1354/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Förordning om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

På föredragning av ministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, föreskrivs med stöd av 42 § lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999):

1 §
Innehållet i landskapets samarbetsdokument

I landskapets samarbetsdokument skall för de förhandlingar som gäller budgetförslaget för följande finansår ingå åtminstone:

1) en uppskattning av behovet av medel i strukturfonderna och av den motsvarande statliga medfinansieringen för programmet samt av den kommunala finansieringen samt av andelarna för den övriga offentliga finansieringen under följande finansår;

2) en uppskattning av fördelningen av de medel i strukturfonderna och av den motsvarande statliga medfinansiering vilka avses i 1 punkten separat för varje fond och verksamhetslinje;

3) en uppskattning av behovet av en programreserv i landskapet;

4) tyngdpunkterna vid genomförandet av programmet för strukturfonderna under det följande finansåret;

5) den regionala tillämpningen av urvalskriterierna för projekten om samarbetsgruppen har beslutat därom.

De uppskattningar som avses i 1 mom. 1―3 punkten presenteras enligt förvaltningsområde i fråga om sådana medel som upptas i statsbudgeten.

2 §
Justering av landskapets samarbetsdokument

Landskapets samarbetsgrupp skall i enlighet med 21 § 1 mom. 2 punkten lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna justera de punkter i samarbetsdokumentet som nämns i 1 § 1 mom. och komplettera dokumentet genom att till det foga de förfaranden enligt vilka en rapport om användningen av medlen i strukturfonderna och av den motsvarande statliga medfinansieringen och om genomförandet av programmet lämnas till samarbetsgruppen.

3 §
Frister som anknyter till justeringen av landskapets samarbetsdokument

Landskapets samarbetsgrupp skall justera landskapets samarbetsdokument inom tjugo (20) arbetsdagar från det att statsrådet har avlåtit budgetpropositionen till riksdagen.

Samarbetsgruppen skall vid behov justera samarbetsdokumentet efter att statsbudgeten godkänts senast inom en (1) månad från det att medlen i strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen har fördelats inom förvaltningsområdena och den finansiering som tillfaller respektive landskap är känd.

Vad som i 2 mom. bestäms om justering av samarbetsdokumentet skall i tillämpliga delar iakttas även i fråga om en justering som orsakas av statliga tilläggsbudgeter.

Samarbetsgruppen skall justera samarbetsdokumentet i samband med att programreserven fördelas senast inom en (1) månad från det att programreserven har fördelats inom förvaltningsområdena och den finansiering som tillfaller respektive landskap är känd.

4 §
Fördelningen av medlen i strukturfonderna och av den statliga medfinansieringen samt frister som anknyter till detta

Det ministerium som verkar som utbetalande myndighet och inom vars huvudtitel i momentet för strukturfonderna tagits upp sådana medel i strukturfonderna som är avsedda för andra ministerier skall anvisa medlen för dessa inom femton (15) arbetsdagar från ingången av finansåret i fråga dock senast inom femton (15) arbetsdagar från det att riksdagen godkänt budgetpropositionen. Innan beslut om anvisning fattas skall i fråga om de regionala programmen för strukturfonderna den utbetalande myndigheten förhandla med de ministerier som använder medel i strukturfonderna om den regionala fördelningen av finansieringen och om hur mycket av finansieringen inom respektive förvaltningsområde som skall lämnas i programreserven och skall höra landskapets samarbetsgrupper i ärendet. Som bilaga till beslutet om anvisning ingår en riktgivande tabell över den regionala fördelningen av finansieringen enligt förvaltningsområde. Programreserven skall dock inte uppges i den regionala fördelningen.

I fråga om mål 3-programmet skall den utbetalande myndigheten innan beslut om anvisning fattas förhandla med de ministerier som använder medel i strukturfonderna om fördelningen av finansieringen och om hur mycket av finansieringen inom respektive förvaltningsområde som skall lämnas i programreserven.

Det ministerium som verkar som utbetalande myndighet föredrar för statsrådet den regionala fördelningen av de medel i strukturfonderna som används inom dess eget förvaltningsområde och av den motsvarande statliga medfinansieringen i samband med det beslut om anvisning som avses i 1 mom.

De övriga ministerier som använder medel i strukturfonderna skall vidarefördela de medel i strukturfonderna som de erhållit och den motsvarande statliga medfinansiering som upptagits inom huvudtiteln senast inom tio (10) arbetsdagar från det att medel i strukturfonderna anvisats dem eller när fördelningen förutsätter behandling i statsrådet föredra fördelningen senast vid det ordinarie sammanträde som först följer efter nämnda frist. Ett enda gemensamt fördelningsbeslut fattas för respektive medel i strukturfonderna och motsvarande statliga medfinansiering.

I de regionala programmen för strukturfonderna beaktas landskapets samarbetsdokument vid fördelningen av medlen i strukturfonderna och av den motsvarande statliga medfinansieringen.

Medlen i strukturfonderna vidarefördelas inte till den del ministeriet i fråga beslutar om finansieringen av projekt. Den programreserv som avses nedan i 5 § kan fördelas senare under finansåret.

5 §
Programreserven

Programreserven kan användas för en sådan flexibel medelsanvändning som är nödvändig för genomförande av programmen för strukturfonderna och för riksomfattande eller i övrigt övergripande projekt samt för stödåtgärder som avses i artikel 4―8 och 25―28 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och för åtgärder som delfinansieras ur Fonden för fiskets utveckling.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om reserven och bestämmer storleken på reserven i fråga om de stödåtgärder som avses i artikel 4―8 och 25―28 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket samt i fråga om de åtgärder som delfinansieras ur Fonden för fiskets utveckling.

6 §
Systemet för övervakning av programmen för strukturfonderna

De uppgifter som avses i 36 § 1 mom. lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna skall översändas från de register som förs av de ministerier som använder medel i strukturfonderna till de övervakningsregister som förs av förvaltningsmyndigheterna och de utbetalande myndigheterna för programmen genom en direktöverföring eller en överföringsfil.

Uppgifterna skall finnas i övervakningsregistrets centraliserade databas i en så uppdaterad form som möjligt vilket baserar sig på den rytm för översändande och uppdatering av uppgifterna som förvaltningsmyndigheten, den utbetalande myndigheten och de övriga ministerier som använder medel i strukturfonderna sinsemellan har avtalat om.

De ministerier som använder medel i strukturfonderna skall inom sina förvaltningsområden sköta registreringen i sina övervakningssystem av de uppgifter som har samband med användningen av medlen och genomförandet av projekten så att de uppgifter som avses i 1 mom. kan rapporteras till de övervakningsregister som förvaltningsmyndigheterna och de utbetalande myndigheterna för.

Förvaltningsmyndigheten svarar för den tekniska styrningen av en databas i det övervakningsregister som den för.

7 §
Arvoden och kostnadsersättningar för de medlemmar av övervakningskommittén som har beslutanderätt och för kommitténs sakkunniga

Till de medlemmar som representerar organisationerna i övervakningskommittén, till de kommunala förtroendevalda samt till de sakkunniga kan betalas mötesarvoden samt ersättning för inkomstbortfall, resekostnader och andra kostnader som orsakas av skötseln av uppdraget enligt vad som bestäms i 15 § statsrådets beslut om kommittéer (218/1988).

8 §
Tillämpning under finansåret 2000

Vad som i 3 och 4 § i denna förordning bestäms om de frister som anknyter till justeringen av landskapets samarbetsdokument och till fördelningen av medlen i strukturfonderna och av den statliga medfinansieringen skall inte tillämpas under finansåret 2000.

Vad som i 4 § 5 mom. bestäms om beaktande av landskapets samarbetsdokument skall inte tillämpas under finansåret 2000. Landskapets samarbetsgrupp skall höras om den planerade regionala fördelningen av medlen i strukturfonderna och av den motsvarande statliga medfinansieringen och om programreserverna innan den utbetalande myndigheten fattar beslut om anvisning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.