1368/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 35 § 2 mom., 43 §, 43 a § 2 mom. och 44 §, av dessa lagrum 43 § sådan den lyder i lag 572/1982 och 567/1993 och 43 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 1548/1993 samt 44 § sådan den lyder i nämnda lag 572/1982, samt

fogas till 45 §, sådan den lyder i lag 886/1994, 1487/1995 och 979/1996, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

35 §

Är en person på grund av sjukdom, ålderdomssvaghet eller av någon annan sådan orsak oförmögen att själv ansöka om pension eller att i övrigt dra försorg om sina pensionsförmåner och pensionsrättigheter samt saknar personen i fråga en intressebevakare, kan en av pensionsanstalten godkänd nära anhörig till personen eller någon annan som huvudsakligen har dragit försorg om personen i dennes ställe föra personens talan i ärenden som gäller pensionsförmåner.


43 §

Om kommunen har ordnat anstaltsvård eller familjevård för någon som har rätt till pension, skall pensionsanstalten på yrkande av kommunen betala hans eller hennes pension till kommunen under den tid anstaltsvården eller familjevården varar för att användas på det sätt som avses i 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

I de fall som avses i 1 mom. betalas pensionen till kommunen endast under förutsättning att kommunen minst två veckor innan pensionen betalas ut har underrättat pensionsanstalten om sin rätt till pensionen.

43 a §

Om en person har fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) eller utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997) för den tid för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall den retroaktiva pensionen på yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten utbetalas till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd eller utbildningsdagpenning som har utbetalts för samma tid.


44 §

Om utbetalning av pensionen till pensionstagaren själv inte kan anses ändamålsenligt med hänsyn till hans eller hennes levnadssätt, sjukdom eller av någon annan särskild orsak och om för honom eller henne inte har förordnats en intressebevakare, kan pensionsanstalten med pensionstagarens samtycke besluta att pensionen betalas till ett sådant organ i pensionstagarens boningskommun som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) för att användas till vård av pensionstagaren och hans eller hennes anhöriga enligt 42 §. En sålunda utbetalad pension får inte i strid med pensionstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än omvårdnaden under den månad som pensionen har utbetalats för. Om pensionstagaren är intagen för vård eller omvårdnad enligt 43 §, skall pensionen användas i enlighet med 43 §.

Framställning om att pensionen skall utbetalas i enlighet med 1 mom. kan göras av pensionstagaren, hans eller hennes make, någon annan anhörig, den som huvudsakligen sköter honom eller henne eller vederbörande kollegiala organ i kommunen.

45 §

Om folkpension har utbetalts för den tid för vilken en arbetspensionsanstalt rättar eller justerar beloppet av en pension enligt en lag, en pensionsstadga eller ett pensionsreglemente som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, kan folkpensionsanstalten hos arbetspensionsanstalten driva in beloppet av den pension som skall utbetalas retroaktivt till den del pensionen motsvarar den folkpension som utbetalts till ett för högt belopp. Detsamma gäller pensioner och förmåner som avses i 26 § 1 mom. 2, 3 och 3 a punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Om pensionen när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, god man, vårdnadshavare eller någon annan som avses i 43 eller 44 §, fortsätter utbetalningen av pensionen till denna person eller instans tills folkpensionsanstalten har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare eller instans som har rätt att lyfta pensionstagarens pension.

Denna lags 45 § 3 mom. tillämpas på pensioner eller förmåner i fråga om vilka rättelse- eller justeringsbeslut meddelas efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 163/1999
ShUB 26/1999
RSv 137/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.