsenlig. Pensionsanstalten har rätt att föreskriva vilken utredning som härvid skall företes då pension lyfts.


59 §

Om den som har rätt till pension har avlidit betalas förmånen till boutredningsmannen, den efterlevande maken eller, genom bemyndigande av delägarna i dödsboet, till någon annan företrädare för dödsboet.

64 §

En pensionstagare, vars pension med stöd av 43 § folkpensionslagen betalas till kommunen, skall för personligt bruk lämnas medel så som bestäms i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Om en förmån när denna förordning träder i kraft betalas till en person under 18 år, fortsätter utbetalningen till denna person till dess pensionsanstalten har fått anmälan om en vårdnadshavare eller annan intressebevakare som har rätt att lyfta förmånen.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.