1360/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice

På föredragning av arbetsministern föreskrivs med stöd av 23 § lagen den 26 november 1993 om arbetskraftsservice (1005/1993):

1 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En sådan tillhandahållare av privat arbetskraftsservice som avses i 1 a § lagen om arbetskraftsservice skall enligt vad som bestäms i denna förordning eller med stöd av 5 § i denna förordning särskilt avtalas lämna uppgifter om den privata arbetskraftsservicen till det ministerium som svarar för ordnandet av arbetskraftsservice, nedan ministeriet.

2 §
Uppgifter om arbetsförmedling och uthyrningsarbete

En tillhandahållare av privat arbetskraftsservice är skyldig att på begäran lämna uppgifter om

1) antalet personer per yrkesgrupp som fått arbete via förmedlingen samt antalet personer som fått arbete via förmedlingen på basis av uthyrning av arbetskraft,

2) de uthyrda personernas antal samt den genomsnittliga längden på de uthyrda personernas arbetsförhållanden, samt

3) antalet kunder som anlitat arbetsförmedlingsservice och hyrt in arbetskraft.

3 §
Andra uppgifter i anslutning till sökande av arbete

Utöver vad som bestäms i 2 § skall en tillhandahållare av privat arbetskraftsservice meddela vilka andra tjänster som erbjuds i anslutning till sökande av arbete.

4 §
Tillställande och publicering av uppgifter

De uppgifter som avses i 2 och 3 § skall tillställas ministeriet enligt vad ministeriet närmare föreskriver. Ministeriet publicerar regelbundet ett sammandrag av uppgifterna.

5 §
Avtal om tillställande av uppgifter

Ministeriet kan avtala om att en sammanslutning som representerar tillhandahållarna av privat arbetsförmedlingsservice får tillställa ministeriet de uppgifter som anges i 2 och 3 § samt andra nödvändiga uppgifter på tillhandahållarnas vägnar.

6 §
Samarbete och tillsyn

Frågor som gäller samarbetet mellan den offentliga arbetsförmedlingen och den privata arbetskraftsservicen samt verkställigheten av skyldigheten att lämna uppgifter behandlas av den delegation som avses i förordningen om arbetskraftspolitiska delegationen (548/1992). Vid behandling av ärenden i delegationen skall arbetarskyddsmyndigheterna höras som sakkunniga.

Om övrigt fullgörande av anmälningsskyldigheten bestäms i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973).

7 §
Närmare anvisningar

Ministeriet kan meddela närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.