1359/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter

På föredragning av ministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde, föreskrivs med stöd av 2 kap. 6 § konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978):

Allmänna bestämmelser
1 §

Denna förordning gäller uppgivande av försäljningspriset och jämförpriset på andra konsumtionsnyttigheter som avses i konsumentskyddslagen (38/1978) än bostäder, vid marknadsföringen av dem.

Om de upplysningar som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder bestäms särskilt.

2 §

I denna förordning avses med

a) försäljningspris det slutliga priset per enhet eller en bestämd mängd av en vara, inklusive mervärdesskatt och alla övriga skatter samt uppburen pant,

b) jämförpris det slutliga priset, inklusive mervärdesskatt och alla övriga skatter men utan uppburen pant, på ett kilo, en liter, en meter, en kvadratmeter eller en kubikmeter av en vara,

c) vara som säljs i lösvikt en vara som inte är färdigförpackad och som mäts upp i konsumentens närvaro.

Prismärkning av varor
3 §

Såväl försäljningspriset som jämförpriset skall anges för alla varor, om inte i denna förordning bestäms annat om jämförpriset. Jämförpriset behöver inte anges om det är identiskt med försäljningspriset.

För varor som säljs i lösvikt skall jämförpriset anges före uppmätningen. Försäljningspriset skall anges på varan efter uppmätningen.

Prisinformation
4 §

Vid marknadsföring skall konsumtionsnyttigheters försäljningspris och jämförpris anges på ett klart och entydigt sätt som konsumenten lätt kan se och förstå.

Om särskilda kostnader som anknyter till anskaffningen av en nyttighet tas ut hos vissa konsumenter vid försäljningen av nyttigheten, skall dessa kostnader uppges på ett tydligt sätt.

5 §

När en detaljhandlare eller någon annan näringsidkare som är verksam på samma sätt som detaljhandeln eller en näringsidkare inom servicenäring genom reklam eller på något annat sätt marknadsför en individualiserad konsumtionsnyttighet till konsumenter, skall nyttighetens försäljningspris och om inte något annat bestäms i denna förordning jämförpriset samtidigt uppges.

6 §

Konsumtionsvaror som finns till salu på ett detaljförsäljningsställe eller i dess skyltfönster skall vara försedda med en anteckning om försäljningspris och jämförpris.

7 §

I fråga om livsmedel gäller skyldigheten att ange jämförpris inte

1) färdigförpackningar med ett innehåll som är mindre än 50 gram eller 50 milliliter,

2) kompletta måltider samt andra förpackningar som innehåller olika livsmedel,

3) bakverk, konditoriprodukter, chokladägg och andra prydnadskonfektyrer,

4) primörer som säljs i knippen eller grönsaker i kruka.

I fråga om andra konsumtionsnyttigheter än livsmedel gäller skyldigheten att ange jämförpris inte

1) konsumtionsvaror som säljs styckevis och vilkas innehåll inte kan delas i delar utan att deras kvalitet och egenskaper ändras och för vilka vikt, längd eller volym inte behöver anges,

2) färdigförpackningar med ett innehåll som är mindre än 50 gram eller 50 milliliter.

8 §

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 § skall för följande varor som jämförpris anges priset per styck:

1) pappersservetter,

2) blöjor, bindor och tamponger.

I fråga om allmänrengöringsmedel i form av koncentrat anges som jämförpris priset per utspädd mängd.

9 §

Jämförpriset beräknas på basis av förpackningens nettoinnehåll. Om ett livsmedel i fast form säljs i salt-, socker- eller annan lag, beräknas jämförpriset på basis av det fasta livsmedlets vikt som har angetts på förpackningen.

Kilopriset på oförpackat matbröd beräknas på basis av den medelvikt som bageriet har meddelat.

10 §

Anteckningen om försäljningspriset och jämförpriset skall göras

1) på varan eller dess förpackning,

2) särskilt invid varan eller

3) om varans art eller förvaringssättet på detaljförsäljningsstället hindrar sådan märkning som avses i 1 och 2 punkten, på en prislista som placeras i omedelbar närhet av varan.

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten skall särskild uppmärksamhet fästas vid att försäljningspriset och jämförpriset antecknas så tydligt och individualiserat att någon fara för misstag i fråga om olika produkter och försäljningsstorlekar inte föreligger. Jämförpriset skall skilja sig från försäljningspriset. Prismärkningen skall vara så placerad och så stor att den lätt kan ses av konsumenten.

Prisinformation om tjänster
11 §

En näringsidkare som erbjuder konsumenterna konsumenttjänster skall ha en prislista eller någon annan utredning över grunderna för hur avgifterna bestäms. Den skall sättas upp på ett sådant ställe där den lätt kan ses av konsumenten, i mån av möjlighet också från utsidan av affärslokalen.

Om det på grund av det stora antalet tjänster som erbjuds eller av någon annan motsvarande orsak inte är möjligt att anteckna alla avgifter eller deras bestämningsgrunder i förteckningen, är det tillräckligt att de vanligaste avgifterna eller deras bestämningsgrunder antecknas i förteckningen. En fullständig förteckning över avgifterna eller deras bestämningsgrunder skall härvid dock finnas tillgänglig för konsumenten och en upplysning om detta skall finnas i den förteckning som finns framme.

Om tjänster erbjuds eller utförs någon annanstans än i en affärslokal, skall en avgiftsförteckning eller annan utredning över hur avgifterna bestäms företes på begäran.

12 §

Konsumentverket kan av särskilda skäl bevilja undantag från denna förordning vad gäller prisinformationen i fråga om tjänster.

Ikraftträdande
13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 januari 1989 om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter (9/1989).

Europaparlamentets och rådets direktiv 6/98/EG; EGT nr L 80, 18.3.1998 s. 27

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.