1353/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på genomförandet av program som delfinansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder samt på förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av finansieringen ur strukturfonderna och av den motsvarande nationella medfinansieringen.

På Fonden för fiskets utveckling tillämpas inte 17―23 § i denna lag.

På ett sådant program för strukturfonderna som utarbetats för mål 3 enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna tillämpas inte 21 § 1 mom. 1, 2 och 4―9 punkten, 22 § 1 mom. 2 punkten, till den del bestämmelserna gäller landskapets samarbetsdokument, och 4 punkten samt 23 §.

Om genomförandet av gemenskapsinitiativprogram som delfinansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder och om förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av finansieringen från strukturfonderna och av den motsvarande nationella medfinansieringen bestäms särskilt.

2 §
Förhållandet till andra lagar

Denna lag tillämpas på åtgärder som av den regionala utvecklingsmyndigheten och inrikesministeriet finansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder och med motsvarande nationell medfinansiering, om inte något annat följer av lagen om regional utveckling (1135/1993).

Denna lag tillämpas på åtgärder som finansieras med medel från utvecklingssektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, om inte något annat följer av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994) eller av de lagar som nämns i 27 § 2 mom. i nämnda lag.

Denna lag tillämpas på åtgärder som finansieras med medel från Fonden för fiskets utveckling, om inte något annat följer av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994).

Om någon annan lag innehåller bestämmelser som avviker från denna lag, gäller de i stället för denna lag.

3 §
Förhållandet till gemenskapsrätten

Denna lag tillämpas på genomförandet av program som delfinansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder och på förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av medel från strukturfonderna, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens rättsakter eller av ett beslut av ett organ inom Europeiska gemenskapen som fattats med stöd av dem.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) strukturfond Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, utvecklingssektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och Fonden för fiskets utveckling,

2) medel från strukturfonderna sådana medel från strukturfonderna som Europeiska gemenskapernas kommission beviljat Finland ur budgeten för Europeiska gemenskaperna,

3) nationell medfinansiering den nationella offentliga och privata medfinansiering som motsvarar medlen från strukturfonderna,

4) nationell offentlig medfinansiering statens, kommunernas och de övriga offentliga samfundens medfinansiering som motsvarar medlen från strukturfonderna,

5) den allmänna förordningen rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna,

6) kontrollförordningen kommissionens förordning (EG) nr 2064/97 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 i fråga om medlemsstaternas finansiella kontroll av verksamhet som samfinansieras av strukturfonderna,

7) förordningen om landsbygdens utveckling rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar,

8) program för strukturfonderna ett i artikel 19 i den allmänna förordningen avsett samlat programdokument samt de till detta anknutna programkomplement som definieras i artikel 9 punkt m i den allmänna förordningen,

9) regionala program för strukturfonderna program för Norra Finland och Östra Finland som uppgjorts för mål 1 enligt artikel 1 i den allmänna förordningen samt program för Västra Finland och Södra Finland som uppgjorts för mål 2 enligt artikel 1,

10) horisontala program för strukturfonderna program som uppgjorts för mål 3 enligt artikel 1 i den allmänna förordningen och program som avses i artikel 2.2 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 1263/1999 om Fonden för fiskets utveckling som genomförs utanför mål 1,

11) det ministerium som använder medel från strukturfonderna ett ministerium som beviljar eller själv använder medel från strukturfonderna eller fördelar dem vidare inom sitt eget förvaltningsområde eller till förbunden på landskapsnivå för att användas eller beviljas som stöd.

5 §
Redovisning av medel från strukturfonderna

De medel som från strukturfonderna redovisas till Finland upptas i statsbudgeten om inte något annat följer av någon annan lag, Europeiska gemenskapens rättsakter eller av ett beslut av ett organ inom Europeiska gemenskapen som fattats med stöd av dem.

För betalning av de utgifter som finansieras med inkomster från Europeiska gemenskapens strukturfonder och som upptas i statsbudgeten tas nödvändiga anslag in i statsbudgeten.

2 kap.

Förvaltningsmyndigheterna, deras upp- gifter och behörighet

6 §
Förvaltningsmyndigheter

Förvaltningsmyndigheter som avses i artikel 9 punkt n i den allmänna förordningen är

1) inrikesministeriet för de program för strukturfonderna som utarbetats för målområde 1 och 2 enligt artikel 1 i den allmänna förordningen,

2) arbetsministeriet för det program för strukturfonderna som utarbetats för målområde 3 enligt artikel 1 i den allmänna förordningen,

3) jord- och skogsbruksministeriet för det samlade programdokument som avses i artikel 2.2 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 1263/1999 om Fonden för fiskets utveckling.

7 §
Förvaltningsmyndighetens uppgifter

Förvaltningsmyndigheten handhar de uppgifter som anges i artikel 34 i den allmänna förordningen samt de nationella uppgifter enligt 8 och 9 §, 14 § 2 mom. samt 26 och 29 § vilka gäller det program för strukturfonderna som myndigheten förvaltar.

8 §
Förvaltningsmyndighetens anvisningar och föreskrifter

Förvaltningsmyndigheten kan ge de utbetalande myndigheterna och de övriga ministerier som använder medel från strukturfonderna anvisningar om förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av programmen för strukturfonderna, om fullgörandet av skyldigheterna enligt artikel 34 i den allmänna förordningen kräver det.

Förvaltningsmyndigheten kan under de förutsättningar som nämns i 1 mom. ge någon annan än en myndighet som deltar i genomförandet av ett program för strukturfonderna anvisningar om förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av programmet för strukturfonderna.

Förvaltningsmyndigheten kan meddela de utbetalande myndigheterna och de övriga ministerier som använder medel från strukturfonderna allmänna föreskrifter som gäller förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av programmen för strukturfonderna, om fullgörandet av förvaltningsmyndighetens skyldigheter enligt artikel 34 i den allmänna förordningen nödvändigtvis kräver det. Innan föreskrifterna meddelas skall förvaltningsmyndigheten och ministeriet förhandla om saken.

9 §
Vissa verkställighetsarrangemang

Förvaltningsmyndigheten kan i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen eller som annars inte kräver riksdagens samtycke, vid behov i samförstånd med de utbetalande myndigheterna för programmen för strukturfonderna och de övriga ministerier som använder medel från strukturfonderna avtala om nödvändiga arrangemang som kan anses sedvanliga och gäller verkställigheten av förvaltningsuppgifterna inom programmen för strukturfonderna med Europeiska gemenskapernas kommission, med de myndigheter som i de övriga medlemsstaterna inom Europeiska unionen handhar uppgifter som gäller strukturfonderna eller med andra instanser som handhar sådana uppgifter i medlemsstaterna.

Förvaltningsmyndigheten kan i de ärenden som avses i 1 mom. vid behov i samförstånd med de utbetalande myndigheterna för programmen för strukturfonderna och de övriga ministerier som använder medel från strukturfonderna avtala även om sådana verkställighetsarrangemang som en teknisk samordning av programmen för strukturfonderna och ett program som genomförs utanför Europeiska unionen och finansieras av Europeiska gemenskapen nödvändigvis kräver.

3 kap.

De utbetalande myndigheterna, deras uppgifter och behörighet

10 §
Utbetalande myndigheter

Utbetalande myndigheter som avses i artikel 9 punkt o i den allmänna förordningen är

1) inrikesministeriet i fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden,

2) arbetsministeriet i fråga om Europeiska socialfonden,

3) jord- och skogsbruksministeriet i fråga om utvecklingssektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket,

4) jord- och skogsbruksministeriet i fråga om Fonden för fiskets utveckling.

11 §
Den utbetalande myndighetens uppgifter

Den utbetalande myndigheten handhar de uppgifter som föreskrivs i artikel 32 i den allmänna förordningen samt nationella uppgifter som avser medlen från strukturfonderna i enlighet med 12 och 13 §, 14 § 3 mom. samt 15, 26, 30 och 38 §.

12 §
Anvisande av medel från strukturfonderna för att användas av andra myndigheter

Den utbetalande myndigheten svarar för att de medel från strukturfonderna som tagits in i statsbudgetens huvudtitel för myndigheten i fråga anvisas de ministerier för vilka den motsvarande statliga medfinansieringen har tagits in i statsbudgetens huvudtitel för ministerierna i fråga för att av dem användas eller fördelas vidare.

För finansieringen av sådana åtgärder för vilka den nationella offentliga medfinansieringen helt eller delvis kommer från andra källor än anslag i statsbudgeten, skall den utbetalande myndigheten anvisa medel från strukturfonderna till de ministerier inom vilkas ansvarsområde de åtgärder vidtas för vilka anslaget är avsett, för att av dem beviljas eller fördelas vidare.

Den utbetalande myndigheten svarar också för fördelningen av de medel från strukturfonderna som avses i artikel 9 punkt i i den allmänna förordningen och artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 om Europeiska socialfonden direkt till de förmedlare som avses i artiklarna.

Den utbetalande myndigheten skall utan dröjsmål lämna förvaltningsmyndigheten upplysningar om beslut som gäller anvisning och utbetalning av medel som avses i 1―3 mom.

För att trygga en flexibel användning av medel kan de ministerier som använder medel från strukturfonderna lämna en del av medlen från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen i programreserven.

13 §
Villkor, anvisningar och föreskrifter som gäller medel från strukturfonderna och som utfärdas av den utbetalande myndigheten

Den utbetalande myndigheten kan, när den anvisar medel från strukturfonderna till ett ministerium eller till någon annan myndighet för att användas eller fördelas vidare, i sitt beslut om att anvisa medel uppställa sådana villkor beträffande användningen av medlen som skall iakttas av myndigheterna. Villkoren skall vara nödvändiga för att skyldigheterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning skall kunna fullgöras och för att förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av medlen från strukturfonderna skall kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt.

I andra fall än de som avses i 1 mom. kan den utbetalande myndigheten ge en myndighet som avses i 1 mom. anvisningar som gäller förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av medel från strukturfonderna, om detta är en förutsättning för att skyldigheterna enligt gemenskapsrätten skall kunna fullgöras och förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av medel från strukturfonderna skall kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt.

Den utbetalande myndigheten kan meddela en myndighet som avses i 1 mom. allmänna föreskrifter om användningen av medel från strukturfonderna, om fullgörandet av skyldigheterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning och en ändamålsenlig skötsel av förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av medel från strukturfonderna nödvändigtvis förutsätter detta. Innan föreskrifterna meddelas skall den utbetalande myndigheten och vederbörande myndighet förhandla om saken.

Den utbetalande myndigheten kan, när den anvisar medel från strukturfonderna till någon annan än en myndighet för att användas eller fördelas vidare, i sitt beslut om att anvisa medel uppställa sådana villkor för mottagaren som skall iakttas i fråga om användningen av medlen och som preciserar de skyldigheter som i lag påförs den som erhåller finansiering. Villkoren skall vara nödvändiga för att skyldigheterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning skall kunna fullgöras och för att förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av medel från strukturfonderna skall kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt. Under samma förutsättningar kan den utbetalande myndigheten i andra fall ge någon annan än en myndighet anvisningar som gäller förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av medel från strukturfonderna.

14 §
Villkor, anvisningar och föreskrifter om de medel från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen som ges förbunden på landskapsnivå

Inrikesministeriet kan, när det anvisar medel från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen till förbunden på landskapsnivå för att användas eller förmedlas vidare av dessa, i sitt beslut om anvisning av medel uppställa sådana villkor för användningen av medlen som skall iakttas av förbunden på landskapsnivå och som är nödvändiga för att skyldigheterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning skall kunna fullgöras samt förvaltningen av, tillsynen över och inspektionen av medel från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen skall kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt.

I andra fall än de som avses i 1 mom. kan inrikesministeriet meddela förbunden på landskapsnivå sådana anvisningar och allmänna föreskrifter som avses i 8 § under de förutsättningar som föreskrivs i nämnda paragraf när inrikesministeriet är förvaltningsmyndighet eller när förvaltningsmyndigheten med stöd av 8 § har meddelat inrikesministeriet en sådan anvisning eller allmän föreskrift som avses i 8 § och det är nödvändigt att meddela förbunden på landskapsnivå en sådan.

I andra fall än de som avses i 1 mom. kan inrikesministeriet meddela förbunden på landskapsnivå sådana anvisningar och allmänna föreskrifter som avses i 13 § under de förutsättningar som föreskrivs i nämnda paragraf när inrikesministeriet är utbetalande myndighet eller när den utbetalande myndigheten med stöd av 13 § har meddelat inrikesministeriet en sådan anvisning eller allmän föreskrift som avses i 13 § och det är nödvändigt att meddela förbunden på landskapsnivå en sådan.

15 §
Ansvar för användningen av medel från strukturfonderna

När den utbetalande myndigheten har anvisat medel från strukturfonderna till något annat ministerium än den utbetalande myndigheten själv, för att användas eller fördelas vidare är ministeriet skyldigt att se till att medlen används och förvaltas på ett ändamålsenligt sätt och att konstaterade felaktigheter korrigeras. Ministerierna skall meddela den utbetalande myndigheten om de åtgärder som har vidtagits för att felaktigheterna skall korrigeras. Förbunden på landskapsnivå meddelar inrikesministeriet om dessa åtgärder.

Om sådana åtgärder som är nödvändiga med beaktande av arten och omfattningen av felaktigheten inte har vidtagits, kan den utbetalande myndigheten ålägga ministeriet att vidta åtgärder genom vilka felaktigheten kan korrigeras eller en upprepning av felaktigheten förhindras. Den utbetalande myndigheten kan vid behov förelägga ministeriet en tid inom vilken ministeriet skall vidta åtgärderna. Till den del fråga är om förbunden på landskapsnivå har inrikesministeriet denna behörighet.

Den utbetalande myndigheten skall utan dröjsmål lämna förvaltningsmyndigheten upplysningar om de åtgärder som har vidtagits för att felaktigheten skall korrigeras.

4 kap.

Beredning och genomförande av programmen för strukturfonderna

16 §
Beredning av programmen för strukturfonderna

På beredningen av de regionala programmen för strukturfonderna tillämpas de förfaranden som anges i lagen om regional utveckling, om inte något annat följer av någon annan lag.

17 §
Landskapets samarbetsgrupp

I varje landskap finns en samarbetsgrupp som skall samordna genomförandet av programmen för strukturfonderna med de åtgärder som inverkar på den regionala utvecklingen.

Styrelsen för förbundet på landskapsnivå tillsätter samarbetsgruppen och gruppens mandatperiod fortgår till dess Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt den slutrapport om genomförandet som avses i artikel 37 i den allmänna förordningen. Mandatperioden kan förlängas om skötseln av samarbetsgruppens uppgifter det kräver. Företrädarna för de instanser som avses i 3 mom. 1 punkten väljs dock vad gäller förbundet på landskapsnivå och dess medlemskommuner för fullmäktiges mandatperiod och vad gäller sametinget för sametingets mandatperiod.

Samarbetsgruppens sammansättning skall avpassas så att som jämbördiga parter ingår

1) förbundet på landskapsnivå och dess medlemskommuner samt i landskapet Lappland dessutom sametinget,

2) de statliga myndigheter och de övriga organisationer som hör till statsförvaltningen som finansierar programmet,

3) de för den regionala utvecklingen viktigaste arbetsmarknads- och näringsorganisationerna.

De instanser som får representation bland parterna lägger fram ett förslag till företrädare samt till personliga ersättare för dessa.

Förutom medlemmarna utser styrelsen för förbundet på landskapsnivå en ordförande för samarbetsgruppen, som skall vara en förtroendevald i enlighet med kommunallagen (365/1995), samt på förslag av de parter som avses i 3 mom. tre vice ordförande vilka skall vara medlemmar av samarbetsgruppen.

Samarbetsgruppen kan kalla sakkunniga till gruppen.

Samarbetsgruppen tillsätter en sektion för att samordna mål 3-programmet med mål 2-programmet. En företrädare för arbetskraftsoch näringscentralen är ordförande för sektionen. I arbetsordningen för samarbetsgruppen anges närmare sektionens uppgifter och sammansättning.

Samarbetsgruppen tillsätter en sektion för att samordna den regionala landsbygdsplan som delfinansieras av garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket med mål 2-programmet. Samarbetsgruppen kan vid behov tillsätta en landsbygdssektion också för regioner utanför mål 2-området. En företrädare för arbetskrafts- och näringscentralen är ordförande för sektionen. I arbetsordningen för samarbetsgruppen och i ett statsrådsbeslut som utfärdats med stöd av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) anges närmare sektionens uppgifter och sammansättning.

Samarbetsgruppen kan vid behov tillsätta även andra sektioner.

18 §
Ställningen för medlemmarna av landskapets samarbetsgrupp

Medlemmarna av landskapets samarbetsgrupp och dess sektioner sköter sina uppgifter under tjänsteansvar. För medlemmarna av samarbetsgruppen gäller i tillämpliga delar vad som i kommunallagen bestäms om förtroendevalda. Den som står i ett anställningsförhållande av permanent natur till förbundet på landskapsnivå kan dock väljas till medlem av samarbetsgruppen.

Om de arvoden och ersättningar för inkomstbortfall, samt ersättningar för resekostnader och andra kostnader som orsakas av skötseln av uppdraget vilka skall betalas till de ovan i 17 § 3 mom. 1 och 3 punkten avsedda företrädarna gäller vad som i kommunallagen bestäms om förtroendevalda. För de arvoden och ersättningar som skall betalas till de företrädare som avses i 2 punkten i nämnda moment svarar den instans som medlemmen företräder.

19 §
Sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp

Till sekreterare kallar landskapets samarbetsgrupp personer som är anställda hos de myndigheter som är företrädda i gruppen så att representationen för myndigheterna beaktas på ett jämbördigt sätt.

Sekreterarna sköter under tjänsteansvar beredningen, föredragningen och verkställigheten av samarbetsgruppens ärenden.

20 §
Beslutsfattandet och förvaltningsförfarandet i landskapets samarbetsgrupp

Om inte något annat bestäms nedan gäller för beslutsfattandet och förvaltningsförfarandet i landskapets samarbetsgrupp i tillämpliga delar vad som bestäms i 50 och 53―62 § kommunallagen. Till övriga delar tillämpas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) på förvaltningsförfarandet i samarbetsgruppen.

Förbundet på landskapsnivå fastställer en arbetsordning för landskapets samarbetsgrupp antagen av samarbetsgruppen, i vilken finns bestämmelser om beredningen och föredragningen av ärenden samt om beslutsfattandet i samarbetsgruppen. I övrigt gäller i fråga om arbetsordningen i tillämpliga delar vad som i kommunallagen bestäms om instruktioner.

Samarbetsgruppen skall i sitt beslutsfattande eftersträva enhällighet. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas, blir den mening beslut som har omfattats av två tredjedelar av dem som röstat.

I ett ärende som avses i 21 § 1 mom. 5 punkten kan finansieringsinstansen inte bevilja stöd från strukturfonden för projektet om samarbetsgruppen inte har förordat projektet. Samarbetsgruppens bifall binder dock inte finansieringsinstansen. Om finansieringsinstansen oberoende av samarbetsgruppens bifall ämnar fatta ett negativt finansieringsbeslut, skall den underrätta samarbetsgruppen om detta. I beslut som gäller samarbetsgruppens ställningstaganden kan ändring inte sökas särskilt genom besvär.

21 §
Uppgifterna för landskapets samarbetsgrupp

Landskapets samarbetsgrupp

1) samordnar allokeringen av medlen från strukturfonderna och den motsvarande nationella medfinansieringen för följande finansår till de statliga myndigheter som finansierar programmen för strukturfonderna i landskapet, till förbundet på landskapsnivå och till andra som deltar i finansieringen av programmen för strukturfonderna; över detta uppgörs ett dokument som samtliga instanser som finansierar programmen i landskapet i fråga antar (landskapets samarbetsdokument),

2) riktar den finansiering från strukturfonderna och den motsvarande nationella finansiering som anvisats landskapet genom att justera landskapets samarbetsdokument sedan statsrådet överlämnat budgetpropositionen till riksdagen samt vid behov sedan statsbudgeten godkänts i riksdagen och även annars när det är nödvändigt för genomförandet av programmen för strukturfonderna,

3) delges, i samband med att landskapets samarbetsdokument utarbetas och justeras, rapporterna om finansieringen från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och finansieringen från Europeiska socialfonden för mål 3-programmet samt säkerställer samordningen av olika åtgärder samt att de olika fonderna deltar i genomförandet av omfattande och för den regionala utvecklingen betydelsefulla projekt,

4) kan i samarbetsdokumentet besluta om den regionala tillämpningen av urvalskriterierna för de projekt som ingår i programmen för strukturfonderna,

5) kan behandla stora projekt på landskapsnivå eller över landskapsgränserna eller projekt som i övrigt är betydelsefulla för den regionala utvecklingen och som bereds av det ministerium som beviljar finansiering, av en myndighet inom dess förvaltningsområde eller av någon annan instans eller av förbundet på landskapsnivå och ge utlåtande om projekten till den instans som beviljar finansieringen; i arbetsordningen anges närmare de projekt som skall behandlas i samarbetsgruppen; i samarbetsgruppen kan dock inte behandlas företagsprojekt som innehåller uppgifter som omfattas av affärshemligheten,

6) handhar nödvändiga förfaranden genom vilka man innan finansieringsbesluten fattas säkerställer en bedömning av eventuella miljökonsekvenser av de projekt som godkänts för finansiering,

7) bereder och handhar enligt bestämmelserna i 16 § föredragningen av nödvändiga ändringar i programmen för strukturfonderna för övervakningskommittén och förvaltningsmyndigheten samt avger en rapport till dem i enlighet med programmen för strukturfonderna,

8) informerar om genomförandet av programmen för strukturfonderna,

9) utarbetar för anvisningen av stödmedel ett förslag till stödåtgärder som avses i artiklarna 4―8 och 25―28 i förordningen om landsbygdens utveckling och lämnar de upplysningar som behövs för en bedömning av verksamhetens omfattning,

10) kan sköta även andra nödvändiga uppgifter som gäller eller har samband med samordningen av genomförandet av programmen för strukturfonderna och de åtgärder som inverkar på den regionala utvecklingen; i arbetsordningen tas vid behov in närmare bestämmelser om dessa uppgifter, om inte uppgifterna i fråga har anförtrotts någon annan myndighet.

Samarbetsgruppen samordnar de regionala utvecklingsåtgärderna på områden utanför de regionala målprogrammen, delges rapporterna om finansieringen av landsbygdsplanen från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och finansieringen från Europeiska socialfonden för mål 3-programmet samt säkerställer samordningen av de olika åtgärderna samt att de olika fonderna deltar i genomförandet av omfattande och för den regionala utvecklingen betydelsefulla projekt samt sköter de övriga uppgifter som anges i arbetsordningen.

22 §
Beviljande av finansiering och uppgifter i samband härmed

Om inte något annat föreskrivs på något annat ställe i lag är de viktigaste uppgifterna för det ministerium som använder medel från strukturfonderna, myndigheter, ämbetsverk och inrättningar inom dess förvaltningsområde samt specialfinansieringsbolag enligt lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och andra motsvarande bolag helt eller delvis ägda av staten samt förbundet på landskapsnivå att

1) under tjänsteansvar bereda beslut om finansiering av projekten,

2) i enlighet med den nationella lagstiftningen, Europeiska gemenskapens lagstiftning, programmen för strukturfonderna och landskapets samarbetsdokument för projektet bevilja såväl strukturfondens medfinansiering som den motsvarande nationella offentliga medfinansieringen eller enbart strukturfondens medfinansiering, om den nationella offentliga medfinansieringen kommer från andra anslag än anslag i statsbudgeten; om projektet med stöd av 21 § 1 mom. 5 punkten behandlas i landskapets samarbetsgrupp innan beslut om det fattas, iakttas vad som bestäms i 20 § 5 mom.,

3) svara för uppföljningen av projekten,

4) rapportera till landskapets samarbetsgrupp om användningen av medel från strukturfonderna och den motsvarande nationella medfinansieringen och till arbetsministeriet om användningen av medel från strukturfonderna och den motsvarande nationella medfinansieringen för mål 3-programmet,

5) svara för tillsynen över och inspektionen av projekten samt för återkrav av medel i enlighet med 25―28, 31―33 och 37 §.

I mål 1-programmet för Norra Finland skall sametinget på begäran av myndigheterna bedöma de projekt som hör till det samiska språket och samekulturen och göra en framställning om finansieringen av dem genom att ge ett utlåtande om dem till den myndighet som beviljar finansieringen.

23 §
Förvaltningen av projekt över landskapsgränserna

Den huvudsakliga finansiären handhar förvaltningen av projekt över landskapsgränserna, om den inte ger någon annan i uppdrag att handha förvaltningen.

24 §
Övervakningskommittéerna

För programmen för strukturfonderna tillsätter statsrådet en sådan övervakningskommitté som avses i artikel 35 i den allmänna förordningen och vars mandatperiod fortgår till dess Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt den slutrapport om genomförandet som avses i artikel 37 i den allmänna förordningen. Mandatperioden kan förlängas om skötseln av övervakningskommitténs uppgifter kräver detta.

Statsrådet beslutar vid tillsättandet av övervakningskommittén om dess sammansättning med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 8 och 35 i den allmänna förordningen.

Övervakningskommittén kan kalla sakkunniga till kommittén.

De medlemmar av övervakningskommittén som har beslutanderätt verkar under tjänsteansvar i sitt uppdrag.

Om beredningen, föredragningen och beslutsfattandet i fråga om ett ärende i övervakningskommittén bestäms i den arbetsordning som övervakningskommittén fastställer i enlighet med artikel 35.2 andra stycket i den allmänna förordningen. På förvaltningsförfarandet i övervakningskommittén tillämpas vad som bestäms i lagen om förvaltningsförfarande.

Övervakningskommittén skall i sitt beslutsfattande eftersträva enhällighet. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas, blir den mening beslut som har omfattats av två tredjedelar av dem som röstat.

5 kap.

Tillsynen över medel från strukturfonderna

25 §
Tillsyns- och inspektionsansvaret för den som beviljar medel från strukturfonderna

Den som beviljar medel från strukturfonderna bär det primära ansvaret för tillsynen över och inspektionen av de medel från strukturfonderna som den beviljat. Varje ministerium svarar för att tillsynen och inspektionen ordnas på ett ändamålsenligt sätt inom dess förvaltningsområde.

26 §
Erhållande av uppgifter

Utan hinder av tystnadsplikten har förvaltningsmyndigheten och den utbetalande myndigheten rätt att av någon annan myndighet som beviljar, förmedlar eller använder medel från strukturfonderna för skötseln av sitt uppdrag få nödvändiga uppgifter och utredningar om användningen av medlen samt om genomförandet och inspektionen av programmet eller projektet. Ett ministerium som använder medel från strukturfonderna har samma rätt att få uppgifter av förvaltningsmyndigheten och den utbetalande myndigheten och av de myndigheter inom dess eget förvaltningsområde som beviljar, förmedlar och använder medel från strukturfonderna samt inrikesministeriet dessutom av förbunden på landskapsnivå.

Förvaltningsmyndigheten, den utbetalande myndigheten och ett ministerium som använder medel från strukturfonderna har utan hinder av tystnadsplikten rätt att av någon annan myndighet än den som avses i 1 mom. på begäran få för skötseln av sina uppgifter nödvändiga uppgifter om en fysisk eller juridisk person. I begäran skall de uppgifter som behövs samt användningsändamålen för dem preciseras. Uppgifter som erhållits på detta sätt får inte användas för andra ändamål än de för vilka uppgifterna begärts.

Om någon annan än en myndighet har fått i uppdrag att bevilja eller förmedla medel från strukturfonderna, har förvaltningsmyndigheten, den utbetalande myndigheten och ett ministerium som använder medel från strukturfonderna rätt att utan hinder av tystnadsplikten av denna få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av sina uppgifter. På begäran och användningen av uppgifterna tillämpas 2 mom.

Utan hinder av tystnadsplikten har ett ministerium som använder medel från strukturfonderna rätt att för skötseln av sina uppgifter få nödvändiga uppgifter eller utredningar av den som beviljats finansiering inom dess eget förvaltningsområde samt inrikesministeriet dessutom av den som beviljats finansiering av ett förbund på landskapsnivå. Förvaltningsmyndigheten och den utbetalande myndigheten har i enskilda fall rätt att för skötseln av sina uppgifter få nödvändiga uppgifter genom förmedling av det ministerium som använder medel från strukturfonderna av den som beviljats finansiering inom dess förvaltningsområde samt genom förmedling av inrikesministeriet av den som beviljats finansiering av ett förbund på landskapsnivå.

27 §
Rätten för det ministerium som använder medel från strukturfonderna att utföra inspektioner

Det ministerium som använder medel från strukturfonderna utför inspektioner som riktar sig mot den som förmedlar och beviljar finansiering samt mot finansieringsmottagarna och som gäller användningen av de medel från strukturfonderna som ministeriet fördelat och beviljat. Vid inspektionen av ett enskilt projekt gäller inspektionsrätten projektet och finansieringen av detta i dess helhet i den omfattning som kontrollförordningen förutsätter.

För att den tillsyn och inspektion som avses i 25 § skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan ministeriet genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för ministeriets räkning utföra de inspektioner som avses i 1 mom. och som riktar sig mot dem som förmedlar och beviljar finansiering samt mot finansieringsmottagarna och som har samband med användningen av medel från strukturfonderna. Revisorn skall vara en av revisionsnämnden för offentlig förvaltning och ekonomi godkänd revisor (OFR-revisor) eller revisionssammanslutning (OFR-sammanslutning), en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) eller revisionssammanslutning (CGR-sammanslutning) eller en av en handelskammare godkänd revisor (HGR-revisor) eller revisionssammanslutning (HGR-sammanslutning). Revisorn handlar under tjänsteansvar vid skötseln av sitt uppdrag.

På jäv för en revisor tillämpas vad som bestäms i 10 § lagen om förvaltningsförfarande. En revisor skall även i övrigt ha förutsättningar att utföra en oberoende inspektion. Om förutsättningarna för en oberoende inspektion saknas, skall revisorn vägra att motta uppdraget eller avstå från det.

Vid utförandet av inspektionen skall uppmärksamhet fästas vid att den person som bedriver den verksamhet som är föremål för inspektionen eller svarar för den skall kunna framföra sina egna synpunkter för den som utför inspektionen på sitt modersmål finska, svenska eller samiska. Om den som bedriver verksamheten eller svarar för den inte behärskar det språk som enligt språklagen (148/1922) skall användas, skall myndigheten se till att inspektionen utförs så att nödvändig tolkning eller översättning enligt 22 § lagen om förvaltningsförfarande finns tillgänglig. Om rättigheterna för de personer som utför inspektioner och om skyldigheterna för dem som är föremål för inspektion gäller vad som bestäms i 32 § om inte något annat följer av 2 §.

28 §
Inspektionsrätten för en instans inom ministeriets förvaltningsområde och för ett förbund på landskapsnivå

En myndighet inom förvaltningsområdet för det ministerium som använder medel från strukturfonderna och någon annan instans som beviljar medel från strukturfonderna utför inspektioner som riktar sig mot dem som av myndigheten eller instansen beviljats finansiering ur medel från strukturfonderna. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och finansieringen av detta i dess helhet i den omfattning som förutsätts i kontrollförordningen.

Om rätten för ett förbund på landskapsnivå att utföra inspektioner som gäller användningen av de medel från strukturfonderna som förbundet beviljat bestäms i lagen om regional utveckling och i förordningen om regional utveckling (1315/1993).

För att tillsynen över och inspektionen av medel från strukturfonderna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan en myndighet inom förvaltningsområdet för det ministerium som använder medel från strukturfonderna, någon annan instans som beviljar medel från strukturfonderna samt ett förbund på landskapsnivå genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra inspektioner som riktar sig mot finansieringsmottagarna och har samband med användningen av de medel från strukturfonderna som dessa beviljat. Om revisorer gäller vad som bestäms i 27 § 3 och 4 mom. Om rättigheterna för den som utför inspektioner och skyldigheterna för den som är föremål för inspektion gäller vad som bestäms i 32 § om inte något annat följer av 2 §.

29 §
Förvaltningsmyndighetens inspektionsrätt

Förvaltningsmyndigheten kan utföra inspektioner som riktar sig mot dem som förmedlar och beviljar finansiering samt mot finansieringsmottagarna och har samband med användningen av de medel från strukturfonderna som används i det program för strukturfonderna som förvaltningsmyndigheten förvaltar. Förvaltningsmyndigheten kan utföra inspektioner inom andra ministeriers förvaltningsområden endast på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission, på grund av en allvarlig underlåtelse att inspektera medel från strukturfonderna eller av något annat vägande skäl. Någon annan förvaltningsmyndighet än inrikesministeriet kan utföra inspektion av medel från strukturfonderna som förbunden på landskapsnivå använt eller beviljat, endast av ett sådant vägande skäl som avses ovan. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och finansieringen av detta i dess helhet i den omfattning som förutsätts i kontrollförordningen.

Förvaltningsmyndigheten kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en i 1 mom. avsedd inspektion som riktar sig mot dem som förmedlar och beviljar finansiering och mot finansieringsmottagarna och som gäller användningen av medel från strukturfonderna, om detta är nödvändigt för att fullgöra en skyldighet enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning eller om det av någon annan orsak krävs för att inspektionen av medel från strukturfonderna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt. Om revisorer gäller vad som bestäms i 27 § 3 och 4 mom.

30 §
Den utbetalande myndighetens inspektionsrätt

Den utbetalande myndigheten kan utföra inspektioner som riktar sig mot dem som förmedlar och beviljar finansiering samt mot finansieringsmottagarna och som har samband med användningen av medel från strukturfonderna. Den utbetalande myndigheten kan utföra inspektioner som gäller användningen av medel från strukturfonderna som den anvisat andra ministerier, endast på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission, på grund av en allvarlig underlåtelse att inspektera medel från strukturfonderna eller av något annat vägande skäl. Någon annan utbetalande myndighet än inrikesministeriet kan utföra inspektioner som gäller medel från strukturfonderna och som förbunden på landskapsnivå använt eller beviljat, endast av ett sådant vägande skäl som avses ovan. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och finansieringen av detta i dess helhet i den omfattning som förutsätts i kontrollförordningen.

Den utbetalande myndigheten kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en i 1 mom. avsedd inspektion som riktar sig mot dem som förmedlar och beviljar finansiering och mot finansieringsmottagarna och som gäller användningen av medel från strukturfonderna, om detta är nödvändigt för att fullgöra en skyldighet enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning eller om det av någon annan orsak krävs för att inspektionen av medel från strukturfonderna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt. Om revisorer gäller vad som bestäms i 27 § 3 och 4 mom.

31 §
Inspektionsmetoder och inspektionsprinciper

På inspektion och annan tillsyn över förvaltningen och användningen av den finansiering som från Europeiska gemenskapens strukturfonder beviljas Finland och av den motsvarande nationella medfinansieringen tillämpas sådana metoder och principer genom vilka det kan säkerställas att de skyldigheter som följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning och kraven på en sund ekonomi iakttas.

32 §
Rättigheterna för den som utför inspektioner och skyldigheterna för den som är föremål för inspektion

För utförande av en inspektion som avses i 27―30 § är den som är föremål för inspektion skyldig att utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning för den som utför inspektionen lägga fram alla nödvändiga räkenskapshandlingar samt övrigt material som har samband med användningen av medel från strukturfonderna och den motsvarande nationella medfinansieringen liksom även i övrigt bistå vid inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta räkenskapshandlingarna och det övriga material som avses ovan om det krävs för att inspektionen skall kunna utföras. Materialet skall returneras när det inte längre behövs för inspektionen. På begäran av den som utför inspektionen skall den som är föremål för inspektion även lämna de övriga upplysningar som är nödvändiga för att inspektionen skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt.

Den som utför inspektionen har rätt att i den omfattning som uppdraget förutsätter kontrollera alla de omständigheter som är en förutsättning för att finansiering skall beviljas och utbetalas samt i detta syfte få tillträde till de lokaler som den som är föremål för inspektion besitter eller använder. Inspektion får dock inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden.

33 §
Handräckning

Polisen, tullmyndigheterna och skattemyndigheterna skall utan ersättning ge nödvändig handräckning för att en inspektion som avses i 27―30 § skall kunna utföras.

34 §
Framläggande av deklaration

Den deklaration som avses i artikel 38 i den allmänna förordningen och i artikel 8 i kontrollförordningen framläggs för Europeiska gemenskapernas kommission av

1) inrikesministeriet vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden,

2) arbetsministeriet vad gäller Europeiska socialfonden,

3) jord- och skogsbruksministeriet vad gäller utvecklingssektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket,

4) jord- och skogsbruksministeriet vad gäller Fonden för fiskets utveckling.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

35 §
Överföring av behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna

Undervisningsministeriet kan genom ett beslut överföra sin behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna till myndigheter som sköter uppgifter som hör till dess förvaltningsområde.

36 §
Datasystemet för uppföljning av programmen för strukturfonderna

De ministerier som använder medel från strukturfonderna skall föra register över de projekt som finansieras inom deras förvaltningsområden och svara för att sådana uppgifter som är nödvändiga för projektberedningen, beslutsfattandet samt uppföljningen av finansieringen och resultaten av programmet i fråga översänds till de övervakningsregister i vilka uppgifterna skall tas in och som förvaltningsmyndigheterna för programmen för strukturfonderna skall föra.

Om rätten till insyn för en registrerad gäller vad som bestäms i personuppgiftslagen (523/1999). Personuppgifter som avses i personuppgiftslagen och som ingår i det datasystem som avses i 1 mom. skall utplånas senast inom tre år efter det att den sista betalningsposten för programmet för strukturfonden i fråga har betalats från Europeiska gemenskapernas kommission till Finland.

37 §
Återkrav av medel från strukturfonderna och av den motsvarande statliga medfinansieringen

Den myndighet eller någon annan instans som beviljar finansiering för ett projekt skall bestämma att utbetalningen av sådana medel från strukturfonderna och av den motsvarande statliga medfinansieringen för vilka den slutliga mottagaren är någon annan än en myndighet, ett ämbetsverk eller en anstalt som omfattas av statens budgetekonomi skall upphöra samt bestämma att de andelar som redan utbetalats skall återbetalas, om

1) felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats för beviljande och utbetalning av eller tillsyn över finansieringen eller uppgifter som har lämnats för beviljande och utbetalning av eller tillsyn över finansieringen har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållandet av dem har inverkat på erhållandet av finansiering,

2) den som erhåller finansiering har för utbetalningen av eller tillsynen över finansieringen vägrat lämna ut nödvändiga uppgifter, dokument eller annat material eller vid inspektionen vägrat fullgöra de övriga skyldigheter som i lag föreskrivs för den som erhåller finansiering för att inspektionen skall kunna utföras,

3) finansieringen har använts för något annat ändamål än det som den beviljats för,

4) den som erhåller finansiering i väsentlig grad har underlåtit att iaktta de villkor som ställs i finansieringsbeslutet, eller om

5) det i Europeiska gemenskapens lagstiftning om fri konkurrens förutsätts att utbetalningen skall upphöra och att de andelar som redan utbetalats skall återbetalas.

Den myndighet eller någon annan instans som beviljar finansiering för projektet skall bestämma att på det belopp som återkrävs enligt 1 mom. skall betalas en årlig ränta från den dag medfinansieringen betalades, enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Om inte det belopp som skall återbetalas erläggs senast den utsatta förfallodagen, skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

Om Europeiska gemenskapernas kommission gör sådana finansiella korrigeringar som avses i artikel 39 i den allmänna förordningen gentemot staten i andra fall än de som avses i 1 mom., kan det ministerium som använder medel från strukturfonderna bestämma att utbetalningen av de medel från strukturfonderna och av den motsvarande statliga medfinansieringen som avses i 1 mom. skall upphöra samt att de redan utbetalade andelarna eller en del av dem skall återbetalas.

Det ministerium som använder medel från strukturfonderna kan bestämma att på det belopp som återkrävs enligt 1 mom. skall betalas en årlig ränta från den dag medfinansieringen betalades och som i varje enskilt fall motsvarar grundräntan ökad med fyra procentenheter. Om inte det belopp som skall återbetalas erläggs senast den utsatta förfallodagen, skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

En tvist som gäller ett ärende som avses i denna paragraf kan som ett förvaltningstvistemål föras till förvaltningsdomstolen för avgörande enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

38 §
Åläggande av betalningsskyldighet som baserar sig på statens regressrätt

Om staten med stöd av artikel 39 i den allmänna förordningen har ålagts att till Europeiska gemenskapernas kommission återbetala medel från en strukturfond, kan den utbetalande myndigheten ålägga någon annan än en myndighet, ett ämbetsverk eller en inrättning som omfattas av statens budgetekonomi att till staten betala det fulla belopp jämte kostnader som staten betalat till kommissionen.

En betalning påförs om återbetalningen av medlen beror på att den som förpliktas att betala har förfarit felaktigt eller om den som förpliktas att betala, med stöd av ett beslut av Europeiska gemenskapernas kommission, är direkt ansvarig inför kommissionen för användningen av medlen.

Om inte det belopp som skall betalas erläggs på den utsatta förfallodagen, skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

En tvist som gäller ett ärende som avses i denna paragraf kan som ett förvaltningstvistemål föras till förvaltningsdomstolen för avgörande enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

39 §
Sökande av ändring

I ett beslut av förvaltningsmyndigheten, den utbetalande myndigheten, det ministerium som använder medel från strukturfonderna och övervakningskommittén som avses i denna lag söks ändring genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol så som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Sökande av ändring uppskjuter inte verkställigheten av beslutet om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

I ett beslut av landskapets samarbetsgrupp söks ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som kommunallagen föreskriver om sökande av ändring i beslut av samkommuner.

40 §
Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikt för den som sköter uppgifter enligt denna lag gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Utan hinder av den tystnadsplikt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden vilka erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag utlämnas till

1) myndigheter som svarar för verkställigheten av lag, för skötseln av uppgifter enligt denna lag,

2) någon annan myndighet eller en utomstående revisor som utför inspektioner enligt denna lag,

3) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott,

4) Europeiska gemenskapens organ om det är en förutsättning för att en skyldighet som påförts i Europeiska gemenskapens rättsakter skall kunna fullgöras eller krävs på grund av ett beslut av ett gemenskapsorgan.

Förvaltningsmyndigheten, den utbetalande myndigheten eller ett ministerium som använder medel från strukturfonderna lämnar ut uppgifterna till Europeiska gemenskapens organ.

41 §
Tillämpning på programmen för strukturfonderna för 1995―1999

I fråga om tillsynen över samt inspektionen och återbetalningen av den finansiering som 1995―1999 beviljats Finland från Europeiska gemenskapens strukturfonder för 2, 3, 4, 5b och 6-målprogrammen samt av den motsvarande nationella medfinansieringen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 2, 25―28 och 30―40 §. Vad som i nämnda lagrum föreskrivs om den utbetalande myndigheten, gäller i tillämpliga delar det ministerium som i förhållande till Europeiska gemenskapens organ svarar för förvaltningen av medel från strukturfonderna (fondansvarsministeriet). Bestämmelserna i 38 § tillämpas om staten på basis av det ansvar för medlemsstaten som avses i artikel 23 i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet, ålagts att återbetala medel från strukturfonderna till Europeiska gemenskapernas kommission.

42 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning kan utfärdas närmare bestämmelser om

1) innehållet i landskapets samarbetsdokument,

2) justering av landskapets samarbetsdokument och de frister som anknyter till justeringen,

3) fördelningen av medel från strukturfonderna och av den statliga medfinansieringen och de frister som anknyter till detta,

4) programreserven,

5) systemet för uppföljning av programmen för strukturfonderna,

6) förvaltningen av projekt över landskapsgränserna,

7) arvoden och kostnadsersättningar för de medlemmar av övervakningskommittén som har beslutanderätt och för kommitténs sakkunniga,

8) uppgörande av den deklaration som avses i artikel 38 i den allmänna förordningen och i artikel 8 i kontrollförordningen.

7 kap.

Ikraftträdande

43 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 140/1999
FvUB 9/1999
RSv 124/1999
Rådets förordning (EG) nr 1260/1999; EGT nr L 161, 26.6.1999, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999; EGT nr L 213, 13.8.1999, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999; EGT nr L 213, 13.8.1999, s. 5
Rådets förordning (EG) nr 1263/1999; EGT nr L 161, 26.6.1999, s. 54
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 80

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.